॥ श्रीविष्णुस्तुती ब्रह्मोक्त नरसिंहपुऱाने ॥

ब्रह्मोवाच नमः क्षीराब्धिवासाय नागपर्यङ्कशायिने । नमः श्रीकरसंस्पृष्टदिव्यपादाय विष्णवे ॥ १५॥ नमस्ते योगनिद्राय योगान्तर्भाविताय च । तार्क्ष्यासनाय देवाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ १६॥ नमः क्षीराब्धिकल्लोलस्पृष्टमात्राय शार्ङ्गिणे । नमोऽरविन्दपादाय पद्मनाभाय विष्णवे ॥ १७॥ भक्तार्चितसुपादाय नमो योगप्रियाय वै । शुभाङ्गाय सुनेत्राय माधवाय नमो नमः ॥ १८॥ सुकेशाय सुनेत्राय सुललाटाय चक्रिणे । सुवक्त्राय सुकर्णाय श्रीधराय नमो नमः ॥ १९॥ सुवक्षसे सुनाभाय पद्मनाभाय वै नमः । सुभ्रुवे चारुदेहाय चारुदन्ताय शार्ङ्गिणे ॥ २०॥ चारुजङ्घाय दिव्याय केशवाय नमो नमः । सुनखाय सुशान्ताय सुविद्याय गदाभृते ॥ २१॥ धर्मप्रियाय देवाय वामनाय नमो नमः । असुरघ्नाय चोग्राय रक्षोघ्नाय नमो नमः ॥ २२॥ देवानामार्तिनाशाय भीमकर्मकृते नमः । नमस्ते लोकनाथाय रावणान्तकृते नमः ॥ २३॥ इति । अध्याय ४७ श्लोक १५-२३, अध्याय श्लोक संख्या १५९ From Narasimhapurana adhyAya 47. Selected verses. https://archive.org/details/NarsimhaPuranGitapress Proofread by Singanallur Ganesan singanallur at gmail.com
% Text title      : Vishnustuti by Brahma in Narasimhapurana 
% File name       : viShNustutibrahmoktaNP.itx
% itxtitle       : viShNustutiH (brahmoktA narasi.nhapurANAntargatA)
% engtitle       : Vishnustuti by Brahma in Narasimhapurana 
% Category       : vishhnu, stotra
% Location       : doc_vishhnu
% Sublocation      : vishhnu
% SubDeity       : vishnu
% Texttype       : stotra
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Proofread by     : Singanallur Ganesan singanallur at gmail.com
% Translated by     : https://archive.org/details/NarsimhaPuranGitapress
% Description-comments : Narasimhapurana adhyAya 47. Stotra 15-23
% Indexextra      : (narasi.nhapurANa)
% Latest update     : June 29, 2013
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP