॥ मन्दात्मकं मारुतिस्तोत्रम् ॥

ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते । नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते ॥ १॥ मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने । भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने ॥ २॥ गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च । वनौकसां वरिष्ठाय वशिने वनवासिने ॥ ३॥ तत्त्वज्ञानसुधासिन्धुनिमग्नाय महीयसे । आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीवसचिवाय ते ॥ ४॥ जन्ममृत्युभयघ्नाय सर्वक्लेशहराय च । नेदिष्ठाय प्रेतभूतपिशाचभयहारिणे ॥ ५॥ यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे । यक्षराक्षसशार्दूलसर्पवृश्चिकभीहृते ॥ ६॥ महाबलाय वीराय चिरञ्जीविन उद्धते । हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये ॥ ७॥ बलिनामग्रगण्याय नमो नमः पाहि मारुते । लाभदोऽसि त्वमेवाशु हनुमन् राक्षसान्तक । यशो जयं च मे देहि शत्रून्नाशय नाशय ॥ ८॥ इति मन्दात्मकं मारुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।
From Hanumatstutimanjari, Mahaperiaval Publication Proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail
% Text title      : mandAtmakam mArutistotram
% File name       : mandAtmakammArutistotram.itx
% itxtitle       : mandAtmakam mArutistotram
% engtitle       : mandAtmakam mArutistotram
% Category       : hanumaana
% Location       : doc_hanumaana
% Sublocation      : hanumaana
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Shri Devi Kumar, refined by PSA Easwaran
% Proofread by     : PSA Easwaran psaeaswaran at gmail
% Description-comments : From Hanumatstutimanjari, Mahaperiaval Publication
% Acknowledge-Permission: Mahaperiyaval Trust
% Latest update     : January 10, 2017
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP