॥ श्रीविष्णु अष्टोत्तरशतनामावली २ ॥

अथवा नारायणाष्टोत्तरशतनामावलिः ॐ विष्णवे नमः । ॐ लक्ष्मीपतये नमः । ॐ कृष्णाय नमः । ॐ वैकुण्ठाय नमः । ॐ गरुडध्वजाय नमः । ॐ परब्रह्मणे नमः । ॐ जगन्नाथाय नमः । ॐ वासुदेवाय नमः । ॐ त्रिविक्रमाय नमः । ॐ दैत्यान्तकाय नमः । ॐ मधुरिपवे नमः । ॐ तार्क्ष्यवाहनाय नमः । ॐ सनातनाय नमः । ॐ नारायणाय नमः । ॐ पद्मनाभाय नमः । ॐ हृषीकेशाय नमः । ॐ सुधाप्रदाय नमः । ॐ माधवाय नमः । ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः । ॐ स्थितिकर्त्रे नमः । ॐ परात्पराय नमः । ॐ वनमालिने नमः । ॐ यज्ञरूपाय नमः । ॐ चक्रपाणये नमः । ॐ गदाधराय नमः । ॐ उपेन्द्राय नमः । ॐ केशवाय नमः । ॐ हंसाय नमः । ॐ समुद्रमथनाय नमः । ॐ हरये नमः । ॐ गोविन्दाय नमः । ॐ ब्रह्मजनकाय नमः । ॐ कैटभासुरमर्दनाय नमः । ॐ श्रीधराय नमः । ॐ कामजनकाय नमः । ॐ शेषशायिने नमः । ॐ चतुर्भुजाय नमः । ॐ पाञ्चजन्यधराय नमः । ॐ श्रीमते नमः । ॐ शार्ङ्गपाणये नमः । ॐ जनार्दनाय नमः । ॐ पीताम्बरधराय नमः । ॐ देवाय नमः । ॐ सूर्यचन्द्रविलोचनाय नमः । ॐ मत्स्यरूपाय नमः । ॐ कूर्मतनवे नमः । ॐ क्रोडरूपाय नमः । ॐ नृकेसरिणे नमः । ॐ वामनाय नमः । ॐ भार्गवाय नमः । ॐ रामाय नमः । ॐ बलिने नमः । ॐ कल्किने नमः । ॐ हयाननाय नमः । ॐ विश्वम्भराय नमः । ॐ शिशुमाराय नमः । ॐ श्रीकराय नमः । ॐ कपिलाय नमः । ॐ ध्रुवाय नमः । ॐ दत्तत्रेयाय नमः । ॐ अच्युताय नमः । ॐ अनन्ताय नमः । ॐ मुकुन्दाय नमः । ॐ दधिवामनाय नमः । ॐ धन्वन्तरये नमः । ॐ श्रीनिवासाय नमः । ॐ प्रद्युम्नाय नमः । ॐ पुरुषोत्तमाय नमः । ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः । ॐ मुरारातये नमः । ॐ अधोक्षजाय नमः । ॐ ऋषभाय नमः । ॐ मोहिनीरूपधारिणे नमः । ॐ सङ्कर्षणाय नमः । ॐ पृथवे नमः । ॐ क्षीराब्धिशायिने नमः । ॐ भूतात्मने नमः । ॐ अनिरुद्धाय नमः । ॐ भक्तवत्सलाय नमः । ॐ नराय नमः । ॐ गजेन्द्रवरदाय नमः । ॐ त्रिधाम्ने नमः । ॐ भूतभावनाय नमः । ॐ श्वेतद्वीपसुवास्तव्याय नमः । ॐ सनकादिमुनिध्येयाय नमः । ॐ भगवते नमः । ॐ शङ्करप्रियाय नमः । ॐ नीलकान्ताय नमः । ॐ धराकान्ताय नमः । ॐ वेदात्मने नमः । ॐ बादरायणाय नमः । ॐ भागीरथीजन्मभूमिपादपद्माय नमः । ॐ सतां प्रभवे नमः । ॐ स्वभुवे नमः । ॐ विभवे नमः । ॐ घनश्यामाय नमः । ॐ जगत्कारणाय नमः । ॐ अव्ययाय नमः । ॐ बुद्धावताराय नमः । ॐ शान्तात्मने नमः । ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः । ॐ दामोदराय नमः । ॐ विराड्रूपाय नमः । ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः । ॐ आदिदेवाय नमः । ॐ देवदेवाय नमः । ॐ प्रह्लादपरिपालकाय नमः । ॐ श्रीमहाविष्णवे नमः । इति श्री महाविष्ण्वष्टोत्तरशतनामवलिः समाप्ता ॥
% Text title      : Vishnu's 108 Names 2
% File name       : vishnu108ver2.itx
% itxtitle       : viShNu aShTottarashatanAmAvalI 2 athavA nArAyaNAShTottarashatanAmAvaliH
% engtitle       : Vishnu's 108 Names 2
% Category       : aShTottarashatanAmAvalI, vishhnu, nAmAvalI
% Location       : doc_vishhnu
% Sublocation      : vishhnu
% SubDeity       : vishnu
% Texttype       : nAmAvalI
% Author        : Vyasa by tradition
% Language       : Sanskrit
% Subject        : hinduism/religion
% Transliterated by   : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
% Proofread by     : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
% Description-comments : Mahabharata
% Latest update     : Jan. 23, 2003
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP