॥ श्रीनृसिंहाष्टोत्तरशतनामावली ॥

ॐ नृसिंहाय नमः । ॐ पुष्कराय नमः । ॐ कराळाय नमः । ॐ विकृअताय नमः । ॐ हिरण्यकशिपो नमः । ॐ वृक्षोदारणाय नमः । ॐ नखान्कुराय नमः । ॐ विकृताय नमः । ॐ प्रह्लादवरदाय नमः । ॐ श्रीमते नमः । १० ॐ अप्रमेय परक्रमाय नमः । ॐ नवच्छटाभिन्नघनाय नमः । ॐ भक्तानाम् अभयप्रदाय नमः । ॐ ज्वालामुखाय नमः । ॐ तीक्ष्णकेशाय नमः । ॐ जगताम्कारणाय नमः । ॐ सर्वभीतसमाधानाय नमः । ॐ सदूनाम्बलवर्धनाय नमः । ॐ त्रिणेत्राय नमः । ॐ कपिलाय नमः । २० ॐ प्राम्शवे नमः । ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः । ॐ स्थूलग्रीवाय नमः । ॐ प्रसन्नत्मने नमः । ॐ जम्बूनदपरश्कृताय नमः । ॐ श्री व्योमकेशप्रभ्रतिये नमः । ॐ त्रिदशेइरभिसम्स्थुताय नमः । ॐ उपसम्हृत सप्तार्चिताय नमः । ॐ कबळीकृतमारुताय नमः । ॐ दिग्दन्तावळिदर्पाय नमः । ३० ॐ कद्रुज्योल्लणनाशाघ्नाय नमः । । ॐ आचारक्रियहन्त्रेय नमः । ॐ ब्रह्मण्याय नमः । ॐ भक्तवत्सलाय नमः । ॐ समुद्रसलिलोद्भूत हालाहल विशीर्णकृतये नमः । ॐ ओजः पपूरिताशेश चराचर जगत्राय नमः । ॐ हृषीकेशाय नमः । ॐ जगत्राणाय नमः । ॐ सर्वगाय नमः । ॐ सर्वरक्षाय नमः । ४० ॐ नास्तिक प्रत्यवायार्थ दर्शितार्थ प्रभावते नमः । ॐ हिरण्यकशिपोरग्रे स्तम्भास्थम्भ समुद्भवाय नमः । ॐ उग्राय नमः । ॐ अग्निज्वाल मलिने नमः । ॐ सुतीश्णाय नमः । ॐ भीमदर्शनाय नमः । ॐ मुग्दाखिल जगद्जीवाय नमः । । ॐ जगताम् कारणाय नमः । ॐ सर्वभूत समाधानाय नमः । ॐ ईश्वराय नमः । ५० ॐ न्रसिम्हाय नमः । ॐ सर्वधारकाय नमः । ॐ विष्नुवे नमः । ॐ जिष्नवे नमः । ॐ जगद्धम्ने नमः । ॐ बहिरन्थः प्रकाशक्रते नमः । ॐ योगिहृत्पद्म मद्यस्थायिने नमः । ॐ योगिने नमः । ॐ योगिविदुत्तमाय नमः । ॐ क्रष्ते नमः । ६० ॐ हन्त्रे नमः । ॐ अखिलात्रात्रे नमः । ॐ व्योमरूपाय नमः । ॐ जन्नर्दनाय नमः । ॐ चिन्मयाय नमः । ॐ प्रकृतये नमः । ॐ साक्षिणे नमः । ॐ गुणातीताय नमः । ॐ गुणात्मकाय नमः ॥ ॐ पापविस्छेदकृते नमः । ७० ॐ कर्त्रे नमः । ॐ सर्वपापविमोचकाय नमः । ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय नमः । ॐ सूक्ष्माय नमः । ॐ अव्ययाय नमः । ॐ शाश्वताय नमः । ॐ अनन्ताय नमः । ॐ विरजिते नमः । ॐ परमेश्वराय नमः । ॐ मायाविने नमः । ८० ॐ जगदाधाराय नमः । ॐ अनिमिषाय नमः । ॐ अक्षराय नमः । ॐ अनादिनिधनाय नमः । ॐ नित्याय नमः । ॐ परब्रह्माभिदयकाय नमः । ॐ शन्खचक्रगदाशर्ंगविरजित चतुर्भुजाय नमः । ॐ पीताम्बरधराय नमः । ॐ ध्यासितवक्षसे नमः । ॐ शान्ताय नमः । ९० ॐ शतपुष्पैस्सुपूजिताय नमः । ॐ चण्डोद्दण्डताण्डवाय नमः । ॐ ज्वलिताननाय नमः । ॐ भीमपराक्रमाय नमः । ॐ बहुरूपदृते नमः । ॐ स्रस्विणे नमः । ॐ श्रीवत्स्येणविराजिताय नमः । ॐ लक्ष्मीप्रियपरिग्रहाय नमः । ॐ कथोरकुटिलेक्षणाय नमः । ॐ दैतेयवक्षोदळनसार्धिकृत नखयुधय नमः । १०० ॐ आशेषप्राणिभयदप्रचण्डोद्दण्डताण्डवाय नमः । ॐ निटिलसुतघर्माम्बु बिन्दु सम्ज्वलिताननाय नमः । ॐ वज्र्जिव्हाय नमः । ॐ महामूर्तये नमः । ॐ भीमाय नमः । ॐ भीमपराक्रमाय नमः । ॐ स्वभक्तार्पित कारुण्याय नमः । ॐ बहुदाय बहुरूपधृते नमः । ॐ श्री हरिये नमः । ॥ इति श्री नऋसिंह अष्टोत्तरशत नामावलिः ॥ Encoded and proofread by Sowmya Ramkumar
% Text title      : narasiMhAShTottarashatanAmAvali
% File name       : narasimha108-5.itx
% itxtitle       : nRisiMhAShTottarashatanAmAvalI 3
% engtitle       : Shri Nrisinha Ashtottarashata Namavali
% Category       : aShTottarashatanAmAvalI, vishhnu, dashAvatAra, nAmAvalI
% Location       : doc_vishhnu
% Sublocation      : vishhnu
% SubDeity       : dashAvatAra
% Texttype       : nAmAvalI
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Sowmya Ramkumar
% Proofread by     : Sowmya Ramkumar
% Description-comments : 108 names of shrii narasiMha
% Latest update     : November 18, 1997
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP