ஸம்ஸ்க்ருʼத Documents in Tamil

॥ நமோ நம: ॥

பா⁴ஷாஸு முக்²யா மது⁴ரா தி³வ்யா கீ³ர்வாணபா⁴ரதீ ।
தஸ்மாத்³தி⁴ காவ்யம் மது⁴ரம் தஸ்மாத³பி ஸுபா⁴ஷிதம் ॥

Among languages the Sanskrit language – 
the language of the Gods – is the prominent, 
melodious and divine one. More melodious 
than that is Sanskrit poetic composition and 
even more so is ஸுபா⁴ஷிதம் (epigram.)

The Sanskrit Documents are grouped for convenience under CATEGORY, DEITY and MAJOR WORKS in the menu above. Explore!

First Time Visitors and for refreshers : Explore the Information Section with description of icons and site details.