॥ पञ्चदेवतास्तोत्रम् ॥

श्रीगणेशाय नमः । गणेशविष्णुसूर्येशदुर्गाख्यं देवपञ्चकम् । वन्दे विशुद्धमनसा जनसायुज्यदायकम् ॥ १॥ एकरूपान् भिन्नमूर्तीन् पञ्चदेवान्नमस्कृतान् । वन्दे विश्णुद्धभावेनेशाम्बेनैकरदाच्युतान् ॥ २॥ कल्याणदायिनो देवान्नमस्कार्यात्महौजसः । विष्णुशम्भुशिवासूयगणेशाख्यान्नमाम्यहम् ॥ ३॥ एकात्मनो भिन्नरूपान् लोकरक्षणतत्परान् । शिवविष्णुशिवासूर्यहेरम्वान् प्रणमाम्यहम् ॥ ४॥ दिव्यरूपानेकरूपान्नानारूपान्नमस्कृतान् । शिवाशङ्करहेरम्बविष्णुसूर्यान्नमाम्यहम् ॥ ५॥ नित्यानानन्दसन्दोहदायिनो दीनपालकान् । शिवाच्युतगणेशेनडुर्गाख्यान् नौम्यहं सुरान् ॥ ६॥ कमनीयतनून्देवान् सेवावश्यान् कृपावतः । शङ्करेनशिवाविष्णुगणेशाख्यान्नमाम्यहम् ॥ ७॥ सूर्यविष्णुशिवाशम्भुविघ्नराजाभिधान्सुरान् । एकरूपान् सदा वन्दे सुखसन्दोहसिद्धये ॥ ८॥ हरौ हरे तीक्ष्णकरे गणेशे शक्तौ न भेदो जगदादिहितेषु । अधः पतन्त्येषु भिदां दधाना भाषान्त एवं यततोऽच्य्ताश्रमाः ॥ ९॥ इति श्रीमदच्युताश्रमविरचितं पञ्चदेवतास्तोत्रम् संपूर्णम् ॥ Proofread by Nat Natarajan, NA
% Text title      : panchadevatAstotram
% File name       : panchadevatAstotram.itx
% itxtitle       : panchadevatAstotram
% engtitle       : panchadevatAstotram
% Category       : shiva
% Location       : doc_shiva
% Sublocation      : shiva
% Author        : Traditional
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Nat Natarajan nat.natarajan at gmail.com
% Proofread by     : Nat Natarajan nat.natarajan at gmail.com, NA
% Description-comments : From Brihatstotraratnakara with 408 stotras
% Latest update     : June 5, 2016
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP