॥ श्रीमद्भगवद्गीतासहस्रनामस्तोत्रम् ॥

॥ श्रीः ॥ ॐ परमात्मने नमः ॐ धर्मक्षेत्राय नमः । ॐ कुरुक्षेत्राय नमः । ॐ युयुत्सवे नमः । ॐ पाण्डुपुत्राचार्याय नमः । ॐ धीमते नमः । ॐ शूराय नमः । ॐ महेष्वासाय नमः । ॐ महारथाय नमः । ॐ वीर्यवते नमः । १० ॐ विक्रान्ताय नमः । ॐ उत्तमौजसे नमः । ॐ भीष्माय नमः । ॐ समितिञ्जयाय नमः । ॐ नानाशस्त्रप्रहरणाय नमः । ॐ युद्धविशारदाय नमः । ॐ महास्यन्दनस्थिताय नमः । ॐ माधवाय नमः । ॐ पाञ्चजन्याय नमः । ॐ हृषीकेशाय नमः । २० ॐ भीमकर्मणे नमः । ॐ अनन्तविजयाय नमः । ॐ परमेष्वासाय नमः । ॐ अपराजिताय नमः । ॐ महाबाहवे नमः । ॐ अच्युताय नमः । ॐ गुडाकेशरथस्थापकाय नमः । ॐ पार्थप्रदर्शकाय नमः । ॐ कृष्णाय नमः । ॐ केशवाय नमः । ३० ॐ गोविन्दाय नमः । ॐ मधुसूदनाय नमः । ॐ जनार्दनाय नमः । ॐ वार्ष्णेयाय नमः । ॐ अर्जुनविषादहर्त्रे नमः । ॐ भगवते नमः । ॐ परन्तपाय नमः । ॐ पूजार्हाय नमः । ॐ अरिसूदनाय नमः । ॐ महानुभावाय नमः । ४० ॐ प्रपन्नशासकाय नमः । ॐ गीतावतारकाय नमः । ॐ आत्मतत्त्वनिरूपकाय नमः । ॐ धीराय नमः । ॐ मात्रास्पर्शविवेचकाय नमः । ॐ विषयाव्यथिताय नमः । ॐ पुरुषर्षभाय नमः । ॐ समदुःखसुखाय नमः । ॐ अमृताय नमः । ॐ सते नमः । ५० ॐ सदसद्विभाजकाय नमः । ॐ सदसद्विदे नमः । ॐ तत्त्वदर्शिने नमः । ॐ अविनाशिने नमः । ॐ अविनाश्याय नमः । ॐ अव्ययाय नमः । ॐ सर्वशरीरिणे नमः । ॐ नित्याय नमः । ॐ अप्रमेयाय नमः । ॐ अहन्त्रे नमः । ६० ॐ अहताय नमः । ॐ अविज्ञाताय नमः । ॐ अजाय नमः । ॐ शाश्वताय नमः । ॐ पुराणाय नमः । ॐ अच्छेद्याय नमः । ॐ अदाह्याय नमः । ॐ अक्लेद्याय नमः । ॐ अशोष्याय नमः । ॐ सर्वगताय नमः । ७० ॐ स्थाणवे नमः । ॐ अचलाय नमः । ॐ सनातनाय नमः । ॐ अव्यक्ताय नमः । ॐ अचिन्त्याय नमः । ॐ अविकार्याय नमः । ॐ अशोच्याय नमः । ॐ जन्ममृत्युरहिताय नमः । ॐ व्यक्ताव्यक्तभूतविदे नमः । ॐ आश्चर्यवद्दृश्याय नमः । ८० ॐ आश्चर्यवदुदिताय नमः । ॐ आश्चर्यवच्छ्रुताय नमः । ॐ श्रवणादिवेद्याय नमः । ॐ सर्वदेहव्यापिने नमः । ॐ अवध्याय नमः । ॐ क्षत्त्रधर्मनियामकाय नमः । ॐ क्षत्त्रयुद्धप्रशंसिने नमः । ॐ स्वधर्मत्यागगर्हिणे नमः । ॐ अकीर्तिनिन्दकाय नमः । ॐ सम्भाविताय नमः । ९० ॐ बहुमताय नमः । ॐ समलाभालाभाय नमः । ॐ समजयाजयाय नमः । ॐ साङ्ख्ययोगप्रवक्त्रे नमः । ॐ कर्मयोगप्रशंसिने नमः । ॐ व्यवसायिने नमः । ॐ अव्यवसायिविनिन्दकाय नमः । ॐ विपश्चिते नमः । ॐ वेदवादपरविदूराय नमः । ॐ व्यवसायबुद्धिविधायिने नमः । १०० ॐ निस्त्रैगुण्याय नमः । ॐ निर्द्वन्द्वाय नमः । ॐ नित्यसत्त्वस्थाय नमः । ॐ निर्योगक्षेमाय नमः । ॐ आत्मवते नमः । ॐ विज्ञानफलप्रवक्त्रे नमः । ॐ कर्माधिकारबोधकाय नमः । ॐ फलसङ्गगर्हिणे नमः । ॐ योगस्थाय नमः । ॐ त्यक्तसहाय नमः । ११० ॐ सिद्ध्यसिद्धिसमाय नमः । ॐ योगविदे नमः । ॐ योगबुद्धिनिरताय नमः । ॐ प्रहीणसुकृतदुष्कृताय नमः । ॐ योगिप्रशंसिने नमः । ॐ मनीषिणे नमः । ॐ जन्मबन्धविनिर्मुक्ताय नमः । ॐ अनामयपदाय नमः । ॐ व्यतितीर्णमोहाय नमः । ॐ श्रुतश्रोतव्यनिर्विण्णाय नमः । १२० ॐ स्थितबुद्धये नमः । ॐ योगिने नमः । ॐ केशवाय नमः । ॐ स्थितप्रज्ञप्रबोधिने नमः । ॐ त्यक्तकामाय नमः । ॐ आत्मतुष्टाय नमः । ॐ स्थितप्रज्ञाय नमः । ॐ अनुद्विज्ञाय नमः । ॐ विगतस्पृहाय नमः । ॐ वीतरागाय नमः । १३० ॐ वीतभयाय नमः । ॐ वीतक्रोधाय नमः । ॐ स्थितधिये नमः । ॐ मुनये नमः । ॐ सर्वाभिस्नेहरहिताय नमः । ॐ शुभानभिनन्दिने नमः । ॐ अशुभद्वेषरहिताय नमः । ॐ संहृतसर्वेन्द्रियाय नमः । ॐ प्रतिष्ठितप्रज्ञाय नमः । ॐ विनिवृत्तविषयाय नमः । १४० ॐ निराहाराय नमः । ॐ अदुःखाय नमः । ॐ प्रसन्नचेतसे नमः । ॐ शान्ताय नमः । ॐ सुखिने नमः । ॐ निगृहीतमनसे नमः । ॐ अहृतप्रज्ञाय नमः । ॐ योगफलप्रकाशकाय नमः । ॐ रसवर्जिताय नमः । ॐ विपश्चिते नमः । १५० ॐ संयतेन्द्रियाय नमः । ॐ युक्ताय नमः । ॐ विषयध्यानदूषणाय नमः । ॐ अरागविषयसेविने नमः । ॐ वश्येन्द्रियाय नमः । ॐ प्रसन्नाय नमः । ॐ विधेयात्मने नमः । ॐ संयमिने नमः । ॐ सर्वभूतनिशाजागराय नमः । ॐ विषयानिशानिद्राणाय नमः । १६० ॐ आपूर्यमाणाय नमः । ॐ अचलप्रतिष्ठाय नमः । ॐ समुद्रसदृशाय नमः । ॐ अकामिने नमः । ॐ विलीनसर्वकामाय नमः । ॐ निर्ममाय नमः । ॐ निरहङ्काराय नमः । ॐ ब्रह्मनिष्ठाय नमः । ॐ ब्रह्मनिष्ठानिबर्हणाय नमः । ॐ ब्रह्मणे नमः । १७० ॐ निर्वाणाय नमः । ॐ ज्ञानज्यायसे नमः । ॐ पार्थप्रार्थितनिर्णयाय नमः । ॐ मोहध्वंसिने नमः । ॐ अनघाय नमः । ॐ नैष्कर्म्यनिर्णेत्रे नमः । ॐ सिद्धिमार्गविधायिने नमः । ॐ प्रकृतिकारितकर्मणे नमः । ॐ अकर्मकृते नमः । ॐ विषयध्यायिविगर्हणाय नमः । १८० ॐ मिथ्याचारविदे नमः । ॐ नियतमनसे नमः । ॐ नियतधीन्द्रियाय नमः । ॐ कर्मयोगिनिर्णायकाय नमः । ॐ अकर्मर्हकाय नमः । ॐ कर्मबन्धविवेचकाय नमः । ॐ यज्ञकर्मविधायिने नमः । ॐ यज्ञसृजे नमः । ॐ प्रजापतये नमः । ॐ इष्टकामदुहे नमः । १९० ॐ कर्माराध्यदेवाय नमः । ॐ कर्मफलदाय नमः । ॐ यज्ञभाविताय नमः । ॐ स्तेननिवेदिने नमः । ॐ यज्ञशिष्टाशिशंसिने नमः । ॐ अघभोजिबोधकाय नमः । ॐ कर्मचक्रप्रवर्तकाय नमः । ॐ ब्रह्मोद्भवाय नमः । ॐ ब्रह्मप्रतिष्ठाबोधकाय नमः । ॐ मोघजीविविवेचकाय नमः । २०० ॐ आत्मरतये नमः । ॐ आत्मतृप्ताय नमः । ॐ आत्मसन्तुष्टाय नमः । ॐ कार्यरहिताय नमः । ॐ कार्याकार्यार्थहीनाय नमः । ॐ अकृतानार्थरहिताय नमः । ॐ अर्थव्यपाश्रयवर्जिताय नमः । ॐ कर्मकृते नमः । ॐ कर्मासङ्गहीनाय नमः । ॐ असङ्गकर्मशंसिने नमः । २१० ॐ अनेकादिकर्माराधिताय नमः । ॐ लोकसङ्ग्रहविधायिने नमः । ॐ श्रेष्ठाय नमः । ॐ लोकप्रमाणाय नमः । ॐ अवाप्तव्यरहिताय नमः । ॐ अतन्द्रिताय नमः । ॐ मनुष्यानुवर्तिताय नमः । ॐ लोकानुत्सादहेतवे नमः । ॐ असङ्करकारिणे नमः । ॐ प्रजोपघातप्रभीताय नमः । २२० ॐ विद्वत्कर्मविधायिने नमः । ॐ बुद्धिभेदपरिहर्त्रे नमः । ॐ कर्मजोषकाय नमः । ॐ विदुषे नमः । ॐ कर्मकर्तृबोधिने नमः । ॐ अहङ्कारनिरीहाय नमः । ॐ अकर्त्रे नमः । ॐ गुणकर्मविभागविदे नमः । ॐ गुणसङ्गवर्जिताय नमः । ॐ कृत्स्नविदे नमः । २३० ॐ कृत्स्नविदविचालकाय नमः । ॐ संन्यस्तसर्वकर्मणे नमः । ॐ निराशिषे नमः । ॐ विगतज्वराय नमः । ॐ स्वकर्मानुष्ठायिशंसिने नमः । ॐ अनसूयवे नमः । ॐ अननुष्ठायिनिन्दकाय नमः । ॐ प्रकृतिप्राबल्यविदे नमः । ॐ रागद्वेषावंशवदाय नमः । ॐ अपरिपन्थिने नमः । २४० ॐ स्वधर्मश्लाघिने नमः । ॐ परधर्मभीताय नमः । ॐ अजाय नमः । ॐ अव्ययात्मने नमः । ॐ भूतेश्वराय नमः । ॐ मायाधिष्ठात्रे नमः । ॐ मायामयसंभवाय नमः । ॐ धर्मग्लानिभिदे नमः । ॐ अधर्मोत्थित्यसहनाय नमः । ॐ साधुपरत्राणपराय नमः । २५० ॐ पापहेतुविदे नमः । ॐ ज्ञानवैरिविबोधकाय नमः । ॐ कामाधिष्ठानवेदिने नमः । ॐ कामप्रहाणबोधिने नमः । ॐ परात्पराय नमः । ॐ आदियोगविदे नमः । ॐ योगपरम्पराप्रवक्त्रे नमः । ॐ भक्तप्रियाय नमः । ॐ बहुजन्मविदे नमः । ॐ दुष्कृद्विनाशनाय नमः । २६० ॐ धर्मसंस्थापकाय नमः । ॐ दिव्यजन्मने नमः । ॐ दिव्यकर्मणे नमः । ॐ तत्त्वविद्गम्याय नमः । ॐ प्रपन्नानुरूपफलदाय नमः । ॐ सर्वप्रकारप्रपन्नाय नमः । ॐ चातुर्वर्ण्यविधायिने नमः । ॐ गुणकर्मविभाजकाय नमः । ॐ कर्त्रे नमः । ॐ अकर्त्रे नमः । २७० ॐ कर्मालिप्ताय नमः । ॐ फलस्पृहाहीनाय नमः । ॐ कर्माकर्मविकर्मविदे नमः । ॐ कर्मज्ञशंसिने नमः । ॐ कामादिहीनसमारम्भाय नमः । ॐ ज्ञानाग्निदग्धकर्मणे नमः । ॐ फलसङ्गत्यागिने नमः । ॐ नित्यतृप्ताय नमः । ॐ निराश्रयाय नमः । ॐ अकिञ्चित्कराय नमः । २८० ॐ यतचित्ताय नमः । ॐ यतात्मने नमः । ॐ त्यक्तसर्वपरिग्रहाय नमः । ॐ अकिल्बिषाय नमः । ॐ लब्धसन्तुष्टाय नमः । ॐ द्वन्द्वातीताय नमः । ॐ विमत्सराय नमः । ॐ गतसङ्गाय नमः । ॐ मुक्ताय नमः । ॐ ज्ञानावस्थितचेतसे नमः । २९० ॐ यज्ञाय नमः । ॐ अग्नये नमः । ॐ हुताय नमः । ॐ दैवयज्ञाराध्याय नमः । ॐ यज्ञोपहुतयज्ञाग्नये नमः । ॐ संयमाग्निहुतेन्द्रियाय नमः । ॐ इन्द्रियाग्निहुतविषयाय नमः । ॐ संयमाग्निहुतसर्वकर्मणे नमः । ॐ द्रव्यतपोयोगयज्ञगम्याय नमः । ॐ स्वाध्यायज्ञानयज्ञवेद्याय नमः । ३०० ॐ संशितव्रतयतिप्रपन्नाय नमः । ॐ प्राणायामपरप्रणयिने नमः । ॐ यज्ञगम्यब्रह्मणे नमः । ॐ अयज्ञगर्हिणे नमः । ॐ यज्ञज्ञानशंसिने नमः । ॐ ज्ञानयज्ञपराय नमः । ॐ ज्ञानसम्पातिसर्वकर्मणे नमः । ॐ ज्ञानोपायप्रदर्शकाय नमः । ॐ तत्त्वदर्शिने नमः । ॐ ज्ञानविधूतमोहाय नमः । ३१० ॐ ब्रह्मात्मदृष्टसर्वभूताय नमः । ॐ ज्ञानप्लवसन्तीर्णसर्वपापाय नमः । ॐ ज्ञानाग्निदग्धकर्मणे नमः । ॐ योगसंसिद्धाय नमः । ॐ पवित्रतमज्ञानवेद्याय नमः । ॐ ज्ञानाधिगतपरशमयाय नमः । ॐ श्रद्धासंयमवेद्याय नमः । ॐ संशयात्मगर्हिणे नमः । ॐ योगसंन्यस्तकर्मणे नमः । ॐ ज्ञानसंच्छिन्नसंशयाय नमः । ३२० ॐ आत्मवते नमः । ॐ कर्मानिबद्धाय नमः । ॐ संशयच्छेदिने नमः । ॐ योगाचार्याय नमः । ॐ भारतोत्थापकाय नमः । ॐ कर्मयोगप्रियाय नमः । ॐ समसाङ्ख्यायोगाय नमः । ॐ योगज्ञशंसिने नमः । ॐ योगगम्यसंन्यासविदे नमः । ॐ विशुद्धात्मने नमः । ३३० ॐ विजितात्मने नमः । ॐ सर्वभूतात्मने नमः । ॐ कर्मलेपरहिताय नमः । ॐ अकर्त्रात्मविदे नमः । ॐ इन्द्रियार्थवृत्तिसाक्षिणे नमः । ॐ त्यक्तसङ्गहितकर्मणे नमः । ॐ पापालिप्ताय नमः । ॐ असङ्गकर्मशुद्धात्मने नमः । ॐ शान्तिनिष्ठापराय नमः । ॐ संन्यस्तसर्वकर्मणे नमः । ३४० ॐ अकुर्वते नमः । ॐ अकारयते नमः । ॐ देहिने नमः । ॐ सर्वत्रसमदर्शिने नमः । ॐ साम्यस्थितमानसे नमः । ॐ जितसर्गाय नमः । ॐ ब्रह्मनिष्ठाय नमः । ॐ प्रियप्राप्त्यप्रहृष्टाय नमः । ॐ अप्रियप्राप्त्यनुद्विग्नाय नमः । ॐ स्थिरबुद्धये नमः । ३५० ॐ असंमूढाय नमः । ॐ ब्रह्मविदे नमः । ॐ स्वभावप्रवर्तितकर्मफलाय नमः । ॐ अनात्तसुकृतदुष्कृताय नमः । ॐ मुग्धजन्तुविकल्पिताय नमः । ॐ ज्ञाननाशिताज्ञानात्मप्रकाराय नमः । ॐ तद्बुद्ध्यादिगम्याय नमः । ॐ तदात्मगम्याय नमः । ॐ तत्परायणगम्याय नमः । ॐ ज्ञाननिर्धूतकल्मषाय नमः । ३६० ॐ ह्यस्पर्शासक्तात्मने नमः । ॐ आत्मविदे नमः । ॐ ब्रह्मयोगयुक्तात्मने नमः । ॐ अक्षय्यसुखविदे नमः । ॐ संस्पर्शसुखानाहृताय नमः । ॐ बुधाय नमः । ॐ कामादिवेगसहिष्णवे नमः । ॐ सुखिने नमः । ॐ अन्तस्सुखाय नमः । ॐ अन्तरारामाय नमः । ३७० ॐ अन्तर्ज्योतिषे नमः । ॐ अधिगतब्रह्मनिर्वाणाय नमः । ॐ छिन्नद्वैधाय नमः । ॐ यतात्मने नमः । ॐ सर्वभूतहितरताय नमः । ॐ विदितात्मने नमः । ॐ समाधिगम्याय नमः । ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः । ॐ तपोभोक्त्रे नमः । ॐ सर्वलोकमहेश्वराय नमः । ३८० ॐ सर्वभूतसुहृदये नमः । ॐ शान्तिदाय नमः । ॐ कर्मसंन्यसिशंसिने नमः । ॐ संन्यस्तसङ्कल्पाय नमः । ॐ आरुरुक्षूपायबोधकाय नमः । ॐ योगारूढशमविधायिने नमः । ॐ योगारूढलक्षकाय नमः । ॐ आत्मोद्धारबन्धुज्ञाय नमः । ॐ अनात्मशत्रुशंसकाय नमः । ॐ जितात्मने नमः । ३९० ॐ प्रशान्ताय नमः । ॐ शीतोष्णादिसमाहितात्मने नमः । ॐ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मने नमः । ॐ कूटस्थाय नमः । ॐ समलोष्टाश्मकाञ्चनाय नमः । ॐ सुहृदादिसमबुद्धये नमः । ॐ समबुद्धिशंसिनेयोगस्थानविधायिने नमः । ॐ एकाकिने नमः । ॐ अपरिग्रहाय नमः । ॐ योगासनसन्दर्शकाय नमः । ४०० ॐ योगफलविदे नमः । ॐ संयमप्रकारप्रकटनाय नमः । ॐ योगिगम्यसंस्थात्मने नमः । ॐ योगियात्राव्याहर्त्रे नमः । ॐ युक्तलक्षकाय नमः । ॐ योगपरभूमिकानिगादकाय नमः । ॐ विषयोपरतिविधायिने नमः । ॐ योगिप्राप्यपरसुखाय नमः । ॐ सर्वभूतस्थात्मदर्शिने नमः । ॐ आत्मस्थसर्वदर्शिने नमः । ४१० ॐ विद्वत्सन्निहिताय नमः । ॐ विद्ववदवियुक्ताय नमः । ॐ परमयोगिधर्मज्ञाय नमः । ॐ मनोनिग्रहमार्गविदे नमः । ॐ योगभ्रष्टगतिविदे नमः । ॐ कल्याणारम्भशंसिने नमः । ॐ लोकद्वायानुगृहीतयोगभ्रष्टाय नमः । ॐ अभ्यासफलप्रापकाय नमः । ॐ अनेकजन्मयोगगम्याय नमः । ॐ योगफलसमाप्तिभूमये नमः । ४२० ॐ परापरप्रकृत्यधिष्ठात्रे नमः । ॐ जगज्जन्मादिहेतवे नमः । ॐ परात्पराय नमः । ॐ सर्वाधिष्ठानाय नमः । ॐ रसाय नमः । ॐ शशिसूर्यप्रभात्मने नमः । ॐ प्रणवात्मने नमः । ॐ शब्दात्मने नमः । ॐ पौरुषात्मने नमः । ॐ पुण्यगन्धात्मने नमः । ४३० ॐ तेजसे नमः । ॐ जीवनाय नमः । ॐ तपसे नमः । ॐ सनातनबीजाय नमः । ॐ बुद्धये नमः । ॐ कामादिवर्जितबलाय नमः । ॐ धर्माविरुद्धकामाय नमः । ॐ सर्वभावाधिष्ठात्रे नमः । ॐ सर्वभावास्पृष्टाय नमः । ॐ सर्वजगदज्ञाताय नमः । ४४० ॐ दुरत्ययमायिने नमः । ॐ प्रपन्नतीर्णमायाय नमः । ॐ नराधमाप्रपन्नाय नमः । ॐ बहुजन्मप्राप्यज्ञानगम्याय नमः । ॐ सुदुर्लभमहात्मवेद्याय नमः । ॐ प्रकृतिनियतार्थितदेवाय नमः । ॐ भक्तश्रद्धाविधायिने नमः । ॐ कर्मफलविधात्रे नमः । ॐ भक्तगम्याय नमः । ॐ अबुद्ध्यविदिताय नमः । ४५० ॐ आतीतातिविदे नमः । ॐ अपापसेव्याय नमः । ॐ आर्तजनाश्रयाय नमः । ॐ जिज्ञासुसेविताय नमः । ॐ अर्थार्थिप्रार्थिताय नमः । ॐ ज्ञानिजनाविनाभूताय नमः । ॐ ज्ञानिप्रियाय नमः । ॐ प्रियज्ञानिने नमः । ॐ ज्ञानिरूपाय नमः । ॐ ज्ञान्यास्थितोत्तमगतये नमः । ४६० ॐ युक्तचेतोविदिताय नमः । ॐ अक्षरब्रह्मणे नमः । ॐ अध्यात्मादिविदे नमः । ॐ अधियज्ञाय नमः । ॐ प्रयाणकालस्मृतिप्राप्याय नमः । ॐ सर्वकालस्मर्तव्याय नमः । ॐ कवये नमः । ॐ अनुशासित्रे नमः । ॐ अणोरणीयसे नमः । ॐ सर्वधात्रे नमः । ४७० ॐ अचिन्त्यरूपाय नमः । ॐ आदित्यवर्णाय नमः । ॐ तमसःपरस्मै नमः । ॐ योगबलप्राप्याय नमः । ॐ वेदविदुतिताय नमः । ॐ वीतरागगम्याय नमः । ॐ ब्रह्मचर्यवरणीयाय नमः । ॐ ओंकारगम्याय नमः । ॐ योगिसुलभाय नमः । ॐ अनन्यचेतःसुलभाय नमः । ४८० ॐ अपुनरावृत्तिपदाय नमः । ॐ अव्यक्तसनातनभावाय नमः । ॐ अनन्यभक्तिलभ्याय नमः । ॐ अन्तःस्थितभूताय नमः । ॐ कर्मबन्धरहिताय नमः । ॐ प्रकृत्यवष्टम्भाय नमः । ॐ सर्वव्यापिने नमः । ॐ ज्योतिरादिगतिगम्याय नमः । ॐ कृष्णगत्यगम्याय नमः । ॐ शुक्लकृष्णगतिशंसिने नमः । ४९० ॐ राजविद्यागुरवे नमः । ॐ राजविद्याविषयाय नमः । ॐ सर्वजगद्व्यापिने नमः । ॐ अव्यक्तमूर्तये नमः । ॐ सर्वभूताधाराय नमः । ॐ अनाधाराय नमः । ॐ भूतास्पृष्टाय नमः । ॐ भूतभावनाय नमः । ॐ भूतभृते नमः । ॐ कल्पान्तलीनभूतप्रभृतये नमः । ५०० ॐ कल्पादिसृष्टभूतप्रभृताय नमः । ॐ उदासीनवदासीनाय नमः । ॐ चराचरप्रकृत्यध्यक्षाय नमः । ॐ जगद्विपरिवर्तकाय नमः । ॐ मानुषतनुमोहितमूढाय नमः । ॐ आसुराज्ञातपरभवाय नमः । ॐ महात्मने नमः । ॐ दैवप्रकृतिकीर्तिताय नमः । ॐ महात्मनमस्यिताय नमः । ॐ ज्ञानयज्ञेज्याय नमः । ५१० ॐ एकत्वेनज्ञाताय नमः । ॐ पृथक्त्वनविदिताय नमः । ॐ विश्वतोमुखाय नमः । ॐ क्रतवे नमः । ॐ यज्ञाय नमः । ॐ स्वधायै नमः । ॐ औषधाय नमः । ॐ मन्त्राय नमः । ॐ आज्याय नमः । ॐ अग्नये नमः । ५२० ॐ हुताय नमः । ॐ जगत्पित्रे नमः । ॐ जगन्मात्रे नमः । ॐ जगद्धात्रे नमः । ॐ जगत्पितामहाय नमः । ॐ जगद्वेद्याय नमः । ॐ जगत्पवित्राय नमः । ॐ ओंकाराय नमः । ॐ ऋचे नमः । ॐ साम्ने नमः । ५३० ॐ यजुषे नमः । ॐ जगद्गतये नमः । ॐ जगद्भर्त्रे नमः । ॐ जगत्प्रभवे नमः । ॐ जगत्साक्षिणे नमः । ॐ जगन्निवासाय नमः । ॐ जगच्छरणाय नमः । ॐ जगत्सहृदे नमः । ॐ जगत्प्रभवाय नमः । ॐ जगत्प्रलयाय नमः । ५४० ॐ जगत्स्थानाय नमः । ॐ जगद्बीजाय नमः । ॐ असते नमः । ॐ त्रैविद्येष्टाय नमः । ॐ सोमपप्रार्थितस्वर्गदाय नमः । ॐ त्रयीधर्मप्रसाद्याय नमः । ॐ अनन्यभावोपासिताय नमः । ॐ भक्तयोगक्षेमनिर्वाहिणे नमः । ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः । ॐ यज्ञप्रभवे नमः । ५५० ॐ देवव्रतदेवभावदाय नमः । ॐ पितृव्रतपितृभावदाय नमः । ॐ भूतेज्यभूतभावदाय नमः । ॐ तपते नमः । ॐ वर्षनिग्राहकाय नमः । ॐ वर्षोत्सर्जकाय नमः । ॐ अमृताय नमः । ॐ मृत्यवे नमः । ॐ सते नमः । ॐ आत्मयाज्यात्मभावदाय नमः । ५६० ॐ भक्त्युपहृतप्राशिने नमः । ॐ अपर्णीयकर्तव्याय नमः । ॐ अपर्णीयाशितव्याय नमः । ॐ अपर्णीयहोतव्याय नमः । ॐ अपर्णीयदातव्याय नमः । ॐ अपर्णीयतप्तव्याय नमः । ॐ आत्मार्पितकर्मफलमोचनाय नमः । ॐ सर्वभूतसमाय नमः । ॐ अद्वेष्याय नमः । ॐ प्रियवर्जिताय नमः । ५७० ॐ भक्ताश्रिताय नमः । ॐ भक्ताश्रयिणे नमः । ॐ अनन्यभक्तिप्रशंसिने नमः । ॐ भक्ताप्रणाशप्रतिज्ञापकाय नमः । ॐ पापयोनिपरगतिप्रदाय नमः । ॐ व्यपाश्रितजातिविमुखाय नमः । ॐ प्रशंसितब्रह्मक्षत्राय नमः । ॐ भक्तिपूर्वमननादिविधायिने नमः । ॐ सुरगणाद्यविदितप्रभाय नमः । ॐ देवाद्यादये नमः । ५८० ॐ पापप्रमोचनपरमार्थज्ञानाय नमः । ॐ देवाद्यविदितव्यक्तये नमः । ॐ स्वयंविदितस्वतत्त्वाय नमः । ॐ भूतभावनाय नमः । ॐ बुद्ध्याविंशतिप्रभवाय नमः । ॐ मनोजनितमहर्षये नमः । ॐ मनुप्रभवाय नमः । ॐ भावान्वितभजनीयाय नमः । ॐ मुक्तिप्रकारप्रबोधकाय नमः । ॐ ज्ञानदीपनाशितभक्ताज्ञानाय नमः । ५९० ॐ परब्रह्मणे नमः । ॐ परधाम्ने नमः । ॐ शाश्वतपुरुषाय नमः । ॐ नारदाद्युक्ततत्त्वाय नमः । ॐ भूतेशाय नमः । ॐ देवदेवाय नमः । ॐ जगत्पतये नमः । ॐ दिव्यात्मविभूतये नमः । ॐ विभूतिव्याप्तसर्वलोकाय नमः । ॐ पार्थप्रार्थितविभूतिज्ञानाय नमः । ६०० ॐ अनन्तविभूतये नमः । ॐ सर्वभूताशयस्थितात्मने नमः । ॐ भूतादये नमः । ॐ भूतमध्याय नमः । ॐ भूतान्ताय नमः । ॐ विष्णवे नमः । ॐ अंशुमते नमः । ॐ मरीचये नमः । ॐ शशिने नमः । ॐ सामवेदाय नमः । ६१० ॐ वासवाय नमः । ॐ मनसे नमः । ॐ चेतनायै नमः । ॐ शङ्कराय नमः । ॐ वित्तेशाय नमः । ॐ पावकाय नमः । ॐ मेरवे नमः । ॐ बृहस्पतये नमः । ॐ स्कन्दाय नमः । ॐ सागराय नमः । ६२० ॐ भृगवे नमः । ॐ एकाक्षराय नमः । ॐ जपयज्ञाय नमः । ॐ हिमालयाय नमः । ॐ अश्वत्थाय नमः । ॐ नारदाय नमः । ॐ चित्ररथाय नमः । ॐ कपिलमुनये नमः । ॐ उच्चैःश्रवसे नमः । ॐ ऐरावताय नमः । ६३० ॐ नराधिपाय नमः । ॐ वज्राय नमः । ॐ कामदुहे नमः । ॐ प्रजनकन्दर्पाय नमः । ॐ वासुकये नमः । ॐ अनन्ताय नमः । ॐ मृगेन्द्राय नमः । ॐ वैनतेयाय नमः । ॐ पवनाय नमः । ॐ रामाय नमः । ६४० ॐ मकराय नमः । ॐ जाह्नव्यै नमः । ॐ सर्गादाय नमः । ॐ सर्गमध्याय नमः । ॐ सर्गान्ताय नमः । ॐ अध्यात्मविद्यारूपाय नमः । ॐ वादाय नमः । ॐ अकाराय नमः । ॐ वरुणाय नमः । ॐ अर्यम्णे नमः । ६५० ॐ यमाय नमः । ॐ प्रह्लादाय नमः । ॐ कालाय नमः । ॐ द्वन्द्वाय नमः । ॐ अक्षयकालाय नमः । ॐ विश्वतोमुखधात्रे नमः । ॐ सर्वोद्भवाय नमः । ॐ सर्वहरमृत्यवे नमः । ॐ कीर्तये नमः । ॐ श्रियै नमः । ६६० ॐ वाचे नमः । ॐ स्मृत्यै नमः । ॐ मेधायै नमः । ॐ धृत्यै नमः । ॐ क्षमायै नमः । ॐ बृहत्साम्ने नमः । ॐ गायत्र्यै नमः । ॐ मार्गशीर्षाय नमः । ॐ कुसुमाकराय नमः । ॐ द्यूताय नमः । ६७० ॐ तेजस्वितेजसे नमः । ॐ जयाय नमः । ॐ व्यवसायाय नमः । ॐ सत्त्वाय नमः । ॐ वासुदेवाय नमः । ॐ धनञ्जयाय नमः । ॐ व्यासाय नमः । ॐ उशनसे नमः । ॐ नानाविधरूपाय नमः । ॐ नानावर्णाकृतिरूपाय नमः । ६८० ॐ अदृष्टपूर्वाश्चर्यदर्शनाय नमः । ॐ देहस्थकृत्स्नजगते नमः । ॐ दण्डाय नमः । ॐ नीतये नमः । ॐ मौनाय नमः । ॐ ज्ञानाय नमः । ॐ सर्वभूतबीजाय नमः । ॐ व्याप्तचराचराय नमः । ॐ स्वतेजःसम्भूतविभूत्यादिमते नमः । ॐ एकांशविष्टब्धकृत्स्नजगते नमः । ६९० ॐ कमलपत्राक्षाय नमः । ॐ अव्ययमहात्म्याय नमः । ॐ पार्थप्रार्थितविश्वरूपप्रदर्शकाय नमः । ॐ शतरूपाय नमः । ॐ सहस्ररूपाय नमः । ॐ पार्थप्रत्तदिव्यचक्षुषे नमः । ॐ अनेकवक्त्रनयनाय नमः । ॐ अनेकाद्भुतदर्शनाय नमः । ॐ अनेकदिव्याभरणाय नमः । ॐ दिव्यानेकोद्यतायुधाय नमः । ७०० ॐ दिव्यमालाम्बरधराय नमः । ॐ दिव्यगन्धानुलेपनाय नमः । ॐ सर्वाश्चर्यमयाय नमः । ॐ अनन्तदेवाय नमः । ॐ विश्वतोमुखाय नमः । ॐ युगपदुत्थितसहस्रसूर्यभासे नमः । ॐ एकस्थप्रविभक्तकृत्स्नजगते नमः । ॐ प्रणतधनञ्जयभाषिताय नमः । ॐ स्वदेहदृष्टब्रह्मादये नमः । ॐ अनेकबाहवे नमः । ७१० ॐ अनेकोदराय नमः । ॐ अनेकवक्त्राय नमः । ॐ अनेकनेत्राय नमः । ॐ अनन्तरूपाय नमः । ॐ सर्वतोदृष्टाय नमः । ॐ अदृष्टान्तमध्यादये नमः । ॐ विश्वेश्वराय नमः । ॐ विश्वरूपाय नमः । ॐ किरीटिने नमः । ॐ गदिने नमः । ७२० ॐ चक्रिणे नमः । ॐ सर्वतोदीप्ततेजोराशये नमः । ॐ दुर्निरीक्षाय नमः । ॐ दीप्तानलार्कद्युतये नमः । ॐ अप्रमेयाय नमः । ॐ अक्षराय नमः । ॐ परवेदितव्याय नमः । ॐ विश्वनिधानाय नमः । ॐ अव्ययाय नमः । ॐ शाश्वतधर्मगोप्त्रे नमः । ७३० ॐ सनातनपुरुषाय नमः । ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः । ॐ अनन्तवीर्याय नमः । ॐ अनन्तबाहवे नमः । ॐ शशिसूर्यनेत्राय नमः । ॐ दीप्तहुताशवक्त्राय नमः । ॐ स्वतेजस्तप्तविश्वाय नमः । ॐ महर्षिस्तुताय नमः । ॐ विस्मितरुद्रादिवीक्षिताय नमः । ॐ महारूपाय नमः । ७४० ॐ बहुदंष्ट्राकरालरूपाय नमः । ॐ नभःस्पृशे नमः । ॐ दीप्ताय नमः । ॐ अनेकवर्णाय नमः । ॐ व्यत्ताननाय नमः । ॐ दीप्तविशालनेत्राय नमः । ॐ पार्थभीकरदर्शनाय नमः । ॐ दंष्ट्राकरालमुखाय नमः । ॐ जगन्निवासाय नमः । ॐ व्याप्तद्यावापृथिव्यन्तराय नमः । ७५० ॐ व्याप्तसर्वदिशे नमः । ॐ उग्ररूपव्यथितलोकत्रयाय नमः । ॐ सुरसङ्घाविष्टाय नमः । ॐ भीष्मादिप्रविष्टवक्त्राय नमः । ॐ दशनान्तरलग्नयोधमुख्याय नमः । ॐ दशनचूर्णितजनोत्तमाङ्गाय नमः । ॐ वक्त्राभिमुखविद्रुतनरलोकवीराय नमः । ॐ ज्वलद्वदनग्रस्तसमस्तलोकाय नमः । ॐ उग्रतेजःप्रतप्तसमस्तजगते नमः । ॐ उग्ररूपाय नमः । ७६० ॐ देववराय नमः । ॐ अप्रज्ञातप्रवृत्तये नमः । ॐ कालाय नमः । ॐ लोकक्षयकृते नमः । ॐ प्रवृद्धाय नमः । ॐ लोकसमाहृतिप्रवृत्तये नमः । ॐ प्रत्यनीकस्थयोधसंहर्त्रे नमः । ॐ सव्यसाचिसमुत्थापकाय नमः । ॐ भीतभीतकिरीटिप्रणताय नमः । ॐ अर्जुनाभिष्टुताय नमः । ७७० ॐ रक्षोभयङ्कराय नमः । ॐ सिद्धसङ्घनमस्कृताय नमः । ॐ गरीयसे नमः । ॐ ब्रह्मकर्त्रे नमः । ॐ जगन्निवासाय नमः । ॐ आदिदेवाय नमः । ॐ पुराणपुरुषाय नमः । ॐ विश्वनिधानाय नमः । ॐ पृष्टतोनमस्कृताय नमः । ॐ सर्वतोनमस्कृताय नमः । ७८० ॐ सर्वस्मै नमः । ॐ वेत्त्रे नमः । ॐ वेद्याय नमः । ॐ विश्वव्यापकाय नमः । ॐ अनन्तरूपाय नमः । ॐ वायवे नमः । ॐ यमाय नमः । ॐ अग्नये नमः । ॐ वरुणाय नमः । ॐ शशाङ्काय नमः । ७९० ॐ प्रजापतये नमः । ॐ प्रपितामहाय नमः । ॐ सहस्रकृत्वःप्रणताय नमः । ॐ पुर्वेनमस्कृताय नमः । ॐ अनन्तवीर्याय नमः । ॐ अमितविक्रमाय नमः । ॐ व्याप्तसर्वस्वरूपाय नमः । ॐ अज्ञातमहिम्ने नमः । ॐ प्रमादावधृतसखिभावाय नमः । ॐ प्रमादावहसाहिताय नमः । ८०० ॐ अर्जुनक्षामिताय नमः । ॐ अच्युताय नमः । ॐ अप्रमेयाय नमः । ॐ चराचरपित्रे नमः । ॐ लोकपूज्याय नमः । ॐ समाभ्यधिकरहिताय नमः । ॐ अप्रमितभावाय नमः । ॐ पार्थप्रार्थितपूर्वरूपदर्शनाय नमः । ॐ सहस्रबाहवे नमः । ॐ विश्वमूर्तये नमः । ८१० ॐ प्रसादप्रदर्शितविश्वरूपाय नमः । ॐ वेदाद्यवेद्यविश्वरूपाय नमः । ॐ पार्थभीतिप्रणाशनाय नमः । ॐ सौम्यवपुषे नमः । ॐ महात्मने नमः । ॐ अनन्यभक्तिपरितुष्टाय नमः । ॐ भक्त्येकदृश्याय नमः । ॐ भक्त्येकगम्याय नमः । ॐ गुणपूर्णाय नमः । ॐ नित्ययुक्तोपासिताय नमः । ८२० ॐ अक्षराय नमः । ॐ अनिर्देश्याय नमः । ॐ अव्यक्ताय नमः । ॐ सर्वगाय नमः । ॐ अचिन्त्याय नमः । ॐ कूटस्थाय नमः । ॐ अचलाय नमः । ॐ ध्रुवाय नमः । ॐ नियतेन्द्रियग्रामगम्याय नमः । ॐ सर्वभूतहितरताय नमः । ८३० ॐ अव्यक्तासक्तचित्तगम्याय नमः । ॐ कर्मसंन्यासिसमुपास्याय नमः । ॐ सगुणध्यायिसन्तारकाय नमः । ॐ समाधिविधायिने नमः । ॐ अभ्यासप्रशंसकाय नमः । ॐ अभ्यासोपायकर्माराध्याय नमः । ॐ क्षमिणे नमः । ॐ सततसन्तुष्टाय नमः । ॐ दृढनिश्चयाय नमः । ॐ प्रियभक्ताय नमः । ८४० ॐ समशत्रुमित्राय नमः । ॐ सममानापमानाय नमः । ॐ सङ्गविवर्जिताय नमः । ॐ तुल्यनिन्दास्तुतये नमः । ॐ मौनिने नमः । ॐ अकारणसन्तुष्टाय नमः । ॐ अनिकेताय नमः । ॐ स्थिरमतये नमः । ॐ सर्वकर्मफलत्यागप्रीणिताय नमः । ॐ अद्वेष्टे नमः । ८५० ॐ सर्वभूतमित्राय नमः । ॐ करुणाय नमः । ॐ भक्तियोगपरमाय नमः । ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञविदे नमः । ॐ सर्वक्षेत्रक्षेत्रज्ञाय नमः । ॐ ऋषिगीताय नमः । ॐ छन्दोगीताय नमः । ॐ ब्रह्मसूत्रपदगीताय नमः । ॐ सविकारक्षेत्रदर्शिने नमः । ॐ अमानिने नमः । ८६० ॐ अदम्भिने नमः । ॐ अहिंसकाय नमः । ॐ क्षान्ताय नमः । ॐ ऋजवे नमः । ॐ आचार्योपासकाय नमः । ॐ शुचये नमः । ॐ स्थिराय नमः । ॐ निगृहीतात्मने नमः । ॐ विरक्ताय नमः । ॐ अनहङ्कृताय नमः । ८७० ॐ जन्मादिदोषदर्शिने नमः । ॐ असक्ताय नमः । ॐ अनभिष्वक्ताय नमः । ॐ इष्टानिष्टसमाचित्ताय नमः । ॐ अनन्ययोगभक्तिग्राहाय नमः । ॐ विविक्तदेशसेविताय नमः । ॐ अध्यात्मज्ञाननित्याय नमः । ॐ गुणभोक्त्रे नमः । ॐ भूतबाह्याय नमः । ॐ भूतान्तराय नमः । ८८० ॐ अचराय नमः । ॐ ज्ञानोपायप्रदर्शकाय नमः । ॐ अनादिमते नमः । ॐ परब्रह्मणे नमः । ॐ सदसदादिपदानुक्ताय नमः । ॐ सर्वतःपाणिपादाय नमः । ॐ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखाय नमः । ॐ सर्वःश्रुतिमते नमः । ॐ सर्ववारकाय नमः । ॐ सर्वेन्द्रियगुणाभासाय नमः । ८९० ॐ सर्वेन्द्रियविवर्जिताय नमः । ॐ असक्ताय नमः । ॐ सर्वभृते नमः । ॐ निर्गुणाय नमः । ॐ चराय नमः । ॐ सूक्ष्माय नमः । ॐ अविज्ञेयाय नमः । ॐ दूरस्थाय नमः । ॐ अन्तिकस्थाय नमः । ॐ भूताविभक्ताय नमः । ९०० ॐ विभक्तवत्स्थिताय नमः । ॐ भूतभर्त्रे नमः । ॐ ग्रसिष्णवे नमः । ॐ प्रभविष्णवे नमः । ॐ ज्योतिषांज्योतिषे नमः । ॐ तमःपराय नमः । ॐ ज्ञानाय नमः । ॐ ज्ञेयाय नमः । ॐ ज्ञानगम्याय नमः । ॐ सर्वहृदयस्थिताय नमः । ९१० ॐ प्रकृतिपुरुषविवेचकाय नमः । ॐ उपद्रष्टे नमः । ॐ अनुमन्त्रे नमः । ॐ भर्त्रे नमः । ॐ भोक्त्रे नमः । ॐ महेश्वराय नमः । ॐ परमात्मने नमः । ॐ परपुरुषाय नमः । ॐ ध्यानाद्युपायविदिताय नमः । ॐ सर्वभूतसमाय नमः । ९२० ॐ परमेश्वराय नमः । ॐ अविनाशिने नमः । ॐ प्रकृतिकर्तृत्वविदे नमः । ॐ अकर्त्रात्मदर्शिने नमः । ॐ भूताधाराय नमः । ॐ भूतविस्तारिणे नमः । ॐ शरीरस्थाय नमः । ॐ अकर्त्रे नमः । ॐ अलिप्ताय नमः । ॐ सर्वगताकाशसूक्ष्माय नमः । ९३० ॐ कृत्स्नक्षेत्रप्रकाशकाय नमः । ॐ ज्ञानचक्षुषे नमः । ॐ उत्तमज्ञानगुरवे नमः । ॐ ज्ञानप्राप्यसाधर्म्याय नमः । ॐ ब्रह्मयोनये नमः । ॐ सर्वभूतसम्भवाय नमः । ॐ रजोगुणानिबद्धाय नमः । ॐ सर्वमोहनतमःकार्यरहिताय नमः । ॐ सत्त्वाभिभूततमोरजसे नमः । ॐ रजस्तमोऽनभिभूतसत्त्वाय नमः । ९४० ॐ विवृद्धसत्त्वप्रकृतये नमः । ॐ रजोजातस्मृहादिहीनाय नमः । ॐ तमोमूलमोहहीनाय नमः । ॐ प्रवृद्धसत्त्वादिप्रलयगातिविदे नमः । ॐ सात्विकादिकर्मफलविदे नमः । ॐ गुणत्रयकार्यविवेचकाय नमः । ॐ सत्त्वस्थादिस्थितिविदे नमः । ॐ गुणातीतात्मज्ञानगम्याय नमः । ॐ सर्वमूर्तिबीजप्रदाय नमः । ॐ बन्धहेतुगुणत्रयविदे नमः । ९५० ॐ निर्मलसत्त्वप्रधानाय नमः । ॐ सुखसङ्गहीनाय नमः । ॐ गुणातीतलिङ्गज्ञाय नमः । ॐ गुणातीताय नमः । ॐ प्रवृत्तप्रकाशादिद्वेषरहिताय नमः । ॐ निवृत्तप्रकाशादिकाङ्क्षाहीनाय नमः । ॐ उदासीनवदासीनाय नमः । ॐ गुणाविचाल्याय नमः । ॐ स्वस्थाय नमः । ॐ समलोष्टाश्मकाञ्चनाय नमः । ९६० ॐ तुल्यप्रियाप्रियाय नमः । ॐ तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतये नमः । ॐ मानापमानतुल्याय नमः । ॐ तुल्यमित्रारिपक्षाय नमः । ॐ सर्वारम्भपरित्यागिने नमः । ॐ ब्रह्मप्रतिष्ठायै नमः । ॐ अमृतप्रतिष्ठायै नमः । ॐ शाश्वतधर्मप्रतिष्ठायै नमः । ॐ अश्वत्थमूलाय नमः । ॐ अश्वत्थरूपविदे नमः । ९७० ॐ अश्वत्थच्छेदस्त्रविदे नमः । ॐ मार्गितव्यपदाय नमः । ॐ पुराणप्रवृत्तिप्रसारकाय नमः । ॐ प्रपत्तव्यपुरुषाय नमः । ॐ निर्मानमोहाय नमः । ॐ जितसङ्गदोषाय नमः । ॐ अध्यात्मनित्याय नमः । ॐ विनिवृत्तकामाय नमः । ॐ प्राणिदेहाश्रितवैश्वानराय नमः । ॐ चतुर्विधान्नपाचकाय नमः । ९८० ॐ सर्वहृत्सन्निविष्टाय नमः । ॐ स्मृत्यादिविदायिने नमः । ॐ द्वन्द्वमुक्ताय नमः । ॐ अव्ययपदाय नमः । ॐ सूर्याद्यभास्यभारूपाय नमः । ॐ अंशभूतजीवाय नमः । ॐ जीवविषयसेवाविवेचकाय नमः । ॐ ज्ञानचक्षुर्वेद्यतत्त्वभूताय नमः । ॐ अकृतात्मागम्याय नमः । ॐ आदित्यादितेजसे नमः । ९९० ॐ गामाविष्टाय नमः । ॐ भूतधात्रे नमः । ॐ ओषधिपोषकाय नमः । ॐ सोमाय नमः । ॐ सर्ववेदवेद्याय नमः । ॐ वेदान्तकृते नमः । ॐ वेदविदे नमः । ॐ क्षराक्षरविवेचकाय नमः । ॐ पुरुषोत्तमाय नमः । ॐ परमात्मने नमः । १००० ॐ लोकभृते नमः । ॐ लोकेश्वराय नमः । ॐ क्षरातीताय नमः । ॐ अक्षरोत्तमाय नमः । ॐ लोकवेदप्रथितपुरुषोत्तमाय नमः । ॐ सर्ववित्सेविताय नमः । ॐ सर्वभावसेविताय नमः । ॐ गुह्यतमशास्त्राचार्याय नमः । ॐ कृतकृत्यताविधायिने नमः । ॐ दैवासुरसम्पद्विवेचकाय नमः । १०१० ॐ दैवसम्पत्सम्पन्नाय नमः । ॐ दैवसम्पदभिगम्याय नमः । ॐ आसुरसम्पदनासाद्याय नमः । ॐ आसुरस्वभावबोधकाय नमः । ॐ कामादित्यागतत्पराय नमः । ॐ नरकद्वारविदूराय नमः । ॐ विमुक्तकामगम्याय नमः । ॐ शास्त्रत्यागासहनाय नमः । ॐ कामकारनिराकर्त्रे नमः । ॐ कार्यव्यवस्थापकशास्त्रतात्पर्याय नमः । १०२० ॐ शास्त्रविहिततर्कप्रशंसाय नमः । ॐ श्रद्धात्रयविवेक्त्रे नमः । ॐ स्वभावसिद्धश्रद्धाविदे नमः । ॐ सात्विकाद्याराध्याय नमः । ॐ सात्विकाहारानिरताय नमः । ॐ राजसाहारविरक्ताय नमः । ॐ तामसाहारजिगुप्सकाय नमः । ॐ सात्विकयज्ञप्रियाय नमः । ॐ राजसेज्यारहिताय नमः । ॐ तामसयज्ञगर्हकाय नमः । १०३० ॐ शारीरतपःपराय नमः । ॐ वाङ्मयतपोवेद्याय नमः । ॐ मानसतपोगम्याय नमः । ॐ सात्विकादितपोविवेचकाय नमः । ॐ सात्विकदानाराध्याय नमः । ॐ देशकालपात्ररूपाय नमः । ॐ सदसदर्थविवेक्त्रे नमः । ॐ गाणसंन्यससंशिने नमः । ॐ त्यागस्वरूपबोधकाय नमः । ॐ असङ्गयज्ञादिविधायिने नमः । १०४० ॐ सात्विकादित्यागविदे नमः । ॐ कर्मकारणविदे नमः । ॐ अकर्त्रात्मने नमः । ॐ केवलाय नमः । ॐ अनहङ्कृतभावाय नमः । ॐ अलिप्तबुद्धये नमः । ॐ कर्मानिबद्धाय नमः । ॐ कर्मचोदनाविज्ञाय नमः । ॐ कर्मसङ्ग्रहसंविदिने नमः । ॐ रजसदानापूजिताय नमः । १०५० ॐ तामसदानावज्ञायिने नमः । ॐ ओंतत्सदितिनिर्देश्याय नमः । ॐ कर्मारम्भनिर्दिष्टनामत्रयाय नमः । ॐ सात्विकज्ञानवीक्षिताय नमः । ॐ सात्विककर्माराधिताय नमः । ॐ सात्विकर्त्राराध्याय नमः । ॐ राजसंज्ञानदूराय नमः । ॐ रजसकर्तृदूराय नमः । ॐ तामसज्ञानदवीयसाय नमः । ॐ तामसकर्मदवीयसाय नमः । १०६० ॐ तामसकर्तृदविष्टाय नमः । ॐ सात्विकबुद्धिगम्याय नमः । ॐ राजसबुद्धिदूराय नमः । ॐ तामसबुद्धिदवीयसाय नमः । ॐ सात्विकादिधातृविदे नमः । ॐ सात्विकसुखसंविदे नमः । ॐ रजससुखविमुखाय नमः । ॐ तमससुखजुगुप्सकाय नमः । ॐ ब्राह्मणादिकर्मविभाजकाय नमः । ॐ स्वकर्मसमाराधिताय नमः । १०७० ॐ सिद्धिप्रियाय नमः । ॐ स्वधर्मप्रवणाय नमः । ॐ परधर्मप्रद्वेषिणे नमः । ॐ सहजधर्मत्यागनिषेधकाय नमः । ॐ असङ्गफलशंसिने नमः । ॐ त्यक्तैविषयाय नमः । ॐ रागद्वेषव्युदासिने नमः । ॐ सर्वभूतहृदयस्थिताय नमः । ॐ सर्वभूतभ्रामकाय नमः । ॐ सर्वभावगम्यशरणाय नमः । १०८० ॐ सर्वप्रसन्नाय नमः । ॐ विविक्तसेविने नमः । ॐ यतवाचे नमः । ॐ यतमानसाय नमः । ॐ ध्यानयोगपराय नमः । ॐ वैराग्यश्रिताय नमः । ॐ मुक्तकामक्रोधाय नमः । ॐ प्रसन्नात्मने नमः । ॐ भक्त्येकगम्याय नमः । ॐ शाश्वतपदाय नमः । १०९० ॐ ज्ञानैकपदाय नमः । ॐ कर्मसंन्यसस्थानाय नमः । ॐ सर्वदुर्गतारकाय नमः । ॐ शाश्वताय नमः । ॐ सर्वेष्टाय नमः । ॐ सर्वहिताय नमः । ॐ भक्तप्रपत्तव्याय नमः । ॐ शरणागतत्राणपरायणाय नमः । ॐ गीताध्यानसन्तुष्टाय नमः । ॐ गीताश्रवणप्रणीताय नमः । ११०० ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासहस्रनामावली सम्पूर्णा ॥ Encoded and proofread by Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
% Text title      : shrImadbhagavadgItAsahasranAmAvalI
% File name       : bhagavadgItAsahasranAmAvalI.itx
% itxtitle       : bhagavadgItAsahasranAmAvalI
% engtitle       : shrImadbhagavadgItAsahasranAmAvalI
% Category       : sahasranAmAvalI, giitaa
% Location       : doc_giitaa
% Sublocation      : giitaa
% Author        : Pandit Brahmashri S.K.Padmanabhashastri and V.V.Shrinivasa Iyengar
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
% Proofread by     : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
% Source        : Published Shri Kuppuswami Shastri, Madrapuri Sanskrit Seva Samiti, 1933
% Indexextra      : (scan)
% Latest update     : December 26, 2015
% Send corrections to  : sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP