॥ श्रीभैरवाष्टकम् २ ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः ॥ ॥ श्रीगुरवे नमः ॥ ॥ श्रीभैरवाय नमः ॥ श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महामहाकाल अधीश्वरोऽथ । यो जीवनाथोऽत्र विराजमानः श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ १॥ पद्मासनासीनमपूर्वरूपं महेन्द्रचर्मोपरि शोभमानम् । गदाऽब्ज पाशान्वित चक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ २॥ यो रक्तगोरश्च चतुर्भुजश्च पुरः स्थितोद्भासित पानपात्रः । भुजङ्गभूयोऽमितविक्रमो यः श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ ३॥ रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं त्रिपुण्ड्रयुक्तं शशिभाल शुभ्रम् । जटाधरं श्वानवरं महान्तं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ ४॥ यो देवदेवोऽस्ति परः पवित्रः भुक्तिञ्च मुक्तिं च ददाति नित्यम् । योऽनन्तरूपः सुखदो जनानां श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ ५॥ यो बिन्दुनाथोऽखिलनादनाथः श्रीभैरवीचक्रपनागनाथः । महाद्भूतो भूतपतिः परेशः श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ ६॥ ये योगिनो ध्यानपरा नितान्तं स्वान्तःस्थमीशं जगदीश्वरं वै । पश्यन्ति पारं भवसागरस्य श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ ७॥ धर्मध्वजं शङ्कररूपमेकं शरण्यमित्थं भुवनेषु सिद्धम् । द्विजेन्द्रपूज्यं विमलं त्रिनेत्रं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ ८॥ भैरवाष्टकमेतद् यः श्रद्धा भक्ति समन्वितः । सायं प्रातः पठेन्नित्यं स यशस्वी सुखी भवेत् ॥ ९॥ ॥ श्रीगार्ग्यमुनिविरचितं भैरवाष्टकं सम्पूर्णम् ॥ Encoded and proofread by Gopal Upadhyay gopal.j.upadhyay at gmail.com
% Text title      : bhairvAShTakam2
% File name       : bhairvAShTakam2.itx
% itxtitle       : bhairvAShTakam2 (gArgyamunivirachitam)
% engtitle       : bhairvAShTakam2
% Category       : aShTaka, shiva
% Location       : doc_shiva
% Sublocation      : shiva
% Author        : Gargyamuni
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Gopal Upadhyay gopal.j.upadhyay at gmail.com
% Proofread by     : Gopal Upadhyay gopal.j.upadhyay at gmail.com
% Latest update     : June 30, 2017
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP