TAMIL TRANSLATIONS

 

Tamil translations by Shri Ramesh Ramanan:--

1. Aparokshanubhuti of Sri Sankara

2. ANATMA

Back