॥ गायत्रीसहस्रनामावली ॥

१ ॐ *अचिन्त्यलक्षणायै नमः । २ ॐ अव्यक्तायै नमः । ३ ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः । ४ ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः । ५ ॐ अजितायै नमः । ६ ॐ अपराजितायै नमः । ७ ॐ अणिमादिगुणाधरायै नमः । ८ ॐ अर्कमण्डलसंस्थितायै नमः । ९ ॐ अजरायै नमः । १० ॐ अजायै नमः । ११ ॐ अपरायै नमः । १२ ॐ अधर्मायै नमः । १३ ॐ अक्षसूत्रधरायै नमः । १४ ॐ अधरायै नमः । १५ ॐ अकारादिक्षकारान्तायै नमः । १६ ॐ अरिषद्वर्गभेदिन्यै नमः । १७ ॐ अञ्जनाद्रिप्रतिकाशायै नमः । १८ ॐ अञ्जनाद्रिनिवासिन्यै नमः । १९ ॐ अदित्यै नमः । २० ॐ अजपायै नमः । २१ ॐ अविद्यायै नमः । २२ ॐ अरविन्दनिभेक्षणायै नमः । २३ ॐ अन्तर्बहिस्थितायै नमः । २४ ॐ अविद्याध्वंसिन्यै नमः । २५ ॐ अन्तरात्मिकायै नमः । २६ ॐ अजायै नमः । २७ ॐ अजमुखवासायै नमः । २८ ॐ अरविन्दनिभाननायै नमः । २९ ॐ अर्धमात्रायै[व्यञ्जनवर्णात्मिकायै] नमः । ३० ॐ अर्थदानज्ञायै नमः । ३१ ॐ अरिमण्डलमर्दिन्यै नमः । ३२ ॐ असुराघ्न्यै नमः । ३३ ॐ अमावास्यायै नमः । ३४ ॐ अलाक्षिघ्न्यै नमः । ३५ ॐ अन्त्यजार्चितायै नमः । ३६ ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः । ३७ ॐ आदिशक्त्यै नमः । ३८ ॐ आकृत्यै नमः । ३९ ॐ आयताननायै नमः । ४० ॐ आदित्यपदविचारायै नमः । ४१ ॐ आदित्यपरिसेवितायै नमः । ४२ ॐ आचार्यायै नमः । ४३ ॐ आवर्तनायै नमः । ४४ ॐ आचारायै नमः । ४५ ॐ आदिमूर्तिनिवासिन्यै नमः । ४६ ॐ आग्नेय्यै नमः । ४७ ॐ आमर्यै नमः । ४८ ॐ आद्यायै नमः । ४९ ॐ आराध्यायै नमः । ५० ॐ आसनस्थितायै नमः । ५१ ॐ आधारनिलयायै नमः । ५२ ॐ आधारायै नमः । ५३ ॐ आकाशान्तनिवासिन्यै नमः । ५४ ॐ आद्याक्षर समयुक्तायै नमः । ५५ ॐ आन्तराकाशरूपिण्यै नमः । ५६ ॐ आदित्यमण्डलगतायै नमः । ५७ ॐ आन्तरध्वान्तनाशिन्यै नमः । ५८ ॐ इन्दिरायै नमः । ५९ ॐ इष्टदायै नमः । ६० ॐ इष्टायै नमः । ६१ ॐ इन्दिवरनिवेक्षणायै नमः । ६२ ॐ इरावत्यै नमः । ६३ ॐ इन्द्रपदायै नमः । ६४ ॐ इन्द्राण्यै नमः । ६५ ॐ इन्दुरूपिण्यै नमः । ६६ ॐ इक्षुकोदण्डसंयुक्तायै नमः । ६७ ॐ इषुसन्धानकारिण्यै नमः । ६८ ॐ इन्द्रनीलसमाकारायै नमः । ६९ ॐ इडापिङ्गलरूपिण्यै नमः । ७० ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः । ७१ ॐ ईश्वर्यै नमः । ७२ ॐ ईहात्रयविवर्जितायै नमः । ७३ ॐ उमायै नमः । ७४ ॐ उषायै नमः । ७५ ॐ उडुनिभायै नमः । ७६ ॐ उर्वारुकफलाननायै नमः । ७७ ॐ उडुप्रभायै नमः । ७८ ॐ उडुमत्यै नमः । ७९ ॐ उडुपायै नमः । ८० ॐ उडुमध्यगायै नमः । ८१ ॐ ऊर्धायै नमः । ८२ ॐ ऊर्धकेश्यै नमः । ८३ ॐ ऊर्धाधोगतिभेदिन्यै नमः । ८४ ॐ ऊर्ध्ववाहुप्रियायै नमः । ८५ ॐ ऊर्मिमालावाग्ग्रन्थदायिन्यै नमः । ८६ ॐ ऋतायै नमः । ८७ ॐ ऋष्यै नमः । ८८ ॐ ऋतुमत्यै नमः । ८९ ॐ ऋषिदेवनामसकृतायै नमः । ९० ॐ ऋग्वेदायै नमः । ९१ ॐ ऋणहर्त्र्यै नमः । ९२ ॐ ऋषिमण्डलचारिण्यै नमः । ९३ ॐ ऋद्धिदायै नमः । ९४ ॐ ऋजुमार्गस्थायै नमः । ९५ ॐ ऋजुधर्मायै नमः । ९६ ॐ ऋजुप्रदायै नमः । ९७ ॐ ऋग्वेदनिलयायै नमः । ९८ ॐ ऋज्व्यै नमः । ९९ ॐ लुप्तधर्मप्रवर्तिन्यै नमः । १०० ॐ लुतारिवरसम्भूतायै नमः । १०१ ॐ लुतादिविषहारिण्यै नमः । १०२ ॐ एकाक्षरायै नमः । १०३ ॐ एकमात्रायै नमः । १०४ ॐ एकायै नमः । १०५ ॐ एकैकनिष्ठितायै नमः । १०६ ॐ ऐन्द्र्यै नमः । १०७ ॐ ऐरावतारूढायै नमः । १०८ ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदायै नमः । १०९ ॐ ओङ्कारायै नमः । ११० ॐ ओषध्यै नमः । १११ ॐ ओतायै नमः । ११२ ॐ ओतप्रोतनिवासिन्यै नमः । ११३ ॐ और्भायै नमः । ११४ ॐ औषधसम्पन्नायै नमः । ११५ ॐ औपासनफलप्रदायै नमः । ११६ ॐ अण्डमध्यस्थितायै नमः । ११७ ॐ अःकारमनुरूपिण्यै[विसर्गरूपिण्यै] नमः । ११८ ॐ कात्यायन्यै नमः । ११९ ॐ कालरात्र्यै नमः । १२० ॐ कामाक्ष्यै नमः । १२१ ॐ कामसुन्दर्यै नमः । १२२ ॐ कमलायै नमः । १२३ ॐ कामिन्यै नमः । १२४ ॐ कान्तायै नमः । १२५ ॐ कामदायै नमः । १२६ ॐ कालकण्ठिन्यै नमः । १२७ ॐ करिकुम्भस्तनभरायै नमः । १२८ ॐ करवीरसुवासिन्यै नमः । १२९ ॐ कल्याण्यै नमः । १३० ॐ कुण्डलवत्यै नमः । १३१ ॐ कुरुक्षेत्रनिवासिन्यै नमः । १३२ ॐ कुरुविन्ददलाकारायै नमः । १३३ ॐ कुण्डल्यै नमः । १३४ ॐ कुमुदालयायै नमः । १३५ ॐ कालजिह्वायै नमः । १३६ ॐ करालास्यायै नमः । १३७ ॐ कालिकायै नमः । १३८ ॐ कालरूपिण्यै नमः । १३९ ॐ कामनीयगुणायै नमः । १४० ॐ कान्त्यै नमः । १४१ ॐ कलाधारायै नमः । १४२ ॐ कुमुद्वत्यै नमः । १४३ ॐ कौशिक्यै नमः । १४४ ॐ कमलाकारायै नमः । १४५ ॐ कामचारप्रभञ्जिन्यै नमः । १४६ ॐ कौमार्यै नमः । १४७ ॐ करुणापाङ्ग्यै नमः । १४८ ॐ ककुवन्तायै नमः । १४९ ॐ करिप्रियायै नमः । १५० ॐ केशर्यै नमः । १५१ ॐ केशवनुतायै नमः । १५२ ॐ कदम्बायै नमः । १५३ ॐ कुसुमप्रियायै नमः । १५४ ॐ कालिन्द्यै नमः । १५५ ॐ कालिकायै नमः । १५६ ॐ काञ्च्यै नमः । १५७ ॐ कलशोद्भवसंस्तुतायै नमः । १५८ ॐ काममातायै नमः । १५९ ॐ क्रतुमत्यै नमः । १६० ॐ कामरूपायै नमः । १६१ ॐ कृपावत्यै नमः । १६२ ॐ कुमार्यै नमः । १६३ ॐ कुण्डनिलयायै नमः । १६४ ॐ किरात्यै नमः । १६५ ॐ कीरवाहनायै नमः । १६६ ॐ कैकेय्यै नमः । १६७ ॐ कोकिलालापायै नमः । १६८ ॐ केतकीकुसुमप्रियायै नमः । १६९ ॐ कमण्डलुधरायै नमः । १७० ॐ काल्यै नमः । १७१ ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः । १७२ ॐ कलहंसगत्यै नमः । १७३ ॐ कक्षायै नमः । १७४ ॐ कृतकौतुकमङ्गलायै नमः । १७५ ॐ कस्तुरीतिलकायै नमः । १७६ ॐ कमरायै नमः । १७७ ॐ करिन्द्रगमनायै नमः । १७८ ॐ कुह्वै नमः । १७९ ॐ कर्पूरलेपनायै नमः । १८० ॐ कृष्णायै नमः । १८१ ॐ कपिलायै नमः । १८२ ॐ कुहराश्रयायै नमः । १८३ ॐ कूटस्थायै नमः । १८४ ॐ कुधरायै नमः । १८५ ॐ कमरायै नमः । १८६ ॐ कुक्षिस्थाखिलविष्टपायै नमः । १८७ ॐ खड्गखेटधरायै नमः । १८८ ॐ खर्वायै नमः । १८९ ॐ खेचर्यै नमः । १९० ॐ खगवाहनायै नमः । १९१ ॐ खट्टाङ्गधारिण्यै नमः । १९२ ॐ ख्यातायै नमः । १९३ ॐ खगोराजोपरिस्थितायै नमः । १९४ ॐ खलघ्न्यै नमः । १९५ ॐ खण्डितजरायै नमः । १९६ ॐ खडाक्ष्यानप्रदायिन्यै नमः । १९७ ॐ खण्डेन्दुतिलकायै नमः । १९८ ॐ गङ्गायै नमः । १९९ ॐ गणेशगुहपूजितायै नमः । २०० ॐ गायत्र्यै नमः । २०१ ॐ गोमत्यै नमः । २०२ ॐ गीतायै नमः । २०३ ॐ गान्धार्यै नमः । २०४ ॐ गानलोलुपायै नमः । २०५ ॐ गौतम्यै नमः । २०६ ॐ गामिन्यै नमः । २०७ ॐ गाधायै नमः । २०८ ॐ गन्धर्वाप्सरसेवितायै नमः । २०९ ॐ गोविन्दचरणाक्रान्तायै नमः । २१० ॐ गुणत्रयविभावितायै नमः । २११ ॐ गन्धर्व्यै नमः । २१२ ॐ गह्वर्यै नमः । २१३ ॐ गोत्रायै नमः । २१४ ॐ गिरीशायै नमः । २१५ ॐ गहनायै नमः । २१६ ॐ गम्यै नमः । २१७ ॐ गुहावासायै नमः । २१८ ॐ गुणवत्यै नमः । २१९ ॐ गुरुपापप्रणासिन्यै नमः । २२० ॐ गुर्व्यै नमः । २२१ ॐ गुणवत्यै नमः । २२२ ॐ गुह्यायै नमः । २२३ ॐ गोप्तव्यायै नमः । २२४ ॐ गुणदायिन्यै नमः । २२५ ॐ गिरिजायै नमः । २२६ ॐ गुह्यमातङ्ग्यै नमः । २२७ ॐ गरुडध्वजवल्लभायै नमः । २२८ ॐ गर्वापहारिण्यै नमः । २२९ ॐ गोदायै नमः । २३० ॐ गोकुलरभायै नमः । २३१ ॐ गदाधरायै नमः । २३२ ॐ गोकर्णनिलयासक्तायै नमः । २३३ ॐ गुह्यमण्डलवर्तिन्यै नमः । २३४ ॐ घर्मदायै नमः । २३५ ॐ घनदायै नमः । २३६ ॐ घण्टायै नमः । २३७ ॐ घोरदानवमर्दिन्यै नमः । २३८ ॐ घृणिमन्त्रमय्यै नमः । २३९ ॐ घेषायै नमः । २४० ॐ घनसम्पातदायिन्यै नमः । २४१ ॐ घण्टारवप्रियायै नमः । २४२ ॐ घ्राणायै नमः । २४३ ॐ घृणिसन्तुष्टिकारिण्यै नमः । २४४ ॐ घनारिमण्डलायै नमः । २४५ ॐ घूर्णायै नमः । २४६ ॐ घृताच्यै नमः । २४७ ॐ घणवेगिन्यै नमः । २४८ ॐ ज्ञानधातुमय्यै नमः । २४९ ॐ चर्चायै नमः । २५० ॐ चर्चितायै नमः । २५१ ॐ चारुहासिन्यै नमः । २५२ ॐ चटुलायै नमः । २५३ ॐ चण्डिकायै नमः । २५४ ॐ चित्रायै नमः । २५५ ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः । २५६ ॐ चतुर्भुजायै नमः । २५७ ॐ चारुदन्तायै नमः । २५८ ॐ चातुर्यै नमः । २५९ ॐ चरितप्रदायै नमः । २६० ॐ चूलिकायै नमः । २६१ ॐ चित्रवस्त्रान्तायै नमः । २६२ ॐ चन्द्रमःकर्णकुण्डलायै नमः । २६३ ॐ चन्द्रहासायै नमः । २६४ ॐ चारुदात्र्यै नमः । २६५ ॐ चकोर्यै नमः । २६६ ॐ चन्द्रहासिन्यै नमः । २६७ ॐ चन्द्रिकायै नमः । २६८ ॐ चन्द्रधात्र्यै नमः । २६९ ॐ चौर्यै नमः । २७० ॐ चोरायै नमः । २७१ ॐ चण्डिकायै नमः । २७२ ॐ चञ्चद्वागवादिन्यै नमः । २७३ ॐ चन्द्रचूडायै नमः । २७४ ॐ चोरविनाशिन्यै नमः । २७५ ॐ चारुचन्दनलिप्ताङ्ग्यै नमः । २७६ ॐ चञ्चच्चामरविजितायै नमः । २७७ ॐ चारुमध्यायै नमः । २७८ ॐ चारुगत्यै नमः । २७९ ॐ चण्डिलायै नमः । २८० ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः । २८१ ॐ चारुहोमप्रियायै नमः । २८२ ॐ चार्वायै नमः । २८३ ॐ चरितायै नमः । २८४ ॐ चक्रबाहुकायै नमः । २८५ ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थायै नमः । २८६ ॐ चन्द्रमण्डलदर्पणायै नमः । २८७ ॐ चक्रवाकस्तन्यै नमः । २८८ ॐ चेष्टायै नमः । २८९ ॐ चित्रायै नमः । २९० ॐ चारुविलासिन्यै नमः । २९१ ॐ चित्स्वरूपायै नमः । २९२ ॐ चन्दवत्यै नमः । २९३ ॐ चन्द्रमायै नमः । २९४ ॐ चन्दनप्रियायै नमः । २९५ ॐ चोदयित्र्यै नमः । २९६ ॐ चिरप्रज्ञायै नमः । २९७ ॐ चातकायै नमः । २९८ ॐ चारुहेतुक्यै नमः । २९९ ॐ छत्रयातायै नमः । ३०० ॐ छत्रधरायै नमः । ३०१ ॐ छायायै नमः । ३०२ ॐ छन्दपरिच्छदायै नमः । ३०३ ॐ छायादेव्यै नमः । ३०४ ॐ छिद्रनखायै नमः । ३०५ ॐ छन्नेन्द्रियविसर्पिण्यै नमः । ३०६ ॐ छन्दोनुष्टुप्प्रतिष्ठान्तायै नमः । ३०७ ॐ छिद्रोपद्रवभेदिन्यै नमः । ३०८ ॐ छेदायै नमः । ३०९ ॐ छत्रेश्वर्यै नमः । ३१० ॐ छिन्नायै नमः । ३११ ॐ छुरिकायै नमः । ३१२ ॐ छेलन्प्रियायै नमः । ३१३ ॐ जनन्यै नमः । ३१४ ॐ जन्मरहितायै नमः । ३१५ ॐ जातवेदायै नमः । ३१६ ॐ जगन्मय्यै नमः । ३१७ ॐ जाह्नव्यै नमः । ३१८ ॐ जटिलायै नमः । ३१९ ॐ जेत्र्यै नमः । ३२० ॐ जरामरणवर्जितायै नमः । ३२१ ॐ जम्बुद्वीपवत्यै नमः । ३२२ ॐ ज्वालायै नमः । ३२३ ॐ जयन्त्यै नमः । ३२४ ॐ जलशालिन्यै नमः । ३२५ ॐ जितेन्द्रियायै नमः । ३२६ ॐ जितक्रोधायै नमः । ३२७ ॐ जितामित्रायै नमः । ३२८ ॐ जगत्प्रियायै नमः । ३२९ ॐ जातरूपमय्यै नमः । ३३० ॐ जिह्वायै नमः । ३३१ ॐ जानक्यै नमः । ३३२ ॐ जगत्यै नमः । ३३३ ॐ जयायै नमः । ३३४ ॐ जनित्र्यै नमः । ३३५ ॐ जह्नुतनयायै नमः । ३३६ ॐ जगत्त्रयहितैषिण्यै नमः । ३३७ ॐ ज्वालमुल्यै नमः । ३३८ ॐ जपवत्यै नमः । ३३९ ॐ ज्वरघ्न्यै नमः । ३४० ॐ जितविष्टपायै नमः । ३४१ ॐ जिताक्रान्तमय्यै नमः । ३४२ ॐ ज्वालायै नमः । ३४३ ॐ जाग्रत्यै नमः । ३४४ ॐ ज्वरदेवतायै नमः । ३४५ ॐ ज्वलन्त्यै नमः । ३४६ ॐ जलदायै नमः । ३४७ ॐ ज्येष्ठायै नमः । ३४८ ॐ ज्याघोषस्फोटदिङ्मुख्यै नमः । ३४९ ॐ जम्भिन्यै नमः । ३५० ॐ जृम्भनायै नमः । ३५१ ॐ जृम्भायै नमः । ३५२ ॐ ज्वलन्मणिक्यकुण्डलायै नमः । ३५३ ॐ झिञ्झिकायै नमः । ३५४ ॐ झणनिर्घोषायै नमः । ३५५ ॐ झञ्झामारुतवेगिन्यै नमः । ३५६ ॐ झल्लकीवाद्यकुशलायै नमः । ३५७ ॐ ञरूपायै नमः । ३५८ ॐ ञभुजायै नमः । ३५९ ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः । ३६० ॐ टङ्कबाणसमायुक्तायै नमः । ३६१ ॐ टङ्किन्यै नमः । ३६२ ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः । ३६३ ॐ टङ्कीगणकृताघोषायै नमः । ३६४ ॐ टङ्कनीयमहोरसायै नमः । ३६५ ॐ टङ्कारकारिण्यै नमः । ३६६ ॐ ठ ठ शब्दनिनादिन्यै नमः । ३६७ ॐ डामर्यै नमः । ३६८ ॐ डाकिन्यै नमः । ३६९ ॐ डिम्भायै नमः । ३७० ॐ डुण्डमारैकनिर्जितायै नमः । ३७१ ॐ डामरीतन्त्रमार्गस्थायै नमः । ३७२ ॐ डण्डडमरुनादिन्यै नमः । ३७३ ॐ डिण्डिरवसहायै नमः । ३७४ ॐ डिम्भलसाक्रीडापरायणायै नमः । ३७५ ॐ ढुण्ढिविघ्नेशजनन्यै नमः । ३७६ ॐ ढकाहस्तायै नमः । ३७७ ॐ ढिलिव्रजायै नमः । ३७८ ॐ नित्यज्ञानायै नमः । ३७९ ॐ निरुपणायै नमः । ३८० ॐ निर्गुणायै नमः । ३८१ ॐ नर्मदायै नमः । ३८२ ॐ त्रिगुणायै नमः । ३८३ ॐ त्रिपदायै नमः । ३८४ ॐ तन्त्र्यै नमः । ३८५ ॐ तुलस्यै नमः । ३८६ ॐ तरुणादित्यसङ्कशायै नमः । ३८७ ॐ तामस्यै नमः । ३८८ ॐ तुहिनायै नमः । ३८९ ॐ तुरायै नमः । ३९० ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः । ३९१ ॐ त्रिवल्यै नमः । ३९२ ॐ त्रिलोचनायै नमः । ३९३ ॐ त्रिशक्त्यै नमः । ३९४ ॐ त्रिपुरायै नमः । ३९५ ॐ तुङ्गायै नमः । ३९६ ॐ तुरङ्गवदनायै नमः । ३९७ ॐ तिमिङ्गिलगिलायै नमः । ३९८ ॐ तीव्रायै नमः । ३९९ ॐ त्रिश्रोतायै नमः । ४०० ॐ तामसादिन्यै नमः । ४०१ ॐ तन्त्रमन्त्रविशेषज्ञायै नमः । ४०२ ॐ तनुमध्यायै नमः । ४०३ ॐ त्रिविष्टपायै नमः । ४०४ ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः । ४०५ ॐ त्रिस्तन्यै नमः । ४०६ ॐ तोषासंस्थायै नमः । ४०७ ॐ तालप्रतापिन्यै नमः । ४०८ ॐ ताटङ्किन्यै नमः । ४०९ ॐ तुषाराभायै नमः । ४१० ॐ तुहिनाचलवासिन्यै नमः । ४११ ॐ तन्तुजालसमायुक्तायै नमः । ४१२ ॐ तारहारावलिप्रियायै नमः । ४१३ ॐ तिलहोमप्रियायै नमः । ४१४ ॐ तीर्थायै नमः । ४१५ ॐ तमालकुसुमाकृत्यै नमः । ४१६ ॐ तप्तकाञ्चनसंकाशायै नमः । ४१७ ॐ तारकायै नमः । ४१८ ॐ त्रियुतायै नमः । ४१९ ॐ तन्व्यै नमः । ४२० ॐ त्रिशङ्कुपरिवारितायै नमः । ४२१ ॐ तलोदर्यै नमः । ४२२ ॐ तिरोभासायै नमः । ४२३ ॐ ताटङ्कप्रियवादिन्यै नमः । ४२४ ॐ त्रिजटायै नमः । ४२५ ॐ तित्तिर्यै नमः । ४२६ ॐ तृष्णायै नमः । ४२७ ॐ त्रिविधायै नमः । ४२८ ॐ तरुणाकृत्यै नमः । ४२९ ॐ तप्तकाञ्चनभूषणायै नमः । ४३० ॐ त्रयम्बकायै नमः । ४३१ ॐ त्रिवर्गायै नमः । ४३२ ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः । ४३३ ॐ तर्पणायै नमः । ४३४ ॐ तृप्तिदायै नमः । ४३५ ॐ तृप्तायै नमः । ४३६ ॐ तमस्यै नमः । ४३७ ॐ तुम्बरुस्तुतायै नमः । ४३८ ॐ तार्क्ष्यस्थायै नमः । ४३९ ॐ त्रिगुणाकारायै नमः । ४४० ॐ त्रिभङ्ग्यै नमः । ४४१ ॐ तनुवल्लर्यै नमः । ४४२ ॐ थात्कार्यै नमः । ४४३ ॐ थारवायै नमः । ४४४ ॐ थान्तायै नमः । ४४५ ॐ दोहिन्यै नमः । ४४६ ॐ दीनवत्सलायै नमः । ४४७ ॐ दानवान्तकर्यै नमः । ४४८ ॐ दुर्गायै नमः । ४४९ ॐ दुर्गासुरनिवहृण्यै नमः । ४५० ॐ देवरीत्यै नमः । ४५१ ॐ दिवारात्र्यै नमः । ४५२ ॐ द्रौपद्यै नमः । ४५३ ॐ दुन्दुभिस्वनायै नमः । ४५४ ॐ देवयान्यै नमः । ४५५ ॐ दुरावासायै नमः । ४५६ ॐ दारिद्र्यभेदिन्यै नमः । ४५७ ॐ दिवायै नमः । ४५८ ॐ दामोदरप्रियायै नमः । ४५९ ॐ दीप्तायै नमः । ४६० ॐ दिग्वासायै नमः । ४६१ ॐ दिग्विमोहिन्यै नमः । ४६२ ॐ दण्डकारण्यनिलयायै नमः । ४६३ ॐ दण्डिन्यै नमः । ४६४ ॐ देवपूजितायै नमः । ४६५ ॐ देववन्द्यायै नमः । ४६६ ॐ दिविषादायै नमः । ४६७ ॐ द्वेषिण्यै नमः । ४६८ ॐ दानावाकृत्यै नमः । ४६९ ॐ दीननाथस्तुतायै नमः । ४७० ॐ दीक्षायै नमः । ४७१ ॐ दैवतादिस्वरूपिण्यै नमः । ४७२ ॐ धात्र्यै नमः । ४७३ ॐ धनुर्धरायै नमः । ४७४ ॐ धनुर्धारिण्यै नमः । ४७५ ॐ धर्मचारिण्यै नमः । ४७६ ॐ धुरन्धरायै नमः । ४७७ ॐ धराधारायै नमः । ४७८ ॐ धनदायै नमः । ४७९ ॐ धान्यदोहिन्यै नमः । ४८० ॐ धर्मशीलायै नमः । ४८१ ॐ धनाध्यक्षायै नमः । ४८२ ॐ धनुर्वेदविशारदायै नमः । ४८३ ॐ धृत्यै नमः । ४८४ ॐ धन्यायै नमः । ४८५ ॐ धृतपदायै नमः । ४८६ ॐ धर्मराजप्रियायै नमः । ४८७ ॐ ध्रुवायै नमः । ४८८ ॐ धूमावत्यै नमः । ४८९ ॐ धूमकेश्यै नमः । ४९० ॐ धर्मशास्त्रप्रकाशिन्यै नमः । ४९१ ॐ नन्दायै नमः । ४९२ ॐ नन्दप्रियायै नमः । ४९३ ॐ निद्रायै नमः । ४९४ ॐ नृनुतायै नमः । ४९५ ॐ नन्दनात्मिकायै नमः । ४९६ ॐ नर्मदायै नमः । ४९७ ॐ नलिन्यै नमः । ४९८ ॐ नीलायै नमः । ४९९ ॐ नीलकण्ठसमाश्रयारुद्राण्यै नमः । ५०० ॐ नारायणप्रियायै नमः । ५०१ ॐ नित्यायै नमः । ५०२ ॐ निर्मलायै नमः । ५०३ ॐ निर्गुणायै नमः । ५०४ ॐ निध्यै नमः । ५०५ ॐ निराधारायै नमः । ५०६ ॐ निरुपमायै नमः । ५०७ ॐ नित्यशुद्धायै नमः । ५०८ ॐ निरञ्जनायै नमः । ५०९ ॐ नादबिन्दुकलातीतायै नमः । ५१० ॐ नादबिन्दुकलात्मिकायै नमः । ५११ ॐ नृसिंहिन्यै नमः । ५१२ ॐ नगधरायै नमः । ५१३ ॐ नृपनागविभूषितायै नमः । ५१४ ॐ नरकक्लेशनाशिन्यै नमः । ५१५ ॐ नारायणपदोद्भवायै नमः । ५१६ ॐ निरवद्यायै नमः । ५१७ ॐ निराकारायै नमः । ५१८ ॐ नारदप्रियकारिण्यै नमः । ५१९ ॐ नानाज्योतिः नमः । ५२० ॐ निधिदायै नमः । ५२१ ॐ निर्मलात्मिकायै नमः । ५२२ ॐ नवसूत्रधरायै नमः । ५२३ ॐ नीत्यै नमः । ५२४ ॐ निरुपद्रवकारिण्यै नमः । ५२५ ॐ नन्दजायै नमः । ५२६ ॐ नवरत्नाढ्यायै नमः । ५२७ ॐ नैमिषारण्यवासिन्यै नमः । ५२८ ॐ नवनीतप्रियायै नमः । ५२९ ॐ नार्यै नमः । ५३० ॐ नीलजीमूतनिस्वनायै नमः । ५३१ ॐ निमेषिण्यै नमः । ५३२ ॐ नदीरूपायै नमः । ५३३ ॐ नीलग्रीवायै नमः । ५३४ ॐ निशिश्वर्यै नमः । ५३५ ॐ नामावल्यै नमः । ५३६ ॐ निशुम्भग्न्यै नमः । ५३७ ॐ नागलोकनिवासिन्यै नमः । ५३८ ॐ नवजाम्बूनादप्रख्यायै नमः । ५३९ ॐ नागलोकाधिदेवतायै नमः । ५४० ॐ नूपूराक्रान्तचरणायै नमः । ५४१ ॐ नरचित्तप्रमोदिन्यै नमः । ५४२ ॐ निमग्नारक्तनयनायै नमः । ५४३ ॐ निर्घातसमनिस्वनायै नमः । ५४४ ॐ नन्दनोद्यनिलयायै नमः । ५४५ ॐ पार्वत्यै नमः । ५४६ ॐ परमोदारायै नमः । ५४७ ॐ परब्रह्मात्मिकायै नमः । ५४८ ॐ परायै नमः । ५४९ ॐ पञ्चकोशविनिर्मुक्तायै नमः । ५५० ॐ पञ्चपातकनाशिन्यै नमः । ५५१ ॐ परचित्तविधानज्ञायै नमः । ५५२ ॐ पञ्चिकायै नमः । ५५३ ॐ पञ्चरूपिण्यै नमः । ५५४ ॐ पूर्णिमायै नमः । ५५५ ॐ परमायै नमः । ५५६ ॐ प्रीत्यै नमः । ५५७ ॐ परतेजःप्रकाशिन्यै नमः । ५५८ ॐ पुराण्यै नमः । ५५९ ॐ पौरुष्यै नमः । ५६० ॐ पुण्यायै नमः । ५६१ ॐ पुण्डरीकनिभक्षनायै नमः । ५६२ ॐ पातालतलनिर्मग्नायै नमः । ५६३ ॐ प्रीतायै नमः । ५६४ ॐ प्रीथिविवर्धिन्यै नमः । ५६५ ॐ पावन्यै नमः । ५६६ ॐ पादसहितायै नमः । ५६७ ॐ पेशलायै नमः । ५६८ ॐ पवनाशिन्यै नमः । ५६९ ॐ प्रजापत्यै नमः । ५७० ॐ परिश्रान्तायै नमः । ५७१ ॐ पर्वतस्तनमण्डलायै नमः । ५७२ ॐ पद्मप्रियायै नमः । ५७३ ॐ पद्मसंस्थायै नमः । ५७४ ॐ पद्माक्ष्यै नमः । ५७५ ॐ पद्मसम्भवायै नमः । ५७६ ॐ पद्मपत्रायै नमः । ५७७ ॐ पद्मपदायै नमः । ५७८ ॐ पद्मिन्यै नमः । ५७९ ॐ प्रियभाषिण्यै नमः । ५८० ॐ पशुपाशविनिर्मुक्तायै नमः । ५८१ ॐ पुरन्ध्र्यै नमः । ५८२ ॐ पुरवासिन्यै नमः । ५८३ ॐ पुष्कलायै नमः । ५८४ ॐ पुरुषायै नमः । ५८५ ॐ पर्वायै नमः । ५८६ ॐ पारिजातकुसुमप्रियायै नमः । ५८७ ॐ पतिव्रतायै नमः । ५८८ ॐ पतिव्रतायै नमः । ५८९ ॐ पवित्राङ्ग्यै नमः । ५९० ॐ पुष्पहासपरायणायै नमः । ५९१ ॐ प्रज्ञावतीसुतायै नमः । ५९२ ॐ पौत्र्यै नमः । ५९३ ॐ पुत्रपूज्यायै नमः । ५९४ ॐ पयस्विन्यै नमः । ५९५ ॐ पत्तिपाशधरायै नमः । ५९६ ॐ पङ्क्त्यै नमः । ५९७ ॐ पितृलोकप्रदायिन्यै नमः । ५९८ ॐ पुराण्यै नमः । ५९९ ॐ पुण्यशिलायै नमः । ६०० ॐ प्रणतार्तिविनाशिन्यै नमः । ६०१ ॐ प्रद्युम्नजनन्यै नमः । ६०२ ॐ पुष्टायै नमः । ६०३ ॐ पितामहपरिग्रहायै नमः । ६०४ ॐ पुण्डरीकपुरावासायै नमः । ६०५ ॐ पुण्डरीकसमाननायै नमः । ६०६ ॐ पृथुजङ्घायै नमः । ६०७ ॐ पृथुभुजायै नमः । ६०८ ॐ पृथुपादायै नमः । ६०९ ॐ पृथूदर्यै नमः । ६१० ॐ प्रवालशोभायै नमः । ६११ ॐ पिङ्गाक्ष्यै नमः । ६१२ ॐ पीतवासाः नमः । ६१३ ॐ प्रचापलायै नमः । ६१४ ॐ प्रसवायै नमः । ६१५ ॐ पुष्टिदायै नमः । ६१६ ॐ पुण्यायै नमः । ६१७ ॐ प्रतिष्ठायै नमः । ६१८ ॐ प्रणवायै नमः । ६१९ ॐ पत्यै नमः । ६२० ॐ पञ्चवर्णायै नमः । ६२१ ॐ पञ्चवाण्यै नमः । ६२२ ॐ पञ्चिकायै नमः । ६२३ ॐ पञ्जरास्थितायै नमः । ६२४ ॐ परमायायै नमः । ६२५ ॐ परज्योतिः नमः । ६२६ ॐ परप्रीत्यै नमः । ६२७ ॐ परागत्यै नमः । ६२८ ॐ पराकाष्ठायै नमः । ६२९ ॐ परेशन्यै नमः । ६३० ॐ पावन्यै नमः । ६३१ ॐ पावकद्युत्यै नमः । ६३२ ॐ पुण्यभद्रायै नमः । ६३३ ॐ परिच्छेद्यायै नमः । ६३४ ॐ पुष्पहासायै नमः । ६३५ ॐ पृथूदरायै नमः । ६३६ ॐ पीताङ्ग्यै नमः । ६३७ ॐ पीतवसनायै नमः । ६३८ ॐ पीतशयायै नमः । ६३९ ॐ पिशाचिन्यै नमः । ६४० ॐ पीतक्रियायै नमः । ६४१ ॐ पिशाचघ्न्यै नमः । ६४२ ॐ पाटलाक्ष्यै नमः । ६४३ ॐ पटुक्रियायै नमः । ६४४ ॐ पञ्चभक्षप्रियाचारायै नमः । ६४५ ॐ पुतनाप्राणघातिन्यै नमः । ६४६ ॐ पुन्नागवनमध्यस्थायै नमः । ६४७ ॐ पुण्यतीर्थनिषेवितायै नमः । ६४८ ॐ पञ्चाङ्ग्यै नमः । ६४९ ॐ पराशक्त्यै नमः । ६५० ॐ परमाह्लादकारिण्यै नमः । ६५१ ॐ पुष्पकाण्डस्थितायै नमः । ६५२ ॐ पूषायै नमः । ६५३ ॐ पोषिताखिलविष्टपायै नमः । ६५४ ॐ पानप्रियायै नमः । ६५५ ॐ पञ्चशिखायै नमः । ६५६ ॐ पन्नगोपरिशायिन्यै नमः । ६५७ ॐ पञ्चमात्रात्मिकायै नमः । ६५८ ॐ पृथ्व्यै नमः । ६५९ ॐ पथिकायै नमः । ६६० ॐ पृथुदोहिन्यै नमः । ६६१ ॐ पुराणन्यायमीमांसायै नमः । ६६२ ॐ पाटल्यै नमः । ६६३ ॐ पुष्पगन्धिन्यै नमः । ६६४ ॐ पुण्यप्रजायै नमः । ६६५ ॐ पारदात्र्यै नमः । ६६६ ॐ परमार्गैकगोचरायै नमः । ६६७ ॐ प्रवालशोभायै नमः । ६६८ ॐ पूर्णाशायै नमः । ६६९ ॐ प्रणवायै नमः । ६७० ॐ पल्लवोदर्यै नमः । ६७१ ॐ फलिन्यै नमः । ६७२ ॐ फलदायै नमः । ६७३ ॐ फल्ग्वै नमः । ६७४ ॐ फुत्कार्यै नमः । ६७५ ॐ फलकाकृत्यै नमः । ६७६ ॐ फणिन्द्रभोगशयनायै नमः । ६७७ ॐ फणिमण्डलमण्डितायै नमः । ६७८ ॐ बालबालायै नमः । ६७९ ॐ बहुमतायै नमः । ६८० ॐ बालातपनीभांशुकायै नमः । ६८१ ॐ बलभद्रप्रियायै नमः । ६८२ ॐ बडवायै नमः । ६८३ ॐ बुद्धिसंस्तुतायै नमः । ६८४ ॐ बन्दीदेव्यै नमः । ६८५ ॐ बिलवत्यै नमः । ६८६ ॐ बडिशघिन्यै नमः । ६८७ ॐ बलिप्रियायै नमः । ६८८ ॐ बान्धव्यै नमः । ६८९ ॐ बोधितायै नमः । ६९० ॐ बुद्धिबन्धुककुसुमप्रियायै नमः । ६९१ ॐ बालभानुप्रभाकरायै नमः । ६९२ ॐ ब्राह्म्यै नमः । ६९३ ॐ ब्राह्मणदेवतायै नमः । ६९४ ॐ बृहस्पतिस्तुतायै नमः । ६९५ ॐ बृन्दायै नमः । ६९६ ॐ बृन्दावनविहारिण्यै नमः । ६९७ ॐ बालाकिन्यै नमः । ६९८ ॐ बिलाहारायै नमः । ६९९ ॐ बिलवसायै नमः । ७०० ॐ बहुदकायै नमः । ७०१ ॐ बहुनेत्रायै नमः । ७०२ ॐ बहुपदायै नमः । ७०३ ॐ बहुकर्णावतंसिकायै नमः । ७०४ ॐ बहुबाहुयुतायै नमः । ७०५ ॐ बीजरूपिण्यै नमः । ७०६ ॐ बहुरूपिण्यै नमः । ७०७ ॐ बिन्दुनादकलातीतायै नमः । ७०८ ॐ बिन्दुनादस्वरूपिण्यै नमः । ७०९ ॐ बद्धगोधाङ्गुलिप्राणायै नमः । ७१० ॐ बदर्याश्रमवासिन्यै नमः । ७११ ॐ बृन्दारकायै नमः । ७१२ ॐ बृहत्स्कन्धायै नमः । ७१३ ॐ बृहत्यै नमः । ७१४ ॐ बाणपातिन्यै नमः । ७१५ ॐ बृन्दाध्यक्षायै नमः । ७१६ ॐ बहुनुतायै नमः । ७१७ ॐ बहुविक्रमायै नमः । ७१८ ॐ बद्धपद्मासनासीनायै नमः । ७१९ ॐ बिल्वपत्रतलस्थितायै नमः । ७२० ॐ बोधिद्रुमनिजावासायै नमः । ७२१ ॐ बडिष्ठायै नमः । ७२२ ॐ बिन्दुदर्पणायै नमः । ७२३ ॐ बालायै नमः । ७२४ ॐ बाणासनवत्यै नमः । ७२५ ॐ बडवानलवेगिन्यै नमः । ७२६ ॐ ब्रह्माण्डबहिरन्तस्थायै नमः । ७२७ ॐ ब्रह्मकङ्कणसूत्रिण्यै नमः । ७२८ ॐ भवान्यै नमः । ७२९ ॐ भीष्णवत्यै नमः । ७३० ॐ भाविन्यै नमः । ७३१ ॐ भयहारिण्यै नमः । ७३२ ॐ भद्रकाल्यै नमः । ७३३ ॐ भुजङ्गाक्ष्यै नमः । ७३४ ॐ भारत्यै नमः । ७३५ ॐ भारताशयायै नमः । ७३६ ॐ भैरव्यै नमः । ७३७ ॐ भीषणाकारायै नमः । ७३८ ॐ भूतिदायै नमः । ७३९ ॐ भूतिमालिन्यै नमः । ७४० ॐ भामिन्यै नमः । ७४१ ॐ भोगनिरतायै नमः । ७४२ ॐ भद्रदायै नमः । ७४३ ॐ भूरिविक्रमायै नमः । ७४४ ॐ भूतवासायै नमः । ७४५ ॐ भृगुलतायै नमः । ७४६ ॐ भार्गव्यै नमः । ७४७ ॐ भूसुरार्चितायै नमः । ७४८ ॐ भागीरथ्यै नमः । ७४९ ॐ भोगवत्यै नमः । ७५० ॐ भवनस्थायै नमः । ७५१ ॐ भिषग्वरायै नमः । ७५२ ॐ भामिन्यै नमः । ७५३ ॐ भोगिन्यै नमः । ७५४ ॐ भाषायै नमः । ७५५ ॐ भवान्यै नमः । ७५६ ॐ भूरुदक्षिणायै नमः । ७५७ ॐ भर्गात्मिकायै नमः । ७५८ ॐ भीमावत्यै नमः । ७५९ ॐ भवबन्धविमोचिन्यै नमः । ७६० ॐ भजनीयायै नमः । ७६१ ॐ भूतधात्रीरञ्जितायै नमः । ७६२ ॐ भुवनेश्वर्यै नमः । ७६३ ॐ भुजङ्गवलयायै नमः । ७६४ ॐ भीमायै नमः । ७६५ ॐ भेरुण्डायै नमः । ७६६ ॐ भागधेयिन्यै नमः । ७६७ ॐ मातायै नमः । ७६८ ॐ मायायै नमः । ७६९ ॐ मधुमत्यै नमः । ७७० ॐ मधुजिह्वायै नमः । ७७१ ॐ मनुप्रियायै नमः । ७७२ ॐ महादेव्यै नमः । ७७३ ॐ महाभाग्यायै नमः । ७७४ ॐ मालिन्यै नमः । ७७५ ॐ मीनलोचनायै नमः । ७७६ ॐ मायातीतायै नमः । ७७७ ॐ मधुमत्यै नमः । ७७८ ॐ मधुमांसायै नमः । ७७९ ॐ मधुद्रवायै नमः । ७८० ॐ मानव्यै नमः । ७८१ ॐ मधुसम्भूतायै नमः । ७८२ ॐ मिथिलापुरवासिन्यै नमः । ७८३ ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः । ७८४ ॐ मेदिन्यै नमः । ७८५ ॐ मेघमालिन्यै नमः । ७८६ ॐ मन्दोदर्यै नमः । ७८७ ॐ महामायायै नमः । ७८८ ॐ मैथिल्यै नमः । ७८९ ॐ मसृणप्रियायै नमः । ७९० ॐ महालक्ष्म्यै नमः । ७९१ ॐ महाकाल्यै नमः । ७९२ ॐ महाकन्यायै नमः । ७९३ ॐ महेश्वर्यै नमः । ७९४ ॐ माहेन्द्र्यै नमः । ७९५ ॐ मेरुतनयायै नमः । ७९६ ॐ मन्दारकुसुमार्चितायै नमः । ७९७ ॐ मञ्जुमञ्जीरचरणायै नमः । ७९८ ॐ मोक्षदायै नमः । ७९९ ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः । ८०० ॐ मधुरद्राविण्यै नमः । ८०१ ॐ मुद्रायै नमः । ८०२ ॐ मलयायै नमः । ८०३ ॐ मलयान्वितायै नमः । ८०४ ॐ मेधायै नमः । ८०५ ॐ मरकतश्यामायै नमः । ८०६ ॐ मगध्यै नमः । ८०७ ॐ मेनकात्मजायै नमः । ८०८ ॐ महामार्यै नमः । ८०९ ॐ महावीरायै नमः । ८१० ॐ महाश्यामायै नमः । ८११ ॐ मनुस्तुतायै नमः । ८१२ ॐ मातृकायै नमः । ८१३ ॐ मिहिराभासायै नमः । ८१४ ॐ मुकुन्दपदविक्रमायै नमः । ८१५ ॐ मूलाधारस्थितायै नमः । ८१६ ॐ मुग्धायै नमः । ८१७ ॐ मणिपुरनिवासिन्यै नमः । ८१८ ॐ मृगाक्ष्यै नमः । ८१९ ॐ महिषारूढायै नमः । ८२० ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः । ८२१ ॐ योगासनायै नमः । ८२२ ॐ योगगम्यायै नमः । ८२३ ॐ योगायै नमः । ८२४ ॐ यौवनकाश्रयायै नमः । ८२५ ॐ यौवन्यै नमः । ८२६ ॐ युद्धमध्यस्थायै नमः । ८२७ ॐ यमुनायै नमः । ८२८ ॐ युगधारिण्यै नमः । ८२९ ॐ यक्षिण्यै नमः । ८३० ॐ योगयुक्तायै नमः । ८३१ ॐ यक्षराजप्रसूतिन्यै नमः । ८३२ ॐ यात्रायै नमः । ८३३ ॐ यानविधानज्ञायै नमः । ८३४ ॐ यदुवंशसमुद्भवायै नमः । ८३५ ॐ यकारादिहकारान्तायै नमः । ८३६ ॐ याजुष्यै नमः । ८३७ ॐ यज्ञरूपिण्यै नमः । ८३८ ॐ यामिन्यै नमः । ८३९ ॐ योगनिरतायै नमः । ८४० ॐ यातुधानभयङ्कर्यै नमः । ८४१ ॐ रुक्मिण्यै नमः । ८४२ ॐ रमण्यै नमः । ८४३ ॐ रामायै नमः । ८४४ ॐ रेवत्यै नमः । ८४५ ॐ रेणुकायै नमः । ८४६ ॐ रत्यै नमः । ८४७ ॐ रौद्र्यै नमः । ८४८ ॐ रौद्रप्रियाकारायै नमः । ८४९ ॐ राममातायै नमः । ८५० ॐ रतिप्रियायै नमः । ८५१ ॐ रोहिण्यै नमः । ८५२ ॐ राज्यदायै नमः । ८५३ ॐ रेवायै नमः । ८५४ ॐ रसायै नमः । ८५५ ॐ राजीवलोचनायै नमः । ८५६ ॐ राकेश्यै नमः । ८५७ ॐ रूपसम्पन्नायै नमः । ८५८ ॐ रत्नसिंहासनस्थितायै नमः । ८५९ ॐ रक्तमाल्याम्बरधरायै नमः । ८६० ॐ रक्तगन्धानुलेपनायै नमः । ८६१ ॐ राजहंससमारूढायै नमः । ८६२ ॐ रंभायै नमः । ८६३ ॐ रक्तवलिप्रियायै नमः । ८६४ ॐ रमणीययुगाधारायै नमः । ८६५ ॐ राजिताखिलभूतलायै नमः । ८६६ ॐ रुद्राण्यै नमः । ८६७ ॐ रुरुचर्मपरिधानायै नमः । ८६८ ॐ रथिन्यै नमः । ८६९ ॐ रत्नमालिकायै नमः । ८७० ॐ रोगेश्यै नमः । ८७१ ॐ रोगशमन्यै नमः । ८७२ ॐ राविन्यै नमः । ८७३ ॐ रोमहर्षिण्यै नमः । ८७४ ॐ रामचन्द्रपदाक्रान्तायै नमः । ८७५ ॐ रावणच्छेदकारिण्यै नमः । ८७६ ॐ रत्नवस्त्रपरिच्छिन्वायै नमः । ८७७ ॐ रथस्थायै नमः । ८७८ ॐ रुक्मभूषणायै नमः । ८७९ ॐ लज्जाधिदेवतायै नमः । ८८० ॐ लोलायै नमः । ८८१ ॐ ललितायै नमः । ८८२ ॐ लिङ्गधारिण्यै नमः । ८८३ ॐ लक्ष्म्यै नमः । ८८४ ॐ लोलायै नमः । ८८५ ॐ लुप्तविषायै नमः । ८८६ ॐ लोकिन्यै नमः । ८८७ ॐ लोकविश्रुतायै नमः । ८८८ ॐ लज्जायै नमः । ८८९ ॐ लम्बोदर्यै नमः । ८९० ॐ ललनायै नमः । ८९१ ॐ लोकधारिण्यै नमः । ८९२ ॐ वरदायै नमः । ८९३ ॐ वन्दितायै नमः । ८९४ ॐ वन्द्यायै नमः । ८९५ ॐ वनितायै नमः । ८९६ ॐ विद्यायै नमः । ८९७ ॐ वैष्णव्यै नमः । ८९८ ॐ विमलाकृत्यै नमः । ८९९ ॐ वाराह्यै नमः । ९०० ॐ विरजायै नमः । ९०१ ॐ वर्षायै नमः । ९०२ ॐ वरलक्ष्म्यै नमः । ९०३ ॐ विक्रमायै नमः । ९०४ ॐ विलासिन्यै नमः । ९०५ ॐ विनतायै नमः । ९०६ ॐ व्योममध्यस्थायै नमः । ९०७ ॐ वारिजासनसंस्थितायै नमः । ९०८ ॐ वारुण्यै नमः । ९०९ ॐ वेणुसम्भूतायै नमः । ९१० ॐ वितिहोत्रायै नमः । ९११ ॐ विरूपिण्यै नमः । ९१२ ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः । ९१३ ॐ विष्णुरूपायै नमः । ९१४ ॐ विधिक्रियायै नमः । ९१५ ॐ विष्णुपत्न्यै नमः । ९१६ ॐ विष्णुमत्यै नमः । ९१७ ॐ विशालाक्ष्यै नमः । ९१८ ॐ वसुन्धरायै नमः । ९१९ ॐ वामदेवप्रियायै नमः । ९२० ॐ वेलायै नमः । ९२१ ॐ वज्रिण्यै नमः । ९२२ ॐ वसुदोहिन्यै नमः । ९२३ ॐ वेदाक्षरपरिताङ्ग्यै नमः । ९२४ ॐ वाजपेयफलप्रदायै नमः । ९२५ ॐ वासव्यै नमः । ९२६ ॐ वामजनन्यै नमः । ९२७ ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः । ९२८ ॐ वरायै नमः । ९२९ ॐ व्यासप्रियायै नमः । ९३० ॐ वर्मधरायै नमः । ९३१ ॐ वाल्मीकिपरिसेवितायै नमः । ९३२ ॐ शाकम्भर्यै नमः । ९३३ ॐ शिवायै नमः । ९३४ ॐ शान्तायै नमः । ९३५ ॐ शारदायै नमः । ९३६ ॐ शरणागत्यै नमः । ९३७ ॐ शतोदर्यै नमः । ९३८ ॐ शुभाचारायै नमः । ९३९ ॐ शुम्भासुरनर्दिन्यै नमः । ९४० ॐ शोभावत्यै नमः । ९४१ ॐ शिवाकारायै नमः । ९४२ ॐ शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः । ९४३ ॐ शोणायै नमः । ९४४ ॐ शुभाशयायै नमः । ९४५ ॐ शुभ्रायै नमः । ९४६ ॐ शिरःसन्धानकारिण्यै नमः । ९४७ ॐ शरावत्यै नमः । ९४८ ॐ शरानन्दायै नमः । ९४९ ॐ शरज्ज्योत्स्नायै नमः । ९५० ॐ शुभाननायै नमः । ९५१ ॐ शरभायै नमः । ९५२ ॐ शूलिन्यै नमः । ९५३ ॐ शुद्धायै नमः । ९५४ ॐ शर्वाण्यै नमः । ९५५ ॐ शर्वरीवन्द्यायै नमः । ९५६ ॐ शबर्यै नमः । ९५७ ॐ शुकवाहनायै नमः । ९५८ ॐ श्रीमत्यै नमः । ९५९ ॐ श्रीधरानन्दायै नमः । ९६० ॐ श्रवणानन्ददायिन्यै नमः । ९६१ ॐ षड्भाशायै नमः । ९६२ ॐ षडृतुप्रियायै नमः । ९६३ ॐ षडाधारस्थितादेव्यै नमः । ९६४ ॐ षण्मुखप्रियकारिण्यै नमः । ९६५ ॐ षडङ्गरूपसुमत्यै नमः । ९६६ ॐ षुरासुरनमस्कृतायै नमः । ९६७ ॐ सरस्वत्यै नमः । ९६८ ॐ सदाधारायै नमः । ९६९ ॐ सर्वमङ्गलकारिण्यै नमः । ९७० ॐ सामगानप्रियायै नमः । ९७१ ॐ सूक्ष्मायै नमः । ९७२ ॐ सावित्र्यै नमः । ९७३ ॐ सामसम्भवायै नमः । ९७४ ॐ सर्ववासायै नमः । ९७५ ॐ सदानन्दायै नमः । ९७६ ॐ सुस्तन्यै नमः । ९७७ ॐ सागराम्बरायै नमः । ९७८ ॐ सर्वैश्यर्यप्रियायै नमः । ९७९ ॐ सिद्ध्यै नमः । ९८० ॐ साधुबन्धुपराक्रमायै नमः । ९८१ ॐ सप्तर्षिमण्डलगतायै नमः । ९८२ ॐ सोममण्डलवासिन्यै नमः । ९८३ ॐ सर्वज्ञायै नमः । ९८४ ॐ सान्द्रकरुणायै नमः । ९८५ ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः । ९८६ ॐ सर्वोत्तुङ्गायै नमः । ९८७ ॐ सङ्गहीनायै नमः । ९८८ ॐ सद्गुणायै नमः । ९८९ ॐ सकलेष्टदायै नमः । ९९० ॐ सरघायै नमः । ९९१ ॐ सूर्यतनयायै नमः । ९९२ ॐ सुकेश्यै नमः । ९९३ ॐ सोमसंहत्यै नमः । ९९४ ॐ हिरण्यवर्णायै नमः । ९९५ ॐ हरिण्यै नमः । ९९६ ॐ ह्रीङ्कार्यै नमः । ९९७ ॐ हंसवाहिन्यै नमः । ९९८ ॐ क्षौमवस्त्रपरिताङ्ग्यै नमः । ९९९ ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः । १००० ॐ क्षमायै नमः । १००१ ॐ गायत्र्यै नमः । १००२ ॐ सावित्र्यै नमः । १००३ ॐ पार्वत्यै नमः । १००४ ॐ सरस्वत्यै नमः । १००५ ॐ वेदगर्भायै नमः । १००६ ॐ वरारोहायै नमः । १००७ ॐ श्रीगायत्र्यै नमः । १००८ ॐ परांविकायै नमः । Encoded by Sunder Hattangadi (sunderh@hotmail.com)
% Text title      : 1008 names of Gayatri Devi
% File name       : gayatri1008.itx
% itxtitle       : gAyatrIsahasranAmAvalI 3
% engtitle       : 1008 names of Gayatri
% Category       : sahasranAmAvalI, devii, gAyatrI, nAmAvalI, vyAsa
% Location       : doc_devii
% Sublocation      : devii
% SubDeity       : gAyatrI
% Texttype       : nAmAvalI
% Author        : Veda Vyas
% Language       : Sanskrit
% Subject        : hinduism/religion
% Transliterated by   : Sunder Hattangadi (sunderh at hotmail.com)
% Proofread by     : Sunder Hattangadi (sunderh at hotmail.com)
% Description-comments : Chapter 6, Book 12, of Devi Bhagavata
% Indexextra      : (1008 names)
% Latest update     : October 2, 2000
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP