॥ उपनिषदां सूचिः ॥

अक्षमाला(?)duplicate अक्षमालिका*duplicate अक्षि* अग्निरहस्य अथर्वण-महानारायण अथर्वशिखा*duplicate अथर्वशीर*duplicate अथर्वशीर्षduplicate अद्वयतारक* अद्वैत अद्वैतभावना अधि अध्यात्म* अनुभवसार अन्नपूर्णा* अमनस्क अमृतनाद* अरण्य अरुण अल्ला Adyar Unpublished list - book p. 392 अवधूत* अव्यक्त* आचमन आत्म* आत्मपूजा आत्मप्रबोध(?) आत्मबोध* आत्मषट्क आथर्वणद्वितीय आयुर्वेद आरुणिduplicate आरुणिकduplicate आरुणेय*duplicate आर्षेय आश्रम इतिहास ईशावास्य* उत्तरनारायण ऊर्ध्वपुण्ड्र एकाक्षर* ऐतरेय* कठ*duplicate कठरुद्र* कठवल्लीduplicate कठशीक्षा कठश्रुति काठकशिखा कात्यायनी कान्त कापिल कामकला कामराजकीलितोद्धार कालाग्निरुद्र* कालिका कालिसन्तरण* कालीमेधादीक्षित कुण्डिका* कृष्ण* कृष्णपुरुषोत्तमसिद्धान्त(?) कृष्णौत्तरतापनी केन* कैवल्य* कौल कौषीतकीब्राह्मण* क्षुरिका* गणपती* गणेशपूर्वतापनी गणेशौत्तरतापनी गर्भ* गान्धर्व गायत्री गायत्रीरहस्य गारुड* गार्ग गालव गुह्यकाली गुह्यषोढन्यास गोपालतापनी* गोपीचन्दन गोरक्ष चक्र चक्षुduplicate चक्षुरूप चक्षुरोग चतुर्वेद चाक्षुषduplicate चिती चुलिका छागलेय छान्दोग्य* जाबाल(यजुर्वेद)*duplicate जाबाल(सामवेद)*duplicate जाबालदर्शनduplicate जाबालीduplicate जैमिनीयब्राह्मण ज्ञान तदेव ताण्ड्य रहस्य तारसार* तारा तुरीयduplicate तुरीयातीत अवधूतduplicate तुर्यातीत*duplicate तुलसी तेजबिन्दु तेजोबिन्दु* तैत्तिरीय* त्रिपुरतापनी* त्रिपुरसुन्दरी त्रिपुरा* त्रिपुरामहा त्रिशिखिब्राह्मण* त्रिसुपर्णा दक्षिणामूर्ति* दत्तduplicate दत्तात्रेय*duplicate दत्तात्रेयोत्तरतपिनिduplicate दर्शन* दुर्वास देवी* देव्यथर्वशिर(?) द्वय ध्यान ध्यानबिन्दु* नादबिन्दु* नारद नारदपरिव्राजक* नारायण*duplicate नारायणपूर्वतापनीduplicate नारायणौत्तरतापनिduplicate निरालम्ब* निरुक्त निर्वाण* नीलरुद्र नृसिंहषट्चक्र नृसिंहोत्तरतापनी* पञ्चब्रह्म* परब्रह्म* परम परमहंस* परमहंसपरिव्राजक* पशुपतिब्रह्म* पारमात्मिक पारायण पिङ्गला(?) पिण्ड पिण्डब्रह्माण्ड पीताम्बर पैङ्गल*duplicate प्रणव प्रश्न* प्राण(?) प्राणाग्निहोत्र* बटुक बह्वृचा* बाष्कल(३) बिल्वduplicate बिल्व(२)duplicate बृहज्जाबाल* बृहत्सन्न्यास बृहदवधूत बृहदारण्यक* बृहन्नारायण ब्रह्म* ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्मबिन्दु(अमृतबिन्दु)* ब्रह्मविद्या* भवसन्तरण भस्म* भाव(?) भावना* भिक्षुक* मठाम्नाय मण्डलब्राह्मण* मदन्माया मल्लारि महा* महाचक्रावरण महानारायण* महावाक्य* महावाक्यविवरण माण्डुक्य* मान्त्रिक* मुक्तिका* मुण्डक* मुद्गल* मृत्युलाङ्गूल मैत्रायणि* मैत्रेयी* यज्ञोपवीत याज्ञवल्क्य* याज्ञिकी योग योगकुण्डलि योगकुण्डलिनी* योगचूडामणि* योगतत्त्व* योगराज योगशिखा* योनि रमणपरविद्या(?) रस राजश्यामलारहस्य राधाduplicate राधिकाduplicate रामकृष्णपरमहंस(?) recently written रामतापनी(?)duplicate रामपूर्वोत्तरतापनी*duplicate रामरहस्य* रुद्र रुद्रहृदय* रुद्राक्ष* रुद्राक्षजाबाल रुद्राक्षज्वाला लक्ष्मी लघु अवधूत लघु जाबाल लघु संन्यास लाङ्गूल लिङ्ग वज्रपञ्जर वज्रसूचिका* वनदुर्गा वराह* वासुदेव* विश्राम विष्णुहृदय वृद्धजाबाल वैराग्य शकट शङ्ख शरभ* शाक्तायनduplicate शाट्यायनी*duplicate शाण्डिल्य* शारीरक* शिव शिवसङ्कल्प शुक शुकरहस्य* शौक शौनक श्याम श्रीकृष्णपुरुषोत्तम श्रीचक्र श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरी श्रीविद्यातारक श्वेतामृत्तिका श्वेताश्वतर* षोढ संहार संहिता सङ्कर्षण सदानन्द सन्ध्या सन्न्यास* सरस्वती(ऋग्वेदीय)(?) सरस्वतीरहस्य* सर्व सर्वसार* सर्वोपनिषत्सारupanishad? सहवा सामरहस्य सावित्री* सिद्धान्त सिद्धान्तविठ्ठल सिद्धान्तशिखा सिद्धान्तसार सीता* सुदर्शन सुबाल* सुमुख्य सुरभि सुवर्णधर्म सूर्य* सूर्यतापनी सौभाग्य* सौभाग्यलक्ष्मी स्कन्द* स्वसंवेद्य हंस* हंसषोढ हनुमदोक्तराम हयग्रीव* हरीनाम हेरम्ब Encoded and proofread by Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com Total 286 above are listed in Roman alphabetical order. The asterisk indicates the Upanishads mentioned in muktikopaniShad. Those marked with question mark are of doubtful status as they appear to be constructed/composed. Following books were used to get the list. http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/326692 Vol. 1 (Sadhale - Upanishad Vakya Kosha) http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/407750 Vol. 2 (Sadhale - Upanishad Vakya Kosha) Total =223 http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/383598 Unpublished Upanishads (Adyar Libray) T=75 with repeats Jacob's Concordance to Upanishads and Gita http://www.dharmicscriptures.org/scriptures/ English translation of the 120 upanishads (? Bhattacharya). Some like purva and uttaratApanI have been counted as separate. A list of Upanishads in Translations (prepared by Kurt Keutzer) The following are available English translations of various upanishads in print, including some yoga upanishads: Aiyar, K. N., translator, 1914. Thirty minor Upanishads, including the Yoga Upanishads . Madras, 280 pages. Deussen, Paul. 1980. Sixty Upanishads of the Veda - Part I. Translated by V. M. Bedekar , G. B. Palsule. First ed. 2 vols. Vol. 1. Delhi: Motilal Banarsidas,543 pages. Deussen, Paul. 1980. Sixty Upanishads of the Veda - Part 2. Translated by V. M. Bedekar , G. B. Palsule. First ed. 2 vols. Vol. 2. Delhi: Motilal Banarsidas,544-1095 pages. Kriyananda, Goswami. 1993. The Kriya Yoga Upanishad and the Mystical Upanishads. Fourth ed. Chicago: The Temple of Kriya Yoga,99 pages. Varenne, Jean. 1989. Yoga and the Hindu Tradition. Translated from French by Derek Coltman. Delhi: Motilal Banarsidas,253 pages. (Contains translation of the Darshana Upanishad) The following list indicates which yoga upanishads are translated in which references. Some of these are available at archive.org K.N. Aiyar refers to Aiyar 1914 Deussen refers to Deussen 1980 Kriyananda refers to Kriyananda 1993 Sivananda refers to Sivananda 1994 Varenne refers to Varenne 1989 Advayataraka Upanishad Amritabindu Upanishad (K. N. Aiyar, Deussen, Kriyananda) Amritanada Upanishad (Deussen) Brahmabindu Upanishad (Deussen) Brahmavidya Upanishad (Deussen, Kriyananda) Chulika Upanishad (Deussen, Kriyananda) Darshana Upanishad (Varenne) Dhyanabindu Upanishad (K. N. Aiyar, Deussen, Kriyananda) Hamsa Upanishad (K. N. Aiyar) Ksurika Upanishad (Deussen, Kriyananda) Mahavakya Upanishad Mandalabrahma Upanishad (K. N. Aiyar) Nadabindu Upanishad (K. N. Aiyar, Deussen, Kriyananda) Pashupatabrahma Upanishad Shandilya Upanishad (K. N. Aiyar) Tejobindu Upanishad (Deussen, Kriyananda) Trishikhibrahma Upanishad Varaha Upanishad (K. N. Aiyar) Yogachudamani Upanishad Yogakundali Upanishad (K. N. Aiyar, Sivananda) Yogashikha Upanishad (Kriyananda) Yogatattva Upanishad (K. N. Aiyar, Deussen, Kriyananda)

% Text title      : A List of Upanishads
% File name       : upanishadconsolidated.itx
% itxtitle       : upaniShadAM sUchiH
% engtitle       : upaniShadAM sUchiH
% Category       : upaniShat
% Location       : doc_upanishhat
% Sublocation      : upanishhat
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
% Proofread by     : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
% Indexextra      : muktikopanishad list
% Latest update     : November 21, 2016
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org
This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP