॥ श्रीगायत्रीसहस्रनामावली ॥

श्रीगणेशाय नमः ॐ तत्काररूपायै नमः ॐ तत्वज्ञायै नमः ॐ तत्पदार्थस्वरूपिण्यै नमः ॐ तपस्स्वाध्यायनिरतायै नमः ॐ तपस्विजनसन्नुतायै नमः ॐ तत्कीर्तिगुणसम्पन्नायै नमः ॐ तथ्यवाचे नमः ॐ तपोनिधये नमः ॐ तत्वोपदेशसम्बन्धायै नमः ॐ तपोलोकनिवासिन्यै नमः ॥ १०॥ ॐ तरुणादित्यसङ्काशायै नमः ॐ तप्तकाञ्चनभूषणायै नमः ॐ तमोपहारिण्यै नमः ॐ तन्त्र्यै नमः ॐ तारिण्यै नमः ॐ ताररूपिण्यै नमः ॐ तलादिभुवनान्तस्थायै नमः ॐ तर्कशास्त्रविधायिन्यै नमः ॐ तन्त्रसारायै नमः ॐ तन्त्रमात्रे नमः ॥२०॥ ॐ तन्त्रमार्गप्रदर्शिन्यै नमः ॐ तत्वायै नमः ॐ तन्त्रविधानज्ञायै नमः ॐ तन्त्रस्थायै नमः ॐ तन्त्रसाक्षिण्यै नमः ॐ तदेकध्याननिरतायै नमः ॐ तत्वज्ञानप्रबोधिन्यै नमः ॐ तन्नाममन्त्रसुप्रीतायै नमः ॐ तपस्वीजनसेवितायै नमः ॐ सकाररूपायै नमः ॥ ३०॥ ॐ सावित्र्यै नमः ॐ सर्वरूपायै नमः ॐ सनातन्यै नमः ॐ संसारदुःखशमन्यै नमः ॐ सर्वयागफलप्रदायै नमः ॐ सकलायै नमः ॐ सत्यसङ्कल्पायै नमः ॐ सत्यायै नमः ॐ सत्यप्रदायिन्यै नमः ॐ सन्तोषजनन्यै नमः ॥ ४०॥ ॐ सारायै नमः ॐ सत्यलोकनिवासिन्यै नमः ॐ समुद्रतनयाराध्यायै नमः ॐ सामगानप्रियायै नमः ॐ सत्यै नमः ॐ समान्यै नमः ॐ सामदेव्यै नमः ॐ समस्तसुरसेवितायै नमः ॐ सर्वसम्पत्तिजनन्यै नमः ॐ सद्गुणायै नमः ॥ ५०॥ ॐ सकलेष्टदायै नमः ॐ सनकादिमुनिध्येयायै नमः ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः ॐ साध्यायै नमः ॐ सिद्धायै नमः ॐ सुधावासायै नमः ॐ सिद्ध्यै नमः ॐ साध्यप्रदायिन्यै नमः ॐ सद्युगाराध्यनिलयायै नमः ॐ समुत्तीर्णायै नमः ॥ ६०॥ ॐ सदाशिवायै नमः ॐ सर्ववेदान्तनिलयायै नमः ॐ सर्वशास्त्रार्थगोचरायै नमः ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः ॐ सर्वज्ञायै नमः ॐ सर्वतोमुख्यै नमः ॐ समयायै नमः ॐ समयाचारायै नमः ॐ सद्सद्ग्रन्थिभेदिन्यै नमः ॐ सप्तकोटिमहामन्त्रमात्रे नमः ॥ ७०॥ ॐ सर्वप्रदायिन्यै नमः ॐ सगुणायै नमः ॐ सम्भ्रमायै नमः ॐ साक्षिण्यै नमः ॐ सर्वचैतन्यरूपिण्यै नमः ॐ सत्कीर्तये नमः ॐ सात्विकायै नमः ॐ साध्व्यै नमः ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपिण्यै नमः ॐ सङ्कल्परूपिण्यै नमः ॥ ८०॥ ॐ सन्ध्यायै नमः ॐ सालग्रामनिवासिन्यै नमः ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः ॐ सत्यज्ञानप्रबोधिन्यै नमः ॐ विकाररूपायै नमः ॐ विप्रश्रियै नमः ॐ विप्राराधनतत्परायै नमः ॐ विप्रप्रियायै नमः ॐ विप्रकल्याण्यै नमः ॐ विप्रवाक्यस्वरूपिण्यै नमः ॥ ९०॥ ॐ विप्रमन्दिरमध्यस्थायै नमः ॐ विप्रवादविनोदिन्यै नमः ॐ विप्रोपाधिविनिर्भेत्रे नमः ॐ विप्रहत्याविमोचन्यै नमः ॐ विप्रत्रात्रे नमः ॐ विप्रगात्रायै नमः ॐ विप्रगोत्रविवर्धिन्यै नमः ॐ विप्रभोजनसन्तुष्टायै नमः ॐ विष्णुरूपायै नमः ॐ विनोदिन्यै नमः ॥ १००॥ ॐ विष्णुमायायै नमः ॐ विष्णुवन्द्यायै नमः ॐ विष्णुगर्भायै नमः ॐ विचित्रिण्यै नमः ॐ वैष्णव्यै नमः ॐ विष्णुभगिन्यै नमः ॐ विष्णुमायाविलासिन्यै नमः ॐ विकाररहितायै नमः ॐ विश्वविज्ञानघनरूपिण्यै नमः ॐ विबुधायै नमः ॥ ११०॥ ॐ विष्णुसङ्कल्पायै नमः ॐ विश्वामित्रप्रसादिन्यै नमः ॐ विष्णुचैतन्यनिलयायै नमः ॐ विष्णुस्वायै नमः ॐ विश्वसाक्षिण्यै नमः ॐ विवेकिन्यै नमः ॐ वियद्रूपायै नमः ॐ विजयायै नमः ॐ विश्वमोहिन्यै नमः ॐ विद्याधर्यै नमः ॥ १२०॥ ॐ विधानज्ञायै नमः ॐ वेदतत्वार्थरूपिण्यै नमः ॐ विरूपाक्ष्यै नमः ॐ विराड्रूपायै नमः ॐ विक्रमायै नमः ॐ विश्वमङ्गलायै नमः ॐ विश्वम्भरासमाराध्यायै नमः ॐ विश्वभ्रमणकारिण्यै नमः ॐ विनायक्यै नमः ॐ विनोदस्थायै नमः ॥ १३०॥ ॐ वीरगोष्ठीविवर्धिन्यै नमः ॐ विवाहरहितायै नमः ॐ विन्ध्यायै नमः ॐ विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः ॐ विद्याविद्याकर्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ विद्याविद्याप्रबोधिन्यै नमः ॐ विमलायै नमः ॐ विभवायै नमः ॐ वेद्यायै नमः ॥ १४०॥ ॐ विश्वस्थायै नमः ॐ विविधोज्ज्वलायै नमः ॐ वीरमध्यायै नमः ॐ वरारोहायै नमः ॐ वितन्त्रायै नमः ॐ विश्वनायिकायै नमः ॐ वीरहत्याप्रशमन्यै नमः ॐ विनम्रजनपालिन्यै नमः ॐ वीरधिये नमः ॐ विविधाकारायै नमः ॥ १५०॥ ॐ विरोधिजननाशिन्यै नमः ॐ तुकाररूपायै नमः ॐ तुर्यश्रियै नमः ॐ तुलसीवनवासिन्यै नमः ॐ तुरङ्ग्यै नमः ॐ तुरङ्गारूढायै नमः ॐ तुलादानफलप्रदायै नमः ॐ तुलामाघस्नानतुष्टायै नमः ॐ तुष्टिपुष्टिप्रदायिन्यै नमः ॐ तुरङ्गमप्रसन्तुष्टायै नमः ॥ १६०॥ ॐ तुलितायै नमः ॐ तुल्यमध्यगायै नमः ॐ तुङ्गोत्तुङ्गायै नमः ॐ तुङ्गकुचायै नमः ॐ तुहिनाचलसंस्थितायै नमः ॐ तुम्बुरादिस्तुतिप्रीतायै नमः ॐ तुषारशिखरीश्वर्यै नमः ॐ तुष्टायै नमः ॐ तुष्टिजनन्यै नमः ॐ तुष्टलोकनिवासिन्यै नमः ॥ १७०॥ ॐ तुलाधारायै नमः ॐ तुलामध्यायै नमः ॐ तुलस्थायै नमः ॐ तुर्यरूपिण्यै नमः ॐ तुरीयगुणगम्भीरायै नमः ॐ तुर्यनादस्वरूपिण्यै नमः ॐ तुर्यविद्यालास्यतुष्टायै नमः ॐ तुर्यशास्त्रार्थवादिन्यै नमः ॐ तुरीयशास्त्रतत्वज्ञायै नमः ॐ तूर्यवादविनोदिन्यै नमः ॥ १८०॥ ॐ तूर्यनादान्तनिलयायै नमः ॐ तूर्यानन्दस्वरूपिण्यै नमः ॐ तुरीयभक्तिजनन्यै नमः ॐ तुर्यमार्गप्रदर्शिन्यै नमः ॐ वकाररूपायै नमः ॐ वागीश्यै नमः ॐ वरेण्यायै नमः ॐ वरसंविधायै नमः ॐ वरायै नमः ॐ वरिष्ठायै नमः ॥ १९०॥ ॐ वैदेह्यै नमः ॐ वेदशास्त्रप्रदर्शिन्यै नमः ॐ विकल्पशमन्यै नमः ॐ वाण्यै नमः ॐ वाञ्छितार्थफलप्रदायै नमः ॐ वयस्थायै नमः ॐ वयोमध्यायै नमः ॐ वयोवस्थावर्जितायै नमः ॐ वन्दिन्यै नमः ॐ वादिन्यै नमः ॥ २००॥ ॐ वर्यायै नमः ॐ वाङ्मय्यै नमः ॐ वीरवन्दितायै नमः ॐ वानप्रस्थाश्रमस्थायै नमः ॐ वनदुर्गायै नमः ॐ वनालयायै नमः ॐ वनजाक्ष्यै नमः ॐ वनचर्यै नमः ॐ वनितायै नमः ॐ विश्वमोहिन्यै नमः ॥ २१०॥ ॐ वशिष्ठवामदेवादिवन्द्यायै नमः ॐ वन्द्यस्वरूपिण्यै नमः ॐ वैद्यायै नमः ॐ वैद्यचिकित्सायै नमः ॐ वसुन्धरायै नमः ॐ वषट्कार्यै नमः ॐ वसुत्रात्रे नमः ॐ वसुमात्रे नमः ॐ वसुजन्मविमोचन्यै नमः ॐ वसुप्रदायै नमः ॥ २२०॥ ॐ वासुदेव्यै नमः ॐ वासुदेवमनोहर्यै नमः ॐ वासवार्चितपादश्रियै नमः ॐ वासवारिविनाशिन्यै नमः ॐ वागीश्यै नमः ॐ वाङ्मनस्थायिन्यै नमः ॐ वशिन्यै नमः ॐ वनवासभुवे नमः ॐ वामदेव्यै नमः ॐ वरारोहायै नमः ॥ २३०॥ ॐ वाद्यघोषणतत्परायै नमः ॐ वाचस्पतिसमाराध्यायै नमः ॐ वेदमात्रे नमः ॐ विनोदिन्यै नमः ॐ रेकाररूपायै नमः ॐ रेवायै नमः ॐ रेवातीरनिवासिन्यै नमः ॐ राजीवलोचनायै नमः ॐ रामायै नमः ॐ रागिण्यै नमः ॥ २४०॥ ॐ रतिवन्दिताय नमः ॐ रमण्यै नमः ॐ रामजप्त्र्यै नमः ॐ राज्यपायै नमः ॐ रजिताद्रिगायै नमः ॐ राकिण्यै नमः ॐ रेवत्यै नमः ॐ रक्षायै नमः ॐ रुद्रजन्मायै नमः ॐ रजस्वलायै नमः ॥ २५०॥ ॐ रेणुकारमण्यै नमः ॐ रम्यायै नमः ॐ रतिवृद्धायै नमः ॐ रतायै नमः ॐ रत्यै नमः ॐ रावणानन्दसन्धायिन्यै नमः ॐ राजश्रियै नमः ॐ राजशेखर्यै नमः ॐ रणमध्यायै नमः ॐ रधारूढायै नमः ॥ २६०॥ ॐ रविकोटिअसमप्रभायै नमः ॐ रविमण्डलमध्यस्थायै नमः ॐ रजन्यै नमः ॐ रविलोचनायै नमः ॐ रथाङ्गपाण्यै नमः ॐ रक्षोघ्न्यै नमः ॐ रागिण्यै नमः ॐ रावणार्चितायै नमः ॐ रम्भादिकन्यकाराध्यायै नमः ॐ राज्यदायै नमः ॥ २७०॥ ॐ रम्यायै नमः ॐ राजवर्धिन्यै नमः ॐ रजताद्रीशसक्थिस्थायै नमः ॐ राजीवलोचनायै नमः ॐ रम्यवाणै नमः ॐ रमाराध्यायै नमः ॐ राज्यधात्र्यै नमः ॐ रतोत्सवायै नमः ॐ रेवत्यै नमः ॐ रतोत्साहायै नमः ॥ २८०॥ ॐ राजहृद्रोगहारिण्यै नमः ॐ रङ्गप्रवृद्धमधुरायै नमः ॐ रङ्गमण्डपमध्यगायै नमः ॐ रञ्जितायै नमः ॐ राजजनन्यै नमः ॐ रम्यायै नमः ॐ राकेन्दुमध्यगायै नमः ॐ राविण्यै नमः ॐ रागिण्यै नमः ॐ रञ्ज्यायै नमः ॥ २९०॥ ॐ राजराजेश्वरार्चितायै नमः ॐ राजन्वत्यै नमः ॐ राजनीत्यै नमः ॐ रजताचलवासिन्यै नमः ॐ राघवार्चितपादश्रियै नमः ॐ राघवायै नमः ॐ राघवप्रियायै नमः ॐ रत्ननूपुरमध्याढ्यायै नमः ॐ रत्नद्वीपनिवासिन्यै नमः ॐ रत्नप्राकारमद्यस्थायै नमः ॥ ३००॥ ॐ रत्नमण्डपमध्यगायै नमः ॐ रत्नाभिषेकसन्तुष्टायै नमः ॐ रत्नाङ्ग्यै नमः ॐ रत्नदायिन्यै नमः ॐ णिकाररूपिण्यै नमः ॐ नित्यायै नमः ॐ नित्यतृप्तायै नमः ॐ निरञ्जनायै नमः ॐ निद्रात्ययविशेषज्ञायै नमः ॐ नीलजीमूतसन्निभायै नमः ॥ ३१०॥ ॐ नीवारशुकवत्तन्व्यै नमः ॐ नित्यकल्याणरूपिण्यै नमः ॐ नित्योत्सवायै नमः ॐ नित्यपूज्यायै नमः ॐ नित्यानन्दस्वरूपिण्यै नमः ॐ निर्विकल्पायै नमः ॐ निर्गुणस्थायै नमः ॐ निश्चिन्तायै नमः ॐ निरुपद्रवायै नमः ॐ निस्संशयायै नमः ॥ ३२०॥ ॐ निरीहायै नमः ॐ निर्लोभायै नमः ॐ नीलमूर्धजायै नमः ॐ निखिलागममध्यस्थायै नमः ॐ निखिलागमसंस्थितायै नमः ॐ नित्योपाधिविनिर्मुक्तायै नमः ॐ नित्यकर्मफलप्रदायै नमः ॐ नीलग्रीवायै नमः ॐ निराहारायै नमः ॐ निरञ्जनवरप्रदायै नमः ॥ ३३०॥ ॐ नवनीतप्रियायै नमः ॐ नार्यै नमः ॐ नरकार्णवतारिण्यै नमः ॐ नारायण्यै नमः ॐ निरीहायै नमः ॐ निर्मलायै नमः ॐ निर्गुणप्रियायै नमः ॐ निश्चिन्तायै नमः ॐ निगमाचारनिखिलागमवेदिन्यै नमः ॐ निमेषायै नमः ॥ ३४०॥ ॐ निमिषोत्पन्नायै नमः ॐ निमेषाण्डविधायिन्यै नमः ॐ निर्विघ्नायै नमः ॐ निवातदीपमध्यस्थायै नमः ॐ नीचनाशिन्यै नमः ॐ नीचवेण्यै नमः ॐ नीलखण्डायै नमः ॐ निर्विषायै नमः ॐ निष्कशोभितायै नमः ॐ नीलांशुकपरीधानायै नमः ॥ ॐ निन्दघ्न्यै नमः ॐ निरीश्वर्यै नमः ॐ निश्वासोच्छ्वासमध्यस्थायै नमः ॐ नित्ययानविलासिन्यै नमः ॐ यङ्काररूपायै नमः ॐ यन्त्रेश्यै नमः ॐ यन्त्र्यै नमः ॐ यन्त्रयशस्विन्यै नमः ॐ यन्त्राराधनसन्तुष्टायै नमः ॐ यजमानस्वरूपिण्यै नमः ॥ ३६०॥ ॐ योगिपूज्यायै नमः ॐ यकारस्थायै नमः ॐ यूपस्तम्भनिवासिन्यै नमः ॐ यमग्नयै नमः ॐ यमकल्पायै नमः ॐ यशःकामायै नमः ॐ यतीश्वर्यै नमः ॐ यमादियोगनिरतायै नमः ॐ यतिदुःखापहारिण्यै नमः ॐ यज्ञायै नमः ॥ ३७०॥ ॐ यज्वने नमः ॐ यजुर्गेयायै नमः ॐ यज्ञेश्वरपतीव्रतायै नमः ॐ यज्ञसूत्रप्रदायै नमः ॐ यष्ट्र्यै नमः ॐ यज्ञकर्मफलप्रदायै नमः ॐ यवाङ्कुरप्रियायै नमः ॐ यन्त्र्यै नमः ॐ यवदघ्न्यै नमः ॐ यवार्चितायै नमः ॥ ३८०॥ ॐ यज्ञकर्त्र्यै नमः ॐ यज्ञभोक्त्र्यै नमः ॐ यज्ञाङ्ग्यै नमः ॐ यज्ञवाहिन्यै नमः ॐ यज्ञसाक्षिण्यै नमः ॐ यज्ञमुख्यै नमः ॐ यजुष्यै नमः ॐ यज्ञरक्षण्यै नमः ॐ भकाररूपायै नमः ॐ भद्रेश्यै नमः ॥ ३९०॥ ॐ भद्रकल्याणदायिन्यै नमः ॐ भक्तप्रियायै नमः ॐ भक्तसखायै नमः ॐ भक्ताभीष्टस्वरूपिण्यै नमः ॐ भगिन्यै नमः ॐ भक्तसुलभायै नमः ॐ भक्तिदायै नमः ॐ भक्तवत्सलायै नमः ॐ भक्तचैतन्यनिलयायै नमः ॐ भक्तबन्धविमोचिन्यै नमः ॥ ४००॥ ॐ भक्तस्वरूपिण्यै नमः ॐ भाग्यायै नमः ॐ भक्तारोग्यप्रदायिन्यै नमः ॐ भक्तमात्रे नमः ॐ भक्तगम्यायै नमः ॐ भक्ताभीष्टप्रदायिन्यै नमः ॐ भास्कर्यै नमः ॐ भैरव्यै नमः ॐ भोग्यायै नमः ॐ भवान्यै नमः ॥ ४१०॥ ॐ भयनाशिन्यै नमः ॐ भद्रात्मिकायै नमः ॐ भद्रदायिन्यै नमः ॐ भद्रकाल्यै नमः ॐ भयङ्कर्यै नमः ॐ भगनिष्यन्दिन्यै नमः ॐ भूम्न्यै नमः ॐ भवबन्धविमोचिन्यै नमः ॐ भीमायै नमः ॐ भवसखायै नमः ॥ ४२०॥ ॐ भङ्ग्यै नमः ॐ भङ्गुरायै नमः ॐ भीमदर्शिन्यै नमः ॐ भल्लयै नमः ॐ भल्लीधरायै नमः ॐ भीरवे नमः ॐ भेरुण्डायै नमः ॐ भीमपापघ्न्यै नमः ॐ भावज्ञायै नमः ॐ भोगदात्र्यै नमः ॥ ४३०॥ ॐ भवघ्नयै नमः ॐ भूतिभूषणायै नमः ॐ भूतिदायै नमः ॐ भूमिदात्र्यै नमः ॐ भूपतित्वप्रदायिन्यै नमः ॐ भ्रामर्यै नमः ॐ भ्रमर्यै नमः ॐ भार्यै नमः ॐ भवसागरतारिण्यै नमः ॐ भण्डासुरवधोत्साहायै नमः ॥ ४४०॥ ॐ भाग्यदायै नमः ॐ भावमोदिन्यै नमः ॐ गोकाररूपायै नमः ॐ गोमात्रे नमः ॐ गुरुपत्न्यै नमः ॐ गुरुप्रियायै नमः ॐ गोरोचनप्रियायै नमः ॐ गौर्यै नमः ॐ गोविन्दगुणवर्धिन्यै नमः ॐ गोपालचेष्टासन्तुष्टायै नमः ॥ ४५०॥ ॐ गोवर्धनविवर्धिन्यै नमः ॐ गोविन्दरूपिण्यै नमः ॐ गोप्त्र्यै नमः ॐ गोकुलविवर्धिन्यै नमः ॐ गीतायै नमः ॐ गीताप्रियायै नमः ॐ गेयायै नमः ॐ गोदायै नमः ॐ गोरूपधारिण्यै नमः ॐ गोप्यै नमः ॥ ४६०॥ ॐ गोहत्याशमन्यै नमः ॐ गुणिन्यै नमः ॐ गुणिविग्रहायै नमः ॐ गोविन्दजनन्यै नमः ॐ गोष्ठायै नमः ॐ गोप्रदायै नमः ॐ गोकुलोत्सवायै नमः ॐ गोचर्यै नमः ॐ गौतम्यै नमः ॐ गङ्गायै नमः ॥ ४७०॥ ॐ गोमुख्यै नमः ॐ गुरुवासिन्यै नमः ॐ गोपाल्यै नमः ॐ गोमय्यै नमः ॐ गुम्भायै नमः ॐ गोष्ठ्यै नमः ॐ गोपुरवासिन्यै नमः ॐ गरुडायै नमः ॐ गमनश्रेष्ठायै नमः ॐ गारुडायै नमः ॥ ४८०॥ ॐ गरुडध्वजायै नमः ॐ गम्भीरायै नमः ॐ गण्डक्यै नमः ॐ गुम्भायै नमः ॐ गरुडध्वजवल्लभायै नमः ॐ गगनस्थायै नमः ॐ गयावासायै नमः ॐ गुणवृत्त्यै नमः ॐ गुणोद्भवायै नमः ॐ देकाररूपायै नमः ॥ ४९०॥ ॐ देवेश्यै नमः ॐ दृग्रूपायै नमः ॐ देवतार्चितायै नमः ॐ देवराजेश्वरार्धाङ्ग्यै नमः ॐ दीनदैन्यविमोचन्यै नमः ॐ देशकालपरिज्ञानायै नमः ॐ देशोपद्रवनाशिन्यै नमः ॐ देवमात्रे नमः ॐ देवमोहायै नमः ॐ देवदानवमोहिन्यै नमः ॥ ५००॥ ॐ देवेन्द्रार्चितपादश्रियै नमः ॐ देवदेवप्रसादिन्यै नमः ॐ देशान्तर्यै नमः ॐ देवालयनिवासिन्यै नमः ॐ देशरूपायै नमः ॐ देशभ्रमणसन्तुष्टायै नमः ॐ देशस्वास्थ्यप्रदायिन्यै नमः ॐ देवयानायै नमः ॐ देवतायै नमः ॐ देवसैन्यप्रपालिन्यै नमः ॥ ५१०॥ ॐ वकाररूपायै नमः ॐ वाग्देव्यै नमः ॐ वेदमानसगोचरायै नमः ॐ वैकुण्ठदेशिकायै नमः ॐ वेद्यायै नमः ॐ वायुरूपायै नमः ॐ वरप्रदायै नमः ॐ वक्रतुण्डार्चितपदायै नमः ॐ वक्रतुण्डप्रसादिन्यै नमः ॐ वैचित्ररूपायै नमः ॥ ५२०॥ ॐ वसुधायै नमः ॐ वसुस्थानायै नमः ॐ वसुप्रियायै नमः ॐ वषट्कारस्वरूपायै नमः ॐ वरारोहायै नमः ॐ वरासनायै नमः ॐ वैदेहीजनन्यै नमः ॐ वेद्यायै नमः ॐ वैदेहीशोकनाशिन्यै नमः ॐ वेदमात्रे नमः ॥ ५३०॥ ॐ वेदकन्यायै नमः ॐ वेदरूपायै नमः ॐ विनोदिन्यै नमः ॐ वेदान्तवादिन्यै नमः ॐ वेदान्तनिलयप्रियायै नमः ॐ वेदश्रवायै नमः ॐ वेदघोषायै नमः ॐ वेदगीतविनोदिन्यै नमः ॐ वेदशास्त्रार्थतत्वज्ञायै नमः ॐ वेदमार्गप्रदर्शन्यै नमः ॥ ५४०॥ ॐ वैदिकीकर्मफलदायै नमः ॐ वेदसागरवाडवायै नमः ॐ वेदवन्द्यायै नमः ॐ वेदगुह्यायै नमः ॐ वेदाश्वरथवाहिन्यै नमः ॐ वेदचक्रायै नमः ॐ वेदवन्द्यायै नमः ॐ वेदाङ्ग्यै नमः ॐ वेदवित्कवयै नमः ॐ सकाररूपायै नमः ॥ ५५०॥ ॐ सामन्तायै नमः ॐ सामगानविचक्षणायै नमः ॐ साम्राज्ञै नमः ॐ सामरूपायै नमः ॐ सदानन्दप्रदायिन्यै नमः ॐ सर्वदृक्सन्निविष्टायै नमः ॐ सर्वसम्प्रेषिण्यै नमः ॐ सहायै नमः ॐ सव्यापसव्यदायै नमः ॐ सव्यसध्रीच्यै नमः ॥ ५६०॥ ॐ सहायिन्यै नमः ॐ सकलायै नमः ॐ सागरायै नमः ॐ सारायै नमः ॐ सार्वभौमस्वरूपिण्यै नमः ॐ सन्तोषजनन्यै नमः ॐ सेव्यायै नमः ॐ सर्वेश्यै नमः ॐ सर्वरञ्जन्यै नमः ॐ सरस्वत्यै नमः ॥ ५७०॥ ॐ समाराध्यायै नमः ॐ सामदायै नमः ॐ सिन्धुसेवितायै नमः ॐ सम्मोहिन्यै नमः ॐ सदामोहायै नमः ॐ सर्वमाङ्गल्यदायिन्यै नमः ॐ समस्तभुवनेशान्यै नमः ॐ सर्वकामफलप्रदायै नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदायै नमः ॐ साध्व्यै नमः ॥ ५८०॥ ॐ सर्वज्ञानप्रदायिन्यै नमः ॐ सर्वदारिद्र्यशमन्यै नमः ॐ सर्वदुःखविमोचन्यै नमः ॐ सर्वरोगप्रशमन्यै नमः ॐ सर्वपापविमोचन्यै नमः ॐ समदृष्ट्यै नमः ॐ समगुणाय नमः ॐ सर्वगोप्त्र्यै नमः ॐ सहायिन्यै नमः ॐ सामर्थ्यवाहिन्यै नमः ॥ ५९०॥ ॐ सङ्ख्यायै नमः ॐ सान्द्रानन्दपयोधरायै नमः ॐ सङ्कीर्णमन्दिरस्थानायै नमः ॐ साकेतकुलपालिन्यै नमः ॐ संहारिण्यै नमः ॐ सुधारूपायै नमः ॐ साकेतपुरवासिन्यै नमः ॐ सम्बोधिन्यै नमः ॐ समस्तेश्यै नमः ॐ सत्यज्ञानस्वरूपिण्यै नमः ॥ ६००॥ ॐ सम्पत्कर्यै नमः ॐ समानाङ्ग्यै नमः ॐ सर्वभावसुसंस्थितायै नमः ॐ सन्ध्यावन्दनसुप्रीतायै नमः ॐ सन्मार्गकुलपालिन्यै नमः ॐ सञ्जीवन्यै नमः ॐ सर्वमेधायै नमः ॐ सभ्यायै नमः ॐ साधुपूजितायै नमः ॐ समिद्धायै नमः ॥ ६१०॥ ॐ सामिधेन्यै नमः ॐ सामान्यायै नमः ॐ सामवेदिन्यै नमः ॐ समुत्तीर्णायै नमः ॐ सदाचारायै नमः ॐ संहारायै नमः ॐ सर्वपावन्यै नमः ॐ सर्पिण्यै नमः ॐ सर्पमात्रे नमः ॐ सामगानसुखप्रदायै नमः ॥ ६२०॥ ॐ सर्वरोगप्रशमन्यै नमः ॐ सर्वज्ञत्वफलप्रदायै नमः ॐ सङ्क्रमायै नमः ॐ समदायै नमः ॐ सिन्धवे नमः ॐ सर्गादिकरणक्षमायै नमः ॐ सङ्कटायै नमः ॐ सङ्कटहरायै नमः ॐ सकुङ्कुमविलेपनायै नमः ॐ सुमुखायै नमः ॥ ६३०॥ ॐ सुमुखप्रीतायै नमः ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः ॐ संस्तुतायै नमः ॐ स्तुतिसुप्रीतायै नमः ॐ सत्यवादिन्यै नमः ॐ सदास्पदायै नमः ॐ धिकाररूपायै नमः ॐ धीमात्रे नमः ॐ धीरायै नमः ॐ धीरप्रसादिन्यै नमः ॥ ६४०॥ ॐ धीरोत्तमायै नमः ॐ धीरधीरायै नमः ॐ धीरस्थायै नमः ॐ धीरशेखरायै नमः ॐ धृतिरूपायै नमः ॐ धनाढ्यायै नमः ॐ धनपायै नमः ॐ धनदायिन्यै नमः ॐ धीरूपायै नमः ॐ धिरवन्द्यायै नमः ॥ ६५०॥ ॐ धीप्रभायै नमः ॐ धीरमानसायै नमः ॐ धीगेयायै नमः ॐ धीपदस्थायै नमः ॐ धीशानायै नमः ॐ धीप्रसादिन्यै नमः ॐ मकररूपायै नमः ॐ मैत्रेयायै नमः ॐ महामङ्गलदेवतायै नमः ॐ मनोवैकल्यशमन्यै नमः ॥ ६६०॥ ॐ मलयाचलवासिन्यै नमः ॐ मलयध्वजराजश्रियै नमः ॐ मायायै नमः ॐ मोहविभेदिन्यै नमः ॐ महादेव्यै नमः ॐ महारूपायै नमः ॐ महाभैरवपूजितायै नमः ॐ मनुप्रीतायै नमः ॐ मन्त्रमूर्त्यै नमः ॐ मन्त्रवश्यायै नमः ॥ ६७०॥ ॐ महेश्वर्यै नमः ॐ मत्तमातङ्गगमनायै नमः ॐ मधुरायै नमः ॐ मेरुमण्टपायै नमः ॐ महागुप्तायै नमः ॐ महाभूतमहाभयविनाशिन्यै नमः ॐ महाशौर्यायै नमः ॐ मन्त्रिण्यै नमः ॐ महावैरिविनाशिन्यै नमः ॐ महालक्ष्म्यै नमः ॥ ६८०॥ ॐ महागौर्यै नमः ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः ॐ मह्यै नमः ॐ मण्डलस्थायै नमः ॐ मधुरागमपूजितायै नमः ॐ मेधायै नमः ॐ मेधाकर्यै नमः ॐ मेध्यायै नमः ॐ माधव्यै नमः ॐ मधुमर्दिन्यै नमः ॥ ६९०॥ ॐ मन्त्रायै नमः ॐ मन्त्रमय्यै नमः ॐ मान्यायै नमः ॐ मायायै नमः ॐ माधवमन्त्रिण्यै नमः ॐ मायादूरायै नमः ॐ मायाव्यै नमः ॐ मायाज्ञायै नमः ॐ मानदायिन्यै नमः ॐ मायासङ्कल्पजनन्यै नमः ॥ ७००॥ ॐ मायामयाविनोदिन्यै नमः ॐ मायाप्रपञ्चशमन्यै नमः ॐ मायासंहाररूपिण्यै नमः ॐ मायामन्त्रप्रसादायै नमः ॐ मायाजनविमोहिन्यै नमः ॐ महापथायै नमः ॐ महाभोगायै नमः ॐ महाविघ्नविनाशिन्यै नमः ॐ महानुभावायै नमः ॐ मन्त्रढ्यायै नमः ॥ ७१०॥ ॐ महामङ्गलदेवतायै नमः ॐ ह्रींकाररूपायै नमः ॐ हृद्यायै नमः ॐ हितकार्यप्रवर्धिन्यै नमः ॐ हेयोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः ॐ हीनलोकविनाशिन्यै नमः ॐ ह्रींकार्यै नमः ॐ ह्रींमत्यै नमः ॐ हृद्यायै नमः ॐ ह्रींदेव्यै नमः ॥ ७२०॥ ॐ ह्रींस्वभाविन्यै नमः ॐ ह्रींमन्दिरायै नमः ॐ हितकरायै नमः ॐ हृष्टायै नमः ॐ ह्रींकुलोद्भवायै नमः ॐ हितप्रज्ञायै नमः ॐ हितप्रीतायै नमः ॐ हितकारुण्यवर्धिन्यै नमः ॐ हितासिन्यै नमः ॐ हितक्रोधायै नमः ॥ ७३०॥ ॐ हितकर्मफलप्रदायै नमः ॐ हिमायै नमः ॐ हैमवत्यै नमः ॐ हैम्न्यै नमः ॐ हेमाचलनिवासिन्यै नमः ॐ हिमगजायै नमः ॐ हितकर्यै नमः ॐ हितायै नमः ॐ हितकर्मस्वभाविन्यै नमः ॐ धिकाररूपायै नमः ॥ ७४०॥ ॐ धिषणायै नमः ॐ धर्मरूपायै नमः ॐ धनुर्धरायै नमः ॐ धराधारायै नमः ॐ धर्मकर्मफलप्रदायै नमः ॐ धर्माचारायै नमः ॐ धर्मसारायै नमः ॐ धर्ममध्यनिवासिन्यै नमः ॐ धनुर्विद्यायै नमः ॥ ७५०॥ ॐ धनुर्वेदायै नमः ॐ धन्यायै नमः ॐ धूर्तविनाशिन्यै नमः ॐ धनधान्यायै नमः ॐ धेनुरूपायै नमः ॐ धनाढ्यायै नमः ॐ धनदायिन्यै नमः ॐ धनेश्यै नमः ॐ धर्मनिरतायै नमः ॐ धर्मराजप्रसादिन्यै नमः ॥ ७६०॥ ॐ धर्मस्वरूपायै नमः ॐ धर्मेश्यै नमः ॐ धर्माधर्मविचारिण्यै नमः ॐ धर्मसूक्ष्मायै नमः ॐ धर्मगेहायै नमः ॐ धर्मिष्ठायै नमः ॐ धर्मगोचरायै नमः ॐ योकाररूपायै नमः ॐ योगेश्यै नमः ॐ योगस्थायै नमः ॥ ७७०॥ ॐ योगरूपिण्यै नमः ॐ योग्यायै नमः ॐ योगीशवरदायै नमः ॐ योगमार्गनिवासिन्यै नमः ॐ योगासनस्थायै नमः ॐ योगेश्यै नमः ॐ योगमायाविलासिन्यै नमः ॐ योगिन्यै नमः ॐ योगरक्तायै नमः ॐ योगाङ्ग्यै नमः ॥ ७८०॥ ॐ योगविग्रहायै नमः ॐ योगवासायै नमः ॐ योगभोग्यायै नमः ॐ योगमार्गप्रदर्शिन्यै नमः ॐ योकाररूपायै नमः ॐ योधाढ्यायै नमः ॐ योध्र्यै नमः ॐ योधसुततत्परायै नमः ॐ योगिन्यै नमः ॐ योगिनीसेव्यायै नमः ॥ ७९०॥ ॐ योगज्ञानप्रबोधिन्यै नमः ॐ योगेश्वरप्राणनाथायै नमः ॐ योगीश्वरहृदिस्थितायै नमः ॐ योगायै नमः ॐ योगक्षेमकर्त्र्यै नमः ॐ योगक्षेमविधायिन्यै नमः ॐ योगराजेश्वराराध्यायै नमः ॐ योगानन्दस्वरूपिण्यै नमः ॐ नकाररूपायै नमः ॐ नादेश्यै नमः ॥ ८००॥ ॐ नामपारायणप्रियायै नमः ॐ नवसिद्धिसमाराध्यायै नमः ॐ नारायणमनोहर्यै नमः ॐ नारायण्यै नमः ॐ नवाधारायै नमः ॐ नवब्रह्मार्चिताङ्घ्रिकायै नमः ॐ नगेन्द्रतनयाराध्यायै नमः ॐ नामरूपविवर्जितायै नमः ॐ नरसिंहार्चितपदायै नमः ॐ नवबन्धविमोचन्यै नमः ॥ ८१०॥ ॐ नवग्रहार्चितपदायै नमः ॐ नवमीपूजनप्रियायै नमः ॐ नैमित्तिकार्थफलदायै नमः ॐ नन्दितारिविनाशिन्यै नमः ॐ नवपीठस्थितायै नमः ॐ नादायै नमः ॐ नवर्षिगणसेवितायै नमः ॐ नवसूत्रविधानज्ञायै नमः ॐ नैमिषारण्यवासिन्यै नमः ॐ नवचन्दनदिग्धाङ्गायै नमः ॥ ८२०॥ ॐ नवकुङ्कुमधारिण्यै नमः ॐ नववस्त्रपरीधानायै नमः ॐ नवरत्नविभूषणायै नमः ॐ नव्यभस्मविदिग्धाङ्गायै नमः ॐ नवचन्द्रकलाधरायै नमः ॐ प्रकाररूपायै नमः ॐ प्राणेश्यै नमः ॐ प्राणसंरक्षण्यै नमः ॐ पराय नमः ॐ प्राणसञ्जीविन्यै नमः ॥ ८३०॥ ॐ प्राच्यायै नमः ॐ प्राणिप्राणप्रबोधिन्यै नमः ॐ प्रज्ञायै नमः ॐ प्राज्ञायै नमः ॐ प्रभापुष्पायै नमः ॐ प्रतीच्यै नमः ॐ प्रभुदायै नमः ॐ प्रियायै नमः ॐ प्राचीनायै नमः ॐ प्राणिचित्तस्थायै नमः ॥ ८४०॥ ॐ प्रभायै नमः ॐ प्रज्ञानरूपिण्यै नमः ॐ प्रभातकर्मसन्तुष्टायै नमः ॐ प्राणायामपरायणायै नमः ॐ प्रायज्ञायै नमः ॐ प्रणवायै नमः ॐ प्राणायै नमः ॐ प्रवृत्त्यैनमः ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ परायै नमः ॥ ८५०॥ ॐ प्रबन्धायै नमः ॐ प्रथमायै नमः ॐ प्रगायै नमः ॐ प्रारब्धनाशिन्यै नमः ॐ प्रबोधनिरतायै नमः ॐ प्रेक्ष्यायै नमः ॐ प्रबन्धायै नमः ॐ प्राणसाक्षिण्यै नमः ॐ प्रयागतीर्थनिलयायै नमः ॐ प्रत्यक्षपरमेश्वर्यै नमः ॥ ८६०॥ ॐ प्रणवाद्यन्तनिलयायै नमः ॐ प्रणवादये नमः ॐ प्रजेश्वर्यै नमः ॐ चोकाररूपायै नमः ॐ चोरध्न्यै नमः ॐ चोरबाधाविनाशिन्यै नमः ॐ चैतन्यायै नमः ॐ चेतनस्थायै नमः ॐ चतुरायै नमः ॐ चमत्कृत्यै नमः ॥ ८७०॥ ॐ चक्रवर्तिकुलाधारायै नमः ॐ चक्रिण्यै नमः ॐ चक्रधारिण्यै नमः ॐ चित्तगेयायै नमः ॐ चिदानन्दायै नमः ॐ चिद्रूपायै नमः ॐ चिद्विलासिन्यै नमः ॐ चिन्तायै नमः ॐ चित्तप्रशमन्यै नमः ॐ चिन्तितार्थफलप्रदायै नमः ॥ ८८०॥ ॐ चाम्पेय्यै नमः ॐ चम्पकप्रीतायै नमः ॐ चण्ड्यै नमः ॐ चण्डाट्टहासिन्यै नमः ॐ चण्डेश्वर्यै नमः ॐ चण्डमात्रे नमः ॐ चण्डमुण्डविनाशिन्यै नमः ॐ चकोराक्ष्यै नमः ॐ चिरप्रीतायै नमः ॐ चिकुरायै नमः ॥ ८९०॥ ॐ चिकुरालकायै नमः ॐ चैतन्यरूपिण्यै नमः ॐ चैत्र्यै नमः ॐ चेतनायै नमः ॐ चित्तसाक्षिण्यै नमः ॐ चित्रायै नमः ॐ चित्रविचित्राङ्ग्यै नमः ॐ चित्रगुप्तप्रसादिन्यै नमः ॐ चलनायै नमः ॐ चक्रसंस्थायै नमः ॥ ९००॥ ॐ चाम्पेय्यै नमः ॐ चलचित्रिण्यै नमः ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थायै नमः ॐ चन्द्रकोटिसुशीतलायै नमः ॐ चन्दानुजसमाराध्यायै नमः ॐ चन्द्रायै नमः ॐ चण्डमहोदर्यै नमः ॐ चर्चितारये नमः ॐ चन्द्रमात्रे नमः ॐ चन्द्रकान्तायै नमः ॥ ९१०॥ ॐ चलेश्वर्यै नमः ॐ चराचरनिवासिन्यै नमः ॐ चक्रपाणिसहोदर्यै नमः ॐ दकाररूपायै नमः ॐ दत्तश्रिये नमः ॐ दारिद्र्यच्छेदकारिण्यै नमः ॐ दत्तात्रेयवरदायै नमः ॐ दर्यायै नमः ॐ दीनवत्सलायै नमः ॐ दक्षाराध्यायै नमः ॥ ९२०॥ ॐ दक्षकन्यायै नमः ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः ॐ दक्षायै नमः ॐ दाक्षायण्यै नमः ॐ दीक्षायै नमः ॐ दृष्टायै नमः ॐ दक्षवरप्रदायै नमः ॐ दक्षिणायै नमः ॐ दक्षिणाराध्यायै नमः ॐ दक्षिणामूर्तिरूपिण्यै नमः ॥ ९३०॥ ॐ दयावत्यै नमः ॐ दमस्वान्तायै नमः ॐ दनुजारये नमः ॐ दयानिधये नमः ॐ दन्तशोभनिभायै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ दमनायै नमः ॐ दाडीमस्तनायै नमः ॐ दण्डायै नमः ॐ दमयित्र्यै नमः ॥ ९४०॥ ॐ दण्डिन्यै नमः ॐ दमनप्रियायै नमः ॐ दण्डकारण्यनिलयायै नमः ॐ दण्डकारिविनाशिन्यै नमः ॐ दंष्ट्राकरालवदनार्ये नमः ॐ दण्डशोभायै नमः ॐ दरोदर्यै नमः ॐ दरिद्रारिष्टशमन्यै नमः ॐ दम्यायै नमः ॐ दमनपूजितायै नमः ॥ ९५०॥ ॐ दानवार्चितपादश्रिये नमः ॐ द्रविणायै नमः ॐ द्राविण्यै नमः ॐ दयायै नमः ॐ दामोदर्यै नमः ॐ दानवारये नमः ॐ दामोदरसहोदर्यै नमः ॐ दात्र्यै नमः ॐ दानप्रियायै नमः ॐ दाम्न्यै नमः ॥ ९६०॥ ॐ दानश्रियै नमः ॐ द्विजवन्दितायै नमः ॐ दन्तिगायै नमः ॐ दण्डिन्यै नमः ॐ दूर्वायै नमः ॐ दधिदुग्धस्वरूपिण्यै नमः ॐ दाडिमीबीजसन्दोहायै नमः ॐ दन्तपङ्क्तिविराजितायै नमः ॐ दर्पणायै नमः ॐ दर्पणस्वच्छायै नमः ॥ ९७०॥ ॐ द्रुममण्डलवासिन्यै नमः ॐ दशावतारजनन्यै नमः ॐ दशदिग्दैवपूजितायै नमः ॐ दमायै नमः ॐ दशदिशायै नमः ॐ दृष्यायै नमः ॐ दशदास्यै नमः ॐ दयानिधये नमः ॐ देशकालपरिज्ञानायै नमः ॐ देशकालविशोधिन्यै नमः ॥ ९८०॥ ॐ दशम्यादिकलाराध्यायै नमः ॐ दशग्रीवविरोधिन्यै नमः ॐ दशापराधशमन्यै नमः ॐ दशवृत्तिफलप्रदायै नमः ॐ यात्काररूपिण्यै नमः ॐ याज्ञ्यै नमः ॐ यादव्यै नमः ॐ यादवार्चितायै नमः ॐ ययातिपूजनप्रितायै नमः ॐ याज्ञक्यै नमः ॥ ९९०॥ ॐ याजकप्रियायै नमः ॐ यजमानायै नमः ॐ यदुप्रितायै नमः ॐ यामपूजाफलप्रदायै नमः ॐ यशस्विन्यै नमः ॐ यमाराध्यायै नमः ॐ यमकन्यायै नमः ॐ यतीश्वर्यै नमः ॐ यमादियोगसन्तुष्टायै नमः ॐ योगीन्द्रहृदयायै नमः ॥ १०००॥ ॐ यमायै नमः ॐ यमोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः ॐ यशस्यविधिसन्नुतायै नमः ॐ यवीयस्यै नमः ॐ युवप्रितायै नमः ॐ यात्रानन्दायै नमः ॐ योगप्रियायै नमः ॐ योगगम्यायै नमः ॐ योगध्येयायै नमः ॥ १०१०॥ ॐ यथेच्छगायै नमः ॐ यागप्रियायै नमः ॐ यज्ञसेन्यै नमः ॐ योगरूपायै नमः ॐ यथेष्टदायै नमः ॥ इति श्रीगायत्रीसहस्रनामावलि समाप्तम् ॥ Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com
% Text title      : gAyatrIsahasranAmAvaliH
% File name       : gaayatri1000.itx
% itxtitle       : gAyatrIsahasranAmAvalI 2
% engtitle       : gAyatrIsahasranAmAvalI
% Category       : sahasranAmAvalI, devii, gAyatrI, nAmAvalI
% Location       : doc_devii
% Sublocation      : devii
% SubDeity       : gAyatrI
% Texttype       : nAmAvalI
% Author        : Traditional
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : MyP
% Proofread by     : Ravin Bhalekar ravibhalekar at hotmail.com
% Latest update     : March 08, 2005
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP