पूर्वम्: ४।४।११७
अनन्तरम्: ४।४।११९
 
सूत्रम्
बर्हिषि दत्तम्॥ ४।४।११८
काशिका-वृत्तिः
बर्हिषि दत्तम् ४।४।११९

भवः इति निवृत्तम्। बर्हिःशब्दात् सप्तमीसमर्थात् दत्तम् इत्येतस्मिनर्थे यत् प्रत्ययो भवति। बर्हिष्येषु निधिसु प्रियेषु।
न्यासः
बर्हिषि दत्तम्। , ४।४।११८