पूर्वम्: ४।४।१०४
अनन्तरम्: ४।४।१०६
 
सूत्रम्
ढश्छन्दसि॥ ४।४।१०५
काशिका-वृत्तिः
ढश् छन्दसि ४।४।१०६

सभाशब्दाड् ढः प्रत्ययो भवति तत्र साधुः इत्येतस्मिन् विषये छन्दसि। यस्य अपवादः। सभेयो युवा ऽस्य यजमानस्य वीरो जायताम्।
न्यासः
ढश्छन्दसि। , ४।४।१०५