पूर्वम्: ४।४।१०९
अनन्तरम्: ४।४।१११
 
सूत्रम्
पाथोनदीभ्यां ड्यण्॥ ४।४।११०
काशिका-वृत्तिः
पाथोनदीभ्यां ड्यण् ४।४।१११

पाथःशब्दान् नदीशब्दाच् च ड्यण् प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन्नर्थे। यतो ऽपवादः। पाथसि भवः पाथ्यो वृषा। च नो दधीत नाद्यो गिरो मे। पाथः अन्तरिक्षम्।
न्यासः
पाथोनदीभ्यां ड�ण्। , ४।४।११०