Sanskrit Works and Authors


Sanskrit Works and Authors

Here is a list of Sanskrit texts and their authors, originally compiled by A.B.Keith in 1920 and expanded. The first portion gives authors and their works, followed by works with unknown authors. The items are again cross listed in a table in the end along with text and authors. This is just a draft. We are planning to consider format changes and to indicate availability (by * mark) and corresponding link. We would like to update and correct the list on regular basis. Let us know if you can suggest any changes. Converting the list for Devanagari display is another project if you would like to volunteer.

(alphabetical sorting)

Authors . Sanskrit works
Abhinanda . son of Jayanta, Yogavasisthasara, Kadambarikathasara, Ramacharita
Abhinavagupta . Dhvanyalokalocana, Paramarthasara
Adhyaraja . Utsaha
Aggavansa . Saddaniti
Alata . joint author of Kavyaprakasha
Amarachandra . Balabharata, Kavyakalpalata
Amarasinha . Namalinganushasana
Amaru . Amarushataka
Amitagati . Dharmapariksa, Subhashitaratnasamdoha
Ananda . Madhavanalakatha
Anandagiri . Shankaravijaya
Anandatirtha . Yamakabharatha
Anandavardhana . Devishataka , Dhvanyaloka
Ananta . Bharatachampu
Ananta . Viracharitra
Annam Bhatta . Tarkasangraha
Anubhuti . Sarasvatiprakriya
Anubhuti Svarupacharya . Sarasvatiprakriya
Apadeva . Mimansanyayaprakasha
Appayya Dikshita . Kuvalayananda
Arisinha . Kavyakalpalata, Sukrtasamkirtana
Aryabhata . Aryabhatiya, Dashagitikasutra, Aryastashata (includes Ganita), Kalakriya, Gola
Aryabhata II . Arya Siddhanta
Arya Deva . Chatushatika, Hastavalaprakaranavrtti
Arya Shura . Jatakamala
Ashadhara . Dharmamrta
Ashvagosha . Buddhacharita, Gandistotragatha, Saundarananda
Ashvinikumara . Rasaratnasamuchchaya
Asanga . (Buddhist philosopher) Mahayanasutralamkara, Bodhisattvabhumi, Yogacharabhumishastra
Atri . Atri Smrti
Atreya . Atreya samhita
Badarayana . Brahma Sutra
Ballalasena . Adbhutasagara
Ballalasena . Bhojaprabandha
Bana . Kadambari, Harshacharita, Chandishataka
Bhallata . Shataka, Shantishataka
Bhamaha . Kavyaprakasha
Bhanudatta . Rasamanjari, Rasatarangini
Bharata . Natyashastra
Bharatachandra . Vidyasundara
Bharatitirtha . part author of Panchadashi
Bharavi . Kiratarjuniya
Bhartrhari . Vakyapadiya, Vairagyashataka, Shrngarashataka
Bhasa . Charudatta, Pratijnayaugandharayana, Pratimanataka, Svapnavasavadatta
Bhasarvajna . Nyayasara
Bhaskaracharya . Karanakutuhala, Lilavati, Siddhantashiromani
Bhaskaracharya . Ganita, Gola, Grahaganita, Bijaganita
Bhattakalankadeva . Karnatakashabdanushasana
Bhatta Nayaka . Hrdayadarpana
Bhatti . Ravanavadha (Bhattikavya)
Bhattoji Dikshita . Prakriyakaumudi, Siddhantakaumudi, Praudhamanorama
Bhattotpala . Horashastra
Bhavabhuti . Uttararamacharita, Malatimadhava
Bhavamishra . Bhavaprakasha
Bhayabhanjanasharman . Ramalarahasya
Bhoja . Yuktikalpataru, Rajamartanda, Rajamrganka, 
Rajavarttika, Ramayanachampu (with Laksmana Bhatta), Shalihotra,
Shrngaraprakasha, Samaranganasutradhara, Sarasvatikanthabharana, 
Bhuma??, Bhumaka?? 
Bhaumaka . Ravanarjuniya
Bihari Lal . Satsai
Bilhana . Karnasundari, Caurapanchashika (or Chaurisuratapanchashika), 
Vikramankadevacharita
Bilvamangala . Krshnakarnamrta (or Krishnalilamrta)
Brahmagupta . Khandakhadyaka, Brahmasiddhanta, Sphuta Brahmasiddhanta
Buddhabhatta . Agastimata, Ratnapariksha
Buddhaghoshacharya . Padyachudamani
Budhasvamin . Brhatkathashlokasamgraha
Chakrapani . Dashakumaracharita continues 
Chakrapanidatta . Chikitsasarasamgraha
Chanda . Prakrtalakshana
Chandeshvara . Smrtiratnakara, Nitiratnakara
Chandra . Chandra Vyakarana
Chandragomin . Shishyalekhadharmakavya
Charitrasundara Ganin . Mahipalacharitra
Chidambara . Raghavapandaviyayadaviya
Chintamani Bhatta . Shukasaptati
Damodara of Dirghaghosa family . Vanibhushana
Damodara, son of Lakshmidhara . Sangitadarpana
Damodaragupta . Kuttanimata
Dandin . Dashakumara charita, Avantisundarikatha, Kavyadarsha, Dvisamdhanakavya
Deva . Daiva
Devadatta . a version of Shukasaptati
Devanandin, Pujyapada . Jainendra Vyakarana
Devanna Bhatta . Smrtichandrika
Devaprabha suri . Pandavacharitra, Mrgavaticharitra
Dhanamjaya . Dasharupa, Raghavapandaviya
Dhanamjaya . Namamala
Dhanapala . Tilakamanjari, Paiyalacchi, Rshabhapanchashika
Dhanvantari . author of a medical glossary
Dharmakirti . Nyayabindu
Dharmaraja . Vedantaparibhasa
Dharmottara . Nyayabindutika
Dhoi . Pavanaduta
Dignaga . Nyayapravesha (or by Shankarasvamin), Pramanasamuchchaya
Dipamkara . Ashvavaidyaka
Durlabharaja . Samudratilaka
Dya Dviveda . Nitimanjari
Gana . Ashvayurveda
Ganesha . Grahalaghava
Gangadasa . Chandomanjari
Gangesha . Tattvachintamani
Gaudapada . author of Karikas
Ghatakarpara . Ghatakarparakavya, Nitisara (ascr.)
Gopinatha . revises Dashakumaracharita
Govardhana . Aryasaptashati
Gumani . Upadeshashataka
Gunabhadra . Uttarapurana
Gunachandra . Natyadarpana (with Ramachandra)
Gunadhya . Brhatkatha
Hala . Sattasai
Halayudha . Brahmanasarvasva
Halayudha poet and grammarian . Abhidhanaratnamala
Halayudha . Kavirahasya
Haradatta . Padamanjari
Haradatta Suri . Raghavanaisadhiya
Haribhadra . Dharmabindu, Yogadrshtisamuchchaya, Yogabindu, Lokatattvanirnaya, Saddarshanasamuchchaya
Harichandra . Dharmasharmabhyudaya
Harichandra . Jivandharachampu
Harshavardhana . Ashtamahashrichaityastotra, Suprabhatastotra
Harsha . Nagananda, Priyadarshika, Ratnavali
Harshadeva . Linganushasana
Harsakirti Suri . Jyotishasaroddhara
Hemachandra . Anekarthasamgraha, Abhidhanachintamani, 
Kavyanushasana, Chando'nushasana, Trisastishalakapurusacharita,
Deshinamamala, Dvyashrayakavya, Nighantushesha, Parishistaparvan, 
Pramanamimansa, Laghu Arhanniti, Vitaragastuti, Siddhahemachandra, 
Haima Vyakarana
Hemadri . Chaturvargachintamani, Shatashloki
Hemavijaya . Katharatnakara
Irugapa . Nanartharatnamala
Ishvarakrshna . Samkhyakarika
Jagaddeva . Svapnachintamani
Jagadisha . Tarkamrta
Jagannatha . Bhaminivilasa, Rasagangadhara
Jaimini . Mimansa Sutra
Jalhana . Mugdhopadesha, Subhashitamuktavali, Somapalavilasa
Jambhaladatta . version of Vetalapanchavinshatika
Jayadatta . Ashvavaidyaka
Jayadeva . Gitagovinda
Jayadeva, dramatist . Chandraloka
Jayadeva . Ratnamanjari
Jayaditya . Kashika Vrtti
Jayanta Bhatta, father of Abhinanda . Nyayamanjari
Jayaratha . Alamkaravimarshini, Haracharitachintamani
Jayavallabha . Vajjalagga
Jimutavahana . Dayabhaga, Dharmaratna
Jinakirti . Champakashreshtikathanaka, Palagopalakathanaka
Jinasena . Harivanshapurana
Jinasena . Adipurana, Parshvabhyudaya
Jinendrabuddhi . Nyasa
Jyotirishvara . Panchasayaka
Kalhana . Rajatarangini
Kalidasa . Rtusamhara, Kumarasambhava, Malavikagnimitra, Meghaduta, 
Raghuvamsha, Vikramorvashi, Shakuntala, Shrngarasashtaka (ascr.), Shrutabodha
Kallata . Spandakarika
Kalyanamalla . Anangaranga
Kamalakara . Nirnayasindhu
Kamandaki . Nitisara
Kanada . Vaisheshika sutra
Kanakasena . Yashodharacharita
Kashyapa . Balavabodhana
Kashyapa . Dharmasutra
Katyayana . Anukramanis, Katyayana smriti, Namamala
Kautilya . Arthashastra
Kaviraja Suri . Raghavapandaviya
Kedara Bhatta . Vrttaratnakara
Keshava Mishra . Tarkabhasa
Keshavasvami . Nanartharnavasamksepa
Kokkoka . Ratirahasya
Krshnalilashuka . Purushakara
Kramadishvara . Samkshiptasara
Ksemamkara . version of Sinhasanadvatrinshika
Ksemendra . Avadankalpalata, Auchityavichara, Kalavilasa, Kavikanthabharana,
Chaturvargasamgraha, Charucharyashataka, Darpadalana, Dashavataracharita, 
Nrpavali, Padya Kadambari, Brhatkathamanjari, Bharatamanjari, 
Ramayanamanjari, Samayamatrka, Suvrttatilaka, Sevyasevakopadesha
Kulashekara . Mukundamala
Kumaradasa . Janakiharana
Kumaralata . Kalpanamanditika or Sutralamkara
Kumarasvamin . Ratnapana
Kumarila . Tuptika, Tantravarttika, Shlokavarttika
Kuntala . Vakroktijivita
Kusumadeva . Drshtantashataka
Lakshmana Acharya . Chandikuchapanchashika
Lakshmana Bhatta . Ramayanachampu (with Bhoja)
Lakshmidhara . Sadbhashachandrika
Lakshmidhara . Smrtikapataru
Lalla . Shishyadhivrddhitantra
Laugaksi Bhaskara . Arthasangraha, Tarkakaumudi
Lilashuka . Krishnakarnamruta
Lokasena . Uttarapurana continues 
Lolimbaraja . Harivilasa, Vaidyajivana
Madanapala . Madanavinodanighantu
Madhava brother of Sayana . part author of Jivanmuktiviveka, Dhatuvrtti, 
Nyayamalavistara, Panchadashi, Parasharasmrtivyakhya
Madhava . Shankaradigvijaya
Madhava . Sarvadarshanasamgraha
Madhava . Jivanmuktiviveka
Madhavkara . Rugvinishchaya
Madhusudhana Sarasvati . Prasthanabheda
Madhva . Tattvasamkhyana
Magha . Shishupalavadha
Mahanaman . Mahavansa
Mahaviracharya . Ganitasarasamgraha
Maheshvara . Vishvaprakasha
Mahiman Bhatta . Vyaktiviveka
Maitreyarakshita . Dhatupradipa
Makaranda . Tithyadipattra
Mallavadin . Nyayabindutikatippani
Mallisena . Syadvadamanjari
Mammata . Kavyaprakasha
Manatunga . Bhaktamarastotra
Mandana Mishra . Mimansanukramani, Vidhiviveka
Manikya Nandin . Parikshamukhasutra
Manikya Suri . Yashodharacharitra
Mankha . Anekarthakosha, Shrikanthacharita
Markandeya . Prakrtasarvasva
Mathuranattha . Tattvacintamanirahasya
Matrcheta . Varnanarhavarnana, Shatapanchashatikastotra
Mayura . Mayurashtaka, Suryashataka
Medhatithi (Gautama) . Nyayashastra
Medinikara . Anekarthashabdakosha
Meghavijaya . Panchakhyanoddhara
Mentha . Hayagrivavadha
Merutunga . Prabandhachintamani
Milhana . Chikitsamrta
Mitra Mishra . Viramitrodaya
Moggallana . Saddalakkhana
Muka . Panchashati
Nagaraja . Bhavashataka
Nagarjuna . Yogashataka, Yogasara
Nagarjuna . Ratishastra
Nagarjuna . Rasaratnakara
Nagarjuna . Dharmasamgraha, Madhyamikasutra, Madhyamakarikas, Suhrllekha
Nagoji Bhatta . Paribhasendushekhara
Nakula . Ashvachikitsita
Narada . Bhaktishastra (ascr.)
Narahari . Rajanighantu
Narahari . Narapatijayacharya Svarodaya
Narayana . Hitopadesha
Narayana . Matangalila
Narayana . Svahasudhakarachampu
Narayana . Vrttaratnakara
Narayana Bhatta . Manameyodaya
Narayana Pandita . Navaratnapariksha
Nilakantha . Bhagavantabhaskara
Nilakantha . Tajika
Nimbarka . Vedantaparijatasaurabha, Siddhantaratna
Nityanatha . Rasaratnakara
Odayadeva . Gadyachintamani
Padalipta . Tarangavati
Padmagupta . Navasahasankacharita
Padmanabhadatta . Supadmavyakarana
Padmapada . Panchadipika
Paithinasi . Dharmasutra
Panini . Ashtadhyayi, Unadisutra, Jambavativijaya, Patalavijaya
Paramananda . Shringarasaptashatika
Patanjali . Mahabhasya
Pingala . Chandassutra
Prthuyashas . Horasatpanchashika
Prabhachandra . Prabhavakacharitra (with Pradyumna suri), Nyayakumudachandrodaya, 
Prameyakamalamartanda
Prabhakara . Brhati
Pradyumna Suri . Prabhavakacharitra
Prajya Bhatta . Rajavalipataka
Prashastapada . Padarthadharmasamgraha
Pravarasena . Setubandha
Purnabhadra . Panchatantra
Purushottamadeva . Bhasavrtti
Purushottamadeva . Trikandashesha, Haravali
Pushpadanta . Mahimnahstava
Raghunandana . Tattvas
Raghunatha Shiromani . Didhiti
Rajashekara . Antarakathasamgraha, Prabandhakosha
Rajashekara (dramatist and critic) . Kavyamimansa, Haravilasa
Ramachandra . Natyadarpana (with Gunachandra)
Ramachandra . Prakriyakaumudi
Ramachandra . Rasendracintamani
Ramanuja . Gitabhasya, Vedantatattvasara, Vedantadipa, Vedarthasamgraha, Shribhasya
Rama Tarkavagisha . Prakrtakalpataru
Ranarangamalla or Bhoja . Rajavarttika
Ratnakara . Vakroktipanchashika, Haravijaya
Ratnashekara . Chandakosha
Ravana . Prakrtakamadhenu
Ravideva . Rakshasakavya
Ravisena . Padmapurana
Rayamukuta . Padachandrika on Amarakosha
Revanaradhya . Smaratattvaprakashika
Rupagosvamin . Padyavali
Rudra Bhatta . Shrngaratilaka
Rudradeva . Shyainikashastra
Rudrata . Kavyalamkara
Ruyyaka . Alamkarasarvasva
Shaktibhadra . Ashcharyachudamani
Shakyamitra . Panchakrama (in part)
Shambhu . Anyoktimuktalatashataka, Rajendrakarnapura
Shandilya . Bhaktisutras
Shankara . Atmabodha, Anandalahari, Upadeshasahasri, Gitabhasya, 
Dakshinamurtistotra, Devyaparadhaksamapanastotra (ascr.), 
Dvadashapanjarikastotra (ascr.), Nirvanadashaka (ascr.), 
Bhasya on Brahmasutra, Bhavanyastaka (ascr.), Mohamudgara (ascr.), 
Shankarachetovilasachampu, Sarvasiddhantasamgraha, Shatashloki (ascr.), 
Shivaparadhakshamapanastotra, Sarvadarshanasiddhantasamgraha, Hastamalakastotra
Shankara Mishra . Upaskara
Shankarasvamin . Nyayapravesha (ascribed to)
Shankhalikhita . Dharmasutra, Smrti
Shantanava . Phitsutra
Shantideva . Bodhicharyavatara, Shikshasamuchchaya
Sharadatanaya . Bhavaprakasha
Sharanadeva . Durghatavrtti
Sharngadeva . Samgitaratnakara
Sharngadhara . Sharngadharapaddhati
Sharngadhara . Samhita on medicine
Sharvavarman . Katantra
Shashvata . Anekarthasamuchchaya
Shatananda . Bhasvati
Sheshanaga . Prakrtavyakaranasutra
Shilhana . Shantishataka
Shivadasa . Katharnava, Bhikshatanakavya, Shalivahanakatha
Shivaditya . Saptapadarthi
Shivasvamin . Kapphanabhyudaya
Shridhara . Nyayakandali
Shridhara . Trishati
Shridharadasa . Saduktikarnamrta, Suktikarnamrta
Shriharsha . Khandanakhandakhadya, Navasahasankacharita, Naisadhiya, Shlesharthapadasamgraha
Shrikantha Shivacharya . Shaivabhashya
Shrikumara . Shilparatna
Shrinivasa . Yatindramatadipika, Sakalacharyamatasamgraha
Shrivara . Kathakautuka, Jaina Rajatarangini, Subhasitavali
Shrivatsanka . Yamakaratnakara
Shubhachandra . Jnanarnava
Sadananda . Vedantasara
Sagaranandin . Natakalakshanaratnakosha
Sakalakirti . Tattvarthasaradipika, Prashnottarapasakachara
Samantabhadra . Aptamimansa
Sandhyakaranandin . Ramapalacharita
Sarvajnamitra . Sragdharastotra
Sarvajnatman . Samksepashariraka
Sarvananda . Jagaducharita
Sayana . Rgvedabhyasa, Subhashitasudhanidhi
Siddharshi . Upamitibhavaprapancha katha
Siddasena Divakara . Kalyanamandirastotra, Nyayavatara
Sinharaja . Prakrtarupavatara
Soddhala . Udayasundarikatha
Soma . Ragavibodha
Somadeva (suri) . Nitivakyamrta, Yashastilaka
Somadeva, Kashmiri Poet . Kathasaritsagara
Somananda . Shivadrshti
Somanatha . Ragavibodha
Somaprabha . Shrngaravairagyatarangini
Someshvaradatta . Kirtikaumudi, Surathotsava
Subandhu . Vasavadatta
Sumati . Subhashitavali
Surapala . Vrkshayurveda
Sureshvara . Manasollasa, Naishkarmyasiddhi
Sureshvara . Shabdapradipa
Svatmarama Yogindra . Hathayogapradipika
Tisata . Chikitsakalika
Trimalla . Pathyapathyanighantu
Trivikrama Bhatta . Nalachampu, Damayantikatha, Madalasachampu
Trivikrama . Prakrtashabdanushasana
Udayana . Atmatattvaviveka, Kiranavali, Kusumanjali, Tatparyaparishuddhi, 
Bauddhadhikkara, Lakshanavali
Udbhata . Alamkarasamgraha, Bhamahavivarana
Ugrabhuti . Shishyahitanyasa
Umasvati . Tattvarthadhigamasutra
Ushanas . Dharmasutra, Smrti
Utpaladeva . Ishvarapratyabhijnasutra, Stotravali
Utprekshavallabha . Bhiksatanakavya
Vachaspati . Chintamanis on law
Vachaspati . Shabdarnava
Vachaspati Mishra . Tattvabindu, Nyayakanika, Nyayavarttikatatparyatika, 
Bhamati, Samkhyatattvakaumudi
Vagbhata I . Ashtangasangraha (related to Ashtangahrdayasamhita)
Vagbhata II . Ashtangahrdayasamhita
Vagbhata . Alamkara
Vagbhata . Kavyanushasana
Vagbhata . Neminirvana
Vagbhata . Rasaratnasamuchchaya
Vaidyabhanu pandita . Saduktikarnamrta
Vakpati . Gaudavaha
Vallabha . Anubhasya
Vallabhadasa . version of Vetalapanchavinshatika
Vallabhadeva . Subhashitavali
Valmiki . Sutra
Vamana . Kashika Vrtti, Kavyalamkara with Vrtti
Vamana . authority on poetics, Linganushasana
Vamana Bhatta Bana . Parvatiparinaya, Nalabhyudaya, Vemabhupalacharita
Vandaru Bhatta . Uttaranaishadhiya
Vandyaghatiya Sarvananda . Tikasarvasva on Amarakosha
Vangasena . Chikitsasarasangraha
Varadaraja . Madhyasiddhantakaumudi, Laghusiddhantakaumudi
Varadaraja . Tarkikaraksha
Varahamihira . Panchasiddhantika, Brhaj Jataka, Brhatsamhita, Brhad Vivahapatala, 
Laghu Jataka, Svalpa Vivahapatala
Vararuchi . Linganushasana
Vararuchi . Nitiratna
Vararuchi . Prakrtaprakasha
Vararuchi . Sinhasanadvatrinchika
Vardhamana . Ganaratnamahodadhi
Vardhamana . Yogamanjari
Varshaganya . Sashtitantra
Vasubandhu . Abhidharmakosha, Gathasamgraha, Paramarthasaptati
Vasudeva . Tripuradahana, Dhatukavya, Yudhishtiravijaya, Shaurikathodaya
Vasugupta . Shiva Sutra
Vatsyayana . Kamasutra
Vatsyayana . Nyayabhashya
Vedangaraya . Parasiprakasha
Vedantadeshika . Subhashitanivi
Vetala Bhatta . Nitipradipa
Vidyadhara . Ekavali
Vidyamadhava . Parvatirukminiya, Vidyamadhaviya
Vidyanatha . Prataparudrayashobhushana
Vidyapati . Purusapariksa
Vijnaneshvara . Mitaksara
Vijnanabhikshu . Yogasarasamgraha
Vikrama . Nemiduta
Vikramaditya . Samsaravarta
Vimala suri . Paumachariya
Virupaksanatha . Virupaksapanchashika
Vishakhadatta . Mudrarakshasa
Vishvanatha . Bhasaparichheda
Vishvanatha . Sahityadarpana
Vishveshvara . Madanaparijata
Vishnusharma . Panchatantra
Vopadeva . Mugdhabodha, Kavikalpadruma, Shatashloki
Vrnda . Siddhiyoga, Vrndamadhava
Vyasa . Yogabhashya
Yadavaprakasha . Vaijayanthi
Yakshavarman . Chintamani on Shakatayana Vyakarana
Yashodhara . Jayamangala on Kamasutra
Yashomitra . Abhidharmakoshavyakhya
Yaska . NiruktaOther works, authors unknown:
Agni Purana, Aghatakumarakatha, Anguttara Nikaya, Atharva
Pratishakhya, Taittiriya Pratishakhya, Taittiriya Samhita, Rgveda,
Atharvaveda, Samaveda, Yajurveda, Anuyogadvarasutra,
Amitayurdhyansutra, Avatansakasutra, Avadanashataka,
Avalokiteshvaragunakarandavyuha, Ahirbudhnya Samhita
Adikarmapradipa, Apastamba Dharmasutra, Apastamba Smrti,
Ayurvedasutra
Ashvalayana Grhyasutra, Ishvara samhita, Udanavarga, Dharmapada,
Ekottaragama, Madhyamagama, Vinaya, Aitareya Brahmana,
Kusumasarakatha, Madanarekhakatha, Kathakosha, Karunapundarika,
Kavindravachanasamuchchaya, Kathaka dharmasutra, Kashyapa samhita,
Tantras . Kulacudamani, Kularnava, Jnanarnava, Tantraraja, Mahanirvana, Viramaheshvara,
Kaushika sutra, Ghatakarparakavya, Gherandasamhita,
Gorakshashataka, Chatakashtaka, Jaimini Bharata, Jyotirvidabharana,
Jyotisa Vedanga,
Trirupakosha, Dvirupakosha, Ekaksarakosha, Dashabhumishvara
Mahayanasutra
Damakaprahasana, Divyavadana, Dvavinshatyavadana,
Bhadrakalpavadana,
Dhanvantri Nighantu, Dharmashastra, Dhatupatha, Nandisutra, Narada smrti
Narada Pancharatra, Nidanakatha, nidana sutra, Nitiprakashika,
nitishataka, nitishastra, Nilamatapurana, Nepalamahatmya,
Neminahachariu in Apabransha,
Nyayasutra, Panchadandacchatraprabandha,
Panchastavi, Panchakhyanaka, Pathyapathyanighantu, Pushpasutra,
Purvamimansa sutra, Prthvirajavijaya, Paitamaha Siddhanta,
Poruladhikaramsutra, Prajnaparamitahrdaya, Prakrta pingala,
Bahudantaka, Barhaspatya Arthashastra, Brhad Gautama Sutra, Brhad
Brahma samhita, Brahadaranyaka Upanishad and other Upanishads,
Brhan Manu, Brhaspati smrti,
Bauddhasamgati, Baudhayana Dharmasutra, Brahma Siddhanta,
Brahma sutra, Brahmanas, Bhagavadgita, Bharatakadvatrinshika,
Bhagavatapurana,
Bhutabhasha, Bheda samhita, Mangalashtaka, Manjushrimulatantra,
Manusmrti,
Mahakalatantra, Mahabharata, Mahamayuri Vidyarajni,
Mahayanashraddhotpada, Mahosadha Jataka, Manava Grhyasutra,
Manasara, Mittavindaka Jataka, Mrcchakatika,
Maitrayaniya Upanishad, Yajnagathas, Yavana Jataka, Yajnavalkya
smriti, Yogavasishtha, Yogasutra, Ratnashastra, Rasahrdaya,
Rasadhyaya, Rasarnava, Raseshvaradarshana, Raseshvarasiddhanta,
Rajanitisamuchchaya, Ramayana, Rashtrapalapariprchcha, Romaka
Siddhanta, Laghu Chanakya, Laghu Vasishtha Siddhanta,
Lankavatarasutra, Lalitavistara, Varnakas, Vasantarajiya, Vajasaneyi
Pratishakhya, Vararucha Kavya, Vasishtha Siddhanta, Vasishtha
Dharmashastra, Vishnupurana, Vishnusmrti, Vishnudharmottara
purana, Vrddha Gargasamhita, Vrddha Chanakya, Vrddha Manu,
Vrddha Vasishtha Siddhanta, Vetalapanchavinshatika, Vedanga,
Vessantara Jataka, Vaikhanasa Dharmashastra, Vaisheshika sutra,
Vaishnava Dharmashastra, Vyadi samgraha, Vyasa smrti,
Vratavadanamala, Shatrumjayamahatmya, Shambhurahasya,
Shakatayana Vyakarana, Shakalya Siddhanta, Shankhayana
Shrautasutra, Shandilya sutra, Shardulakarnavadana, Shulbasutras,
Shrngarajnananirnaya, Shyamaladandaka, Shrautasutras,
Shanmukhakalpa, Samvartasmrti, Saddharmapundarika,
Sanatkumaravastushastra, Samasyapurana, Samadhiraja,
Samyaktvakaumudi, Sarasvati stotra, Sarpajanavidya,
Sarvamatasamgraha, Samkhya sutra, Sarottaranirghanta,
Sukhavativyuha, Suvarnaprabhasa, Suryaprajnapti, Surya Siddhanta,
Sthananga sutra, Syadvada, Hastyayurveda, Harita or Atreya samhita,
Harita dharmashastra, Hiranyakeshi Grhyasutra, Hiranyakeshi
Dharmasutra, Horapathaka,

 From A. B. Keith, A History of Sanskrit Literature, Oxford
University Press, London, 1920.
Sanskrit works . Authors
Abhidhanachintamani . Hemachandra
Abhidhanaratnamala . Halayudha poet and grammarian
Abhidharmakosha . Vasubandhu
Abhidharmakoshavyakhya . Yashomitra
Adbhutasagara . Ballalasena
Adikarmapradipa . Unknown
Adipurana . Jinasena
Agastimata . Buddhabhatta
Aghatakumarakatha . Unknown
Agni Purana . Unknown
Ahirbudhnya Samhita . Unknown
Aitareya Brahmana . Unknown
Alamkarasamgraha . Udbhata
Alamkarasarvasva . Ruyyaka
Alamkara . Vagbhata
Alamkaravimarshini . Jayaratha
Amarushataka . Amaru
Amitayurdhyansutra . Unknown
Anandalahari . Shankara
Anangaranga . Kalyanamalla
Anekarthakosha . Mankha
Anekarthasamgraha . Hemachandra
Anekarthasamuchchaya . Shashvata
Anekarthashabdakosha . Medinikara
Anguttara Nikaya . Unknown
Antarakathasamgraha . Rajashekara
Anubhasya . Vallabha
Anukramanis . Katyayana
Anuyogadvarasutra . Unknown
Anyoktimuktalatashataka . Shambhu
Apastamba Dharmasutra . Unknown
Apastamba Smrti . Unknown
Aptamimansa . Samantabhadra
Arthasangraha . Laugaksi Bhaskara
Arthashastra . Kautilya
Aryabhatiya . Aryabhata
Aryasaptashati . Govardhana
Arya Siddhanta . Aryabhata II
Aryastashata (includes Ganita) . Aryabhata
Ashcharyachudamani . Shaktibhadra
Ashtadhyayi . Panini
Ashtamahashrichaityastotra . Harshavardhana
Ashtangahrdayasamhita . Vagbhata II
Ashtangasangraha (related to Ashtangahrdayasamhita) . Vagbhata I
Ashvachikitsita . Nakula
Ashvalayana Grhyasutra . Unknown
Ashvavaidyaka . Dipamkara
Ashvavaidyaka . Jayadatta
Ashvayurveda . Gana
Atharva Pratishakhya . Unknown
Atharvaveda . Unknown
Atmabodha . Shankara
Atmatattvaviveka . Udayana
Atreya samhita . Atreya
Atri Smrti . Atri
Auchityavichara . Ksemendra
Avadanashataka . Unknown
Avadankalpalata . Ksemendra
Avalokiteshvaragunakarandavyuha . Unknown
Avantisundarikatha . Dandin
Avatansakasutra . Unknown
Ayurvedasutra . Unknown
Bahudantaka . Unknown
Balabharata . Amarachandra
Balavabodhana . Kashyapa
Barhaspatya Arthashastra . Unknown
Bauddhadhikkara . Udayana
Bauddhasamgati . Unknown
Baudhayana Dharmasutra . Unknown
Bhadrakalpavadana . Unknown
Bhagavadgita . Unknown
Bhagavantabhaskara . Nilakantha
Bhagavatapurana . Unknown
Bhaktamarastotra . Manatunga
Bhaktishastra (ascr.) . Narada
Bhaktisutras . Shandilya
Bhamahavivarana . Udbhata
Bhamati . Vachaspati Mishra
Bhaminivilasa . Jagannatha
Bharatachampu . Ananta
Bharatakadvatrinshika . Unknown
Bharatamanjari . Ksemendra
Bhasaparichheda . Vishvanatha
Bhasavrtti . Purushottamadeva
Bhasvati . Shatananda
Bhasya on Brahmasutra . Shankara
Bhavanyastaka (ascr.) . Shankara
Bhavaprakasha . Bhavamishra
Bhavaprakasha . Sharadatanaya
Bhavashataka . Nagaraja
Bheda samhita . Unknown
Bhiksatanakavya . Utprekshavallabha
Bhikshatanakavya . Shivadasa
Bhojaprabandha . Ballalasena
Bhuma?? . Bhoja
Bhumaka?? . Bhoja
Bhutabhasha . Unknown
Bijaganita . Bhaskaracharya
Bodhicharyavatara . Shantideva
Bodhisattvabhumi . Asanga (Buddhist philosopher) 
Brahadaranyaka Upanishad . Unknown
Brahmanasarvasva . Halayudha
Brahmanas . Unknown
Brahma samhita . Unknown
Brahmasiddhanta . Brahmagupta
Brahma Siddhanta . Unknown
Brahma Sutra . Badarayana
Brahma sutra . Unknown
Brhad Gautama Sutra . Unknown
Brhad . Unknown
Brhad Vivahapatala . Varahamihira
Brhaj Jataka . Varahamihira
Brhan Manu . Unknown
Brhaspati smrti . Unknown
Brhati . Prabhakara
Brhatkatha . Gunadhya
Brhatkathamanjari . Ksemendra
Brhatkathashlokasamgraha . Budhasvamin
Brhatsamhita . Varahamihira
Buddhacharita . Ashvagosha
Caurapanchashika (or Chaurisuratapanchashika) . Bilhana
Champakashreshtikathanaka . Jinakirti
Chandakosha . Ratnashekara
Chandassutra . Pingala
Chandikuchapanchashika . Lakshmana Acharya
Chandishataka . Bana
Chandomanjari . Gangadasa
Chando'nushasana . Hemachandra
Chandraloka . Jayadeva, dramatist
Chandra Vyakarana . Chandra
Charucharyashataka . Ksemendra
Charudatta . Bhasa
Chatakashtaka . Unknown
Chaturvargachintamani . Hemadri
Chaturvargasamgraha . Ksemendra
Chatushatika . Arya Deva
Chikitsakalika . Tisata
Chikitsamrta . Milhana
Chikitsasarasamgraha . Chakrapanidatta
Chikitsasarasangraha . Vangasena
Chintamani on Shakatayana Vyakarana . Yakshavarman
Chintamanis on law . Vachaspati
Daiva . Deva
Dakshinamurtistotra . Shankara
Damakaprahasana . Unknown
Damayantikatha . Trivikrama Bhatta
Darpadalana . Ksemendra
Dashabhumishvara . Unknown
Dashagitikasutra . Aryabhata
Dashakumara charita . Dandin
Dashakumaracharita revised . Gopinatha
Dashakumaracharita continues . Chakrapani
Dasharupa . Dhanamjaya
Dashavataracharita . Ksemendra
Dayabhaga . Jimutavahana
Deshinamamala . Hemachandra
Devishataka  . Anandavardhana
Devyaparadhaksamapanastotra (ascr.) . Shankara
Dharmabindu . Haribhadra
Dharmamrta . Ashadhara
Dharmapada . Unknown
Dharmapariksa . Amitagati
Dharmaratna . Jimutavahana
 
Dharmasamgraha . Nagarjuna
Dharmasharmabhyudaya . Harichandra
Dharmashastra . Unknown
Dharmasutra . Kashyapa
Dharmasutra . Paithinasi
Dharmasutra . Shankhalikhita
Dharmasutra . Unknown
Dharmasutra . Ushanas
Dhatukavya . Vasudeva
Dhatupatha . Unknown
Dhatupradipa . Maitreyarakshita
Dhatuvrtti . Madhava brother of Sayana
Dhvanyaloka . Anandavardhana
Dhvanyalokalocana . Abhinavagupta
Didhiti . Raghunatha Shiromani
Divyavadana . Unknown
Drshtantashataka . Kusumadeva
Durghatavrtti . Sharanadeva
Dvadashapanjarikastotra (ascr.) . Shankara
Dvavinshatyavadana . Unknown
Dvirupakosha . Unknown
Dvisamdhanakavya . Dandin
Dvyashrayakavya . Hemachandra
Ekaksarakosha . Unknown
Ekavali . Vidyadhara
Ekottaragama . Unknown
Gadyachintamani . Odayadeva
Ganaratnamahodadhi . Vardhamana
Gandistotragatha . Ashvagosha
Ganita . Bhaskaracharya
Ganitasarasamgraha . Mahaviracharya
Gathasamgraha . Vasubandhu
Gaudavaha . Vakpati
Ghatakarparakavya . Ghatakarpara
Ghatakarparakavya . Unknown
Gherandasamhita . Unknown
Gitabhasya . Ramanuja
Gitabhasya . Shankara
Gitagovinda . Jayadeva
Gola . Aryabhata
Gola . Bhaskaracharya
Gorakshashataka . Unknown
Grahaganita . Bhaskaracharya
Grahalaghava . Ganesha
Haima Vyakarana . Hemachandra
Haracharitachintamani . Jayaratha
Haravali . Purushottamadeva
Haravijaya . Ratnakara
Haravilasa . Rajashekara (dramatist and critic)
Harita dharmashastra . Unknown
Harita or Atreya samhita . Unknown
Harivanshapurana . Jinasena
Harivilasa . Lolimbaraja
Harshacharita . Bana
Hastamalakastotra . Shankara
Hastavalaprakaranavrtti . Arya Deva
Hastyayurveda . Unknown
Hathayogapradipika . Svatmarama Yogindra
Hayagrivavadha . Mentha
Hiranyakeshi Grhyasutra . Unknown
Hiranyakeshi . Unknown
Hitopadesha . Narayana
Horapathaka . Unknown
Horasatpanchashika . Prthuyashas
Horashastra . Bhattotpala
Hrdayadarpana . Bhatta Nayaka
Ishvarapratyabhijnasutra . Utpaladeva
Ishvara samhita . Unknown
Jagaducharita . Sarvananda
Jaimini Bharata . Unknown
Jaina Rajatarangini . Shrivara
Jainendra Vyakarana . Devanandin, Pujyapada
Jambavativijaya . Panini
Janakiharana . Kumaradasa
Jatakamala . Arya Shura
Jayamangala on Kamasutra . Yashodhara
Jivandharachampu . Harichandra
Jivanmuktiviveka . Madhava
Jnanarnava . Shubhachandra
Jnanarnava tantra . Unknown
joint author of Kavyaprakasha . Alata
Jyotirvidabharana . Unknown
Jyotisa Vedanga . Unknown
Jyotishasaroddhara . Harsakirti Suri
Kadambari . Bana
Kadambarikathasara . Abhinanda son of Jayanta
Kalakriya . Aryabhata
Kalavilasa . Ksemendra
Kalpanamanditika or Sutralamkara . Kumaralata
Kalyanamandirastotra . Siddasena Divakara
Kamasutra . Vatsyayana
Kapphanabhyudaya . Shivasvamin
Karanakutuhala . Bhaskaracharya
Karikas . Gaudapada
Karnasundari . Bilhana
Karnatakashabdanushasana . Bhattakalankadeva
Karunapundarika . Unknown
Kashika Vrtti . Jayaditya
Kashika Vrtti . Vamana Authority on poetics
Kashyapa samhita . Unknown
Katantra . Sharvavarman
Kathaka dharmasutra . Unknown
Kathakautuka . Shrivara
Kathakosha . Unknown
Katharatnakara . Hemavijaya
Katharnava . Shivadasa
Kathasaritsagara . Somadeva, Kashmiri Poet
Katyayana smriti . Katyayana
Kaushika sutra . Unknown
Kavikalpadruma . Vopadeva
Kavikanthabharana . Ksemendra
Kavindravachanasamuchchaya . Unknown
Kavirahasya . Halayudha
Kavyadarsha . Dandin
Kavyakalpalata . Amarachandra
Kavyakalpalata . Arisinha
Kavyalamkara . Rudrata
Kavyalamkara with Vrtti . Vamana Authority on poetics
Kavyamimansa . Rajashekara (dramatist and critic)
Kavyanushasana . Hemachandra
Kavyanushasana . Vagbhata
Kavyaprakasha . Bhamaha
Kavyaprakasha . Mammata
Khandakhadyaka . Brahmagupta
Khandanakhandakhadya . Shriharsha
Kiranavali . Udayana
Kiratarjuniya . Bharavi
Kirtikaumudi . Someshvaradatta
Krishnakarnamruta . Lilashuka
Krshnakarnamrta (or Krishnalilamrta) . Bilvamangala
Kulacudamani tantra . Unknown
Kularnava tantra . Unknown
Kumarasambhava . Kalidasa
Kusumanjali . Udayana
Kusumasarakatha . Unknown
Kuttanimata . Damodaragupta
Kuvalayananda . Appayya Dikshita
Laghu Arhanniti . Hemachandra
Laghu Chanakya . Unknown
Laghu Jataka . Varahamihira
Laghusiddhantakaumudi . Varadaraja
Laghu Vasishtha Siddhanta . Unknown
Lakshanavali . Udayana
Lalitavistara . Unknown
Lankavatarasutra . Unknown
Lilavati . Bhaskaracharya
Linganushasana . Harshadeva
Linganushasana . Vamana Authority on poetics
Linganushasana . Vararuchi
Lokatattvanirnaya . Haribhadra
Madalasachampu . Trivikrama Bhatta
Madanaparijata . Vishveshvara
Madanarekhakatha . Unknown
Madanavinodanighantu . Madanapala
Madhavanalakatha . Ananda
Madhyamagama . Unknown
Madhyamakarikas . Nagarjuna
Madhyamikasutra . Nagarjuna
Madhyasiddhantakaumudi . Varadaraja
Mahabharata . Unknown
Mahabhasya . Patanjali
 
Mahakalatantra . Unknown
Mahamayuri Vidyarajni . Unknown
Mahanirvana tantra . Unknown
Mahavansa . Mahanaman
Mahayanashraddhotpada . Unknown
Mahayanasutralamkara . Asanga (Buddhist philosopher) 
Mahayanasutra . Unknown
Mahimnahstava . Pushpadanta
Mahipalacharitra . Charitrasundara Ganin
Mahosadha Jataka . Unknown
Maitrayaniya Upanishad . Unknown
Malatimadhava . Bhavabhuti
Malavikagnimitra . Kalidasa
Manameyodaya . Narayana Bhatta
Manasara . Unknown
Manasollasa . Sureshvara
Manava Grhyasutra . Unknown
Mangalashtaka . Unknown
Manjushrimulatantra . Unknown
Manusmrti . Unknown
Matangalila . Narayana
Mayurashtaka . Mayura
Meghaduta . Kalidasa
Mimansanukramani . Mandana Mishra
Mimansanyayaprakasha . Apadeva
Mimansa Sutra . Jaimini
Mitaksara . Vijnaneshvara
Mittavindaka Jataka . Unknown
Mohamudgara (ascr.) . Shankara
Mrcchakatika . Unknown
Mrgavaticharitra . Devaprabha suri
Mudrarakshasa . Vishakhadatta
Mugdhabodha . Vopadeva
Mugdhopadesha . Jalhana
Mukundamala . Kulashekara
Nagananda . Harsha
Naisadhiya . Shriharsha
Naishkarmyasiddhi . Sureshvara
Nalabhyudaya . Vamana Bhatta Bana
Nalachampu . Trivikrama Bhatta
Namalinganushasana . Amarasinha
Namamala . Dhanamjaya
Namamala . Katyayana
Nanartharatnamala . Irugapa
Nanartharnavasamksepa . Keshavasvami
Nandisutra . Unknown
Narada Pancharatra . Unknown
Narada smrti . Unknown
Narapatijayacharya Svarodaya . Narahari
Natakalakshanaratnakosha . Sagaranandin
Natyadarpana (with Gunachandra) . Ramachandra
Natyadarpana (with Ramachandra) . Gunachandra
Natyashastra . Bharata
Navaratnapariksha . Narayana Pandita
Navasahasankacharita . Padmagupta
Navasahasankacharita . Shriharsha
Nemiduta . Vikrama
Neminahachariu in Apabransha . Unknown
Neminirvana . Vagbhata
Nepalamahatmya . Unknown
Nidanakatha . Unknown
nidana sutra . Unknown
Nighantushesha . Hemachandra
Nighantu . Dhanvantari? author of a medical glossary 
Nilamatapurana . Unknown
Nirnayasindhu . Kamalakara
Nirukta . Yaska
Nirvanadashaka (ascr.) . Shankara
Nitimanjari . Dya Dviveda
Nitipradipa . Vetala Bhatta
Nitiprakashika . Unknown
Nitiratnakara . Chandeshvara
Nitiratna . Vararuchi
Nitisara (ascr.) . Ghatakarpara
Nitisara . Kamandaki
nitishastra . Unknown
nitishataka . Unknown
Nitivakyamrta . Somadeva (suri)
Nrpavali . Ksemendra
Nyasa . Jinendrabuddhi
Nyayabhashya . Vatsyayana
Nyayabindu . Dharmakirti
Nyayabindutika . Dharmottara
Nyayabindutikatippani . Mallavadin
Nyayakandali . Shridhara
Nyayakanika . Vachaspati Mishra
Nyayakumudachandrodaya . Prabhachandra
Nyayamalavistara . Madhava brother of Sayana
Nyayamanjari . Jayanta Bhatta, father of Abhinanda
Nyayapravesha (ascribed to) . Shankarasvamin
Nyayapravesha (or by Shankarasvamin) . Dignaga
Nyayasara . Bhasarvajna
Nyayashastra . Medhatithi (Gautama)
Nyayasutra . Unknown
Nyayavarttikatatparyatika . Vachaspati Mishra
Nyayavatara . Siddasena Divakara
Padachandrika on Amarakosha . Rayamukuta
Padamanjari . Haradatta
Padarthadharmasamgraha . Prashastapada
Padmapurana . Ravisena
Padyachudamani . Buddhaghoshacharya
Padya Kadambari . Ksemendra
Padyavali . Rupagosvamin
Paitamaha Siddhanta . Unknown
Paiyalacchi . Dhanapala
Palagopalakathanaka . Jinakirti
Panchadandacchatraprabandha . Unknown
Panchadashi . Madhava brother of Sayana
Panchadipika . Padmapada
Panchakhyanaka . Unknown
Panchakhyanoddhara . Meghavijaya
Panchakrama (in part) . Shakyamitra
Panchasayaka . Jyotirishvara
Panchashati . Muka
Panchasiddhantika . Varahamihira
Panchastavi . Unknown
Panchatantra . Purnabhadra
Panchatantra . Vishnusharma
Pandavacharitra . Devaprabha suri
Paramarthasaptati . Vasubandhu
Paramarthasara . Abhinavagupta
Parasharasmrtivyakhya . Madhava brother of Sayana
Parasiprakasha . Vedangaraya
Paribhasendushekhara . Nagoji Bhatta
Parikshamukhasutra . Manikya Nandin
Parishistaparvan . Hemachandra
Parshvabhyudaya . Jinasena
part author of Jivanmuktiviveka . Madhava brother of Sayana
part author of Panchadashi . Bharatitirtha
Parvatiparinaya . Vamana Bhatta Bana
Parvatirukminiya . Vidyamadhava
Patalavijaya . Panini
Pathyapathyanighantu . Trimalla
Pathyapathyanighantu . Unknown
Paumachariya . Vimala suri
Pavanaduta . Dhoi
Phitsutra . Shantanava
Poruladhikaramsutra . Unknown
Prabandhachintamani . Merutunga
Prabandhakosha . Rajashekara
Prabhavakacharitra . Pradyumna Suri
Prabhavakacharitra (with Pradyumna suri) . Prabhachandra
Prajnaparamitahrdaya . Unknown
Prakriyakaumudi . Bhattoji Dikshita
Prakriyakaumudi . Ramachandra
Prakrtakalpataru . Rama Tarkavagisha
Prakrtakamadhenu . Ravana
Prakrtalakshana . Chanda
Prakrta pingala . Unknown
Prakrtaprakasha . Vararuchi
Prakrtarupavatara . Sinharaja
Prakrtasarvasva . Markandeya
Prakrtashabdanushasana . Trivikrama
Prakrtavyakaranasutra . Sheshanaga
Pramanamimansa . Hemachandra
Pramanasamuchchaya . Dignaga
Prameyakamalamartanda . Prabhachandra
Prashnottarapasakachara . Sakalakirti
Prasthanabheda . Madhusudhana Sarasvati
Prataparudrayashobhushana . Vidyanatha
Pratijnayaugandharayana . Bhasa
Pratimanataka . Bhasa
Pratishakhya . Unknown
 
Praudhamanorama . Bhattoji Dikshita
Priyadarshika . Harsha
Prthvirajavijaya . Unknown
Purusapariksa . Vidyapati
Purushakara . Krshnalilashuka
Purvamimansa sutra . Unknown
Pushpasutra . Unknown
Ragavibodha . Soma
Ragavibodha . Somanatha
Raghavanaisadhiya . Haradatta Suri
Raghavapandaviya . Dhanamjaya
Raghavapandaviya . Kaviraja Suri
Raghavapandaviyayadaviya . Chidambara
Raghuvamsha . Kalidasa
Rajamartanda . Bhoja
Rajamrganka . Bhoja
Rajanighantu . Narahari
Rajanitisamuchchaya . Unknown
Rajatarangini . Kalhana
Rajavalipataka . Prajya Bhatta
Rajavarttika . Bhoja
Rajavarttika . Ranarangamalla or Bhoja
Rajendrakarnapura . Shambhu
Rakshasakavya . Ravideva
Ramacharita . Abhinanda son of Jayanta
Ramalarahasya . Bhayabhanjanasharman
Ramapalacharita . Sandhyakaranandin
Ramayanachampu (with Bhoja) . Lakshmana Bhatta
Ramayanachampu (with Laksmana Bhatta) . Bhoja
Ramayanamanjari . Ksemendra
Ramayana . Unknown
Rasadhyaya . Unknown
Rasagangadhara . Jagannatha
Rasahrdaya . Unknown
Rasamanjari . Bhanudatta
Rasaratnakara . Nagarjuna
Rasaratnakara . Nityanatha
Rasaratnasamuchchaya . Ashvinikumara
Rasaratnasamuchchaya . Vagbhata
Rasarnava . Unknown
Rasatarangini . Bhanudatta
Rasendracintamani . Ramachandra
Raseshvaradarshana . Unknown
Raseshvarasiddhanta . Unknown
Rashtrapalapariprchcha . Unknown
Ratirahasya . Kokkoka
Ratishastra . Nagarjuna
Ratnamanjari . Jayadeva
Ratnapana . Kumarasvamin
Ratnapariksha . Buddhabhatta
Ratnashastra . Unknown
Ratnavali . Harsha
Ravanarjuniya . Bhaumaka
Ravanavadha (Bhattikavya) . Bhatti
Rgvedabhyasa . Sayana
Rgveda . Unknown
Romaka . Unknown
Rshabhapanchashika . Dhanapala
Rtusamhara . Kalidasa
Rugvinishchaya . Madhavkara
Sadbhashachandrika . Lakshmidhara
Saddalakkhana . Moggallana
Saddaniti . Aggavansa
Saddarshanasamuchchaya . Haribhadra
Saddharmapundarika . Unknown
Saduktikarnamrta . Vaidyabhanu pandita
Saduktikarnamrta . Shridharadasa
Sahityadarpana . Vishvanatha
Sakalacharyamatasamgraha . Shrinivasa
Samadhiraja . Unknown
Samaranganasutradhara . Bhoja
Samasyapurana . Unknown
Samaveda . Unknown
Samayamatrka . Ksemendra
Samgitaratnakara . Sharngadeva
Samhita on medicine . Sharngadhara
Samkhyakarika . Ishvarakrshna
Samkhya sutra . Unknown
Samkhyatattvakaumudi . Vachaspati Mishra
Samksepashariraka . Sarvajnatman
Samkshiptasara . Kramadishvara
Samsaravarta . Vikramaditya
Samudratilaka . Durlabharaja
Samvartasmrti . Unknown
Samyaktvakaumudi . Unknown
Sanatkumaravastushastra . Unknown
Sangitadarpana . Damodara, son of Lakshmidhara
Saptapadarthi . Shivaditya
Sarasvatikanthabharana . Bhoja
Sarasvatiprakriya . Anubhuti
Sarasvatiprakriya . Anubhuti Svarupacharya
Sarasvati stotra . Unknown
Sarottaranirghanta . Unknown
Sarpajanavidya . Unknown
Sarvadarshanasamgraha . Madhava
Sarvadarshanasiddhantasamgraha . Shankara
Sarvamatasamgraha . Unknown
Sarvasiddhantasamgraha . Shankara
Sashtitantra . Varshaganya
Satsai . Bihari Lal
Sattasai . Hala
Saundarananda . Ashvagosha
Setubandha . Pravarasena
Sevyasevakopadesha . Ksemendra
Shabdapradipa . Sureshvara
Shabdarnava . Vachaspati
Shaivabhashya . Shrikantha Shivacharya
Shakalya Siddhanta . Unknown
Shakatayana Vyakarana . Unknown
Shakuntala . Kalidasa
Shalihotra . Bhoja
Shalivahanakatha . Shivadasa
Shambhurahasya . Unknown
Shandilya sutra . Unknown
Shankarachetovilasachampu . Shankara
Shankaradigvijaya . Madhava
Shankaravijaya . Anandagiri
Shankhayana . Unknown
Shanmukhakalpa . Unknown
Shantishataka . Bhallata
Shantishataka . Shilhana
Shardulakarnavadana . Unknown
Sharngadharapaddhati . Sharngadhara
Shataka . Bhallata
Shatapanchashatikastotra . Matrcheta
Shatashloki (ascr.) . Shankara
Shatashloki . Hemadri
Shatashloki . Vopadeva
Shatrumjayamahatmya . Unknown
Shaurikathodaya . Vasudeva
Shikshasamuchchaya . Shantideva
Shilparatna . Shrikumara
Shishupalavadha . Magha
Shishyadhivrddhitantra . Lalla
Shishyahitanyasa . Ugrabhuti
Shishyalekhadharmakavya . Chandragomin
Shivadrshti . Somananda
Shivaparadhakshamapanastotra . Shankara
Shiva Sutra . Vasugupta
Shlesharthapadasamgraha . Shriharsha
Shlokavarttika . Kumarila
Shrautasutras . Unknown
Shrautasutra . Unknown
Shribhasya . Ramanuja
Shrikanthacharita . Mankha
Shringarasaptashatika . Paramananda
Shrngarajnananirnaya . Unknown
Shrngaraprakasha . Bhoja
Shrngarasashtaka (ascr.) . Kalidasa
Shrngarashataka . Bhartrhari
Shrngaratilaka . Rudra Bhatta
Shrngaravairagyatarangini . Somaprabha
Shrutabodha . Kalidasa
Shukasaptati . Chintamani Bhatta
Shukasaptati a version of . Devadatta
Shulbasutras . Unknown
Shyainikashastra . Rudradeva
Shyamaladandaka . Unknown
Siddhahemachandra . Hemachandra
Siddhantakaumudi . Bhattoji Dikshita
Siddhantaratna . Nimbarka
Siddhantashiromani . Bhaskaracharya
Siddhanta . Unknown
 
Siddhiyoga . Vrnda
Sinhasanadvatrinchika . Vararuchi
Smaratattvaprakashika . Revanaradhya
Smrtichandrika . Devanna Bhatta
Smrtikapataru . Lakshmidhara
Smrtiratnakara . Chandeshvara
Smrti . Shankhalikhita
Smrti . Ushanas
Somapalavilasa . Jalhana
Spandakarika . Kallata
Sphuta Brahmasiddhanta . Brahmagupta
Sragdharastotra . Sarvajnamitra
Sthananga sutra . Unknown
Stotravali . Utpaladeva
Subhashitamuktavali . Jalhana
Subhashitanivi . Vedantadeshika
Subhashitaratnasamdoha . Amitagati
Subhashitasudhanidhi . Sayana
Subhashitavali . Sumati
Subhashitavali . Vallabhadeva
Subhasitavali . Shrivara
Suhrllekha . Nagarjuna
Sukhavativyuha . Unknown
Sukrtasamkirtana . Arisinha
Suktikarnamrta . Shridharadasa
Supadmavyakarana . Padmanabhadatta
Suprabhatastotra . Harshavardhana
Surathotsava . Someshvaradatta
Suryaprajnapti . Unknown
Suryashataka . Mayura
Surya Siddhanta . Unknown
Sutra . Valmiki
Suvarnaprabhasa . Unknown
Suvrttatilaka . Ksemendra
Svahasudhakarachampu . Narayana
Svalpa Vivahapatala . Varahamihira
Svapnachintamani . Jagaddeva
Svapnavasavadatta . Bhasa
Syadvadamanjari . Mallisena
Syadvada . Unknown
Taittiriya Pratishakhya . Unknown
Taittiriya Samhita . Unknown
Tajika . Nilakantha
Tantraraja tantra . Unknown
Tantravarttika . Kumarila
Tarangavati . Padalipta
Tarkabhasa . Keshava Mishra
Tarkakaumudi . Laugaksi Bhaskara
Tarkamrta . Jagadisha
Tarkasangraha . Annam Bhatta
Tarkikaraksha . Varadaraja
Tatparyaparishuddhi . Udayana
Tattvabindu . Vachaspati Mishra
Tattvachintamani . Gangesha
Tattvacintamanirahasya . Mathuranattha
Tattvarthadhigamasutra . Umasvati
Tattvarthasaradipika . Sakalakirti
Tattvasamkhyana . Madhva
Tattvas . Raghunandana
Tikasarvasva on Amarakosha . Vandyaghatiya Sarvananda
Tilakamanjari . Dhanapala
Tithyadipattra . Makaranda
Trikandashesha . Purushottamadeva
Tripuradahana . Vasudeva
Trirupakosha . Unknown
Trisastishalakapurusacharita . Hemachandra
Trishati . Shridhara
Tuptika . Kumarila
Udanavarga . Unknown
Udayasundarikatha . Soddhala
Unadisutra . Panini
Upadeshasahasri . Shankara
Upadeshashataka . Gumani
Upamitibhavaprapancha katha . Siddharshi
Upaskara . Shankara Mishra
Utsaha . Adhyaraja
Uttaranaishadhiya . Vandaru Bhatta
Uttarapurana . Gunabhadra
Uttarapurana continues . Lokasena
Uttararamacharita . Bhavabhuti
Vaidyajivana . Lolimbaraja
Vaijayanthi . Yadavaprakasha
Vaikhanasa Dharmashastra . Unknown
Vairagyashataka . Bhartrhari
Vaisheshika sutra . Kanada
Vaisheshika sutra . Unknown
Vaishnava Dharmashastra . Unknown
Vajasaneyi . Unknown
Vajjalagga . Jayavallabha
Vakroktijivita . Kuntala
Vakroktipanchashika . Ratnakara
Vakyapadiya . Bhartrhari
Vanibhushana . Damodara of Dirghaghosa family
Vararucha Kavya . Unknown
Varnakas . Unknown
Varnanarhavarnana . Matrcheta
Vasantarajiya . Unknown
Vasavadatta . Subandhu
Vasishtha Dharmashastra . Unknown
Vasishtha Siddhanta . Unknown
Vedanga . Unknown
Vedantadipa . Ramanuja
Vedantaparibhasa . Dharmaraja
Vedantaparijatasaurabha . Nimbarka
Vedantasara . Sadananda
Vedantatattvasara . Ramanuja
Vedarthasamgraha . Ramanuja
Vemabhupalacharita . Vamana Bhatta Bana
version of Sinhasanadvatrinshika . Ksemamkara
version of Vetalapanchavinshatika . Jambhaladatta
version of Vetalapanchavinshatika . Vallabhadasa
Vessantara Jataka . Unknown
Vetalapanchavinshatika . Unknown
Vidhiviveka . Mandana Mishra
Vidyamadhaviya . Vidyamadhava
Vidyasundara . Bharatachandra
Vikramankadevacharita . Bilhana
Vikramorvashi . Kalidasa
Vinaya . Unknown
Viracharitra . Ananta
Viramaheshvara . Unknown
Viramitrodaya . Mitra Mishra
Virupaksapanchashika . Virupaksanatha
Vishnudharmottara purana . Unknown
Vishnupurana . Unknown
Vishnusmrti . Unknown
Vishvaprakasha . Maheshvara
Vitaragastuti . Hemachandra
Vratavadanamala . Unknown
Vrddha Chanakya . Unknown
Vrddha Gargasamhita . Unknown
Vrddha Manu . Unknown
Vrddha Vasishtha Siddhanta . Unknown
Vrkshayurveda . Surapala
Vrndamadhava . Vrnda
Vrttaratnakara . Kedara Bhatta
Vrttaratnakara . Narayana
Vyadi samgraha . Unknown
Vyaktiviveka . Mahiman Bhatta
Vyasa smrti . Unknown
Yajnagathas . Unknown
Yajnavalkya smriti . Unknown
Yajurveda . Unknown
Yamakabharatha . Anandatirtha
Yamakaratnakara . Shrivatsanka
Yashastilaka . Somadeva (suri)
Yashodharacharita . Kanakasena
Yashodharacharitra . Manikya Suri
Yatindramatadipika . Shrinivasa
Yavana Jataka . Unknown
Yogabhashya . Vyasa
Yogabindu . Haribhadra
Yogacharabhumishastra . Asanga (Buddhist philosopher) 
Yogadrshtisamuchchaya . Haribhadra
Yogamanjari . Vardhamana
Yogasara . Nagarjuna
Yogasarasamgraha . Vijnanabhikshu
Yogashataka . Nagarjuna
Yogasutra . Unknown
Yogavasishtha . Unknown
Yogavasisthasara . Abhinanda son of Jayanta
Yudhishtiravijaya . Vasudeva
Yuktikalpataru . Bhoja


Sanskrit Documents Misc_Docs Other Lang LearningTools
SoftwareTools Subhaash new Volunteering Project links
ContribList mp hom NoFram Search the site faq