॥ श्रीशिवसहस्रनामावली ॥

ॐ श्री गणेशाय नमः । अथ श्री शिव सहस्र नामावली १. ॐ हिरण्यबाहवे नमः । २. ॐ सेनान्ये नमः । ३. ॐ दिक्पतये नमः । ४. ॐ तरुराजे नमः । ५. ॐ हराय नमः । ६. ॐ हरिकेशाय नमः । ७. ॐ पशुपतये नमः । ८. ॐ महते नमः । ९. ॐ सस्पिञ्जराय नमः । १०. ॐ मृडाय नमः ॥ १॥ ११. ॐ विव्याधिने नमः । १२. ॐ बभ्लुशाय नमः । १३. ॐ श्रेष्ठाय नमः । १४. ॐ परमात्मने सनातनाय नमः । १५. ॐ सर्वान्नराजे नमः । १६. ॐ जगत्कर्त्रे नमः । १७. ॐ पुष्टेशाय नमः । १८. ॐ नन्दिकेश्वराय नमः ॥ २॥ १९. ॐ आतताविने नमः । २०. ॐ महारुद्राय नमः । २१. ॐ संसारास्त्राय नमः । २२. ॐ सुरेश्वराय नमः । २३. ॐ उपवीतये नमः । २४. ॐ अहन्त्यात्मने नमः । २५. ॐ क्षेत्रेशाय नमः । २६. ॐ वननायकाय नमः ॥ ३॥ २७. ॐ रोहिताय नमः । २८. ॐ स्थपतये नमः । २९. ॐ सूताय नमः । ३०. ॐ वाणिजाय नमः । ३१. ॐ मन्त्रिणे नमः । ३२. ॐ उन्नताय नमः । ३३. ॐ वृक्षेशाय नमः । ३४. ॐ हुतभुजे नमः । ३५. ॐ देवाय नमः । ३६. ॐ भुवन्तये नमः । ३७. ॐ वारिवस्कृताय नमः ॥ ४॥ ३८. ॐ उच्चैर्घोषाय नमः । ३९. ॐ घोररूपाय नमः । ४०. ॐ पत्तीशाय नमः । ४१. ॐ पाशमोचकाय नमः । ४२. ॐ ओषधीशाय नमः । ४३. ॐ पञ्चवक्त्राय नमः । ४४. ॐ कृत्स्नवीताय नमः । ४५. ॐ भयानकाय नमः ॥ ५॥ ४६. ॐ सहमानाय नमः । ४७. ॐ स्वर्णरेतसे नमः । ४८. ॐ निव्याधये नमः । ४९. ॐ निरुपप्लवाय नमः । ५०. ॐ आव्याधिनीशाय नमः । ५१. ॐ ककुभाय नमः । ५२. ॐ निषंगिणे नमः । ५३. ॐ स्तेनरक्षकाय नमः ॥ ६॥ ५४. ॐ मन्त्रात्मने नमः । ५५. ॐ तस्कराध्यक्षाय नमः । ५६. ॐ वञ्चकाय नमः । ५७. ॐ परिवञ्चकाय नमः । ५८. ॐ अरण्येशाय नमः । ५९. ॐ परिचराय नमः । ६०. ॐ निचेरवे नमः । ६१. ॐ स्तायुरक्षकाय नमः ॥ ७॥ ६२. ॐ प्रकृन्तेशाय नमः । ६३. ॐ गिरिचराय नमः । ६४. ॐ कुलुञ्चेशाय नमः । ६५. ॐ गुहेष्टदाय नमः । ६६. ॐ भवाय नमः । ६७. ॐ शर्वाय नमः । ६८. ॐ नीलकण्ठाय नमः । ६९. ॐ कपर्दिने नमः । ७०. ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॥ ८॥ ७१. ॐ व्युप्तकेशाय नमः । ७२. ॐ गिरिशयाय नमः । ७३. ॐ सहस्राक्षाय नमः । ७४. ॐ सहस्रपदे नमः । ७५. ॐ शिपिविष्टाय नमः । ७६. ॐ चन्द्रमौलये नमः । ७७. ॐ ह्रस्वाय नमः । ७८. ॐ मीढुष्टमाय नमः । ७९. ॐ अनघाय नमः ॥ ९॥ ८०. ॐ वामनाय नमः । ८१. ॐ व्यापकाय नमः । ८२. ॐ शूलिने नमः । ८३. ॐ वर्षीयसे नमः । ८४. ॐ अजडाय नमः । ८५. ॐ अनणवे नमः । ८६. ॐ ऊर्व्याय नमः । ८७. ॐ सूर्म्याय नमः । ८८. ॐ अग्रियाय नमः । ८९. ॐ शीभ्याय नमः । ९०. ॐ प्रथमाय नमः । ९१. ॐ पावकाकृतये नमः ॥ १०॥ ९२. ॐ आचाराय नमः । ९३. ॐ तारकाय नमः । ९४. ॐ ताराय नमः । ९५. ॐ अवस्वन्याय नमः । ९६. ॐ अनन्तविग्रहाय नमः । ९७. ॐ द्वीप्याय नमः । ९८. ॐ स्रोतस्याय नमः । ९९. ॐ ईशानाय नमः । १००. ॐ धुर्याय नमः । १०१. ॐ गव्ययनाय नमः । १०२. ॐ यमाय नमः ॥ ११॥ १०३. ॐ पूर्वजाय नमः । १०४. ॐ अपरजाय नमः । १०५. ॐ ज्येष्ठाय नमः । १०६. ॐ कनिष्ठाय नमः । १०७. ॐ विश्वलोचनाय नमः । १०८. ॐ अपगल्भाय नमः । १०९. ॐ मध्यमाय नमः । ११०. ॐ ऊर्म्याय नमः । १११. ॐ जघन्याय नमः । ११२. ॐ बुध्नियाय नमः । ११३. ॐ प्रभवे नमः ॥ १२॥ ११४. ॐ प्रतिसर्याय नमः । ११५. ॐ अनन्तरूपाय नमः । ११६. ॐ सोभ्याय नमः । ११७. ॐ याम्याय नमः । ११८. ॐ सुराश्रयाय नमः । ११९. ॐ खल्याय नमः । १२०. ॐ उर्वर्याय नमः । १२१. ॐ अभयाय नमः । १२२. ॐ क्षेम्याय नमः । १२३. ॐ श्लोक्याय नमः । १२४. ॐ पथ्याय नभसे नमः । १२५. ॐ अग्रण्ये नमः ॥ १३॥ १२६. ॐ वन्याय नमः । १२७. ॐ अवसान्याय नमः । १२८. ॐ पूतात्मने नमः । १२९. ॐ शर्वाय नमः । १३०. ॐ कक्ष्याय नमः । १३१. ॐ प्रतिश्रवाय नमः । १३२. ॐ आशुषेणाय नमः । १३३. ॐ महासेनाय नमः । १३४. ॐ महावीराय नमः । १३५. ॐ महारथाय नमः ॥ १४॥ १३६. ॐ शूराय नमः । १३७. ॐ अतिघातकाय नमः । १३८. ॐ वर्मिणे नमः । १३९. ॐ वरूथिने नमः । १४०. ॐ बील्मिने नमः । १४१. ॐ उद्यताय नमः । १४२. ॐ श्रुतसेनाय नमः । १४३. ॐ श्रुताय नमः । १४४. ॐ साक्षिणे नमः । १४५. ॐ कवचिने नमः । १४६. ॐ वशकृते वशिने नमः ॥ १५॥ १४७. ॐ आहनन्याय नमः । १४८. ॐ अनन्यनाथाय नमः । १४९. ॐ दुन्दुभ्याय नमः । १५०. ॐ अरिष्टनाशकाय नमः । १५१. ॐ धृष्णवे नमः । १५२. ॐ प्रमृशाय नमः । १५३. ॐ इत्यात्मने नमः । १५४. ॐ वदान्याय नमः । १५५. ॐ वेदसम्मताय नमः ॥ १६॥ १५६. ॐ तीक्ष्णेषुपाणये नमः । १५७. ॐ प्रहिताय नमः । १५८. ॐ स्वायुधाय नमः । १५९. ॐ शस्त्रवित्तमाय नमः । १६०. ॐ सुधन्वने नमः । १६१. ॐ सुप्रसन्नात्मने नमः । १६२. ॐ विश्ववक्त्राय नमः । १६३. ॐ सदागतये नमः ॥ १७॥ १६४. ॐ स्रुत्याय नमः । १६५. ॐ पथ्याय नमः । १६६. ॐ विश्वबाहवे नमः । १६७. ॐ काट्याय नमः । १६८. ॐ नीप्याय नमः । १६९. ॐ शुचिस्मिताय नमः । १७०. ॐ सूद्याय नमः । १७१. ॐ सरस्याय नमः । १७२. ॐ वैशन्ताय नमः । १७३. ॐ नाद्याय नमः । १७४. ॐ कूप्याय नमः । १७५. ॐ ऋषये नमः । १७६. ॐ मनवे नमः ॥ १८॥ १७७. ॐ सर्वस्मै नमः । १७८. ॐ वर्ष्याय नमः । १७९. ॐ वर्षरूपाय नमः । १८०. ॐ कुमाराय नमः । १८१. ॐ कुशलाय नमः । १८२. ॐ अमलाय नमः । १८३. ॐ मेघ्याय नमः । १८४. ॐ अवर्ष्याय नमः । १८५. ॐ अमोघशक्तये नमः । १८६. ॐ विद्युत्याय नमः । १८७. ॐ अमोघविक्रमाय नमः ॥ १९॥ १८८. ॐ दुरासदाय नमः । १८९. ॐ दुराराध्याय नमः । १९०. ॐ निर्द्वन्द्वाय नमः । १९१. ॐ दुःसहर्षभाय नमः । १९२. ॐ ईध्रियाय नमः । १९३. ॐ क्रोधशमनाय नमः । १९४. ॐ जातुकर्णाय नमः । १९५. ॐ पुरुष्टुताय नमः ॥ २०॥ १९६. ॐ आतप्याय नमः । १९७. ॐ वायवे नमः । १९८. ॐ अजराय नमः । १९९. ॐ वात्याय नमः । २००. ॐ कात्यायनीप्रियाय नमः । २०१. ॐ वास्तव्याय नमः । २०२. ॐ वास्तुपाय नमः । २०३. ॐ रेष्म्याय नमः । २०४. ॐ विश्वमूर्ध्ने नमः । २०५. ॐ वसुप्रदाय नमः ॥ २१॥ २०६. ॐ सोमाय नमः । २०७. ॐ ताम्राय नमः । २०८. ॐ अरुणाय नमः । २०९. ॐ शंगाय नमः । २१०. ॐ रुद्राय नमः । २११. ॐ सुखकराय नमः । २१२. ॐ सुकृते नमः । २१३. ॐ उग्राय नमः । २१४. ॐ अनुग्राय नमः । २१५. ॐ भीमकर्मणे नमः । २१६. ॐ भीमाय नमः । २१७. ॐ भीमपराक्रमाय नमः ॥ २२॥ २१८. ॐ अग्रेवधाय नमः । २१९. ॐ हनीयात्मने नमः । २२०. ॐ हन्त्रे नमः । २२१. ॐ दूरेवधाय नमः । २२२. ॐ वधाय नमः । २२३. ॐ शम्भवे नमः । २२४. ॐ मयोभवाय नमः । २२५. ॐ नित्याय नमः । २२६. ॐ शंकराय नमः । २२७. ॐ कीर्तिसागराय नमः ॥ २३॥ २२८. ॐ मयस्कराय नमः । २२९. ॐ शिवतराय नमः । २३०. ॐ खण्डपर्शवे नमः । २३१. ॐ अजाय नमः । २३२. ॐ शुचये नमः । २३३. ॐ तीर्थ्याय नमः । २३४. ॐ कूल्याय नमः । २३५. ॐ अमृताधीशाय नमः । २३६. ॐ पार्याय नमः । २३७. ॐ अवार्याय नमः । २३८. ॐ अमृताकराय नमः ॥ २४॥ २३९. ॐ शुद्धाय नमः । २४०. ॐ प्रतरणाय नमः । २४१. ॐ मुख्याय नमः । २४२. ॐ शुद्धपाणये नमः । २४३. ॐ अलोलुपाय नमः । २४४. ॐ उच्चाय नमः । २४५. ॐ उत्तरणाय नमः । २४६. ॐ तार्याय नमः । २४७. ॐ तार्यज्ञाय नमः । २४८. ॐ तार्यहृद्गतये नमः ॥ २५॥ २४९. ॐ आतार्याय नमः । २५०. ॐ सारभूतात्मने नमः । २५१. ॐ सारग्राहिणे नमः । २५२. ॐ दुरत्ययाय नमः । २५३. ॐ आलाद्याय नमः । २५४. ॐ मोक्षदाय पथ्याय नमः । २५५. ॐ अनर्थघ्ने नमः । २५६. ॐ सत्यसंगराय नमः ॥ २६॥ २५७. ॐ शष्प्याय नमः । २५८. ॐ फेन्याय नमः । २५९. ॐ प्रवाह्याय नमः । २६०. ॐ ऊढ्रे नमः । २६१. ॐ सिकत्याय नमः । २६२. ॐ सैकताश्रयाय नमः । २६३. ॐ इरिण्याय नमः । २६४. ॐ ग्रामण्ये नमः । २६५. ॐ पुण्याय नमः । २६६. ॐ शरण्याय नमः । २६७. ॐ शुद्धशासनाय नमः ॥ २७॥ २६८. ॐ वरेण्याय नमः । २६९. ॐ यज्ञपुरुषाय नमः । २७०. ॐ यज्ञेशाय नमः । २७१. ॐ यज्ञनायकाय नमः । २७२. ॐ यज्ञकत्रे नमः । २७३. ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः । २७४. ॐ यज्ञविघ्नविनाशकाय नमः ॥ २८॥ २७५. ॐ यज्ञकर्मफलाध्यक्षाय नमः । २७६. ॐ यज्ञमूर्तये नमः । २७७. ॐ अनातुराय नमः । २७८. ॐ प्रपथ्याय नमः । २७९. ॐ किंशिलाय नमः । २८०. ॐ गेह्याय नमः । २८१. ॐ गृह्याय नमः । २८२. ॐ तल्प्याय नमः । २८३. ॐ धनाकराय नमः ॥ २९॥ २८४. ॐ पुलस्त्याय नमः । २८५. ॐ क्षयणाय नमः । २८६. ॐ गोष्ठ्याय नमः । २८७. ॐ गोविन्दाय नमः । २८८. ॐ गीतसत्क्रियाय नमः । २८९. ॐ ह्रदय्याय नमः । २९०. ॐ हृद्यकृते नमः । २९१. ॐ हृद्याय नमः । २९२. ॐ गह्वरेष्ठाय नमः । २९३. ॐ प्रभाकराय नमः ॥ ३०॥ २९४. ॐ निवेष्प्याय नमः । २९५. ॐ नियताय नमः । २९६. ॐ अयन्त्रे नमः । २९७. ॐ पांसव्याय नमः । २९८. ॐ सम्प्रतापनाय नमः । २९९. ॐ शुष्क्याय नमः । ३००. ॐ हरित्याय नमः । ३०१. ॐ अपूतात्मने नमः । ३०२. ॐ रजस्याय नमः । ३०३. ॐ सात्त्विकप्रियाय नमः ॥ ३१॥ ३०४. ॐ लोप्याय नमः । ३०५. ॐ उलप्याय नमः । ३०६. ॐ पर्णशद्याय नमः । ३०७. ॐ पर्ण्याय नमः । ३०८. ॐ पूर्णाय नमः । ३०९. ॐ पुरातनाय नमः । ३१०. ॐ भूताय नमः । ३११. ॐ भूतपतये नमः । ३१२. ॐ भूपाय नमः । ३१३. ॐ भूधराय नमः । ३१४. ॐ भूधरायुधाय नमः ॥ ३२॥ ३१५. ॐ भूतसंघाय नमः । ३१६. ॐ भूतमूर्तये नमः । ३१७. ॐ भूतघ्ने नमः । ३१८. ॐ भूतिभूषणाय नमः । ३१९. ॐ मदनाय नमः । ३२०. ॐ मादकाय नमः । ३२१. ॐ माद्याय नमः । ३२२. ॐ मदघ्ने नमः । ३२३. ॐ मधुरप्रियाय नमः ॥ ३३॥ ३२४. ॐ मधवे नमः । ३२५. ॐ मधुकराय नमः । ३२६. ॐ क्रूराय नमः । ३२७. ॐ मधुराय नमः । ३२८. ॐ मदनान्तकाय नमः । ३२९. ॐ निरञ्जनाय नमः । ३३०. ॐ निराधाराय नमः । ३३१. ॐ निर्लुप्ताय नमः । ३३२. ॐ निरुपाधिकाय नमः ॥ ३४॥ ३३३. ॐ निष्प्रपञ्चाय नमः । ३३४. ॐ निराकाराय नमः । ३३५. ॐ निरीहाय नमः । ३३६. ॐ निरुपद्रवाय नमः । ३३७. ॐ सत्त्वाय नमः । ३३८. ॐ सत्त्वगुणोपेताय नमः । ३३९. ॐ सत्त्वविदे नमः । ३४०. ॐ सत्त्ववित्प्रियाय नमः ॥ ३५॥ ३४१. ॐ सत्त्वनिष्ठाय नमः । ३४२. ॐ सत्त्वमूर्तये नमः । ३४३. ॐ सत्त्वेशाय नमः । ३४४. ॐ सत्त्ववित्तमाय नमः । ३४५. ॐ समस्तजगदाधाराय नमः । ३४६. ॐ समस्तगुणसागराय नमः ॥ ३६॥ ३४७. ॐ समस्तदुःखविध्वंसिने नमः । ३४८. ॐ समस्तानन्दकारणाय नमः । ३४९. ॐ रुद्राक्षमालाभरणाय नमः । ३५०. ॐ रुद्राक्षप्रियवत्सलाय नमः ॥ ३७॥ ३५१. ॐ रुद्राक्षवक्षसे नमः । ३५२. ॐ रुद्राक्षरूपाय नमः । ३५३. ॐ रुद्राक्षपक्षकाय नमः । ३५४. ॐ विश्वेश्वराय नमः । ३५५. ॐ वीरभद्राय नमः । ३५६. ॐ सम्राजे नमः । ३५७. ॐ दक्षमखान्तकाय नमः ॥ ३८॥ ३५८. ॐ विघ्नेश्वराय नमः । ३५९. ॐ विघ्नकर्त्रे नमः । ३६०. ॐ गुरवे देवशिखामणये नमः । ३६१. ॐ भुजगेन्द्रलसत्कण्ठाय नमः । ३६२. ॐ भुजंगाभरणप्रियाय नमः ॥ ३९॥ ३६३. ॐ भुजंगविलसत्कर्णाय नमः । ३६४. ॐ भुजंगवलयावृताय नमः । ३६५. ॐ मुनिवन्द्याय नमः । ३६६. ॐ मुनिश्रेष्ठाय नमः । ३६७. ॐ मुनिवृन्दनिषेविताय नमः ॥ ४०॥ ३६८. ॐ मुनिहृत्पुण्डरीकस्थाय नमः । ३६९. ॐ मुनिसंघैकजीवनाय नमः । ३७०. ॐ मुनिमृग्याय नमः । ३७१. ॐ वेदमृग्याय नमः । ३७२. ॐ मृगहस्ताय नमः । ३७३. ॐ मुनीश्वराय नमः ॥ ४१॥ ३७४. ॐ मृगेन्द्रचर्मवसनाय नमः । ३७५. ॐ नरसिंहनिपातनाय नमः । ३७६. ॐ मृत्युञ्जयाय नमः । ३७७. ॐ मृत्युमृत्यवे नमः । ३७८. ॐ अपमृत्युविनाशकाय नमः ॥ ४२॥ ३७९. ॐ दुष्टमृत्यवे नमः । ३८०. ॐ अदुष्टेष्टाय नमः । ३८१. ॐ मृत्युघ्ने मृत्युपूजिताय नमः । ३८२. ॐ ऊर्ध्वाय नमः । ३८३. ॐ हिरण्याय नमः । ३८४. ॐ परमाय नमः । ३८५. ॐ निधनेशाय नमः । ३८६. ॐ धनाधिपाय नमः ॥ ४३॥ ३८७. ॐ यजुर्मूर्तये नमः । ३८८. ॐ साममूर्तये नमः । ३८९. ॐ ऋङ्मूर्तये नमः । ३९०. ॐ मूर्तिवर्जिताय नमः । ३९१. ॐ व्यक्ताय नमः । ३९२. ॐ व्यक्ततमाय नमः । ३९३. ॐ अव्यक्ताय नमः । ३९४. ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः । ३९५. ॐ तमसे नमः । ३९६. ॐ जविने नमः ॥ ४४॥ ३९७. ॐ लिङ्गमूर्तये नमः । ३९८. ॐ अलिङ्गात्मने नमः । ३९९. ॐ लिङ्गालिङ्गात्मविग्रहाय नमः । ४००. ॐ ग्रहग्रहाय नमः । ४०१. ॐ ग्रहाधाराय नमः । ४०२. ॐ ग्रहाकाराय नमः । ४०३. ॐ ग्रहेश्वराय नमः ॥ ४५॥ ४०४. ॐ ग्रहकृते नमः । ४०५. ॐ ग्रहभिदे नमः । ४०६. ॐ ग्राहिणे नमः । ४०७. ॐ ग्रहाय नमः । ४०८. ॐ ग्रहविलक्षणाय नमः । ४०९. ॐ कल्पाकाराय नमः । ४१०. ॐ कल्पकर्त्रे नमः । ४११. ॐ कल्पलक्षणतत्पराय नमः ॥ ४६॥ ४१२. ॐ कल्पाय नमः । ४१३. ॐ कल्पाकृतये नमः । ४१४. ॐ कल्पनाशकाय नमः । ४१५. ॐ कल्पकल्पकाय नमः । ४१६. ॐ परमात्मने नमः । ४१७. ॐ प्रधानात्मने नमः । ४१८. ॐ प्रधानपुरुषाय नमः । ४१९. ॐ शिवाय नमः ॥ ४७॥ ४२०. ॐ वेद्याय नमः । ४२१. ॐ वैद्याय नमः । ४२२. ॐ वेदवेद्याय नमः । ४२३. ॐ वेदवेदान्तसंस्तुताय नमः । ४२४. ॐ वेदवक्त्राय नमः । ४२५. ॐ वेदजिह्वाय नमः । ४२६. ॐ विजिह्वाय नमः । ४२७. ॐ जिह्मनाशकाय नमः ॥ ४८॥ ४२८. ॐ कल्याणरूपाय नमः । ४२९. ॐ कल्याणाय नमः । ४३०. ॐ कल्याणगुणसंश्रयाय नमः । ४३१. ॐ भक्तकल्याणदाय नमः । ४३२. ॐ भक्तकामधेनवे नमः । ४३३. ॐ सुराधिपाय नमः ॥ ४९॥ ४३४. ॐ पावनाय नमः । ४३५. ॐ पावकाय नमः । ४३६. ॐ वामाय नमः । ४३७. ॐ महाकालाय नमः । ४३८. ॐ मदापहाय नमः । ४३९. ॐ घोरपातकदावाग्नये नमः । ४४०. ॐ दवभस्मकणप्रियाय नमः ॥ ५०॥ ४४१. ॐ अनन्तसोमसूर्याग्निमण्डलप्रतिमप्रभाय नमः । ४४२. ॐ जगदेकप्रभवे नमः । ४४३. ॐ स्वामिने नमः । ४४४. ॐ जगद्वन्द्याय नमः । ४४५. ॐ जगन्मयाय नमः ॥ ५१॥ ४४६. ॐ जगदानन्ददाय नमः । ४४७. ॐ जन्मजरामरणवर्जिताय नमः । ४४८. ॐ खट्वाङ्गिने नमः । ४४९. ॐ नीतिमते नमः । ४५०. ॐ सत्याय नमः । ४५१. ॐ देवतात्मने नमः । ४५२. ॐ आत्मसम्भवाय नमः ॥ ५२॥ ४५३. ॐ कपालमालाभरणाय नमः । ४५४. ॐ कपालिने नमः । ४५५. ॐ विष्णुवल्लभाय नमः । ४५६. ॐ कमलासनकालाग्नये नमः । ४५७. ॐ कमलासनपूजिताय नमः ॥ ५३॥ ४५८. ॐ कालाधीशाय नमः । ४५९. ॐ त्रिकालज्ञाय नमः । ४६०. ॐ दुष्टविग्रहवारकाय नमः । ४६१. ॐ नाट्यकर्त्रे नमः । ४६२. ॐ नटपराय नमः । ४६३. ॐ महानाट्यविशारदाय नमः ॥ ५४॥ ४६४. ॐ विराट्द्रूपधराय नमः । ४६५. ॐ धीराय नमः । ४६६. ॐ वीराय नमः । ४६७. ॐ वृषभवाहनाय नमः । ४६८. ॐ वृषांकाय नमः । ४६९. ॐ वृषभाधीशाय नमः । ४७०. ॐ वृषात्मने नमः । ४७१. ॐ वृषभध्वजाय नमः ॥ ५५॥ ४७२. ॐ महोन्नताय नमः । ४७३. ॐ महाकायाय नमः । ४७४. ॐ महावक्षसे नमः । ४७५. ॐ महाभुजाय नमः । ४७६. ॐ महास्कन्धाय नमः । ४७७. ॐ महाग्रीवाय नमः । ४७८. ॐ महावक्त्राय नमः । ४७९. ॐ महाशिरसे नमः ॥ ५६॥ ४८०. ॐ महाहनवे नमः । ४८१. ॐ महादंष्ट्राय नमः । ४८२. ॐ महदोष्ठाय नमः । ४८३. ॐ महोदराय नमः । ४८४. ॐ सुन्दरभ्रुवे नमः । ४८५. ॐ सुनयनाय नमः । ४८६. ॐ सुललाटय नमः । ४८७. ॐ सुकन्दराय नमः ॥ ५७॥ ४८८. ॐ सत्यवाक्याय नमः । ४८९. ॐ धर्मवेत्त्रे नमः । ४९०. ॐ सत्यज्ञाय नमः । ४९१. ॐ सत्यवित्तमाय नमः । ४९२. ॐ धर्मवते नमः । ४९३. ॐ धर्मनिपुणाय नमः । ४९४. ॐ धर्माय नमः । ४९५. ॐ धर्मप्रवर्तकाय नमः ॥ ५८॥ ४९६. ॐ कृतज्ञाय नमः । ४९७. ॐ कृतकृत्यात्मने नमः । ४९८. ॐ कृतकृत्याय नमः । ४९९. ॐ कृतागमाय नमः । ५००. ॐ कृत्यविदे नमः । ५०१. ॐ कृत्यविच्छ्रेष्ठाय नमः । ५०२. ॐ कृतज्ञप्रियकृत्तमाय नमः ॥ ५९॥ ५०३. ॐ व्रतकृते नमः । ५०४. ॐ व्रतविच्छ्रेष्ठाय नमः । ५०५. ॐ व्रतविदुषे नमः । ५०६. ॐ महाव्रतिने नमः । ५०७. ॐ व्रतप्रियाय नमः । ५०८. ॐ व्रताधाराय नमः । ५०९. ॐ व्रताकाराय नमः । ५१०. ॐ व्रतेश्वराय नमः ॥ ६०॥ ५११. ॐ अतिरागिणे नमः । ५१२. ॐ वीतरागिणे नमः । ५१३. ॐ रागहेतवे नमः । ५१४. ॐ विरागविदे नमः । ५१५. ॐ रागघ्नाय नमः । ५१६. ॐ रागशमनाय नमः । ५१७. ॐ रागदाय नमः । ५१८. ॐ रागिरागविदे नमः ॥ ६१॥ ५१९. ॐ विदुषे नमः । ५२०. ॐ विद्वत्तमाय नमः । ५२१. ॐ विद्वज्जनमानससंश्रयाय नमः । ५२२. ॐ विद्वज्जनाश्रयाय नमः । ५२३. ॐ विद्वज्जनस्तव्यपराक्रमाय नमः ॥ ६२॥ ५२४. ॐ नीतिकृते नमः । ५२५. ॐ नीतिविदे नमः । ५२६. ॐ नीतिप्रदात्रे नमः । ५२७. ॐ नीतिवित्प्रियाय नमः । ५२८. ॐ विनीतवत्सलाय नमः । ५२९. ॐ नीतिस्वरूपाय नमः । ५३०. ॐ नीतिसंश्रयाय नमः ॥ ६३॥ ५३१. ॐ क्रोधविदे नमः । ५३२. ॐ क्रोधकृते नमः । ५३३. ॐ क्रोधिजनकृते नमः । ५३४. ॐ क्रोधरूपधृषे नमः । ५३५. ॐ सक्रोधाय नमः । ५३६. ॐ क्रोधघ्ने नमः । ५३७. ॐ क्रोधिजनघ्ने नमः । ५३८. ॐ क्रोधकारणाय नमः ॥ ६४॥ ५३९. ॐ गुणवते नमः । ५४०. ॐ गुणविच्छ्रेष्ठाय नमः । ५४१. ॐ निर्गुणाय नमः । ५४२. ॐ गुणवित्प्रियाय नमः । ५४३. ॐ गुणाधाराय नमः । ५४४. ॐ गुणाकाराय नमः । ५४५. ॐ गुणकृते नमः । ५४६. ॐ गुणनाशकाय नमः ॥ ६५॥ ५४७. ॐ वीर्यवते नमः । ५४८. ॐ वीर्यविच्छ्रेष्ठाय नमः । ५४९. ॐ वीर्यविदे नमः । ५५०. ॐ वीर्यसंश्रयाय नमः । ५५१. ॐ वीर्याकाराय नमः । ५५२. ॐ वीर्यकराय नमः । ५५३. ॐ वीर्यघ्ने नमः । ५५४. ॐ वीर्यवर्धकाय नमः ॥ ६६॥ ५५५. ॐ कालविदे नमः । ५५६. ॐ कालकृते नमः । ५५७. ॐ कालाय नमः । ५५८. ॐ बलकृते नमः । ५५९. ॐ बलविदे नमः । ५६०. ॐ बलिने नमः । ५६१. ॐ मनोन्मनाय नमः । ५६२. ॐ मनोरूपाय नमः । ५६३. ॐ बलप्रमथनाय नमः । ५६४. ॐ बलाय नमः ॥ ६७॥ ५६५. ॐ विश्वप्रदात्रे var विद्याप्रदात्रे नमः । ५६६. ॐ विश्वेशाय var विद्येशाय नमः । ५६७. ॐ विश्वमात्रैकसंश्रयाय var विद्यामात्रैकसंश्रयाय नमः । ५६८. ॐ विश्वकाराय var विद्याकाराय नमः । ५६९. ॐ महाविश्वाय var महाविद्याय नमः । ५७०. ॐ विश्वविश्वाय var विद्याविद्याय नमः । ५७१. ॐ विशारदाय नमः ॥ ६८॥ ५७२. ॐ वसन्तकृते नमः । ५७३. ॐ वसन्तात्मने नमः । ५७४. ॐ वसन्तेशाय नमः । ५७५. ॐ वसन्तदाय नमः । ५७६. ॐ ग्रीष्मात्मने नमः । ५७७. ॐ ग्रीष्मकृते नमः । ५७८. ॐ ग्रीष्मवर्धकाय नमः । ५७९. ॐ ग्रीष्मनाशकाय नमः ॥ ६९॥ ५८०. ॐ प्रावृट्कृते नमः । ५८१. ॐ प्रावृडाकाराय नमः । ५८२. ॐ प्रावृट्कालप्रवर्तकाय नमः । ५८३. ॐ प्रावृट्प्रवर्धकाय नमः । ५८४. ॐ प्रावृण्णाथाय नमः । ५८५. ॐ प्रावृड्-विनाशकाय नमः ॥ ७०॥ ५८६. ॐ शरदात्मने नमः । ५८७. ॐ शरद्धेतवे नमः । ५८८. ॐ शरत्कालप्रवर्तकाय नमः । ५८९. ॐ शरन्नाथाय नमः । ५९०. ॐ शरत्कालनाशकाय नमः । ५९१. ॐ शरदाश्रयाय नमः ॥ ७१॥ ५९२. ॐ हिमस्वरूपाय नमः । ५९३. ॐ हिमदाय नमः । ५९४. ॐ हिमघ्ने नमः । ५९५. ॐ हिमनायकाय नमः । ५९६. ॐ शैशिरात्मने नमः । ५९७. ॐ शैशिरेशाय नमः । ५९८. ॐ शैशिरर्तुप्रवर्तकाय नमः ॥ ७२॥ ५९९. ॐ प्राच्यात्मने नमः । ६००. ॐ दक्षिणाकाराय नमः । ६०१. ॐ प्रतीच्यात्मने नमः । ६०२. ॐ उत्तराकृतये नमः । ६०३. ॐ आग्नेयात्मने नमः । ६०४. ॐ निरृतीशाय नमः । ६०५. ॐ वायव्यात्मने नमः । ६०६. ॐ ईशनायकाय नमः ॥ ७३॥ ६०७. ॐ ऊर्ध्वाधःसुदिगाकाराय नमः । ६०८. ॐ नानादेशैकनायकाय नमः । ६०९. ॐ सर्वपक्षिमृगाकाराय नमः । ६१०. ॐ सर्वपक्षिमृगाधिपाय नमः ॥ ७४॥ ६११. ॐ सर्वपक्षिमृगाधाराय नमः । ६१२. ॐ मृगाद्युत्पत्तिकारणाय नमः । ६१३. ॐ जीवाध्यक्षाय नमः । ६१४. ॐ जीववन्द्याय नमः । ६१५. ॐ जीवविदे नमः । ६१६. ॐ जीवरक्षकाय ॥ ७५॥ ६१७. ॐ जीवकृते नमः । ६१८. ॐ जीवघ्ने नमः । ६१९. ॐ जीवजीवनाय नमः । ६२०. ॐ जीवसंश्रयाय नमः । ६२१. ॐ ज्योतिःस्वरूपिणे नमः । ६२२. ॐ विश्वात्मने नमः । ६२३. ॐ विश्वनाथाय नमः । ६२४. ॐ वियत्पतये नमः ॥ ७६॥ ६२५. ॐ वज्रात्मने नमः । ६२६. ॐ वज्रहस्तात्मने नमः । ६२७. ॐ वज्रेशाय नमः । ६२८. ॐ वज्रभूषिताय नमः । ६२९. ॐ कुमारगुरवे ईशानाय नमः । ६३०. ॐ गणाध्यक्षाय नमः । ६३१. ॐ गणाधिपाय नमः ॥ ७७॥ ६३२. ॐ पिनाकपाणये नमः । ६३३. ॐ सूर्यात्मने नमः । ६३४. ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः । ६३५. ॐ अपायरहिताय नमः । ६३६. ॐ शान्ताय नमः । ६३७. ॐ दान्ताय नमः । ६३८. ॐ दमयित्रे नमः । ६३९. ॐ दमाय नमः ॥ ७८॥ ६४०. ॐ ऋषये नमः । ६४१. ॐ पुराणपुरुषाय नमः । ६४२. ॐ पुरुषेशाय नमः । ६४३. ॐ पुरन्दराय नमः । ६४४. ॐ कालाग्निरुद्राय नमः । ६४५. ॐ सर्वेशाय नमः । ६४६. ॐ शमरूपाय नमः । ६४७. ॐ शमेश्वराय नमः ॥ ७९॥ ६४८. ॐ प्रलयानलकृते नमः । ६४९. ॐ दिव्याय नमः । ६५०. ॐ प्रलयानलनाशकाय नमः । ६५१. ॐ त्रियम्बकाय नमः । ६५२. ॐ अरिषड्वर्गनाशकाय नमः । ६५३. ॐ धनदप्रियाय नमः ॥ ८०॥ ६५४. ॐ अक्षोभ्याय नमः । ६५५. ॐ क्षोभरहिताय नमः । ६५६. ॐ क्षोभदाय नमः । ६५७. ॐ क्षोभनाशकाय नमः । ६५८. ॐ सदम्भाय नमः । ६५९. ॐ दम्भरहिताय नमः । ६६०. ॐ दम्भदाय नमः । ६६१. ॐ दम्भनाशकाय नमः ॥ ८१॥ ६६२. ॐ कुन्देन्दुशंखधवलाय नमः । ६६३. ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः । ६६४. ॐ भस्मधारणहृष्टात्मने नमः । ६६५. ॐ तुष्टये नमः । ६६६. ॐ पुष्टये नमः । ६६७. ॐ अरिसूदनाय नमः ॥ ८२॥ ६६८. ॐ स्थाणवे नमः । ६६९. ॐ दिगम्बराय नमः । ६७०. ॐ भर्गाय नमः । ६७१. ॐ भगनेत्रभिदे नमः । ६७२. ॐ उद्यमाय नमः । ६७३. ॐ त्रिकाग्नये नमः । ६७४. ॐ कालकालाग्नये नमः । ६७५. ॐ अद्वितीयाय नमः । ६७६. ॐ महायशसे नमः ॥ ८३॥ ६७७. ॐ सामप्रियाय नमः । ६७८. ॐ सामवेत्रे नमः । ६७९. ॐ सामगाय नमः । ६८०. ॐ सामगप्रियाय नमः । ६८१. ॐ धीरोदात्ताय नमः । ६८२. ॐ महाधीराय नमः । ६८३. ॐ धैर्यदाय नमः । ६८४. ॐ धैर्यवर्धकाय नमः ॥ ८४॥ ६८५. ॐ लावण्यराशये नमः । ६८६. ॐ सर्वज्ञाय सुबुद्धये नमः । ६८७. ॐ बुद्धिमते वराय नमः । ६८८. ॐ तुम्बवीणाय नमः । ६८९. ॐ कम्बुकण्ठाय नमः । ६९०. ॐ शम्बरारिनिकृन्तनाय नमः ॥ ८५॥ ६९१. ॐ शार्दूलचर्मवसनाय नमः । ६९२. ॐ पूर्णानन्दाय नमः । ६९३. ॐ जगत्प्रियाय नमः । ६९४. ॐ जयप्रदाय नमः । ६९५. ॐ जयाध्यक्षाय नमः । ६९६. ॐ जयात्मने नमः । ६९७. ॐ जयकारणाय नमः ॥ ८६॥ ६९८. ॐ जङ्गमाजङ्गमाकाराय नमः । ६९९. ॐ जगदुत्पत्तिकारणाय नमः । ७००. ॐ जगद्रक्षाकराय नमः । ७०१. ॐ वश्याय नमः । ७०२. ॐ जगत्प्रलयकारणाय नमः ॥ ८७॥ ७०३. ॐ पूषदन्तभिदे नमः । ७०४. ॐ उत्कृष्टाय नमः । ७०५. ॐ पञ्चयज्ञाय नमः । ७०६. ॐ प्रभञ्जकाय नमः । ७०७. ॐ अष्टमूर्तये नमः । ७०८. ॐ विश्वमूर्तये नमः । ७०९. ॐ अतिमूर्तये नमः । ७१०. ॐ अमूर्तिमते नमः ॥ ८८॥ ७११. ॐ कैलासशिखरावासाय नमः । ७१२. ॐ कैलासशिखरप्रियाय नमः । ७१३. ॐ भक्तकैलासदाय नमः । ७१४. ॐ सूक्ष्माय नमः । ७१५. ॐ मर्मज्ञाय नमः । ७१६. ॐ सर्वशिक्षकाय नमः ॥ ८९॥ ७१७. ॐ सोमाय सोमकलाकाराय नमः । ७१८. ॐ महातेजसे नमः । ७१९. ॐ महातपसे नमः । ७२०. ॐ हिरण्यश्मश्रवे नमः । ७२१. ॐ आनन्दाय नमः । ७२२. ॐ स्वर्णकेशाय नमः । ७२३. ॐ सुवर्णदृशे नमः ॥ ९०॥ ७२४. ॐ ब्रह्मणे नमः । ७२५. ॐ विश्वसृजे नमः । ७२६. ॐ उर्वीशाय नमः । ७२७. ॐ मोचकाय नमः । ७२८. ॐ बन्धवर्जिताय नमः । ७२९. ॐ स्वतन्त्राय नमः । ७३०. ॐ सर्वमन्त्रात्मने नमः । ७३१. ॐ श्वुतिमते अमितप्रभाय नमः ॥ ९१॥ ७३२. ॐ पुष्कराक्षाय नमः । ७३३. ॐ पुण्यकीर्तये नमः । ७३४. ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः । ७३५. ॐ पुण्यमूर्तये नमः । ७३६. ॐ पुण्यदात्रे नमः । ७३७. ॐ पुण्यापुण्यफलप्रदाय नमः ॥ ९२॥ ७३८. ॐ सारभूताय नमः । ७३९. ॐ स्वरमयाय नमः । ७४०. ॐ रसभूताय नमः । ७४१. ॐ रसाश्रयाय नमः । ७४२. ॐ ॐकाराय नमः । ७४३. ॐ प्रणवाय नमः । ७४४. ॐ नादाय नमः । ७४५. ॐ प्रणतार्तिप्रभञ्जनाय नमः ॥ ९३॥ ७४६. ॐ निकटस्थाय नमः । ७४७. ॐ अतिदूरस्थाय नमः । ७४८. ॐ वशिने नमः । ७४९. ॐ ब्रह्माण्डनायकाय नमः । ७५०. ॐ मन्दारमूलनिलयाय नमः । ७५१. ॐ मन्दारकुसुमावृताय नमः ॥ ९४॥ ७५२. ॐ वृन्दारकप्रियतमाय नमः । ७५३. ॐ वृन्दारकवरार्चिताय नमः । ७५४. ॐ श्रीमते नमः । ७५५. ॐ अनन्तकल्याणपरिपूर्णाय नमः । ७५६. ॐ महोदयाय नमः ॥ ९५॥ ७५७. ॐ महोत्साहाय नमः । ७५८. ॐ विश्वभोक्त्रे नमः । ७५९. ॐ विश्वाशापरिपूरकाय नमः । ७६०. ॐ सुलभाय नमः । ७६१. ॐ असुलभाय नमः । ७६२. ॐ लभ्याय नमः । ७६३. ॐ अलभ्याय नमः । ७६४. ॐ लाभप्रवर्धकाय नमः ॥ ९६॥ ७६५. ॐ लाभात्मने नमः । ७६६. ॐ लाभदाय नमः । ७६७. ॐ वक्त्रे नमः । ७६८. ॐ द्युतिमते नमः । ७६९. ॐ अनसूयकाय नमः । ७७०. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः । ७७१. ॐ दृढाचारिणे नमः । ७७२. ॐ देवसिंहाय नमः । ७७३. ॐ धनप्रियाय नमः ॥ ९७॥ ७७४. ॐ वेदपाय नमः । ७७५. ॐ देवदेवेशाय नमः । ७७६. ॐ देवदेवाय नमः । ७७७. ॐ उत्तमोत्तमाय नमः । ७७८. ॐ बीजराजाय नमः । ७७९. ॐ बीजहेतवे नमः । ७८०. ॐ बीजदाय नमः । ७८१. ॐ बीजवृद्धिदाय नमः ॥ ९८॥ ७८२. ॐ बीजाधाराय नमः । ७८३. ॐ बीजरूपाय नमः । ७८४. ॐ निर्बीजाय नमः । ७८५. ॐ बीजनाशकाय नमः । ७८६. ॐ परापरेशाय नमः । ७८७. ॐ वरदाय नमः । ७८८. ॐ पिङ्गलाय नमः । ७८९. ॐ अयुग्मलोचनाय नमः ॥ ९९॥ ७९०. ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः । ७९१. ॐ सुरगुरवे नमः । ७९२. ॐ गुरवे नमः । ७९३. ॐ सुरगुरुप्रियाय नमः । ७९४. ॐ युगावहाय नमः । ७९५. ॐ युगाधीशाय नमः । ७९६. ॐ युगकृते नमः । ७९७. ॐ युगनाशकाय नमः ॥ १००॥ ७९८. ॐ कर्पूरगौराय नमः । ७९९. ॐ गौरीशाय नमः । ८००. ॐ गौरीगुरुगुहाश्रयाय नमः । ८०१. ॐ धूर्जटये नमः । ८०२. ॐ पिङ्गलजटाय नमः । ८०३. ॐ जटामण्डलमण्डिताय नमः ॥ १०१॥ ८०४. ॐ मनोजवाय नमः । ८०५. ॐ जीवहेतवे नमः । ८०६. ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः । ८०७. ॐ लोकबन्धवे नमः । ८०८. ॐ कलाधाराय नमः । ८०९. ॐ पाण्डुराय नमः । ८१०. ॐ प्रमथाधिपाय नमः ॥ १०२॥ ८११. ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः । ८१२. ॐ योगिने नमः । ८१३. ॐ योगीशाय नमः । ८१४. ॐ योगपुंगवाय नमः । ८१५. ॐ श्रितावासाय नमः । ८१६. ॐ जनावासाय नमः । ८१७. ॐ सुरावासाय नमः । ८१८. ॐ सुमण्डलाय नमः ॥ १०३॥ ८१९. ॐ भववैद्याय नमः । ८२०. ॐ योगिवेद्याय नमः । ८२१. ॐ योगिसिंहहृदासनाय नमः । ८२२. ॐ उत्तमाय नमः । ८२३. ॐ अनुत्तमाय नमः । ८२४. ॐ अशक्ताय नमः । ८२५. ॐ कालकण्ठाय नमः । ८२६. ॐ विषादनाय नमः ॥ १०४॥ ८२७. ॐ आशास्याय नमः । ८२८. ॐ कमनीयात्मने नमः । ८२९. ॐ शुभाय नमः । ८३०. ॐ सुन्दरविग्रहाय नमः । ८३१. ॐ भक्तकल्पतरवे नमः । ८३२. ॐ स्तोत्रे नमः । ८३३. ॐ स्तव्याय नमः । ८३४. ॐ स्तोत्रवरप्रियाय नमः ॥ १०५॥ ८३५. ॐ अप्रमेयगुणाधाराय नमः । ८३६. ॐ वेदकृते नमः । ८३७. ॐ वेदविग्रहाय नमः । ८३८. ॐ कीर्त्याधाराय नमः । ८३९. ॐ कीर्तिकराय नमः । ८४०. ॐ कीर्तिहेतवे नमः । ८४१. ॐ अहेतुकाय नमः ॥ १०६॥ ८४२. ॐ अप्रधृष्याय नमः । ८४३. ॐ शान्तभद्राय नमः । ८४४. ॐ कीर्तिस्तम्भाय नमः । ८४५. ॐ मनोमयाय नमः । ८४६. ॐ भूशयाय नमः । ८४७. ॐ अन्नमयाय नमः । ८४८. ॐ अभोक्त्रे नमः । ८४९. ॐ महेष्वासाय नमः । ८५०. ॐ महीतनवे नमः ॥ १०७॥ ८५१. ॐ विज्ञानमयाय नमः । ८५२. ॐ आनन्दमयाय नमः । ८५३. ॐ प्राणमयाय नमः । ८५४. ॐ अन्नदाय नमः । ८५५. ॐ सर्वलोकमयाय नमः । ८५६. ॐ यष्ट्रे नमः । ८५७. ॐ धर्माधर्मप्रवर्तकाय नमः ॥ १०८॥ ८५८. ॐ अनिर्विण्णाय नमः । ८५९. ॐ गुणग्राहिणे नमः । ८६०. ॐ सर्वधर्मफलप्रदाय नमः । ८६१. ॐ दयासुधार्द्रनयनाय नमः । ८६२. ॐ निराशिषे नमः । ८६३. ॐ अपरिग्रहाय नमः ॥ १०९॥ ८६४. ॐ परार्थवृत्तये मधुराय नमः । ८६५. ॐ मधुरप्रियदर्शनाय नमः । ८६६. ॐ मुक्तादामपरीताङ्गाय नमः । ८६७. ॐ निःसङ्गाय नमः । ८६८. ॐ मङ्गलाकराय नमः ॥ ११०॥ ८६९. ॐ सुखप्रदाय नमः । ८७०. ॐ सुखाकाराय नमः । ८७१. ॐ सुखदुःखविवर्जिताय नमः । ८७२. ॐ विशृङ्खलाय नमः । ८७३. ॐ जगते नमः । ८७४. ॐ कर्त्रे नमः । ८७५. ॐ जितसर्वाय नमः । ८७६. ॐ पितामहाय नमः ॥ १११॥ ८७७. ॐ अनपायाय नमः । ८७८. ॐ अक्षयाय नमः । ८७९. ॐ मुण्डिने नमः । ८८०. ॐ सुरूपाय नमः । ८८१. ॐ रूपवर्जिताय नमः । ८८२. ॐ अतीन्द्रियाय नमः । ८८३. ॐ महामायाय नमः । ८८४. ॐ मायाविने नमः । ८८५. ॐ विगतज्वराय नमः ॥ ११२॥ ८८६. ॐ अमृताय नमः । ८८७. ॐ शाश्वताय शान्ताय नमः । ८८८. ॐ मृत्युघ्ने नमः । ८८९. ॐ मूकनाशनाय नमः । ८९०. ॐ महाप्रेतासनासीनाय नमः । ८९१. ॐ पिशाचानुचरावृताय नमः ॥ ११३॥ ८९२. ॐ गौरीविलाससदनाय नमः । ८९३. ॐ नानागानविशारदाय नमः । ८९४. ॐ विचित्रमाल्यवसनाय नमः । ८९५. ॐ दिव्यचन्दनचर्चिताय नमः ॥ ११४॥ ८९६. ॐ विष्णुब्रह्मादिवन्द्यांघ्रये नमः । ८९७. ॐ सुरासुरनमस्कृताय नमः । ८९८. ॐ किरीटलेढिफालेन्दवे नमः । ८९९. ॐ मणिकंकणभूषिताय नमः ॥ ११५॥ ९००. ॐ रत्नांगदांगाय नमः । ९०१. ॐ रत्नेशाय नमः । ९०२. ॐ रत्नरञ्जितपादुकाय नमः । ९०३. ॐ नवरत्नगणोपेतकिरीटिने नमः । ९०४. ॐ रत्नकञ्चुकाय नमः ॥ ११६॥ ९०५. ॐ नानाविधानेकरत्नलसत्कुण्डलमण्डिताय नमः । ९०६. ॐ दिव्यरत्नगणाकीर्णकण्ठाभरणभूषिताय नमः ॥ ११७॥ ९०७. ॐ गलव्यालमणये नमः । ९०८. ॐ नासापुटभ्राजितमौक्तिकाय नमः । ९०९. ॐ रत्नांगुलीयविलसत्करशाखानखप्रभाय नमः ॥ ११८॥ ९१०. ॐ रत्नभ्राजद्धेमसूत्रलसत्कटितटाय नमः । ९११. ॐ पटवे नमः । ९१२. ॐ वामाङ्कभागविलसत्पार्वतीवीक्षणप्रियाय नमः ॥ ११९॥ ९१३. ॐ लीलावलंबितवपुषे नमः । ९१४. ॐ भक्तमानसमन्दिराय नमः । ९१५. ॐ मन्दमन्दारपुष्पौघलसद्वायुनिषेविताय नमः ॥ १२०॥ ९१६. ॐ कस्तूरीविलसत्फालाय नमः । ९१७. ॐ दिव्यवेषविराजिताय नमः । ९१८. ॐ दिव्यदेहप्रभाकूटसन्दीपितदिगन्तराय नमः ॥ १२१॥ ९१९. ॐ देवासुरगुरुस्तव्याय नमः । ९२०. ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः । ९२१. ॐ हस्तराजत्पुण्डरीकाय नमः । ९२२. ॐ पुण्डरीकनिभेक्षणाय नमः ॥ १२२॥ ९२३. ॐ सर्वाशास्यगुणाय नमः । ९२४. ॐ अमेयाय नमः । ९२५. ॐ सर्वलोकेष्टभूषणाय नमः । ९२६. ॐ सर्वेष्टदात्रे नमः । ९२७. ॐ सर्वेष्टाय नमः । ९२८. ॐ स्फुरन्मङ्गलविग्रहाय नमः ॥ १२३॥ ९२९. ॐ अविद्यालेशरहिताय नमः । ९३०. ॐ नानाविद्यैकसंश्रयाय नमः । ९३१. ॐ मूर्तिभवाय नमः । ९३२. ॐ कृपापूराय नमः । ९३३. ॐ भक्तेष्टफलपूरकाय नमः ॥ १२४॥ ९३४. ॐ सम्पूर्णकामाय नमः । ९३५. ॐ सौभाग्यनिधये नमः । ९३६. ॐ सौभाग्यदायकाय नमः । ९३७. ॐ हितैषिणे नमः । ९३८. ॐ हितकृते नमः । ९३९. ॐ सौम्याय नमः । ९४०. ॐ परार्थैकप्रयोजनाय नमः ॥ १२५॥ ९४१. ॐ शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणाय नमः । ९४२. ॐ जिष्णवे नमः । ९४३. ॐ नेत्रे नमः । ९४४. ॐ वषट्काराय नमः । ९४५. ॐ भ्राजिष्णवे नमः । ९४६. ॐ भोजनाय नमः । ९४७. ॐ हविषे नमः ॥ १२६॥ ९४८. ॐ भोक्त्रे नमः । ९४९. ॐ भोजयित्रे नमः । ९५०. ॐ जेत्रे नमः । ९५१. ॐ जितारये नमः । ९५२. ॐ जितमानसाय नमः । ९५३. ॐ अक्षराय नमः । ९५४. ॐ कारणाय नमः । ९५५. ॐ क्रुद्धसमराय नमः । ९५६. ॐ शारदप्लवाय नमः ॥ १२७॥ ९५७. ॐ आज्ञापकेच्छाय नमः । ९५८. ॐ गम्भीराय नमः । ९५९. ॐ कवये नमः । ९६०. ॐ दुःस्वप्ननाशकाय नमः । ९६१. ॐ पञ्चब्रह्मसमुत्पत्तये नमः । ९६२. ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः । ९६३. ॐ क्षेत्रपालकाय नमः ॥ १२८॥ ९६४. ॐ व्योमकेशाय नमः । ९६५. ॐ भीमवेषाय नमः । ९६६. ॐ गौरीपतये नमः । ९६७. ॐ अनामयाय नमः । ९६८. ॐ भवाब्धितरणोपायाय नमः । ९६९. ॐ भगवते नमः । ९७०. ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॥ १२९॥ ९७१. ॐ वराय नमः । ९७२. ॐ वरिष्ठाय नमः । ९७३. ॐ नेदिष्ठाय नमः । ९७४. ॐ प्रियाय नमः । ९७५. ॐ प्रियदवाय नमः । ९७६. ॐ सुधिये नमः । ९७७. ॐ यन्त्रे नमः । ९७८. ॐ यविष्ठाय नमः । ९७९. ॐ क्षोदिष्ठाय नमः । ९८०. ॐ स्थविष्ठाय नमः । ९८१. ॐ यमशासकाय नमः ॥ १३०॥ ९८२. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः । ९८३. ॐ हेमांगाय नमः । ९८४. ॐ हेमरूपाय नमः । ९८५. ॐ हिरण्यदाय नमः । ९८६. ॐ ब्रह्मज्योतिषे नमः । ९८७. ॐ अनावेक्ष्याय नमः । ९८८. ॐ चामुण्डाजनकाय नमः । ९८९. ॐ रवये नमः ॥ १३१॥ ९९०. ॐ मोक्षार्थिजनसंसेव्याय नमः । ९९१. ॐ मोक्षदाय नमः । ९९२. ॐ मोक्षनायकाय नमः । ९९३. ॐ महाश्मशाननिलयाय नमः । ९९४. ॐ वेदाश्वाय नमः । ९९५. ॐ भूरथाय नमः । ९९६. ॐ स्थिराय नमः ॥ १३२॥ ९९७. ॐ मृगव्याधाय नमः । ९९८. ॐ चर्मधाम्ने नमः । ९९९. ॐ प्रच्छन्नाय नमः । १०००. ॐ स्फटिकप्रभाय नमः । १००१. ॐ सर्वज्ञाय नमः । १००२. ॐ परमार्थात्मने नमः । १००३. ॐ ब्रह्मानन्दाश्रयाय नमः । १००४. ॐ विभवे नमः ॥ १३३॥ १००५. ॐ महेश्वराय नमः । १००६. ॐ महादेवाय नमः । १००७. ॐ परब्रह्मणे नमः । १००८. ॐ सदाशिवाय नमः ॥ १३४॥ Proofread by K S Ramachandran ramachandran underscore ksr at yahoo.ca ramachandran underscore ksr at yahoo.ca and Avinash Sathaye sohum at ms.uky.edu
% Text title      : shivasahasranAmAvalI based on stotra in RudrayAmala tantra
% File name       : shiva1000nAmarudrayAmala.itx
% itxtitle       : shivasahasranAmAvalI (rudrayAmala)
% engtitle       : shivasahasranAmAvalI based on stotra in Rudrayamala
% Category       : sahasranAmAvalI, shiva, stotra
% Location       : doc_shiva
% Sublocation      : shiva
% Texttype       : stotra
% Language       : Sanskrit
% Subject        : hinduism/religion
% Transliterated by   : Ravi Chander r_ravi_c at hotmail.com
% Proofread by     : Proofread by KSRamachanran ramachandran_ksr at yahoo.ca, Avinash Sathaye sohum at ms.uky.edu
% Description-comments : rudrayaamala tantra
% Indexextra      : (rudrayAmala)
% Latest update     : December 23, 2007
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP