॥ नववर्णमाला ॥

॥श्रीः॥ ॥ श्री सदाशिवब्रह्मेन्द्रविरचिता ॥ ओंकारैकनिरूप्यं पङ्कजभवनादिभावितपदाब्जम् । किंकरकैरवशशिनं शंकरमेकं कलये॥ १ ॥ ऐन्द्रं पदमपि मनुते नैव वरं यस्य पदरजःस्पर्शात् । सान्द्रसुखोदधिमेकं चन्द्रकलोत्तंसमीशमासेवे॥ २ ॥ नागेशकृत्तिवसनं वागीशाद्यैकवन्दिताङ्घ्रियुगम् । भोगीशभूषिताङ्गं भागीकृतसर्वमङ्गलं नौमि॥ ३ ॥ नगराजशिखरवासिनं अगजामुखकुमुदकौमुदीनिकरम् । गगनशिरोरुहमेकं निगमशिरस्तन्त्रविदितमवलंबे॥ ४ ॥ मन्दस्मितलसदाननं इन्दुकलोत्तंसमम्बिकासचिवम् । कंदर्पकोटिशतगुण-सुन्दरदिव्याकृतिं शिवं वन्दे॥ ५ ॥ मस्तक नम कमलांघ्रिं संस्तुहि भो वाणि वरगुणोदारम् । हस्तयुगार्चय शर्वं स्वस्थो निवसामि निजमहिम्न्यमुना॥ ६ ॥ क्लिन्नेक्षणमतिकृपया संनुतमहिमानमागमशिरोभिः । तं नौमि पार्वतीशं पन्नगवरभूषणोज्ज्वलकराब्जम्॥ ७ ॥ वटविटपिनिकटनिलयं कुटिलजटाघटितहिमकरोदारम् । कटिलसितकरटिकृत्तिं निटिलाम्बकमेकमालंबे॥९ ॥ वामाङ्ककलितकान्तं कामान्तकमादिदैवतं दान्तम् । भूमानन्दघनं तद्धाम किमप्यन्तरान्तरं भाति॥ १० ॥ यदपाङ्गितात्प्रबोधात्पदमलभेऽखण्डितात्ममात्रमहम् । सदयं सांबशिवं तं मदनान्तकमादिदैवतं नौमि॥ ११ ॥ सौस्नातिकममृतजलैः सुस्मितवदनेन्दुसमुदितदिगन्तम् । संस्तुतममरगणैस्तं निस्तुलमहिमानमानतोऽस्मि शिवम्॥ १२ ॥ नववर्णमालास्तुतिमेतामादिदेशिकेन्द्रस्य । धारयतः स्याद्भुक्तिः सकलकलावाप्तिरथ परा मुक्तिः॥ १३ ॥ ॥ इति श्री सदाशिवब्रह्मेन्द्रविरचिता नववर्णमाला संपूर्णा॥ Endoded by N. Balasubramanian bbalu@satyam.net.in
% Text title      : navavarNamAlA
% File name       : navarNamAlA.itx
% itxtitle       : navavarNamAlA
% engtitle       : navavarNamAlA
% Category       : varNamAlA, shiva, sadAshivabrahmendra
% Location       : doc_shiva
% Sublocation      : shiva
% Author        : sadAshivabrahmendra
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : N.Balasubramanian bbalu at satyam.net.in
% Proofread by     : N.Balasubramanian bbalu at satyam.net.in
% Latest update     : June 22, 2004
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP