॥ श्री यमुनासहस्रनामावलिः अपरनाम कालिन्दीसहस्रनामावलिः ॥

गर्गसंहितातः ॐ कालिन्द्यै नमः । ॐ यमुनायै नमः । ॐ कृष्णायै नमः । ॐ कृष्णरूपायै नमः । ॐ सनातन्यै नमः । ॐ कृष्णवामांससम्भूतायै नमः । ॐ परमानन्दरूपिण्यै नमः ।४ ॐ गोलोकवासिन्यै नमः । ॐ श्यामायै नमः । ॐ वृन्दावनविनोदिन्यै नमः । (१०) ॐ राधासख्यै नमः । ॐ रासलीलायै नमः । ॐ रासमण्डलमण्डितायै नमः ।५ ॐ निकुञ्जमाधवीवल्यै नमः । ॐ रङ्गवल्ल्यै नमः । ॐ मनोहरायै नमः । ॐ श्रीरासमण्डलीभूतायै नमः । ॐ यूथीभूतायै नमः । ॐ हरिप्रियायै नमः ।६ ॐ गोलोकतटिन्यै नमः । (२०) ॐ दिव्यायै नमः । ॐ निकुञ्जतलवासिन्यै नमः । ॐ दीर्घोर्मिवेगगम्भीरायै नमः । ॐ पुष्पपल्लववासिन्यै नमः ।७ ॐ घनश्यामायै नमः । ॐ मेघमालायै नमः । ॐ बलाकायै नमः । ॐ पद्ममालिन्यै नमः । ॐ परिपूर्णतमायै नमः । ॐ पूर्णायै नमः । (३०) ॐ पूर्णब्रह्मप्रियायै नमः । ॐ परायै नमः ।८ ॐ महावेगवत्यै नमः । ॐ साक्षान्निकुञ्जद्वारनिर्गतायै नमः । ॐ महानद्यै नमः । ॐ मन्दगत्यै नमः । ॐ विरजायै नमः । ॐ वेगभेदिन्यै नमः ।९ ॐ अनेकब्रह्माण्डगतायै नमः । ॐ ब्रह्मद्रवसमायै नमः । (४०) ॐ आकुलायै नमः । ॐ गङ्गायै नमः । ॐ मिश्रायै नमः । ॐ निर्जलाभायै नमः । ॐ निर्मलायै नमः । ॐ सरितां वरायै नमः ।१० ॐ रत्नबद्धोभयतटायै नमः ।var तटिन्यै ॐ हंसपद्मादिसङ्कुलायै नद्यै नमः । ॐ निर्मलपानीयायै नमः । ॐ सर्वब्रह्माण्डपावन्यै नमः ।११ (५०) ॐ वैकुण्ठपरिखीभूतायै नमः । ॐ परिखायै नमः । ॐ पापहारिण्यै नमः । ॐ ब्रह्मलोकागतायै नमः । ॐ ब्राह्म्यै नमः । ॐ स्वर्गायै नमः । ॐ स्वर्गनिवासिन्यै नमः ।१२ ॐ उल्लसन्त्यै नमः । ॐ प्रोत्पतन्त्यै नमः । ॐ मेरुमालायै नमः । (६०) ॐ महोज्ज्वलायै नमः । ॐ श्रीगङ्गायै नमः । ॐ अम्भसे शिखरिण्यै नमः । ॐ गण्डशैलविभेदिन्यै नमः ।१३ ॐ देशान्पुनन्त्यै नमः । ॐ गच्छन्त्यै नमः । ॐ महत्यै नमः । ॐ भूमिमध्यगायै नमः । ॐ मार्ताण्डतनुजायै नमः । ॐ पुण्यायै नमः । (७०) ॐ कलिन्दगिरिनन्दिन्यै नमः ।१४ ॐ यमस्वस्रे नमः । ॐ मन्दहासायै नमः । ॐ सुद्विजायै नमः । ॐ रचिताम्बरायै नमः । ॐ नीलाम्बरायै नमः । ॐ पद्ममुख्यै नमः । ॐ चरन्त्यै नमः । ॐ चारुदर्शनायै नमः ।१५ ॐ रम्भोरवे नमः । (८०) ॐ पद्मनयनायै नमः । ॐ माधव्यै नमः । ॐ प्रमदोत्तमायै नमः । ॐ तपश्चरन्त्यै नमः । ॐ सुश्रोण्यै नमः । ॐ कूजन्नूपुरमेखलायै नमः ।१६ ॐ जलस्थितायै नमः । ॐ श्यामलाङ्ग्यै नमः । ॐ खाण्डवाभायै नमः । ॐ विहारिण्यै नमः । (९०) ॐ गाण्डीविभाषिण्यै नमः । ॐ वन्यायै नमः । ॐ श्रीकृष्णाम्बरमिच्छत्यै नमः ।१७ ॐ द्वारकागमनायै नमः । ॐ राज्ञ्यै नमः । ॐ पट्टराज्ञ्यै नमः । ॐ परङ्गतायै नमः । ॐ महाराज्ञ्यै नमः । ॐ रत्नभूषायै नमः । ॐ गोमतीतीरचारिण्यै नमः ।१८ (१००) ॐ स्वकीयायै नमः । ॐ स्वसुखायै नमः । ॐ स्वार्थायै नमः । ॐ स्वीयकार्यार्थसाधिन्यै नमः । ॐ नवलाङ्गायै नमः । ॐ अबलायै नमः । ॐ मुग्धायै नमः । ॐ वराङ्गायै नमः । ॐ वामलोचनायै नमः ।१९ ॐ अज्ञातयौवनायै नमः । (११०) ॐ अदीनायै नमः । ॐ प्रभायै नमः । ॐ कान्त्यै नमः । ॐ द्युत्यै नमः । ॐ छवये नमः । ॐ सोमाभायै नमः । ॐ परमायै नमः । ॐ कीर्त्यै नमः । ॐ कुशलायै नमः । ॐ ज्ञातयौवनायै नमः ।२० (१२०) ॐ नवोढायै नमः । ॐ मध्यगायै नमः । ॐ मध्यायै नमः । ॐ प्रौढये नमः । ॐ प्रौढायै नमः । ॐ प्रगल्भकायै नमः । ॐ धीरायै नमः । ॐ अधीरायै नमः । ॐ धैर्यधरायै नमः । ॐ ज्येष्ठायै नमः । (१३०) ॐ श्रेष्ठायै नमः । ॐ कुलाङ्गनायै नमः ।२१ ॐ क्षणप्रभायै नमः । ॐ चञ्चलार्चायै नमः । ॐ विद्युते नमः । ॐ सौदामिन्यै नमः । ॐ तडिते नमः । ॐ स्वाधीनपतिकायै नमः । ॐ लक्ष्म्यै नमः । ॐ पुष्टायै नमः । (१४०) ॐ स्वाधीनभर्तृकायै नमः ।२२ ॐ कलहान्तरितायै नमः । ॐ भीरवे नमः । ॐ इच्छायै नमः । ॐ प्रोत्कण्ठितायै नमः । ॐ आकुलायै नमः । ॐ कशिपुस्थायै नमः । ॐ दिव्यशय्यायै नमः । ॐ गोविन्दहृतमानसायै नमः ।२३ ॐ खण्डितायै नमः । (१५०) ॐ अखण्डशोभाढ्यायै नमः । ॐ विप्रलब्धायै नमः । ॐ अभिसारिकायै नमः । ॐ विरहार्तायै नमः । ॐ विरहिण्यै नमः । ॐ नार्यै नमः । ॐ प्रोषितभर्तृकायै नमः ।२४ ॐ मानिन्यै नमः । ॐ मानदायै नमः । ॐ प्राज्ञायै नमः । (१६०) ॐ मन्दारवनवासिन्यै नमः । ॐ झङ्कारिण्यै नमः । ॐ झणत्कार्यै नमः । ॐ रणन्मञ्जीरनूपुरायै नमः ।२५ ॐ मेखलायै नमः । ॐ मेखलाकाञ्च्यै नमः । ॐ श्रीकाञ्च्यै नमः । ॐ काञ्चनामय्यै नमः । ॐ कञ्चुक्यै नमः । ॐ कञ्चुकमण्यै नमः । (१७०) ॐ श्रीकण्ठाढ्यायै नमः । ॐ महामण्यै नमः ।२६ ॐ श्रीहारिण्यै नमः । ॐ पद्महारायै नमः । ॐ मुक्तायै नमः । ॐ मुक्ताफलार्चितायै नमः । ॐ रत्नकङ्कणकेयूरायै नमः । ॐ स्फुरदङ्गुलिभूषणायै नमः ।२७ ॐ दर्पणायै नमः । ॐ दर्पणीभूतायै नमः । (१८०) ॐ दुष्टदर्पविनाशिन्यै नमः । ॐ कम्बुग्रीवायै नमः । ॐ कम्बुधरायै नमः । ॐ ग्रैवेयकविराजितायै नमः ।२८ ॐ ताटङ्किन्यै नमः । ॐ दन्तधरायै नमः । ॐ हेमकुण्डलमण्डितायै नमः । ॐ शिखाभूषायै नमः । ॐ भालपुष्पायै नमः । ॐ नासामौक्तिकशोभितायै नमः ।२९ (१९०) ॐ मणिभूमिगतायै नमः । ॐ देव्यै नमः । ॐ रैवताद्रिविहारिण्यै नमः । ॐ वृन्दावनगतायै नमः । ॐ वृन्दायै नमः । ॐ वृन्दारण्यनिवासिन्यै नमः ।३० ॐ वृन्दावनलतायै नमः । ॐ माध्व्यै नमः । ॐ वृन्दारण्यविभूषणायै नमः । ॐ सौन्दर्यलहर्यै नमः । (२००) ॐ लक्ष्म्यै नमः । ॐ मथुरातीर्थवासिन्यै नमः ।३१ ॐ विश्रान्तवासिन्यै नमः । ॐ काम्यायै नमः । ॐ रम्यायै नमः । ॐ गोकुलवासिन्यै नमः । ॐ रमणस्थलशोभाढ्यायै नमः । ॐ महावनमहानद्यै नमः ।३२ ॐ प्रणतायै नमः । ॐ प्रोन्नतायै नमः । (२१०) ॐ पुष्टायै नमः । ॐ भारत्यै नमः । ॐ भारतार्चितायै नमः । ॐ तीर्थराजगत्यै नमः । ॐ गात्रायै नमः ।var गोत्रायै ॐ गङ्गासागरसङ्गमायै नमः ।३३ ॐ सप्ताब्धिभेदिन्यै नमः । ॐ लोलायै नमः । ॐ बलात् सप्तद्वीपगतायै नमः । ॐ लुठन्त्यै नमः । (२२०) ॐ शैलभिदे नमः । ॐ यन्त्यै नमः । ॐ स्फुरन्त्यै नमः । ॐ वेगवत्तरायै नमः ।३४ ॐ काञ्चन्यै नमः । ॐ काञ्चनीभूम्यै नमः । ॐ काञ्चनीभूमिभावितायै नमः । ॐ लोकदृष्ट्यै नमः । ॐ लोकलीलायै नमः । ॐ लोकालोकाचलार्चितायै नमः ।३५ (२३०) ॐ शैलोद्गतायै नमः । ॐ स्वर्गगतायै नमः । ॐ स्वर्गार्च्यायै नमः । ॐ स्वर्गपूजितायै नमः । ॐ वृन्दावनवनाध्यक्षायै नमः । ॐ रक्षायै नमः । ॐ कक्षायै नमः । ॐ तट्यै नमः । ॐ पट्यै नमः ।३६ ॐ असिकुण्डगतायै नमः । (२४०) ॐ कच्छायै नमः । ॐ स्वच्छन्दायै नमः । ॐ उच्छलितायै नमः । ॐ अद्रिजायै नमः । ॐ कुहरस्थायै नमः । ॐ रयप्रस्थायै नमः । ॐ प्रस्थायै नमः । ॐ शान्तेतरायै नमः । ॐ आतुरायै नमः ।३७ ॐ अम्बुच्छटायै नमः । (२५०) ॐ सीकराभायै नमः । ॐ दर्दुरायै नमः । ॐ दर्दुरीधरायै नमः । ॐ पापाङ्कुशायै नमः । ॐ पापसिंह्यै नमः । ॐ पापद्रुमकुठारिण्यै नमः ।३८ ॐ पुण्यसङ्घायै नमः । ॐ पुण्यकीर्त्यै नमः । ॐ पुण्यदायै नमः । ॐ पुण्यवर्धिन्यै नमः । (२६०) ॐ मधोर्वननदीमुख्यायै नमः । ॐ तुलायै नमः । ॐ तालवनस्थितायै नमः ।३९ ॐ कुमुद्वननद्यै नमः । ॐ कुब्जायै नमः । ॐ कुमुदाम्भोजवर्धिन्यै नमः । ॐ प्लवरूपायै नमः । ॐ वेगवत्यै नमः । ॐ सिंहसर्पादिवाहिन्यै नमः ।४० ॐ बहुल्यै नमः । (२७०) ॐ बहुदायै नमः । ॐ बह्व्यै नमः । ॐ बहुलावनवन्दितायै नमः । ॐ राधाकुण्डकलाराध्यायै नमः । ॐ कृष्णाकुण्डजलाश्रितायै नमः ।४१ var कुलाश्रितायै ॐ ललिताकुण्डगायै नमः । ॐ घण्टायै नमः । ॐ विशाखाकुण्डमण्डितायै नमः । ॐ गोविन्दकुण्डनिलयायै नमः । ॐ गोपकुण्डतरङ्गिण्यै नमः ।४२ (२८०) ॐ श्रीगङ्गायै नमः । ॐ मानसीगङ्गायै नमः । ॐ कुसुमाम्बरभाविन्यै नमः । ॐ गोवर्धिन्यै नमः । ॐ गोधनाढ्यायै नमः । ॐ मयूर्यै नमः । ॐ वरवर्णिन्यै नमः ।४३ ॐ सारस्यै नमः । ॐ नीलकण्ठाभायै नमः । ॐ कूजत्कोकिलपोतक्यै नमः । (२९०) ॐ गिरिराजप्रभवे नमः । ॐ भूर्यै नमः । ॐ आतपत्रायै नमः । ॐ आतपत्रिण्यै नमः ।४४ ॐ गोवर्धनाङ्कायै नमः । ॐ गोदन्त्यै नमः । ॐ दिव्यौषधिनिध्यै नमः । ॐ श्रुत्यै नमः ।var शृत्यै ॐ पारद्यै नमः । ॐ पारदमय्यै नमः । (३००) ॐ नारद्यै नमः । ॐ शारद्यै नमः । ॐ भृत्यै नमः ।४५ ॐ श्रीकृष्णचरणाङ्कस्थायै नमः । ॐ कामायै नमः । ॐ कामवनाञ्चितायै नमः । ॐ कामाटव्यै नमः । ॐ नन्दिन्यै नमः । ॐ नन्दग्राममहीधरायै नमः ।४६ ॐ बृहत्सानुद्युत्यै नमः । (३१०) ॐ प्रोतायै नमः । ॐ नन्दीश्वरसमन्वितायै नमः । ॐ काकल्यै नमः । ॐ कोकिलमय्यै नमः । ॐ भाण्डारकुशकौशलायै नमः ।४७ ॐ लोहार्गलप्रदाकारायै नमः । ॐ काश्मीरवसनावृतायै नमः । ॐ बर्हिषद्यै नमः । ॐ शोणपुर्यै नमः । ॐ शूरक्षेत्रपुराधिकायै नमः ।४८ (३२०) ॐ नानाभरणशोभाढ्यायै नमः । ॐ नानावर्णसमन्वितायै नमः । ॐ नानानारीकदम्बाढ्यायै नमः । ॐ नानावस्त्रविराजितायै नमः ।४९ ॐ नानालोकगतायै नमः । ॐ वीच्यै नमः । ॐ नानाजलसमन्वितायै नमः । ॐ स्त्रीरत्नाय नमः । ॐ रत्ननिलयायै नमः । ॐ ललनारत्नरञ्जिन्यै नमः ।५० (३३०) ॐ रङ्गिण्यै नमः । ॐ रङ्गभूमाढ्यायै नमः । ॐ रङ्गायै नमः । ॐ रङ्गमहीरुहायै नमः । ॐ राजविद्यायै नमः । ॐ राजगुह्यायै नमः । ॐ जगत्कीर्त्यै नमः । ॐ घनापहायै नमः ।५१ ॐ विलोलघण्टायै नमः । ॐ कृष्णाङ्ग्यै नमः । (३४०) ॐ कृष्णदेहसमुद्भवायै नमः । ॐ नीलपङ्कजवर्णाभायै नमः । ॐ नीलपङ्कजहारिण्यै नमः ।५२ ॐ नीलाभायै नमः । ॐ नीलपद्माढ्यायै नमः । ॐ नीलाम्भोरुहवासिन्यै नमः । ॐ नागवल्ल्यै नमः । ॐ नागपुर्यै नमः । ॐ नागवल्लीदलार्चितायै नमः ।५३ ॐ ताम्बूलचर्चितायै नमः । (३५०) ॐ चर्चायै नमः । ॐ मकरन्दमनोहरायै नमः । ॐ सकेसरायै नमः । ॐ केसरिण्यै नमः । ॐ केशपाशाभिशोभितायै नमः ।५४ ॐ कज्जलाभायै नमः । ॐ कज्जलाक्तायै नमः । ॐ कज्जलीकलिताञ्जनायै नमः । ॐ अलक्तचरणायै नमः । ॐ ताम्रायै नमः । (३६०) ॐ लालाताम्रकृताम्बरायै नमः ।५५ ॐ सिन्दूरितायै नमः । ॐ लिप्तवाण्यै नमः । ॐ सुश्रिये नमः । ॐ श्रीखण्डमण्डितायै नमः । ॐ पाटीरपङ्कवसनायै नमः । ॐ जटामांसीरुचाम्बरायै नमः ।५६ ॐ आगर्य्यगरुगन्धाक्तायै नमः । ॐ तगराश्रितमारुतायै नमः । ॐ सुगन्धितैलरुचिरायै नमः । (३७०) ॐ कुन्तलाल्यै नमः । ॐ सुकुन्तलायै नमः ।५७ ॐ शकुन्तलायै नमः । ॐ अपांसुलायै नमः । ॐ पातिव्रत्यपरायणायै नमः । ॐ सूर्यकोटिप्रभायै नमः । ॐ सूर्यकन्यायै नमः । ॐ सूर्यसमुद्भवायै नमः ।५८ ॐ कोटिसूर्यप्रतीकाशायै नमः । ॐ सूर्यजायै नमः । (३८०) ॐ सूर्यनन्दिन्यै नमः । ॐ संज्ञायै नमः । ॐ संज्ञासुतायै नमः । ॐ स्वेच्छायै नमः । ॐ संज्ञामोदप्रदायिन्यै नमः ।५९ ॐ संज्ञापुत्र्यै नमः । ॐ स्फुरच्छायायै नमः । ॐ तपन्त्यै नमः । ॐ तापकारिण्यै नमः । ॐ सावर्ण्यानुभवायै नमः । (३९०) ॐ वेद्यै नमः । ॐ वडवायै नमः । ॐ सौख्यप्रदायिन्यै नमः ।६० ॐ शनैश्चरानुजायै नमः । ॐ कीलायै नमः । ॐ चन्द्रवंशविवर्धिन्यै नमः । ॐ चन्द्रवंशवध्वै नमः । ॐ चन्द्रायै नमः । ॐ चन्द्रावलिसहायिन्यै नमः ।६१ ॐ चन्द्रावत्यै नमः । (४००) ॐ चन्द्रलेखायै नमः । ॐ चन्द्रकान्तानुगांशुकायै नमः । ॐ भैरव्यै नमः । ॐ पिङ्गलाशङ्क्यै नमः । ॐ लीलावत्यै नमः । ॐ आगरीमय्यै नमः ।६२ ॐ धनश्रियै नमः । ॐ देवगान्धार्यै नमः । ॐ स्वर्मण्यै नमः । ॐ गुणवर्धिन्यै नमः । (४१०) ॐ व्रजमल्लार्यै नमः । ॐ अन्धकर्यै नमः । ॐ विचित्रायै नमः । ॐ जयकारिण्यै नमः ।६३ ॐ गान्धार्यै नमः । ॐ मञ्जर्यै नमः । ॐ टोड्यै नमः । ॐ गुर्जर्यै नमः । ॐ आसावर्यै नमः । ॐ जयायै नमः । (४२०) ॐ कर्णाट्यै नमः । ॐ रागिण्यै नमः । ॐ गौड्यै नमः । ॐ वैराट्यै नमः । ॐ गारवाटिकायै नमः ।६४ ॐ चतुश्चन्द्रकलायै नमः । ॐ हेर्यै नमः । ॐ तैलङ्ग्यै नमः । ॐ विजयावत्यै नमः । ॐ ताल्यै नमः । (४३०) ॐ तालस्वरायै नमः । ॐ गानक्रियायै नमः । ॐ मात्राप्रकाशिन्यै नमः ।६५ ॐ वैशाख्यै नमः । ॐ चञ्चलायै नमः । ॐ चारवे नमः । ॐ माचार्यै नमः । ॐ घुङ्घट्यै नमः । ॐ घटायै नमः । ॐ वैरागर्यै नमः । (४४०) ॐ सोरठ्यै नमः । ॐ कैदार्यै नमः । ॐ जलधारिकायै नमः ।६६ ॐ कामाकरायै नमः । ॐ श्रीकल्याण्यै नमः । ॐ गौडकल्याणमिश्रितायै नमः । ॐ रामसञ्जीवन्यै नमः । ॐ हेलायै नमः । ॐ मन्दार्यै नमः । ॐ कामरूपिण्यै नमः ।६७ (४५०) ॐ सारङ्ग्यै नमः । ॐ मारुत्यै नमः । ॐ होढायै नमः । ॐ सागर्यै नमः । ॐ कामवादिन्यै नमः । ॐ वैभास्यै नमः ।var वैभासायै ॐ मङ्गलायै नमः । ॐ चान्द्र्यै नमः । ॐ रासमण्डलमण्डनायै नमः ।६८ ॐ कामधेन्वै नमः । (४६०) ॐ कामलतायै नमः । ॐ कामदायै नमः । ॐ कमनीयकायै नमः । ॐ कल्पवृक्षस्थल्यै नमः । ॐ स्थूलायै नमः । ॐ क्षुधायै नमः । ॐ सौधनिवासिन्यै नमः ।६९ ॐ गोलोकवासिन्यै नमः । ॐ सुभ्रुवे नमः । ॐ यष्टिभृते नमः । (४७०) ॐ द्वारपालिकायै नमः । ॐ शृङ्गारप्रकरायै नमः । ॐ शृङ्गायै नमः । ॐ स्वच्छायै नमः । ॐ अक्षय्यायै नमः । ॐ उपकारिकायै नमः ।७० ॐ पार्षदायै नमः । ॐ सुमुख्यै नमः । ॐ सेव्यायै नमः । ॐ श्रीवृन्दावनपालिकायै नमः । (४८०) ॐ निकुञ्जभृते नमः । ॐ कुञ्जपुञ्जायै नमः । ॐ गुञ्जाभरणभूषितायै नमः ।७१ ॐ निकुञ्जवासिन्यै नमः । ॐ प्रेष्यायै नमः । ॐ गोवर्धनतटीभवायै नमः । ॐ विशाखायै नमः । ॐ ललितायै नमः । ॐ रामायै नमः । ॐ नीरजायै नमः ।var नीरुजायै (४९०) ॐ मधुने नमः । ॐ माधव्यै नमः ।७२ ॐ एकायै नमः । ॐ अनेकसख्यै नमः । ॐ शुक्लायै नमः । ॐ सखीमध्यायै नमः । ॐ महामनसे नमः । ॐ श्रुतिरूपायै नमः । ॐ ऋषिरूपायै नमः । ॐ मैथिलाभ्यः स्त्रीभ्यो नमः । (५००) ॐ कौशलाभ्यः स्त्रीभ्यो नमः ।७३ ॐ अयोध्यापुरवासिनीभ्यो नमः । ॐ यज्ञसीताभ्यो नमः । ॐ पुलिन्दकाभ्यो नमः । ॐ रमायै नमः । ॐ वैकुण्ठवासिनीभ्यो नमः । ॐ श्वेतद्वीपसखीजनेभ्यो नमः ।७४ ॐ ऊर्ध्ववैकुण्ठवासिनीभ्यो नमः । ॐ दिव्याजितपदाश्रिताभ्यो नमः । ॐ श्रीलोकाचलवासिनीभ्यो नमः । (५१०) ॐ श्रीसखीभ्यो नमः । ॐ सागरोद्भवाभ्यो नमः ।७५ ॐ दिव्याभ्यो नमः । ॐ अदिव्याभ्यो नमः । ॐ दिव्याङ्गाभ्यो नमः । ॐ व्याप्ताभ्यो नमः । ॐ त्रिगुणवृत्तिभ्यो नमः । ॐ भूमिगोपीभ्यो नमः । ॐ देवनारीभ्यो नमः । ॐ लताभ्यो नमः । (५२०) ॐ ओषधिवीरुद्भ्यो नमः ।७६ ॐ जालन्धरीभ्यो नमः । ॐ सिन्धुसुताभ्यो नमः । ॐ पृथुबर्हिष्मतीभवाभ्यो नमः । ॐ दिव्याम्बराभ्यो नमः । ॐ अप्सरोभ्यो नमः । ॐ सौतलाभ्यो नमः । ॐ नागकन्यकाभ्यो नमः ।७७ ॐ परस्मै धाम्ने नमः । ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः । (५३०) ॐ पौरुषायै नमः । ॐ प्रकृत्यै नमः । ॐ परायै नमः । ॐ तटस्थायै नमः । ॐ गुणभुवे नमः । ॐ गीतायै नमः । ॐ गुणागुणमय्यै नमः । ॐ गुणायै नमः ।७८ ॐ चिद्घनायै नमः । ॐ सदसन्मालायै नमः । (५४०) ॐ दृष्ट्यै नमः । ॐ दृश्यायै नमः । ॐ गुणाकरायै नमः । ॐ महत्तत्त्वाय नमः । ॐ अहङ्काराय नमः । ॐ मनसे नमः । ॐ बुद्ध्यै नमः । ॐ प्रचेतनायै नमः ।७९ ॐ चेतोवृत्त्यै नमः । ॐ स्वान्तरात्मने नमः । (५५०) ॐ चतुर्धा नमः । ॐ चतुरक्षरायै नमः । ॐ चतुर्व्यूहायै नमः । ॐ चतुर्मूर्त्यै नमः । ॐ व्योम्ने नमः । ॐ वायवे नमः । ॐ अमुष्मै नमः । ॐ जलाय नमः ।८० ॐ मह्यै नमः । ॐ शब्दाय नमः । (५६०) ॐ रसाय नमः । ॐ गन्धाय नमः । ॐ स्पर्शाय नमः । ॐ रूपाय नमः । ॐ अनेकधायै नमः । ॐ कर्मेन्द्रियाय नमः । ॐ कर्ममय्यै नमः । ॐ ज्ञानाय नमः । ॐ ज्ञानेन्द्रियाय नमः । ॐ द्विधा नमः ।८१ (५७०) ॐ त्रिधा नमः । ॐ अधिभूताय नमः । ॐ अध्यात्माय नमः । ॐ अधिदैवाय नमः । ॐ अधिस्थिताय नमः । ॐ ज्ञानशक्त्यै नमः । ॐ क्रियाशक्त्यै नमः । ॐ सर्वदेवाधिदेवतायै नमः ।८२ ॐ तत्त्वसङ्घायै नमः । ॐ विराण्मूर्त्यै नमः । (५८०) ॐ धारणायै नमः । ॐ धारणामय्यै नमः । ॐ श्रुत्यै नमः । ॐ स्मृत्यै नमः । ॐ वेदमूर्त्यै नमः । ॐ संहितायै नमः । ॐ गर्गसंहितायै नमः ।८३ ॐ पाराशर्यै नमः । ॐ तस्यै नमः । ॐ सृष्ट्यै नमः । (५९०) ॐ पारहंस्यै नमः । ॐ विधातृकायै नमः । ॐ याज्ञवल्क्यै नमः । ॐ भागवत्यै नमः । ॐ श्रीमद्भागवतार्चितायै नमः ।८४ ॐ रामायणमय्यै नमः । ॐ रम्यायै नमः । ॐ पुराणपुरुषप्रियायै नमः । ॐ पुराणमूर्त्यै नमः । ॐ पुण्याङ्ग्यै नमः । (६००) ॐ शास्त्रमूर्त्यै नमः । ॐ महोन्नतायै नमः ।८५ ॐ मनीषायै नमः । ॐ धिषणायै नमः । ॐ बुद्ध्यै नमः । ॐ वाण्यै नमः । ॐ धिये नमः । ॐ शेमुष्यै नमः । ॐ मत्यै नमः । ॐ गायत्र्यै नमः । (६१०) ॐ वेदसावित्र्यै नमः । ॐ ब्रह्माण्यै नमः । ॐ ब्रह्मलक्षणायै नमः ।८६ ॐ दुर्गायै नमः । ॐ अपर्णायै नमः । ॐ सत्यै नमः । ॐ सत्यायै नमः । ॐ पार्वत्यै नमः । ॐ चण्डिकायै नमः । ॐ अम्बिकायै नमः । (६२०) ॐ आर्यायै नमः । ॐ दाक्षायण्यै नमः । ॐ दाक्ष्यै नमः । ॐ दक्षयज्ञविघातिन्यै नमः ।८७ ॐ पुलोमजायै नमः । ॐ शच्यै नमः । ॐ इन्द्राण्यै नमः । ॐ वेद्यै नमः । ॐ देववरार्पितायै नमः । ॐ वयुनाधारिण्यै नमः । (६३०) ॐ धन्यायै नमः । ॐ वायव्यै नमः । ॐ वायुवेगगायै नमः ।८८ ॐ यमानुजायै नमः । ॐ संयमन्यै नमः । ॐ संज्ञायै नमः । ॐ छायायै नमः । ॐ स्फुरद्द्युत्यै नमः । ॐ रत्नदेव्यै नमः । ॐ रत्नवृन्दायै नमः । (६४०) ॐ तारायै नमः । ॐ तरणिमण्डलायै नमः ।८९ ॐ रुच्यै नमः । ॐ शान्त्यै नमः । ॐ क्षमायै नमः । ॐ शोभायै नमः । ॐ दयायै नमः । ॐ दक्षायै नमः । ॐ द्युत्यै नमः । ॐ त्रपायै नमः । (६५०) ॐ तलतुष्ट्यै नमः । ॐ विभायै नमः । ॐ पुष्ट्यै नमः । ॐ सन्तुष्ट्यै नमः । ॐ पुष्टभावनायै नमः ।९० ॐ चतुर्भुजायै नमः । ॐ चारुनेत्रायै नमः । ॐ द्विभुजायै नमः । ॐ अष्टभुजायै नमः । ॐ बलायै नमः । (६६०) ॐ शङ्खहस्तायै नमः । ॐ पद्महस्तायै नमः । ॐ चक्रहस्तायै नमः । ॐ गदाधरायै नमः ।९१ ॐ निषङ्गधारिण्यै नमः । ॐ चर्मखड्गपाण्यै नमः । ॐ धनुर्धरायै नमः । ॐ धनुष्टङ्कारिण्यै नमः । ॐ योद्ध्र्यै नमः । ॐ दैत्योद्भटविनाशिन्यै नमः ।९२ (६७०) ॐ रथस्थायै नमः । ॐ गरुडारूढायै नमः । ॐ श्रीकृष्णहृदयस्थितायै नमः । ॐ वंशीधरायै नमः । ॐ कृष्णवेषायै नमः । ॐ स्रग्विण्यै नमः । ॐ वनमालिन्यै नमः ।९३ ॐ किरीटधारिण्यै नमः । ॐ यानायै नमः । ॐ मन्दायै नमः । (६८०) ॐ मन्दगत्यै नमः । ॐ गत्यै नमः । ॐ चन्द्रकोटिप्रतीकाशायै नमः । ॐ तन्व्यै नमः । ॐ कोमलविग्रहायै नमः ।९४ ॐ भैष्म्यै नमः । ॐ भीष्मसुतायै नमः । ॐ भीमायै नमः । ॐ रुक्मिण्यै नमः । ॐ रुक्मरूपिण्यै नमः । (६९०) ॐ सत्यभामायै नमः । ॐ जाम्बवत्यै नमः । ॐ सत्यायै नमः । ॐ भद्रायै नमः । ॐ सुदक्षिणायै नमः ।९५ ॐ मित्रविन्दायै नमः । ॐ सखीवृन्दायै नमः । ॐ वृन्दारण्यध्वजायै नमः । ॐ ऊर्ध्वगायै नमः । ॐ शृङ्गारकारिण्यै नमः । (७००) ॐ शृङ्गायै नमः । ॐ शृङ्गभुवे नमः । ॐ शृङ्गदायै नमः । ॐ आशुगायै नमः ।९६ ॐ तितिक्षायै नमः । ॐ ईक्षायै नमः । ॐ स्मृत्यै नमः । ॐ स्पर्धायै नमः । ॐ स्पृहायै नमः । ॐ श्रद्धायै नमः । (७१०) ॐ स्वनिर्वृत्यै नमः । ॐ ईशायै नमः । ॐ तृष्णाभिधायै नमः । ॐ प्रीत्यै नमः । ॐ हितायै नमः । ॐ याञ्चायै नमः । ॐ क्लमायै नमः । ॐ कृष्यै नमः ।९७ ॐ आशायै नमः । ॐ निद्रायै नमः । (७२०) ॐ योगनिद्रायै नमः । ॐ योगिन्यै नमः । ॐ योगदायै नमः । ॐ युगायै नमः । ॐ निष्ठायै नमः । ॐ प्रतिष्ठायै नमः । ॐ समित्यै नमः । ॐ सत्त्वप्रकृत्यै नमः । ॐ उत्तमायै नमः ।९८ ॐ तमःप्रकृत्यै नमः । (७३०) ॐ दुर्मर्षायै नमः । ॐ रजःप्रकृत्यै नमः । ॐ आनत्यै नमः । ॐ क्रियायै नमः । ॐ अक्रियायै नमः । ॐ आकृत्यै नमः । ॐ ग्लान्यै नमः । ॐ सात्त्विक्यै नमः । ॐ आध्यात्मिक्यै नमः । ॐ वृषायै नमः ।९९ (७४०) ॐ सेवायै नमः । ॐ शिखामण्यै नमः । ॐ वृद्ध्यै नमः । ॐ आहूत्यै नमः । ॐ सुमत्यै नमः । ॐ द्यवे नमः । ॐ भुवे नमः । ॐ राज्ज्वै नमः । ॐ द्विदाम्न्यै नमः । ॐ षड्वर्गायै नमः । (७५०) ॐ संहितायै नमः । ॐ सौख्यदायिन्यै नमः ।१०० ॐ मुक्त्यै नमः । ॐ प्रोक्त्यै नमः । ॐ देशभाषायै नमः । ॐ प्रकृत्यै नमः । ॐ पिङ्गलोद्भवायै नमः । ॐ नागभावायै नमः । ॐ नागभूषायै नमः । ॐ नागर्यै नमः । (७६०) ॐ नगर्यै नमः । ॐ नगायै नमः ।१०१ ॐ नावे नमः । ॐ नौकायै नमः । ॐ भवनावे नमः । ॐ भाव्यायै नमः । ॐ भवसागरसेतुकायै नमः । ॐ मनोमय्यै नमः । ॐ दारुमय्यै नमः । ॐ सैकत्यै नमः । (७७०) ॐ सिकतामय्यै नमः ।१०२ ॐ लेख्यायै नमः । ॐ लेप्यायै नमः । ॐ मणिमय्यै नमः । ॐ प्रतिमायै नमः । ॐ हेमनिर्मितायै नमः । ॐ शैलायै नमः । ॐ शैलभवायै नमः । ॐ शीलायै नमः । ॐ शीलारामायै नमः ।var शीकराभायै (७८०) ॐ चलायै नमः । ॐ अचलायै नमः ।१०३ ॐ अस्थितायै नमः । ॐ स्वस्थितायै नमः । ॐ तूल्यै नमः । ॐ वैदिक्यै नमः । ॐ तान्त्रिक्यै नमः । ॐ विध्यै नमः । ॐ सन्ध्यायै नमः । ॐ सन्ध्याभ्रवसनायै नमः । (७९०) ॐ वेदसन्ध्यै नमः । ॐ सुधामय्यै नमः ।१०४ ॐ सायन्तन्यै नमः । ॐ शिखावेद्यायै नमः । ॐ सूक्ष्मायै नमः । ॐ जीवकलायै नमः । ॐ कृत्यै नमः । ॐ आत्मभूतायै नमः । ॐ भावितायै नमः । ॐ अण्व्यै नमः । (८००) ॐ प्रह्वायै नमः । ॐ कमलकर्णिकायै नमः ।१०५ ॐ नीराजन्यै नमः । ॐ महाविद्यायै नमः । ॐ कन्दल्यै नमः । ॐ कार्यसाधिन्यै नमः । ॐ पूजायै नमः । ॐ प्रतिष्ठायै नमः । ॐ विपुलायै नमः । ॐ पुनन्त्यै नमः । (८१०) ॐ पारलौकिक्यै नमः ।१०६ ॐ शुक्लशुक्त्यै नमः । ॐ मौक्तिकायै नमः । ॐ प्रतीत्यै नमः । ॐ परमेश्वर्यै नमः । ॐ विराजायै नमः । ॐ उष्णिहे नमः । ॐ विरजे नमः । ॐ वेण्यै नमः । ॐ वेणुकायै नमः । (८२०) ॐ वेणुनादिन्यै नमः ।१०७ ॐ आवर्तिन्यै नमः । ॐ वार्तिकदायै नमः । ॐ वार्त्तायै नमः । ॐ वृत्त्यै नमः । ॐ विमानगायै नमः । ॐ सासाढ्यरासिन्यै नमः । ॐ सास्यै नमः । ॐ रासमण्डलमण्डल्यै नमः ।१०८ ॐ गोपगोपीश्वर्यै नमः । (८३०) ॐ गोप्यै नमः । ॐ गोपीगोपालवन्दितायै नमः । ॐ गोचारिण्यै नमः । ॐ गोपनद्यै नमः । ॐ गोपानन्दप्रदायिन्यै नमः ।१०९ ॐ पशव्यदायै नमः । ॐ गोपसेव्यायै नमः । ॐ कोटिशो गोगणावृतायै नमः । ॐ गोपानुगायै नमः । ॐ गोपवत्यै नमः । (८४०) ॐ गोविन्दपदपादुकायै नमः ।११० ॐ वृषभानुसुतायै नमः । ॐ राधायै नमः । ॐ श्रीकृष्णवशकारिण्यै नमः । ॐ कृष्णप्राणाधिकायै नमः । ॐ शश्वद्रसिकायै नमः । ॐ रसिकेश्वर्यै नमः ।१११ ॐ अवटोदायै नमः । ॐ ताम्रपर्ण्यै नमः । ॐ कृतमालायै नमः । (८५०) ॐ विहायस्यै नमः । ॐ कृष्णायै नमः । ॐ वेण्यै नमः । ॐ भीमरथ्यै नमः । ॐ ताप्यै नमः । ॐ रेवायै नमः । ॐ महापगायै नमः ।११२ ॐ वैयासक्यै नमः । ॐ कावेर्यै नमः । ॐ तुङ्गभद्रायै नमः । (८६०) ॐ सरस्वत्यै नमः । ॐ चन्द्रभागायै नमः । ॐ वेत्रवत्यै नमः । ॐ गोविन्दपदपादुकायै नमः ।११३ ॐ गोमत्यै नमः । ॐ कौशिक्यै नमः । ॐ सिन्धवे नमः । ॐ बाणगङ्गायै नमः । ॐ अतिसिद्धिदायै नमः । ॐ गोदावर्यै नमः । (८७०) ॐ रत्नमालायै नमः । ॐ गङ्गायै नमः । ॐ मन्दाकिन्यै नमः । ॐ बलायै नमः ।११४ ॐ स्वर्णद्यै नमः । ॐ जाह्नव्यै नमः । ॐ वेलायै नमः । ॐ वैष्णव्यै नमः । ॐ मङ्गलालयायै नमः । ॐ बालायै नमः । (८८०) ॐ विष्णुपदीप्रोक्तायै नमः । ॐ सिन्धुसागरसङ्गतायै नमः ।११५ ॐ गङ्गासागरशोभाढ्यायै नमः । ॐ सामुद्र्यै नमः । ॐ रत्नदायै नमः । ॐ धुन्यै नमः । ॐ भागीरथ्यै नमः । ॐ स्वर्धुन्यै नमः । ॐ भुवे नमः । ॐ श्रीवामनपदच्युतायै नमः ।११६ (८९०) ॐ लक्ष्म्यै नमः । ॐ रमायै नमः । ॐ रामणीयायै नमः । ॐ भार्गव्यै नमः । ॐ विष्णुवल्लभायै नमः । ॐ सीतार्चिषे नमः । ॐ जानक्यै नमः । ॐ मात्रे नमः । ॐ कलङ्करहितायै नमः । ॐ कलायै नमः ।११७ (९००) ॐ कृष्णपादाब्जसम्भूतायै नमः । ॐ सर्वायै नमः । ॐ त्रिपथगामिन्यै नमः । ॐ धरायै नमः । ॐ विश्वम्भरायै नमः । ॐ अनन्तायै नमः । ॐ भूम्यै नमः । ॐ धात्र्यै नमः । ॐ क्षमामय्यै नमः ।११८ ॐ स्थिरायै नमः । (९१०) ॐ धरित्र्यै नमः । ॐ धरण्यै नमः । ॐ उर्व्यै नमः । ॐ शेषफणस्थितायै नमः । ॐ अयोध्यायै नमः । ॐ राघवपुर्यै नमः । ॐ कौशिक्यै नमः । ॐ रघुवंशजायै नमः ।११९ ॐ मथुरायै नमः । ॐ माथुर्यै नमः । (९२०) ॐ पथे नमः । ॐ यादव्यै नमः । ॐ ध्रुवपूजितायै नमः । ॐ मयायुषे नमः । ॐ बिल्वनीलायै नमः । ॐ द्वारे नमः । ॐ गङ्गाद्वारविनिर्गतायै नमः ।१२० ॐ कुशावर्तमय्यै नमः । ॐ ध्रौव्यायै नमः । ॐ ध्रुवमण्डलमध्यगायै नमः । (९३०) var निर्गतायै ॐ काश्यै नमः । ॐ शिवपुर्यै नमः । ॐ शेषायै नमः । ॐ विन्ध्यायै नमः । ॐ वाराणस्यै नमः । ॐ शिवायै नमः ।१२१ ॐ अवन्तिकायै नमः । ॐ देवपुर्यै नमः । ॐ प्रोज्ज्वलायै नमः । ॐ उज्जयिन्यै नमः । (९४०) ॐ जितायै नमः । ॐ द्वारावत्यै नमः । ॐ द्वारकामायै नमः । ॐ कुशष्ट्वायै नमः ।var कुशभूतायै ॐ कुशस्थल्यै नमः ।१२२ ॐ महापुर्यै नमः । ॐ सप्तपुर्यै नमः । ॐ नन्दिग्रामस्थलस्थितायै नमः । ॐ शास्त्रग्रामशिलायै नमः । ॐ आदित्यायै नमः । (९५०) ॐ शम्भलग्राममध्यगायै नमः ।१२३ ॐ वंशायै नमः । ॐ गोपालिन्यै नमः । ॐ क्षिप्रायै नमः । ॐ हरिमन्दिरवर्तिन्यै नमः । ॐ बर्हिष्मत्यै नमः । ॐ हस्तिपुर्यै नमः । ॐ शक्रप्रस्थनिवासिन्यै नमः ।१२४ ॐ दाडिम्यै नमः । ॐ सैन्धव्यै नमः । (९६०) ॐ जम्ब्वै नमः । ॐ पौष्कर्यै नमः । ॐ पुष्करप्रस्वे नमः । ॐ उत्पलावर्तगमनायै नमः । ॐ नैमिष्यै नमः । ॐ नैमिषावृतायै नमः ।१२५ ॐ कुरुजाङ्गलभुवे नमः । ॐ काल्यै नमः । ॐ हैमावत्यै नमः । ॐ अर्बुदायै नमः । (९७०) ॐ बुधायै नमः । ॐ शूकरक्षेत्रविदितायै नमः । ॐ श्वेतवाराहधारितायै नमः ।१२६ ॐ सर्वतीर्थमय्यै नमः । ॐ तीर्थायै नमः । ॐ तीर्थानां कीर्तिकारिण्यै नमः । ॐ सर्वदोषाणां हारिण्यै नमः । ॐ सर्वसम्पदां दायिन्यै नमः ।१२७ ॐ तेजसां वर्धिन्यै नमः । ॐ साक्षाद्गर्भवासनिकृन्तन्यै नमः । (९८०) ॐ गोलोकधाम्ने नमः । ॐ धनिन्यै नमः । ॐ निकुञ्जनिजमञ्जर्यै नमः ।१२८ ॐ सर्वोत्तमायै नमः । ॐ सर्वपुण्यायै नमः । ॐ सर्वसौन्दर्यशृङ्खलायै नमः । ॐ सर्वतीर्थोपरिगतायै नमः । ॐ सर्वतीर्थाधिदेवतायै नमः ।१२९ ॐ कालिन्द्यै नमः । extra ॐ श्रीदायै नमः । (९९०) ॐ श्रीशायै नमः । ॐ श्रीनिवासायै नमः । ॐ श्रीनिध्यै नमः । ॐ श्रीविभावनायै नमः । ॐ स्वक्षायै नमः । ॐ स्वङ्गायै नमः । ॐ शतानन्दायै नमः । ॐ नन्दायै नमः । ॐ ज्योतिषे नमः । ॐ गणेश्वर्यै नमः ।१३० (१०००) Proofread by DPD, NA, PSAEAswaran
% Text title      : shrI yamunA aparanAma kAlindIsahasranAmAvalI
% File name       : yamunAsahasranAmAvalI.itx
% itxtitle       : yamunAsahasranAmAvalI kAlindIsahasranAmAvalI cha (gargasaMhitAtaH)
% engtitle       : yamunAsahasranAmAvalI
% Category       : sahasranAmAvalI, devii, nadI
% Location       : doc_devii
% Sublocation      : devii
% SubDeity       : nadI
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : DPD, help from Alex
% Proofread by     : DPD, NA, PSAEaswaran
% Source        : shrI bhagavatIstutimanjarI, Mahaperiaval Trust, GargasamhitA
% Acknowledge-Permission: Mahaperiaval Trust
% Latest update     : January 1, 2016
% Send corrections to  : sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP