॥ गायत्रीनामाष्टाविंशतिस्तोत्रम् ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ ब्रह्मोवाच । शताक्षराश्मकं देव्या नामाष्टाविंशतिः शतम् । शृणु वक्ष्याभि तत्सर्श्चमतिगुह्यं सनातनम् ॥ १॥ भूतिदा भुवना वाणी वसुधा सुमना मही । हरिणी जननी नदा सविसर्गा तपस्विनी ॥ २॥ पयस्विनी सती त्यागा चैन्दवी सत्यवीरसा । विश्वा तुर्या परा रेच्या निर्घृणी यमिनी भवा ॥ ३॥ गोवेद्या च जरिष्ठा च स्कन्दिनी धीर्मतिर्हिमा । भीषणा योगिनी पक्षी नदी प्रज्ञा च चोदिनी ॥ ४॥ धनिनी यामिनी पद्मा रोहिणी रमणी ऋषिः । सेनामुखी सामयी च बकुला दोषवर्जिता ॥ ५॥ सर्वकामदुघा सोमोद्भवाऽहङ्कारवर्जिता । द्विपदा च चतुष्पादा त्रिपदा चैव षट्पदा ॥ ६॥ अष्टापदी नवपदी सा सहस्राक्षरात्मिका । इदं यः परमं गुह्यं सावित्रीमन्त्रगर्भितम् ॥ ७॥ नामाष्टाविंशतिशतं शृणुयाच्छ्रावयेत्पठेत् । मर्त्यानाममृतत्वाय भीतानामभयाय च ॥ ८॥ मोक्षाय च मुभुक्षूणां श्रीकामान् प्राप्तये श्रियः । विजयाय युयुत्सूनां व्याधितानामरोगकृत् ॥ ९॥ वश्याय वश्यकामानां विद्यायै वेदकामिनाम् । द्रविणाय दरिद्राणां पापिनां पापशान्तये ॥ १०॥ वादिनां वादविषये कवीनां कविताप्रदम् । अन्नाय क्षुधितानां च स्वर्गाय नाकमिच्छताम् ॥ ११॥ पशुभ्यः पशुकामानां पुत्रेभ्यः पुत्रकाङ्क्षिणाम् । क्लेशिनां शोकशान्त्यर्थं नृणां शत्रुभयाय च ॥ १२॥ राजवश्याय द्रष्टव्यं परमं नृपसेविनाम् । भक्त्यर्थं विष्णुभक्तानां विष्णौ सर्वान्तरात्मनि ॥ १३॥ नायकं विधिसृष्टानां शान्तये भवति ध्रुवम् । निःस्पृहाणां नृणां मुक्तिः शाश्वती भवति ध्रुवम् ॥ १४॥ जप्यं त्रिवर्गसंयुक्तं गृहस्थेन विशेषतः । मुनीनां ज्ञानसिद्ध्यर्थं यतीनां मोक्षसिद्धये ॥ १५॥ उद्यतं चन्द्रकिरणमुपस्थाय कृताञ्जलिः । कानने वा स्वभवने तिष्ठन् शुद्धो जपेदिदम् ॥ १६॥ सर्वान् कामानवाप्नोति तथैव शिवसन्निधौ । मम प्रीतिकरं दिव्यं विष्णुभक्तिविवर्धनम् ॥ १७॥ ज्वरार्तानां कुशाग्रेण मार्जयेत्कुष्ठरोगिणाम् । अङ्गमङ्गं यथालिङ्गं कवचेन तु साधकः ॥ १८॥ मण्डलेन विशुध्येत सर्वरोगैर्न संशयः । मृतप्रजा च या नारी जन्मवन्ध्या तथैव च ॥ १९॥ कन्यादिवन्ध्या या नारी तासामङ्गं प्रमार्जयेत् । पुत्रानरोगिणस्तास्तु लभन्ते दीर्घजीविनः ॥ २०॥ तास्ताः संवत्सरादर्वाक् गर्भं तु दधिरे पुनः । पतिविद्वेषिणी या स्त्री अङ्गं तस्याः प्रमार्जयेत् ॥ २१॥ त्वमेव भजते सा स्त्री पतिं कामवशं नयेत् । अश्वत्थे राजवश्यार्थं बिल्वमूले स्वरूपभाक् ॥ २२॥ पालाशमूले विद्यार्थी तेजसोऽभिमुखो रवौ । कन्यार्थी चण्डिकागेहे जपेच्छत्रुभयाय च ॥ २३॥ श्रीकामो विष्णुगेहे च उद्याने श्रीर्वशीभवेत् । आरोग्यार्थे स्वगेहे च मोक्षार्थी शैलमस्तके ॥ २४॥ सर्वकामो विष्णुगेहे मोक्षार्थी यत्र कुत्रचित् । जपारम्भे तु हृदयं जपान्ते कवचं पठेत् ॥ २५॥ किमत्र बहुनोक्तेन शृणु नारद तत्त्वतः । यं यं चिन्तयते नित्यं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् ॥ २६॥ इति श्रीमद्वसिष्ठसंहितायां ब्रह्मनारदसंवादे गायत्रीनामाष्टाविंशतिस्तोत्रं समाप्तम् ॥ Proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com
% Text title      : gAyatrInAmAShTAviMshatistotram
% File name       : gAyatrInAmAShTAviMshatistotram.itx
% itxtitle       : gAyatrInAmAShTAviMshatistotram (vasiShThasaMhitAyAM)
% engtitle       : gAyatrInAmAShTAviMshatistotram
% Category       : devii, gAyatrI
% Location       : doc_devii
% Sublocation      : devii
% SubDeity       : gAyatrI
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : NA
% Proofread by     : PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com
% Latest update     : February 4, 2017
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP