॥ श्रीवेङ्कटेशपञ्चकस्तोत्रम् ॥

श्रीधराधिनायकं श्रितापवर्गदायकं श्रीगिरीशमित्रमम्बुजेक्षणं विचक्षणम् । श्रीनिवासमादिदेवमक्षरं परात्परं नागराङ्गिरीश्वरं नमामि वेङ्कटेश्वरम् ॥ १॥ उपेन्द्रमिन्दुशेखरारविन्दजामरेन्द्र बृन्दारकादिसेव्यमानपादपङ्कजद्वयम् । चन्द्रसूर्यलोचनं महेन्द्रनीलसन्निभम् नागराङ्गिरीश्वरं नमामि वेङ्कटेश्वरम् ॥ २॥ नन्दगोपनन्दनं सनन्दनादिवन्दितं कुन्दकुट्मलाग्रदन्तमिन्दिरामनोहरम् । नन्दकारविन्दशङ्खचक्रशार्ङ्गसाधनं नागराङ्गिरीश्वरं नमामि वेङ्कटेश्वरम् ॥ ३॥ नागराजपालनं भोगिनाथशायिनं नागवैरिगामिनं नगारिशत्रुसूदनम् । नागभूषणार्चितं सुदर्शनाद्युदायुधं नागराङ्गिरीश्वरं नमामि वेङ्कटेश्वरम् ॥ ४॥ तारहीरक्षीरशार [तारहीरशार] दाभ्रतारकेशकीर्ति [सं] विहार [हारहार] मादिमध्य् [म] आन्तशून्यमव्ययम् । तारकासुराटवीकुठारमद्वितीयकं नागराङ्गिरीश्वरं नमामि वेङ्कटेश्वरम् ॥ ५॥ ॥ इति श्रीवेङ्कटेश्वरपञ्चकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥ ॥ श्रीवेङ्कटेश्वरार्पणमस्तु ॥ ॥ श्रीरस्तु ॥ From a telugu book veNkaTeshakAvyakalApa Encoded and proofread by Malleswara Rao Yellapragada malleswararaoy at yahoo.com
% Text title      : shrIveMkaTeshapanchakastotram
% File name       : veMkaTeshapanchakastotram.itx
% itxtitle       : veNkaTeshapanchakastotram
% engtitle       : shrIveMkaTeshapanchakastotram
% Category       : panchaka, vishhnu, venkateshwara, stotra
% Location       : doc_vishhnu
% Sublocation      : vishhnu
% SubDeity       : venkateshwara
% Texttype       : stotra
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Malleswara Rao Yellapragada malleswararaoy at yahoo.com
% Proofread by     : Malleswara Rao Yellapragada malleswararaoy at yahoo.com
% Source        : Venkatesha Kavyakalapa
% Indexextra      : (Venkatesha Kavyakalapa)
% Latest update     : December 19, 2015
% Send corrections to  : sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP