ஸம்ஸ்க்ருʼத Documents in Tamil

॥ நமோ நம: ॥

மாதேவ ரக்ஷதி பிதேவ ஹிதே நியுங்க்தே 
காந்தேவ சாபி⁴ரமயத்யபனீய கே²த³ம் ।
லக்ஷ்மீம் தனோதி விதனோதி ச தி³க்ஷு கீர்திம் 
கிம் கிம் ந ஸாத⁴யதி கல்பலதேவ வித்³யா ॥

Like a mother it protects, like a father it 
engages one in that which is beneficial, 
like a beloved wife it delights and takes 
away dejection. It increases prosperity and 
spreads one’s fame in all directions. 
What is it that knowledge – which is like a 
wish-fulfilling creeper – does not accomplish? 

The Sanskrit Documents are grouped for convenience under CATEGORY, DEITY and MAJOR WORKS in the menu above. Explore!

The choice of script can be changed using the change language change language drop down menu on the right.

Disclaimer : We are aware of the limitations of this automatic conversion from one language script to the other. Please let us know at sanskrit@cheerful.com if there are specifics that need to be corrected or implemented.

First Time Visitors and for refreshers : Explore the Information Section with description of icons and site details.