॥ श्रीतुलसीसहस्रनामावलिः ॥

ॐ तुलस्यै नमः । ॐ श्रीप्रदायै नमः । ॐ भद्रायै नमः । ॐ श्रीविष्णुप्रियकारिण्यै नमः । ॐ क्षीरवारिधिसम्भूतायै नमः । ॐ भूतानामभयङ्कर्यै नमः । ॐ महेश्वराप्लवायै नमः । ॐ सिद्धये नमः । ॐ सिद्धिदायै नमः । ॐ सिद्धपूजितायै नमः । ॐ सिद्धान्तगम्यायै नमः । ॐ सिद्धेशप्रियायै नमः । ॐ सिद्धजनार्थदायै नमः । ॐ नारदानुग्रहायै नमः । ॐ देव्यै नमः । ॐ भक्ताभद्रप्रणाशिन्यै नमः । ॐ श्यामजायै नमः । ॐ चपलायै नमः । ॐ श्यामायै नमः । ॐ श्यामाङ्ग्यै नमः ॥ २० ॐ सर्वसुन्दर्यै नमः । ॐ कामदायै नमः । ॐ चामुण्ड्यै नमः । ॐ त्रैलोक्यविजयप्रदायै नमः । ॐ कृष्णरोमायै नमः । ॐ कृष्णवेण्यै नमः । ॐ वृन्दावनविलासिन्यै नमः । ॐ हृद्ध्येयायै नमः । ॐ पञ्चमहिष्यै नमः । ॐ ईश्वर्यै नमः । ॐ सरस्वत्यै नमः । ॐ करालविक्रमायै नमः । ॐ कामायै नमः । ॐ गौर्यै नमः । ॐ काल्यै नमः । ॐ शाम्भव्यै नमः । ॐ नित्यायै नमः । ॐ निगमवेद्यायै नमः । ॐ निखिलागमरूपिण्यै नमः । ॐ निरञ्जनायै नमः ॥ ४० ॐ नित्यसुखायै नमः । ॐ चन्द्रवक्त्रायै नमः । ॐ मत्यै नमः । ॐ मह्यै नमः । ॐ चन्द्रहासायै नमः । ॐ चन्द्रलिप्तायै नमः । ॐ चन्दनाक्तस्तनद्वयायै नमः । ॐ वैष्णव्यै नमः । ॐ विष्णुवनितायै नमः । ॐ विष्ण्वाराधनलालसायै नमः । ॐ उमायै नमः । ॐ चण्ड्यै नमः । ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः । ॐ मारमात्रे नमः । ॐ वरद्युतये नमः । ॐ द्वादशीपूजितायै नमः । ॐ रम्यायै नमः । ॐ द्वादशीसुप्रियायै नमः । ॐ रत्यै नमः । ॐ धृत्यै नमः ॥ ६० ॐ कृत्यै नमः । ॐ नत्यै नमः । ॐ शान्त्यै नमः । ॐ शान्तिदायै नमः । ॐ त्रिफलायै नमः । ॐ शुचये नमः । ॐ शुभानुरागायै नमः । ॐ हरिद्वर्णायै नमः । ॐ शुभावहायै नमः । ॐ शुभायै नमः । ॐ शुभाननायै नमः । ॐ सुभ्रुवे नमः । ॐ भूर्भुवःस्वःस्थवन्दितायै नमः । ॐ पञ्जिकायै नमः । ॐ काशिकायै नमः । ॐ पङ्क्त्यै नमः । ॐ मुक्त्यै नमः । ॐ मुक्तिप्रदायै नमः । ॐ वरायै नमः । ॐ दिव्यशाखायै नमः ॥ ८० ॐ भव्यरूपायै नमः । ॐ मीमांसायै नमः । ॐ भव्यरूपिण्यै नमः । ॐ दिव्यवेण्यै नमः । ॐ हरिद्रूपायै नमः । ॐ सृष्टिदात्र्यै नमः । ॐ स्थितिप्रदायै नमः । ॐ काल्यै नमः । ॐ करालनेपथ्यायै नमः । ॐ ब्रह्मरूपायै नमः । ॐ शिवात्मिकायै नमः । ॐ पर्वमानायै नमः । ॐ पूर्णतारायै नमः । ॐ राकायै नमः । ॐ राकास्ववर्णभासे नमः । ॐ सुवर्णवेद्यै नमः । ॐ सौवर्णरत्नपीठसमाश्रितायै नमः । ॐ विशालायै नमः । ॐ निष्कलायै नमः । ॐ वृष्ट्यै नमः ॥ १०० ॐ वृक्षवेद्यायै नमः । ॐ पदात्मिकायै नमः । ॐ विष्णुपादाश्रितायै नमः । ॐ वेद्यै नमः । ॐ विधिसूतायै नमः । ॐ महालिकायै नमः । ॐ सूतिकायै नमः । ॐ सुहितायै नमः । ॐ सूरिगम्यायै नमः । ॐ सूर्यप्रकाशिकायै नमः । ॐ काशिन्यै नमः । ॐ काशितनयायै नमः । ॐ काशिराजवरप्रदायै नमः । ॐ क्षीराब्धिपूजाविरतायै नमः । ॐ आद्यायै नमः । ॐ क्षीरप्रियायै नमः । ॐ अमृतायै नमः । ॐ क्षीरकण्ठ्यै नमः । ॐ सहस्राक्ष्यै नमः । ॐ शोणायै नमः ॥ १२० ॐ भुजगपादुकायै नमः । ॐ उषसे नमः । ॐ बुद्धायै नमः । ॐ त्रियामायै नमः । ॐ श्यामलायै नमः । ॐ श्रीप्रदायै नमः । ॐ तनवे नमः । ॐ सरस्वतीड्यायै नमः । ॐ शर्वाण्यै नमः । ॐ शर्वाणीशप्रियङ्कर्यै नमः । ॐ आद्यलक्ष्म्यै नमः । ॐ अन्त्यलक्ष्म्यै नमः । ॐ सुगुणायै नमः । ॐ निर्गुणायै नमः । ॐ सत्यै नमः । ॐ निर्वाणमार्गदायै नमः । ॐ देव्यै नमः । ॐ क्षीरिण्यै नमः । ॐ हसिन्यै नमः । ॐ क्षमायै नमः ॥ १४० ॐ क्षमावत्यै नमः । ॐ क्षमानाथायै नमः । ॐ निर्विद्यायै नमः । ॐ नीरजायै नमः । ॐ विद्यकायै नमः । ॐ क्षित्यै नमः । ॐ ब्रह्माण्यै नमः । ॐ रात्रिरूपायै नमः । ॐ शाखायै नमः । ॐ बालात्मिकायै नमः । ॐ बलायै नमः । ॐ भारत्यै नमः । ॐ विशिखायै नमः । ॐ पद्मायै नमः । ॐ गरिम्णे नमः । ॐ हंसगामिन्यै नमः । ॐ गौर्यै नमः । ॐ भूत्यै नमः । ॐ विरक्तायै नमः । ॐ भूधात्र्यै नमः । ॐ भूतिदायै नमः ॥ १६० ॐ भृत्यै नमः । ॐ प्रभञ्जन्यै नमः । ॐ सुपुष्टाङ्ग्यै नमः । ॐ माहेन्द्र्यै नमः । ॐ जालरूपिण्यै नमः । ॐ पद्मार्चितायै नमः । ॐ पद्मजेड्यायै नमः । ॐ पथ्यायै नमः । ॐ पद्माननायै नमः । ॐ अद्भुतायै नमः । ॐ पुण्यायै नमः । ॐ पुण्यप्रदायै नमः । ॐ वेद्यायै नमः । ॐ लेख्यायै नमः । ॐ वृक्षात्मिकायै नमः । ॐ स्थिरायै नमः । ॐ गोमत्यै नमः । ॐ जाह्नव्यै नमः । ॐ गम्यायै नमः । ॐ गङ्गायै नमः ॥ १८० ॐ सप्तशिखात्मिकायै नमः । ॐ लक्षणायै नमः । ॐ सर्ववेदार्थसम्पत्त्यै नमः । ॐ कल्पकायै नमः । ॐ अरुणायै नमः । ॐ कलिकायै नमः । ॐ कुड्मलाग्रायै नमः । ॐ मायायै नमः । ॐ अनन्तायै नमः । ॐ विराधिकायै नमः । ॐ अविद्यावासनानाग्यै (श्यै) नमः । ॐ नागकन्यायै नमः । ॐ कलाननायै नमः । ॐ बीजालीनायै नमः । ॐ मन्त्रफलायै नमः । ॐ सर्वलक्षणलक्षितायै नमः । ॐ वने स्ववृक्षरूपेणरोपितायै नमः । ॐ नाकिवन्दितायै नमः । ॐ वनप्रियायै नमः । ॐ वनचरायै नमः ॥ २०० ॐ सद्वरायै नमः । ॐ पर्वलक्षणायै नमः । ॐ मञ्जरीभिर्विराजन्त्यै नमः । ॐ सुगन्धायै नमः । ॐ सुमनोहरायै नमः । ॐ सत्यै नमः । ॐ आधारशक्त्यै नमः । ॐ चिच्छक्त्यै नमः । ॐ वीरशक्तिकायै नमः । ॐ आग्नेय्यै तन्वै नमः । ॐ पार्थिवायै तन्वै नमः । ॐ आप्यायै तन्वै नमः । ॐ वायव्यै तन्वै नमः । ॐ स्वरिन्यै तन्वै नमः । ॐ नित्यायै नमः । ॐ नियतकल्याणायै नमः । ॐ शुद्धायै नमः । ॐ शुद्धात्मिकायै नमः । ॐ परायै नमः । ॐ संसारतारिकायै नमः ॥ २२० ॐ भैम्यै नमः । ॐ क्षत्रियान्तकर्यै नमः । ॐ क्षत्यै नमः । ॐ सत्यगर्भायै नमः । ॐ सत्यरूपायै नमः । ॐ सव्यासव्यपरायै नमः । ॐ अद्भुतायै नमः । ॐ सव्यार्धिन्यै नमः । ॐ सर्वदात्र्यै नमः । ॐ सव्येशानप्रियायै नमः । ॐ अम्बिकायै नमः । ॐ अश्वकर्णांयै नमः । ॐ सहस्रांशुप्रभायै नमः । ॐ कैवल्यतत्परायै नमः । ॐ यज्ञार्थिन्यै नमः । ॐ यज्ञदात्र्यै नमः । ॐ यज्ञभोक्त्र्यै नमः । ॐ दुरुद्धरायै नमः । ॐ परश्वथधरायै नमः । ॐ राधायै नमः ॥ २४० ॐ रेणुकायै नमः । ॐ भीतिहारिण्यै नमः । ॐ प्राच्यै नमः । ॐ प्रतीच्यै नमः । ॐ गरुडायै नमः । ॐ विष्वक्सेनायै नमः । ॐ धनञ्जयायै नमः । ॐ कामाक्ष्यै नमः । ॐ क्षीरकण्ठायै नमः । ॐ कामदायै नमः । ॐ उद्दामकाण्डगायै नमः । ॐ चामुण्डायै नमः । ॐ लोकमात्रे नमः । ॐ पार्वत्यै नमः । ॐ परमाद्भुतायै नमः । ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः । ॐ मन्त्रविद्यायै नमः । ॐ मोक्षविद्यायै नमः । ॐ महाचित्यै नमः । ॐ कामुकायै नमः ॥ २६० ॐ कामदात्र्यै नमः । ॐ काम्यशफायै नमः । ॐ दिवायै नमः । ॐ निशायै नमः । ॐ घटिकायै नमः । ॐ कलायै नमः । ॐ काष्ठायै नमः । ॐ मासरूपायै नमः । ॐ शरद्वरायै नमः । ॐ रुद्रात्मिकायै नमः । ॐ रुद्रधात्र्यै नमः । ॐ रौद्र्यै नमः । ॐ रुद्रप्रभाधिकायै नमः । ॐ करालवदनायै नमः । ॐ दोषायै नमः । ॐ निर्दोषायै नमः । ॐ साकृत्यै नमः । ॐ परायै नमः । ॐ तेजोमय्यै नमः । ॐ वीर्यवत्यै नमः ॥ २८० ॐ वीर्यातीतायै नमः । ॐ परायणायै नमः । ॐ क्षुरप्रवारिण्यै नमः । ॐ अक्षुद्रायै नमः । ॐ क्षुरधारायै नमः । ॐ सुमध्यमायै नमः । ॐ औदुम्बर्यै नमः । ॐ तीर्थकर्यै नमः । ॐ विकृतायै नमः । ॐ अविकृतायै नमः । ॐ समायै नमः । ॐ तोषिण्यै नमः । ॐ तुकारेणवाच्यायै नमः । ॐ सर्वार्थसिद्धिदायै नमः । ॐ उद्दामचेष्टायै नमः । ॐ आकारवाच्यायै नमः । ॐ सर्वायै नमः । ॐ प्रभाकर्यै नमः । ॐ लक्ष्मीरूपायै नमः । ॐ लकारेणवाच्यायै नमः ॥ ३०० ॐ नृणां लक्ष्मीप्रदायै नमः । ॐ शीतलायै नमः । ॐ सीकारवाच्यायै नमः । ॐ सुखरूपिण्यै नमः । ॐ गुकारवाच्यायै नमः । ॐ श्रीरूपायै नमः । ॐ श्रुतिरूपायै नमः । ॐ सदाशिवायै नमः । ॐ भव्यायै नमः । ॐ भवस्थितायै नमः । ॐ भावाधारायै नमः । ॐ भवहितङ्कर्यै नमः । ॐ भवायै नमः । ॐ भावुकदात्र्यै नमः । ॐ भवाभवविनाशिन्यै नमः । ॐ भववन्द्यायै नमः । ॐ भगवत्यै नमः । ॐ भगवद्वासरूपिण्यै नमः । ॐ दाताभावं भूजनीलायै (दातृभावे पूजनीयायै) नमः । ॐ शान्त्यै नमः ॥ ३२० ॐ भागवत्यै नमः । ॐ प्रियायै नमः । ॐ महादेव्यै नमः । ॐ महेशानायै नमः । ॐ महीपालायै नमः । ॐ महेश्वर्यै नमः । ॐ गहनादिस्थितायै नमः । ॐ शक्त्यै नमः । ॐ कमलायै नमः । ॐ कलिनाशिन्यै नमः । ॐ कालकेयप्रहर्त्र्यै नमः । ॐ सकलाकलनक्षमायै नमः । ॐ कलधौताकृत्यै नमः । ॐ काल्यै नमः । ॐ कालकालप्रवर्तिन्यै नमः । ॐ कल्यग्रायै नमः । ॐ सकलायै नमः । ॐ भद्रायै नमः । ॐ कालकालगलप्रियायै नमः । ॐ मङ्गलायै नमः ॥ ३४० ॐ जृम्भिण्यै नमः । ॐ जृम्भायै नमः । ॐ भञ्जिन्यै नमः । ॐ कर्णिकाकृतये नमः । ॐ मन्त्राराध्यायै नमः । ॐ वारुण्यै नमः । ॐ शारदायै नमः । ॐ परिघायै नमः । ॐ सरिते नमः । ॐ वैनायक्यै नमः । ॐ रत्नमालायै नमः । ॐ शरभायै नमः । ॐ वर्तिकाननायै नमः । ॐ मैत्रेयायै नमः । ॐ कामिन्यै नमः । ॐ भैष्म्यै नमः । ॐ धनुर्नाराचधारिण्यै नमः । ॐ कमनीयायै नमः । ॐ रम्भोरवे नमः । ॐ रम्भाराध्यपदायै नमः ॥ ३६० ॐ शुभातिथ्यायै नमः । ॐ पण्डितकायै नमः । ॐ सदानन्दायै नमः । ॐ प्रपंचिकायै नमः । ॐ वाममल्लस्वरूपायै नमः । ॐ (॥॥) नमः । ? ॐ सद्योजातायै नमः । ॐ शाकभक्षायै नमः । ॐ अदित्यै नमः । ॐ देवतामय्यै नमः । ॐ ब्रह्मण्यायै नमः । ॐ ब्रह्मणागम्यायै नमः । ॐ वेदवाचे नमः । ॐ सुरेश्वर्यै नमः । ॐ गायत्र्यै नमः । ॐ व्याहृत्यै नमः । ॐ पुष्ट्यै नमः । ॐ ताटङ्कद्वयशोभिन्यै नमः । ॐ भैरव्यै नमः । ॐ चारुरूपायै नमः॥ ३८० ॐ स्वर्णस्वच्छकपोलिकायै नमः । ॐ सुपर्व (वर्ण )ज्यायै नमः । ॐ युद्धशूरायै नमः । ॐ चारुभोज्यायै नमः । ॐ सुकामिन्यै नमः । ॐ भृगुवासरसम्पूज्यायै नमः । ॐ भृगुपुत्र्यै नमः । ॐ निरामयायै नमः । ॐ त्रिवर्गदायै नमः । ॐ त्रिसुखदायै नमः । ॐ तृतीयसवनप्रियायै नमः । ॐ भाग्यप्रदायै नमः । ॐ भाग्यरूपायै नमः । ॐ भगवद्भक्तिदायिन्यै नमः । ॐ स्वाहायै नमः । ॐ स्वधायै नमः । ॐ क्षुधारूपायै नमः । ॐ स्तोत्राक्षरनिरूपिकायै नमः । ॐ मार्यै नमः । ॐ कुमार्यै नमः ॥ ४०० ॐ मारारिभञ्जन्यै नमः । ॐ शक्तिरूपिण्यै नमः । ॐ कमनीयतरश्रोण्यै नमः । ॐ रमणीयस्तन्यै नमः । ॐ कृशायै नमः । ॐ अचिन्त्यरूपायै नमः । ॐ विश्वाक्ष्यै नमः । ॐ विशालाक्ष्यै नमः । ॐ विरूपाक्ष्यै नमः । ॐ प्रियङ्कर्यै नमः । ॐ विश्वस्यै नमः । ॐ विश्वप्रदायै नमः । ॐ विश्वभोक्त्र्यै नमः । ॐ विश्वाधिकायै नमः । ॐ शुचये नमः । ॐ करवीरेश्वर्यै नमः । ॐ क्षीरनायक्यै नमः । ॐ विजयप्रदायै नमः । ॐ उष्णिगे नमः । ॐ त्रिष्टुभे नमः ॥ ४२० ॐ अनुष्ठुभे नमः । ॐ जगत्यै नमः । ॐ बृहत्यै नमः । ॐ क्रियायै नमः । ॐ क्रियावत्यै नमः । ॐ वेत्रवत्यै नमः । ॐ सुभगायै नमः । ॐ धवलाम्बरायै नमः । ॐ शुभ्रद्विजायै नमः । ॐ भासुराक्ष्यै नमः । ॐ दिव्यकंचुकभूषितायै नमः । ॐ नूपुराढ्यायै नमः । ॐ झणझणच्छिञ्जानमणिभूषितायै नमः । ॐ शचीमध्यायै नमः । ॐ बृहद्बाहुयुगायै नमः । ॐ मन्थरगामिन्यै नमः । ॐ मन्दरोद्धारकरण्यै नमः । ॐ प्रियकारिविनोदिन्यै नमः । ॐ ब्राह्म्यै नमः । ॐ सुधात्र्यै नमः ॥ ४४० ॐ ब्रह्माण्यै नमः । ॐ अपर्णायै नमः । ॐ वारुण्यै नमः । ॐ प्रभा (मा ) यै नमः । ॐ सौपर्ण्यै नमः । ॐ शेषविनुतायै नमः । ॐ गारुड्यै नमः । ॐ गरुडासनायै नमः । ॐ धनञ्जयायै नमः । ॐ विजयायै नमः । ॐ पिङ्गायै नमः । ॐ लीलाविनोदिन्यै नमः । ॐ कौशाम्ब्यै नमः । ॐ कान्तिदात्र्यै नमः । ॐ कुसुम्भायै नमः । ॐ लोकपावन्यै नमः । ॐ पिङ्गाक्ष्यै नमः । ॐ पिङ्गरूपायै नमः । ॐ पिशङ्गवदनायै नमः । ॐ वसवे नमः ॥ ४६० ॐ त्र्यक्षायै नमः । ॐ त्रिशूलायै नमः । ॐ धरण्यै नमः । ॐ सिंहारूढायै नमः । ॐ मृगेक्षणायै नमः । ॐ ईषणात्रयनिर्मुक्तायै नमः । ॐ नित्यमुक्तायै नमः । ॐ सर्वार्थदायै नमः । ॐ शिववन्द्यायै नमः । ॐ शाङ्कर्यै नमः । ॐ हरेः पदसुवाहिकायै नमः । ॐ हारिण्यै नमः । ॐ हारकेयूरकनकाङ्गदभूषणायै नमः । ॐ वाराणस्यै नमः । ॐ दानशीलायै नमः । ॐ शोभायै नमः । ॐ अशेषकलाश्रयायै नमः । ॐ वाराह्यै नमः । ॐ श्यामलायै नमः । ॐ महासुन्दप्रपूजितायै नमः ॥ ४८० ॐ अणिमावत्यै नमः । ॐ त्रयीविद्यायै नमः । ॐ महिमोपेतलक्षणायै नमः । ॐ गरिमायुतायै नमः । ॐ सुभगायै नमः । ॐ लघिमालक्षणैर्युतायै नमः । ॐ जिह्मायै नमः । ॐ जिह्वाग्ररम्यायै नमः । ॐ श्रुतिभूषायै नमः । ॐ मनोरमायै नमः । ॐ रञ्जन्यै नमः । ॐ रङ्गनित्यायै नमः । ॐ चाक्षुष्यै नमः । ॐ श्रुतिकृद्बलायै नमः । ॐ रामप्रियायै नमः । ॐ श्रोत्रियायै नमः । ॐ उपसर्गभृतायै नमः । ॐ भुज्यै नमः । ॐ अरुन्धत्यै नमः । ॐ शच्यै नमः ॥ ५०० ॐ भामायै नमः । ॐ सर्ववन्द्यायै नमः । ॐ विलक्षणायै नमः । ॐ एकरूपायै नमः । ॐ अनन्तरूपायै नमः । ॐ त्रयीरूपायै नमः । ॐ समाकृत्यै नमः । ॐ समासायै नमः । ॐ तद्धिताकारायै नमः । ॐ विभक्त्यै नमः । ॐ व्यञ्जनात्मिकायै नमः । ॐ स्वराकारायै नमः । ॐ निराकारायै नमः । ॐ गम्भीरायै नमः । ॐ गहनोपमायै नमः । ॐ गुहायै नमः । ॐ गुह्यायै नमः । ॐ ज्योतिर्मय्यै नमः । ॐ तन्त्र्यै नमः । ॐ शक्कर्यै नमः ॥ ५२० ॐ बलाबलायै नमः । ॐ सद्रूपायै नमः । ॐ सूक्तिपरायै नमः । ॐ श्रोतव्यायै नमः । ॐ वञ्जुलायै नमः । ॐ अध्वरायै नमः । ॐ विद्याधरीप्रियायै नमः । ॐ सौर्यै नमः । ॐ सूरिगम्यायै नमः । ॐ सुरेश्वर्यै नमः । ॐ यन्त्रविद्यायै नमः । ॐ प्रदात्र्यै नमः । ॐ मोहितायै नमः । ॐ श्रुतिगर्भिण्यै नमः । ॐ व्यक्त्यै नमः । ॐ विभावर्यै नमः । ॐ जात्यै नमः । ॐ हृदयग्रन्थिभेदिन्यै नमः । ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः । ॐ काशायै नमः ॥ ५४० ॐ मातृकायै नमः । ॐ चण्डरूपिण्यै नमः । ॐ नवदुर्गायै नमः । ॐ विशालाक्ष्यै नमः । ॐ विपञ्च्यै नमः । ॐ कुब्जिकायै नमः । ॐ कामायै नमः । ॐ इडारूपायै नमः । ॐ मृणाल्यै नमः । ॐ दक्षिणायै नमः । ॐ पिङ्गलास्थितायै नमः । ॐ दूतिन्यै नमः । ॐ मौनिन्यै नमः । ॐ मायायै नमः । ॐ यामाताकरसञ्ज्ञिकायै नमः । ॐ कृतान्ततापिन्यै नमः । ॐ तारायै नमः । ॐ ताराधिपनिभाननायै नमः । ॐ रक्षोघ्न्यै नमः । ॐ विरूपाक्ष्यै नमः ॥ ५६० ॐ पूर्णिमायै नमः । ॐ अनुमत्यै नमः । ॐ कुह्वै नमः । ॐ अमावास्यायै नमः । ॐ सिनीवाल्यै नमः । ॐ वैजयन्त्यै नमः । ॐ मरालिकायै नमः । ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः । ॐ चन्द्रसौंदर्यै नमः । ॐ अमृतसेविन्यै नमः । ॐ ज्योत्स्नानामधिकायै नमः । ॐ गुर्व्यै नमः । ॐ यमुनायै नमः । ॐ रेवत्यै नमः । ॐ ज्येष्ठायै नमः । ॐ जनो (लो )दर्यै नमः । ॐ विश्वम्भरायै नमः । ॐ शबरसूदिन्यै नमः । ॐ प्रबोधिन्यै नमः । ॐ महाकन्यायै नमः ॥ ८८० ॐ कमठायै नमः । ॐ प्रसूतिकायै नमः । ॐ मिहिराभायै नमः । ॐ तटिद्रूपायै नमः । ॐ भूत्यै नमः । ॐ हिमवतीकरायै नमः । ॐ सुनन्दायै नमः । ॐ मानव्यै नमः । ॐ घण्टायै नमः । ॐ छायादेव्यै नमः । ॐ महेश्वर्यै नमः । ॐ स्तम्भिन्यै नमः । ॐ भ्रमर्यै नमः । ॐ दूत्यै नमः । ॐ सप्तदुर्गायै नमः । ॐ अष्टभैरव्यै नमः । ॐ बिन्दुरूपायै नमः । ॐ कलारूपायै नमः । ॐ नादरूपायै नमः । ॐ कलात्मिकायै नमः ॥ ६०० ॐ अजरायै नमः । ॐ कलशायै नमः । ॐ पुण्यायै नमः । ॐ कृपाढ्यायै नमः । ॐ चक्रवासिन्यै नमः । ॐ शुम्भायै नमः । ॐ निशुम्भायै नमः । ॐ दाशाह्वायै नमः । ॐ हरिपादसमाश्रयायै नमः । ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः । ॐ सहस्राक्ष्यै नमः । ॐ शङ्खिन्यै नमः । ॐ चित्रिण्यै नमः । ॐ श्रितायै नमः । ॐ अश्वत्थधारिण्यै नमः । ॐ ईंशानायै नमः । ॐ पञ्चपत्रायै नमः । ॐ वरूथिन्यै नमः । ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः । ॐ पदातये नमः ॥ ६२० ॐ पङ्क्तिपावन्यै नमः । ॐ हिरण्यवर्णायै नमः । ॐ हरिण्यै नमः । ॐ लेखायै नमः । ॐ कोशात्मिकायै नमः । ॐ ततायै नमः । ॐ पदव्यै नमः । ॐ पङ्क्तिविज्ञानायै नमः । ॐ पुण्यपङ्क्तिविराजितायै नमः । ॐ निस्त्रिंशायै नमः । ॐ पीठिकायै नमः । ॐ सोमायै नमः । ॐ पक्षिण्यै नमः । ॐ किन्नरेश्वर्यै नमः । ॐ केतक्यै नमः । ॐ अष्टभुजाकारायै नमः । ॐ मल्लिकायै नमः । ॐ अन्तर्बहिष्कृतायै नमः । ॐ तपस्विन्यै नमः । ॐ शनैष्कार्यै नमः ॥ ६४० ॐ गद्यपद्यात्मिकायै नमः । ॐ क्षरायै नमः । ॐ तमःपरायै नमः । ॐ पुराणज्ञायै नमः । ॐ जाड्यहन्त्र्यै नमः । ॐ प्रियङ्कर्यै नमः । ॐ नारायण्यै नमः । ॐ मूर्तिमय्यै नमः । ॐ तत्पदायै नमः । ॐ पुण्यलक्षणायै नमः । ॐ कपालिन्यै नमः । ॐ महादंष्ट्रायै नमः । ॐ सर्वांवासायै नमः । ॐ सुन्दर्यै नमः । ॐ ब्राह्मण्यै नमः । ॐ ब्रह्मसम्पत्त्यै नमः । ॐ मातङ्ग्यै नमः । ॐ अमृताकरायै नमः । ॐ जाग्रते नमः । ॐ सुप्तायै नमः ॥ ६६० ॐ सुषुप्तायै नमः । ॐ मूर्च्छायै नमः । ॐ स्वप्नप्रदायिन्यै नमः । ॐ साङ्ख्यायन्यै नमः । ॐ महाज्वालायै नमः । ॐ विकृत्यै नमः । ॐ साम्प्रदायिकायै नमः । ॐ लक्ष्यायै नमः । ॐ सानुमत्यै नमः । ॐ नीत्यै नमः । ॐ दण्डनीत्यै नमः । ॐ मधुप्रियायै नमः । ॐ आख्याधिकायै नमः । ॐ आख्यातवत्यै नमः । ॐ मधुविदे नमः । ॐ विधिवल्लभायै नमः । ॐ माध्व्यै नमः । ॐ मधुमदास्वादायै नमः । ॐ मधुरास्यायै नमः । ॐ दवीयस्यै नमः ॥ ६८० ॐ वैराज्यै नमः । ॐ विन्ध्यसंस्थानायै नमः । ॐ काश्मीरतलवासिन्यै नमः । ॐ योगनिद्रायै नमः । ॐ विनिद्रायै नमः । ॐ द्वासुपर्णाश्रुतिप्रियायै नमः । ॐ मातृकायै नमः । ॐ पञ्चसामेड्यायै नमः । ॐ कल्याण्यै नमः । ॐ कल्पनायै नमः । ॐ कृत्यै नमः । ॐ पंचस्तम्भात्मिकायै नमः । ॐ क्षौमवस्रायै नमः । ॐ पञ्चाग्निमध्यगायै नमः । ॐ आदिदेव्यै नमः । ॐ आदिभूतायै नमः । ॐ अश्वात्मने नमः । ओं ख्यातिरञ्जितायै नमः । ॐ उद्दामन्यै नमः । ॐ संहिताख्यायै नमः ॥ ७०० ॐ पञ्चपक्षायै नमः । ॐ कलावत्यै नमः । ॐ व्योमप्रियायै नमः । ॐ वेणुबन्धायै नमः । ॐ दिव्यरत्नगलप्रभायै नमः । ॐ नाडीदृष्टायै नमः । ॐ ज्ञानदृष्टिदृष्टायै नमः । ॐ तद्भ्राजिन्यै नमः । ॐ दृढायै नमः । ॐ द्रुतायै (हुतायै) नमः । ॐ पञ्चवट्यै नमः । ॐ पञ्चग्रासायै नमः । ॐ प्रणवसंयत्यै नमः । ॐ त्रिशिखायै नमः । ॐ प्रमदारत्नाय (क्तायै) नमः । ॐ सपञ्चास्यायै नमः । ॐ प्रमादिन्यै नमः । ॐ गीतज्ञेयायै नमः । ॐ चञ्चरीकायै नमः । ॐ सर्वान्तर्यामिरूपिण्यै नमः ॥ ७२० ॐ समयायै नमः । ॐ सामवल्लभ्यायै नमः । ॐ ज्योतिश्चक्रायै नमः । ॐ प्रभाकर्यै नमः । ॐ सप्तजिह्वायै नमः । ॐ महाजिह्वायै नमः । ॐ महादुर्गायै नमः । ॐ महोत्सवायै नमः । ॐ स्वरसायै नमः । ॐ मानव्यै नमः । ॐ पूर्णायै नमः । ॐ इष्टिकायै नमः । ॐ वरूथिन्यै नमः । ॐ सर्वलोकानां निर्मात्र्यै नमः । ॐ अव्ययायै नमः । ॐ श्रीकराम्बरायै नमः । ॐ प्रजावत्यै नमः । ॐ प्रजादक्षायै नमः । ॐ शिक्षारूपायै नमः । ॐ प्रजाकर्यै नमः ॥ ७४० ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः । ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः । ॐ रञ्जनायै नमः । ॐ निरञ्जनायै नमः । ॐ स्वयम्प्रकाशायै नमः । ॐ मायै नमः । ॐ आशास्यदात्र्यै नमः । ॐ अविद्याविदारिण्यै नमः । ॐ पद्मावत्यै नमः । ॐ मातुलङ्गधारिण्यै नमः । ॐ गदाधरायै नमः । ॐ खेयात्रायै नमः । ॐ पात्रसंविष्टायै नमः । ॐ कुष्ठामयनिवर्तिन्यै नमः । ॐ कृत्स्नं व्याप्य स्थितायै नमः । ॐ सर्वप्रतीकायै नमः । ॐ श्रवणक्षमायै नमः । ॐ आयुष्यदायै नमः । ॐ विमुक्त्यै नमः । ॐ सायुज्यपदवीप्रदायै नमः ॥ ७६० ॐ सनत्कुमार्यै नमः । ॐ वैधात्र्यै नमः । ॐ घृताच्यास्तु वरप्रदायै नमः । ॐ श्रीसूक्तसंस्तुतायै नमः । ॐ बाह्योपासनाश्च प्रकुर्वत्यै नमः । ॐ जगत्सख्यै नमः । ॐ सख्यदात्र्यै नमः । ॐ कम्बुकण्ठायै नमः । ॐ महोर्मिण्यै नमः । ॐ योगध्यानरतायै नमः । ॐ विष्णुयोगिन्यै नमः । ॐ विष्णुसंश्रितायै नमः । ॐ निःश्रेयस्यै नमः । ॐ निःश्रेयःप्रदायै नमः । ॐ सर्वगुणाधिकायै नमः । ॐ शोभाढ्यायै नमः । ॐ शाम्भव्यै नमः । ॐ शम्भुवन्द्यायै नमः । ॐ वन्दारुबन्धुरायै नमः । ॐ हरेर्गुणानुध्यायन्त्यै नमः ॥ ७८० ॐ हरिपादार्चने रतायै नमः । ॐ हरिदासोत्तमायै नमः । ॐ साध्व्यै नमः । ॐ हर्यधीनायै नमः । ॐ सदाशुचये नमः । ॐ हरिण्यै नमः । ॐ हरिपत्न्यै नमः । ॐ शुद्धसत्वायै नमः । ॐ तमोतिगायै नमः । ॐ शुनासीरपुराराध्यायै नमः । ॐ सुनासायै नमः । ॐ त्रिपुरेश्वर्यै नमः । ॐ धर्मदायै नमः । ॐ कामदायै नमः । ॐ अर्थदात्र्यै नमः । ॐ मोक्षप्रदायिन्यै नमः । ॐ विरजायै नमः । ॐ तारिण्यै नमः । ॐ लिङ्गभङ्गदात्र्यै नमः । ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः ॥ ८०० ॐ वासुदेवं दर्शयन्त्यै नमः । ॐ वासुदेवपदाश्रयायै नमः । ॐ अम्लानायै नमः । ॐ अवनसर्वज्ञायै नमः । ॐ ईशायै नमः । ॐ सावित्रिकप्रदायै नमः । ॐ अवृद्धिह्रासविज्ञानायै नमः । ॐ लोभत्यक्तसमीपगायै नमः । ॐ देवेशमौलिसम्बद्धपादपीठायै नमः । ॐ तमो घ्नत्यै नमः । ॐ ईशभोगाधिकरणायै नमः । ॐ यज्ञेश्यै नमः । ॐ यज्ञमानिन्यै नमः । ॐ हर्यङ्गगायै नमः । ॐ वक्षःस्थायै नमः । ॐ शिरःस्थायै नमः । ॐ दक्षिणात्मिकायै नमः । ॐ स्फुरच्छक्तिमय्यै नमः । ॐ गीतायै नमः । ॐ पुंविकारायै नमः ॥ ८२० ॐ पुमाकृत्यै नमः । ॐ ईशावियोगिन्यै नमः । ॐ पुंसा समायै नमः । ॐ अतुलवपुर्धरायै नमः । ॐ वटपत्रात्मिकायै नमः । ॐ बाह्याकृत्यै नमः । ॐ कीलालरूपिण्यै नमः । ॐ तमोभिदे नमः । ॐ मानव्यै नमः । ॐ दुर्गायै नमः । ॐ अल्पसुखार्थिभिरगम्यायै नमः । ॐ कराग्रवारिनीकाशायै नमः । ॐ करवारिसुपोषितायै नमः । ॐ गोरूपायै नमः । ॐ गोष्ठमध्यस्थायै नमः । ॐ गोपालप्रियकारिण्यै नमः । ॐ जितेन्द्रियायै नमः । ॐ विश्वभोक्त्र्यै नमः । ॐ यन्त्र्यै नमः । ॐ यानायै नमः ॥ ८४० ॐ चिकित्विष्यै नमः । ॐ पुण्यकीर्त्यै नमः । ॐ चेतयित्र्यै नमः । ॐ मर्त्यापस्मारहारिण्यै नमः । ॐ स्वर्गवर्त्मकर्यै नमः । ॐ गाथायै नमः । ॐ निरालम्बायै नमः । ॐ गुणाकरायै नमः । ॐ शश्वद्रूपायै नमः । ॐ शूरसेनायै नमः । ॐ वृष्ट्यै नमः । ॐ वृष्टिप्रवर्षिण्यै नमः । ॐ प्रमदात्तायै नमः । ॐ अप्रमत्तायै नमः । ॐ प्रमादघ्न्यै नमः । ॐ प्रमोददायै नमः । ॐ ब्राह्मण्यै नमः । ॐ क्षत्रियायै नमः । ॐ वैश्यायै नमः । ॐ शूद्रायै नमः ॥ ८६० ॐ जात्यै नमः । ॐ मसूरिकायै नमः । ॐ वानप्रस्थायै नमः । ॐ तीर्थरूपायै नमः । ॐ गृहस्थायै नमः । ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः । ॐ आत्मक्रीडायै नमः । ॐ आत्मरत्यै नमः । ॐ आत्मवत्यै नमः । ॐ असितेक्षणायै नमः । ॐ अनीहायै नमः । ॐ मौनिन्यै नमः । ॐ हानिशून्यायै नमः । ॐ काश्मीरवासिन्यै नमः । ॐ अव्यथायै नमः । ॐ विजयायै नमः । ॐ राज्ञ्यै नमः । ॐ मृणालतुलितांशुकायै नमः । ॐ गुहाशयायै नमः । ॐ धीरमत्यै नमः ॥ ८८० ॐ अनाथायै नमः । ॐ अनाथरक्षिण्यै नमः । ॐ यूपात्मिकायै नमः । ॐ वेदिरूपायै नमः । ॐ स्रुग्रूपायै नमः । ॐ स्रुवरूपिण्यै नमः । ॐ ज्ञानोपदेशिन्यै नमः । ॐ पट्टसूत्राङ्कायै नमः । ॐ ज्ञानमुद्रिकायै नमः । ॐ विधिवेद्यायै नमः । ॐ मन्त्रवेद्यायै नमः । ॐ अर्थवादप्ररोचितायै नमः । ॐ क्रियारूपायै नमः । ॐ मन्त्ररूपायै नमः । ॐ दक्षिणायै नमः । ॐ ब्राह्मणात्मिकायै नमः । ॐ अन्नेशायै नमः । ॐ अन्नदायै नमः । ॐ अन्नोपासिन्यै नमः । ॐ परमान्नभुजे नमः ॥ ९०० ॐ सभायै नमः । ॐ सभावत्यै नमः । ॐ सभ्यायै नमः । ॐ सभ्यानां जीवनप्रदायै नमः । ॐ लिप्सायै नमः । ॐ बडबायै नमः । ॐ अश्वत्थायै नमः । ॐ जिज्ञासायै नमः । ॐ विषयात्मिकायै नमः । ॐ स्वररूपायै नमः । ॐ वर्णरूपायै नमः । ॐ दीर्घायै नमः । ॐ ह्रस्वायै नमः । ॐ स्वरात्मिकायै नमः । ॐ धर्मरूपायै नमः । ॐ धर्मपुण्यायै नमः । ॐ आद्यायै नमः । ॐ ईशान्यै नमः । ॐ शार्ङ्गिवल्लभायै नमः । ॐ चलन्त्यै नमः ॥ ९२० ॐ छत्रिण्यै नमः । ॐ इच्छायै नमः । ॐ जगन्नाथायै नमः । ॐ अजरायै नमः । ॐ अमरायै नमः । ॐ झषाङ्कसुप्रियायै नमः । ॐ रम्यायै नमः । ॐ रत्यै नमः । ॐ रतिसुखप्रदायै नमः । ॐ नवाक्षरात्मिकायै नमः । ॐ कादिसर्ववर्णात्मिकायै नमः । ॐ लिप्यै नमः । ॐ रत्नकुङ्कुमफालाढ्यायै नमः । ॐ हरिद्राञ्चितपादुकायै नमः । ॐ दिव्याङ्गरागायै नमः । ॐ दिव्याङ्गायै नमः । ॐ सुवर्णलतिकोपमायै नमः । ॐ सुदेव्यै नमः । ॐ वामदेव्यै नमः । ॐ सप्तद्वीपात्मिकायै नमः ॥ ९४० ॐ भृत्यै नमः । ॐ गजशुण्डाद्वयभृतसुवर्णकलशप्रियायै नमः । ॐ तपनीयप्रभायै नमः । ॐ लिकुचायै नमः । ॐ लिकुचस्तन्यै नमः । ॐ कान्तारसुप्रियायै नमः । ॐ कान्तायै नमः । ॐ अरातिव्रातान्तदायिन्यै नमः । ॐ पुराणायै नमः । ॐ कीटकाभासायै नमः । ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः । ॐ पुण्यचर्मिण्यै नमः । ॐ ओङ्कारघोषरूपायै नमः । ॐ नवमीतिथिपूजितायै नमः । ॐ क्षीराब्धिकन्यकायै नमः । ॐ वन्यायै नमः । ॐ पुण्डरीकनिभाम्बरायै नमः । ॐ वैकुण्ठरूपिण्यै नमः । ॐ हरिपादाब्जसेविन्यै नमः । ॐ कैलासपूजितायै नमः ॥ ९६० ॐ कामरूपायै नमः । ॐ हिरण्मय्यै नमः । ॐ कण्ठसूत्रस्थितायै नमः । ॐ सौमङ्गल्यप्रदायिन्यै नमः । ॐ काम्यमानायै नमः । ॐ उपेन्द्रदूत्यै नमः । ॐ श्रीकृष्णतुलस्यै नमः । ॐ घृणायै नमः । ॐ श्रीरामतुलस्यै नमः । ॐ मित्रायै नमः । ॐ आलोलविलासिन्यै नमः । ॐ सर्वतीर्थायै नमः । ॐ आत्ममूलायै नमः । ॐ देवतामयमध्यगायै नमः । ॐ सर्ववेदमयाग्रायै नमः । ॐ श्रीमोक्षतुलस्यै नमः । ॐ दृढायै नमः । ॐ शिवजाड्यापहन्त्र्यै नमः । ॐ शैवसिद्धान्तकाशिन्यै नमः । ॐ काकासुरर्स्यातिहन्त्र्यै नमः ॥ ९८० ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः । ॐ पीयूषपाण्यै नमः । ॐ पीयूषायै नमः । ॐ कामंवादिविनोदिन्यै नमः । ॐ कमनीयश्रोणितटायै नमः । ॐ तटिन्निभवरद्युत्यै नमः । ॐ भाग्यलक्ष्म्यै नमः । ॐ मोक्षदात्र्यै नमः । ॐ तुलसीतरुरूपिण्यै नमः । ॐ वृन्दावन शिरोरोहत्पादद्वयसुशोभितायै नमः । ॐ सर्वत्रव्याप्ततुलस्यै नमः । ॐ कामधुक्तुलस्यै नमः । ॐ मोक्षतुलस्यै नमः । ॐ भव्यतुलस्यै नमः । ॐ सदा संसृतितारिण्यै नमः । ॐ भवपाशविनाशिन्यै नमः । ॐ मोक्षसाधनदायिन्यै नमः । ॐ स्वदलैःपरमात्मनः पदद्वन्द्वं शोभयित्र्यै नमः । ॐ रागबन्धादसंसक्तरजोभिः कृतदूतिकायै नमः । ॐ भगवच्छब्दसंसेव्यपाद सर्वार्थदायिन्यै नमः ॥ १००० ॐ नमो नमो नमस्तस्यै सदा तस्यै नमो नमः ॥ httpsH//archive.org/stream/S.V.RadhakrishnaSastriBooks/S.%20V.%20Radhakrishna%20Sastri/Spiritual/Tulasi%20Puja
% Text title      : tulasI sahasra nAmAvali
% File name       : tulasii1000.itx
% itxtitle       : tulasI sahasrashatanAmAvalI
% engtitle       : tulasI sahasra nAmAvali
% Category       : sahasranAmAvalI, devii, tulasI, nAmAvalI
% Location       : doc_devii
% Sublocation      : devii
% SubDeity       : tulasI
% Texttype       : nAmAvalI
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Vaidya S.V. Radhakrishna Sastri
% Proofread by     : Shree, Sunder Hattangadi
% Source        : Tulasi Pooja book
% Latest update     : May 23, 2017
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP