॥ श्रीशङ्कर ग्रन्थावली ॥

श्री शङ्कर ग्रन्थावलिः । (in ten volumes - total pages 6163) Published by Samata Books, Madras (First published 1910, Samata revised Edition 1981) Publsiher: V. Sadanand, Samata Books 10 Kamaraj Bhavan, 573 Mount Road (=3DAnna Salai) Madras 600 006, India Printed at All India Press, Pondicherry, India) (Ten Volumes, total 6163 pages) DETAILED CONTENTS IN ALL 10 VOLUMES=20 Volume 1: स्तोत्राणि (a total of 65 stotraMs - 440 pages) गणेश स्तोत्राणि: (2 stotrams) गणेश पञ्चरत्नम् (5 sholakms) गणेश भुजङ्गम् (9) सुब्रह्मण्य स्तोत्राणि: (1 stotraM) सुब्रह्मण्य भुजङ्गम् (33) ईश्वर स्तोत्राणि: (14 stotrams) शिव भुजङ्गम् (40) शिवानन्दलहरी (100) शिवपादादि केशान्तवर्णनस्तोत्रम् (41) शिवकेशादि पादान्तवर्णनस्तोत्रम्(29) वेदसार शिवस्तोत्रम्(11) शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम् (15) सुवर्णमालास्तुतिः (50) दशश्लोकी स्तुतिः (10) दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम् (25) श्री दक्षिणामूर्त्यष्टकम् (8+1=3D9) श्रीमृत्युञ्जयमानसिकपूजास्तोत्रम् (46) शिवनामावल्यष्टकम् (8+1=3D9) शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम् (6) उमामहेश्वर स्तोत्रम् (13) देवी स्तोत्राणि: (13 stotrams) सौन्दर्यलहरी (100) (? 103) देवीभुजङ्गस्तोत्रम् (28) आनन्दलहरी (20) त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोत्रम् (110) त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजा स्तोत्रम् (127) देवी चतुःषष्ट्युपचारपूजास्तोत्रम् (72) त्रिपुरसुन्दर्यष्टकम् (8) ललितापञ्चरत्नम् (5) कल्याणवृष्टि स्तवः (16) नवरत्नमालिका (9) मन्त्रमातृकापुष्पमालास्तवः (17) गौरीदशकम् (10+1=3D11) भवानी भुजङ्गम् (17) हनूमत् स्तोत्रम् (1 stotraM) हनुमत्पञ्चरत्नम् (5+1=3D6) विष्णु स्तोत्राणि: (11 stotraM) श्रीराम भुजङ्गप्रयात स्तोत्रम् (29) लक्ष्मी नृसिंह पञ्चरत्नम् (5) लक्ष्मी नृसिंहकरुणरस स्तोत्रम् (17) श्री विष्णूभुजङ्गप्रयात स्तोत्रम् (14) विष्णुपादादि केशान्तस्तोत्रम् (52) पाण्डुरङ्गाअष्टकम् (8+1=3D9) अच्युताष्टकम् (8+1=3D9) कृष्णाष्टकम् (8) हरि स्तुतिः (43) गोविन्दाष्टकम्( 8+1=3D9) भगवन्मानसपूजा (10) संकीर्ण स्तोत्राणि: (23 stotras, including some on shiva, devi, etc) मोहमुद्गरः (31) कनकधारा स्तोत्रम् (18) अन्नपूर्णाष्टकम् (8+4=3D12) मीनाक्षी पञ्चरत्नम् (5) मीनाक्षी स्तोत्रम् (8) दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् (19) कालभैरवाष्टकम् (8+1=3D9) नर्मदाष्टकम् (8+1=3D9) यमुनाष्टकम् (I) (8) यमुनाष्टकम् (II) (9) गङ्गाष्टकम् (8+1=3D9) मणिकर्णिकाष्टकम् (8+1=3D9) निर्गुणमानसपूजा (33) प्रातः स्मरण स्तोत्रम् (4) जगन्नाथाष्टकम् (8) षट् पदी स्तोत्रम् (7) भ्रमाम्बाष्टकम् (8+1=3D9) शिव पञ्चाक्षर नक्षत्रमाला स्तोत्रम् (28) द्वादश लिङ्ग स्तोत्रम् (13) अर्ध नारीश्वर स्तोत्रम् (9) शारदा भुजङ्गप्रयाताष्टकम् (8) गुर्वष्टकम् (8+1=3D9) काशीपञ्चकम् (5)
Volume 2: प्रकरण प्रबन्धावलिः (30 works - 343 pages) प्रबोध सुधाकरः (257 shlokams) स्वात्मप्रकाशिका (68) मनीषापञ्चकम् (5) अद्वैतपञ्चकम् (5) निर्वाण षट्कम् (6) अद्वैतानुभूतिः (84) ब्रह्मानुचिन्तनम् (28) प्रश्नोत्तर रत्नमालिका (67) सदाचारानुसन्धानम् (55) योगतारावली (29) उपदेशपञ्चकम् (5) धन्याष्टकम् (8) जीवन्मुक्तानन्दलहरी (17) अनात्मश्रीविगर्हण प्रकरणम् (18) स्वरूपानुसंधानाष्टकम् (8+1=9) यतिपञ्चकम् (5) पञ्चीकरणम् (prose) तत्वोपदेशः (87) एकश्लोकी (1) मायापञ्चकम् (5) प्रौढानुभूतिः (17) ब्रह्मज्ञानावलीमाला (20) लघुवाक्यवृत्तिः (18) निर्वाणमञ्जरी (12) अपरोक्षानुभूतिः (144) वाक्यवृत्तिः (53) स्वात्मनिरूपणम् (153) आत्मबोधः (68) शतश्लोकी (100) दशश्लोकी (10)
Volume 3: उपदेश रचनावली ( 3 works - 466 pages) विवेकचूडामणिः उपदेशसाहस्री (गद्यप्रबन्धः, पद्यप्रबन्धः) सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः
Volumer 4: प्रपञ्चसारः (573 pages) (पटल १-३३)
Volume 5: लघुभाष्यम् ( 5 works - 535 pages) श्री विष्णुसहस्रनामस्तोत्रभाष्यम् सनत् सुजातीय भाष्यम् श्री ललिता त्रिशती भाष्यम् हस्तामलकीय भाष्यम् अध्यात्मपाटल भाष्यम्
Volume 6: श्रीमद् भगवद्गीता भाष्यम् (592 pages)
Volume 7: ब्रह्मसूत्रभाष्यम् (adhyAya 1,2,3,4 - 885 pages)
Volume 8: उपनिषद्भाष्यआणि ( 10 upaniShat - 923 pages) ईशोपनिषद्भाष्यम् केनोपनिषत् (पद भाष्यम्) केनोपनिषत् (वाक्य भाष्यम्) कठोपनिषद्भाष्यम् (adhyAYa 1, adhyAya 2) प्रश्नोपनिषद्भाष्यम् मुण्डकोपनिषद्भाष्यम् (muNDaka 1,2,3) माण्डूक्योपनिषत्कारिका भाष्यम् ऐतरेयोपनिषद्भाष्यम् (adhyAya 1,2,3) तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यम् (शिख़्शावल्लि, बृघुवल्लि, ब्रह्मानन्दवल्लि) नृसिंहपूर्वतापन्युपनिषद्भाष्यम् (प्रथमोपनिषत्, द्वितीयोपनिषत्, तृतीयोपनिषत्, चतुर्थोपनिषत्, पञ्चमोपनिषत्)
Volume 9: छान्दोग्योपनिषद्भाष्यम् (572 pages)
Volume 10: बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम् (834 pages)
Info By Narayanaswami and Sunderji
% Text title      : shaNkara granthAvaliH
% File name       : SCW.itx
% itxtitle       : shANkaragranthAvalI
% engtitle       : Shri Sankara's Works
% Category       : sUchI, shankarAchArya
% Location       : doc_z_misc_shankara
% Sublocation      : shankara
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Indexextra      : (a list of complete works of Shankaracharya)
% Latest update     : October 1, 2010
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP