पूर्वम्: ५।१।८९
अनन्तरम्: ५।१।९१
 
सूत्रम्
वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि॥ ५।१।९०
काशिका-वृत्तिः
वत्सरान्ताच् छश् छन्दसि ५।१।९१

वत्सरान्तात् प्रातिपदिकात् निवृत्तादिष्वर्थेषु छन्दसि विषये छन्H प्रत्ययो भवति। ठञो ऽपवादः। इद्वत्सरीयः। इदावत्सरीयः।
न्यासः
वत्सरान्ताच्छश्चन्दसि। , ५।१।९०