॥ वल्ल्यष्टोत्तरशतनामावलिः २ ॥

श्यामां पङ्कजसंस्थितां मणिलसत्ताटङ्क कर्णोज्ज्वलां सव्ये लम्बकरां किरीटमकुटां तुङ्गस्तनोत्कञ्चुकाम् । वामे पङ्कजधारिणी शरवणोद्भूतस्य सव्ये स्थितां गुञ्जामाल्यधरां प्रवालवदनां वल्लीश्वरीं भावये ॥ महावल्ल्यै नमः । श्यामतनवे नमः । सर्वाभरणभूषितायै नमः । पीताम्बरधरायै नमः । दिव्याम्बुजधारिण्यै नमः । दिव्यगन्धानुलिप्तायै नमः । ब्राह्म्यै नमः । कराल्यै नमः । उज्ज्वलनेत्रायै नमः । प्रलम्बताटङ्क्यै नमः । महेन्द्रतनयानुगायै नमः । शुभरूपायै नमः । शुभाकरायै नमः । शुभङ्कर्यै नमः । सव्ये लम्बकरायै नमः । मूलप्रकृत्यै नमः । प्रत्यु(पु)ष्टायै नमः । महेश्वर्यै नमः । तुङ्गस्तन्यै नमः । सुकञ्चुकायै नमः । २० सुवेषाड्यायै नमः । सद्गुणायै नमः । गुञ्जामाल्यधरायै नमः । वैष्णव्यै नमः । मोहिन्यै नमः । मोहनायै नमः । स्तम्भिन्यै नमः । त्रिभङ्गिन्यै नमः । प्रवालधरायै नमः । मनोन्मन्यै नमः । चामुण्डायै नमः । चण्डिकायै नमः । स्कन्दभार्यायै नमः । स्कन्दप्रियायै नमः । सुप्रसन्नायै नमः । सुलोचनायै नमः । ऐश्वर्यप्रदायिन्यै नमः । मङ्गलप्रदायिन्ये नमः । अष्टसिद्धिदायै नमः । अष्टैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः । ४० महामायायै नमः । मन्त्रयन्त्रतन्त्रात्मिकायै नमः । महाकल्पायै नमः । तेजोवत्यै नमः । परमेष्ठिन्यै नमः । गुहदेवतायै नमः । कलाधरायै नमः । ब्रह्मण्यै नमः । बृहत्यै नमः । द्विनेत्रायै नमः । द्विभुजायै नमः । सिद्धसेवितायै नमः । अक्षरायै नमः । अक्षररूपायै नमः । अज्ञानदीपिकायै नमः । अभीष्टसिद्धिप्रदायिन्यै नमः । साम्राज्यायै नमः । साम्राज्यदायिन्यै नमः । सद्योजातायै नमः । सुधासागरायै नमः ॥ ६० कञ्चनायै नमः । काञ्चनप्रदायै नमः । वनमालिन्ये नमः । सुधासागरमध्यस्थायै नमः । हेमाम्बरधारिण्यै नमः । हेमकञ्चुकभूषणायै नमः । वनवासिन्यै नमः । मल्लिकाकुसुमप्रियायै नमः । मनोवेगायै नमः । महालक्ष्म्यै नमः । महादेव्यै नमः । महालोकायै नमः । सर्वाध्यक्षायै नमः । सुराध्यक्षायै नमः । सुन्दर्यै नमः । सुवेषाढ्यायै नमः । वरलक्ष्म्यै नमः । विदुत्तमायै नमः । सरस्वत्यै नमः । कुमार्यै नमः ॥ ८० भद्रकाल्यै नमः । दुर्गमायै नमः । दुर्गायै नमः । ऐन्द्राण्यै नमः । साक्षिण्यै नमः । साक्षिवर्जितायै नमः । पुराण्यै नमः । पुण्यकीर्त्यै नमः । पुण्यरूपायै नमः । पूर्णायै नमः । पूर्णभोगिन्यै नमः । पुष्कलायै नमः । सर्वतोमुख्यै नमः । पराशक्त्यै नमः । परानिष्ठायै नमः । मूलदीपिकायै नमः । योगिन्यै नमः । योगदायै नमः । बिन्दुस्वरूपिण्यै नमः । पापनाशिन्यै नमः ॥ १०० ईश्वर्यै नमः । लोकसाक्षिण्यै नमः । घोषिण्यै नमः । पद्मवासिन्यै नमः । पद्माक्ष्यै नमः । गुणत्रयायै नमः । षट्कोणवृत्तवासिन्यै नमः । शरणागत रक्षणायै नमः ॥ १०८
% Text title      : Shri Valli AshtottarashatanamavaliH 2
% File name       : vallyaShTottarashatanAmAvalI2.itx
% itxtitle       : vallyaShTottarashatanAmAvaliH 2
% engtitle       : vallyaShTottarashatanAmAvalI 2
% Category       : aShTottarashatanAmAvalI, subrahmanya, nAmAvalI, devii
% Location       : doc_devii
% Sublocation      : subrahmanya
% Texttype       : nAmAvalI
% Language       : Sanskrit
% Subject        : Hinduism/religion/traditional
% Latest update     : August 27, 2006
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP