॥ सीताष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥

॥ अथ श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गत श्री सीताष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ॥ अगस्तिरुवाच- एवं सुतीष्ण सीतायाः कवचं ते मयेरितं । अतः परं श्रुणुष्वान्यत् सीतायाः स्तोत्र मुत्तमं ॥ १ यस्मिनष्टोत्तरशतं सीतानामानि सन्ति हि । अष्टोत्तरशतं सीता नाम्नां स्तोत्र मनुत्तमम् ॥ २ ये पठन्ति नरास्त्वत्र तेषां च सफलो भवः । ते धन्या मानवा लोके ते वैकुण्ठं व्रजन्ति हि ॥ ३ न्यासः। अस्य श्री सीतानामाष्टोत्तर शतमन्त्रस्य- अगस्त्य ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । रमेति बीजं । मातुलिङ्गीति शक्तिः । पद्माक्षजेति कीलकं । अवनिजेत्यस्त्रं । जनकजेति कवचं । मूलकासुर मर्दिनीति परमो मन्त्रः । श्री सीतारामचन्द्र प्रीत्यर्थं सकल कामना सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः ॥ करन्यासः ॥ ॐ सीतायै अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ रमायै तर्जनीभ्यां नमः । ॐ मातुलिङ्ग्यै मध्यमाभ्यां नमः । ॐ पद्माक्षजायै अनामिकाभ्यां नमः । ॐ अवनिजायै कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ जनकजायै करतल करपृष्ठाभ्यां नमः ॥ अङ्गन्यासः ॥ ॐ सीतायै हृदयाय नमः । ॐ रमायै शिरसे स्वाहा । ॐ मातुलिङ्ग्यै शिकायै वषट् । ॐ पद्माक्षजायै नेत्रत्रयाय वौषट् । ॐ जनकात्मजायै अस्त्राय फट् । ॐ मूलकासुरमर्दिन्यै इति दिग्बन्धः ॥ अथ ध्यानम् ॥ वामाङ्गे रघुनायकस्य रुचिरे या संस्थिता शोभना या विप्राधिप यान रम्य नयना या विप्रपालानना । विद्युत्पुञ्ज विराजमान वसना भक्तार्ति सङ्खण्डना श्रीमद् राघव पादपद्मयुगळ न्यस्तेक्षणा सावतु ॥ श्री सीता जानकी देवी वैदेही राघवप्रिया । रमावनिसुता रामा राक्षसान्त प्रकारिणी ॥ १ रत्नगुप्ता मातुलिङ्गी मैथिली भक्ततोषदा । पद्माक्षजा कञ्जनेत्रा स्मितास्या नूपुरस्वना ॥ २ वैकुण्ठनिलया मा श्रीः मुक्तिदा कामपूरणी । नृपात्मजा हेमवर्णा मृदुलाङ्गी सुभाषिणी ॥ ३ कुशाम्बिका दिव्यदाच लवमाता मनोहरा । हनूमद् वन्दितपदा मुग्धा केयूर धारिणी ॥ ४ अशोकवन मध्यस्था रावणादिग मोहिनी । विमानसंस्थिता सुभ्रू सुकेशी रशनान्विता ॥ ५ रजोरूपा सत्वरूपा तामसी वह्निवसिनी । हेममृगासक्त चित्ता वाल्मीकाश्रम वासिनी ॥ ६ पतिव्रता महामाया पीतकौशेय वासिनी । मृगनेत्रा च बिम्बोष्ठी धनुर्विद्या विशारदा ॥ ७ सौम्यरूपा दशरथस्नुषा चामर वीजिता । सुमेधा दुहिता दिव्यरूपा त्रैलोक्यपालिनि ॥ ८ अन्नपूर्णा महालक्ष्मीः धीर्लज्जा च सरस्वती । शान्तिः पुष्टिः शमा गौरी प्रभायोध्या निवासिनी ॥ ९ वसन्तशीलता गौरी स्नान सन्तुष्ट मानसा । रमानाम भद्रसंस्था हेमकुम्भ पयोधरा ॥ १० सुरार्चिता धृतिः कान्तिः स्मृतिर्मेधा विभावरी । लघूदरा वरारोहा हेमकङ्कण मण्डिता ॥ ११ द्विज पत्न्यर्पित निजभूषा राघव तोषिणी । श्रीराम सेवन रता रत्न ताटङ्क धारिणी ॥ १२ रामावामाङ्ग संस्था च रामचन्द्रैक रञ्जिनी । सरयूजल सङ्क्रीडा कारिणी राममोहिनी ॥ १३ सुवर्ण तुलिता पुण्या पुण्यकीर्तिः कलावती । कलकण्ठा कम्बुकण्ठा रम्भोरूर्गजगामिनी ॥ १४ रामार्पितमना रामवन्दिता रामवल्लभा । श्रीरामपद चिह्नाङ्गा राम रामेति भाषिणी ॥ १५ रामपर्यङ्क शयना रामाङ्घ्रि क्षालिणी वरा । कामधेन्वन्न सन्तुष्टा मातुलिङ्ग कराधृता ॥ १६ दिव्यचन्दन संस्था श्री मूलकासुर मर्दिनी । एवं अष्टोत्तरशतं सीतानाम्नां सुपुण्यदम् ॥ १७ ये पठन्ति नरा भूम्यां ते धन्याः स्वर्गगामिनः । अष्टोत्तरशतं नाम्नां सीतायाः स्तोत्रमुत्तमम् ॥ १८ जपनीयं प्रयत्नेन सर्वदा भक्ति पूर्वकं । सन्ति स्तोत्राण्यनेका नि पुण्यदानि महान्ति च ॥ १९ नानेन सदृशानीह तानि सर्वाणि भूसुर । स्तोत्राणामुत्तमं चेदं भुक्ति मुक्ति प्रदं नृणाम् ॥ २० एवं सुतीष्ण ते प्रोक्तं अष्टोत्तर शतं शुभं । सीतानाम्नां पुण्यदंच श्रवणान् मङ्गळ प्रदम् ॥ २१ नरैः प्रातः समुत्थाय पठितव्यं प्रयत्नतः । सीता पूजन कालेपि सर्व वाञ्छितदायकम् ॥ २२ इति श्रीशतकोटि रामचरितांतर्गत श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मिकीये मनोहरकाण्डे सीताष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥
Encoded and proofread by Antaratma antaratma at Safe-mail.net
% Text title      : siitaaShTottarashatanaama stotraM
% File name       : siitaa108stAnanda.itx
% itxtitle       : sItAShTottarashatanAmastotram
% engtitle       : sItAShTottarashatanAma stotram
% Category       : aShTottarashatanAma, raama, stotra, vAlmIki
% Location       : doc_raama
% Sublocation      : raama
% Texttype       : stotra
% Author        : Valmiki
% Language       : Sanskrit
% Subject        : Hinduism/religion/traditional
% Transliterated by   : Antaratma antaratma at Safe-mail.net
% Proofread by     : Antaratma antaratma at Safe-mail.net
% Description-comments : from Anandaramayana
% Indexextra      : (Ananda Ramayana)
% Latest update     : July 4, 2006
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP