॥ भृगु सूत्रम् ॥

अथ तन्वादिद्वादशभावस्थितरविफलमाह तत्रादौ लग्ने रविफलम् आरोग्यं भवति ॥ १॥ पित्तप्रकृतिः नेत्ररोगी ॥ २॥ मेधावी सदाचारी वा ॥ ३॥ उष्नोदरवान् ॥ ४॥ मूर्खः पुत्रहीनः ॥ ५॥ तिक्ष्नबुद्धिः ॥ ६॥ अल्पभाषी प्रवासशीलः सुखी ॥ ७॥ स्वोच्चे कीर्तिमान् ॥ ८॥ बलिनिरीक्षिते विद्वान् ॥ ९॥ नीचे प्रतापवान् ॥ १०॥ जानद्वेषी दरिद्रः अन्धकः ॥ ११॥ शुभदृष्टे न दोषः ॥ १२॥ सिंहे स्वांशे नाथह् ॥ १३॥ कुलीरे जानवान् ॥ १४॥ रोगी बुदबुदाक्षह् ॥ १५॥ मकरो हृद्रोगी ॥ १६॥ मीने स्त्रीजनसेवी ॥ १७॥ कन्यायां रवौ कन्याप्रजः दारहीनः कृतघ्नः ॥ १८॥ क्षेत्री शुभयुक्तह् आरोग्यवान् ॥ १९॥ पापयुते शत्रुनीछक्षेत्रे तृतीये वर्षे ज्वरपीडा ॥ २०॥ शुभदृष्टे न दोषः ॥ २१॥ लग्नाद् द्वितीये रविफलम् मुखरोगी ॥ २२॥ पंछविंशतिवर्षे राजदण्डेन द्रव्यच्छेदः ॥ २३॥ उच्चे स्वक्षेत्रे वा दोषः ॥ २४॥ पापयुते नेत्ररोगी ॥ २५॥ स्वल्पविद्वान् रोगी ॥ २६॥ शुभवीक्षिते धनवान् दोषादीन् व्यपहरती ॥ २७॥ नेत्रसौख्यम् ॥ २८॥ स्वोच्चे स्वक्षेत्रे वा बहुधनवान् ॥ २९॥ बुधयुते पवनवाक् ॥ ३०॥ धनाधिपः स्वोच्चे वाग्मी ॥ ३१॥ शास्त्रजः जानवान् नेत्रसौख्यम् राजयोगश्छ ॥ ३२॥ लग्नातृतीये रविफलम् बुद्धिमान् अनुजरहितः ज्येष्ठनाशः ॥ ३३॥ पंचमे वर्षे चतुरश्टद्वादशवर्षे वा किंचित्पीदा ॥ ३४॥ पापयुते क्रूरकर्ता ॥ ३५॥ द्विभ्रातृमान् पराक्रमी ॥ ३६॥ युद्धे शूरश्च ॥ ३७॥ कीर्तिमान् निजधनभोगी ॥ ३८॥ शुभयुते सोदरवृद्दिः ॥ ३९॥ भावाधिपे बलयुते भ्रातृदीर्घयुः ॥ ४०॥ पापयुते पापेक्षणवंशान्नाशः ॥ ४१॥ शुभवीक्षनवशाद्धनवान् भोगी सुखी च ॥ ४२॥ लग्नाच्चतुर्थे रविफलम् हीनांगः अहंकारी जनविरोधी उष्नदेही मनः पीडावान् ॥ ४३॥ द्वात्रिंशद्वर्षे सर्वकर्मनुकूलवान् ॥ ४४॥ बहुप्रतिष्ठासिद्धिः सत्तापदवीजानसौर्यसम्पन्नः ॥ ४५॥ धनधान्यहीनः ॥ ४६॥ भावाधिपे बलयुते स्वक्षेत्रेत्रिकोणे केन्द्रे लक्ष्नापेक्ष्या आन्दोलिकाप्राप्तिः ॥ ४७॥ पापयुते पापविक्षनवशाद् दुष्टस्थाने दुर्वहनसिद्धिः ॥ ४८॥ क्षेत्रेहीनः ॥ ४९॥ परगृह एव वासः ॥ ५०॥ लग्नात्पंचमे रविफलम् निर्धनः स्थूलदेही सप्तमे वर्षे पित्रारिष्टवान् ॥ ५१॥ मेधावी अल्पुत्रः बुद्धिमान् ॥ ५२॥ भावाधिपे बलयुते पुत्रसिद्धिः ॥ ५३॥ राहुकेतुयुते सर्पशापात् सुतक्षयः ॥ ५४॥ कुजयुते शत्रुयुते मूलात् ॥ ५५॥ शुभदृष्टयुते न दोषः ॥ ५६॥ सूर्यशरभादिषु भक्तः ॥ ५७॥ बलयुते पुत्रसमृद्धिः ॥ ५८॥ लग्नात्षष्ठे रविफलम् अल्पजातिः ॥ ५९॥ शत्रुवृद्धिः धनधान्यसमृद्धिः ॥ ६०॥ विंशतिवर्षे नेत्र वैपरीत्यं भवति ॥ ६१॥ शुभदृष्टयुते न दोषः ॥ ६२॥ अहिकानन पारकृन्मन्त्रसेवी ॥ ६३॥ कीर्तिमान् शोकरोगी महोष्नदेही ॥ ६४॥ शुभयुते भावाधिपे देहारोग्यम् ॥ ६५॥ जातिशत्रुबाहुल्यम् ॥ ६६॥ भावाधिपे दुर्बले शत्रुनाशः ॥ ६७॥ पितृदुर्बलः ॥ ६८॥ लग्नत्सप्तमे रविफलम् विवाहविलम्बनं स्त्रीद्वेषी परदाररतह् दारद्वयवान् ॥ ६९॥ पञ्चविंशतिवर्षे देशान्तर प्रवेशः ॥ ७०॥ अभक्ष्य भक्षनः विनोदशीलः दारद्वेषी ॥ ७१॥ नाशान्तबुद्धिः ॥ ७२॥ स्वर्क्षेबलवति एकदारवान् ॥ ७३॥ शत्रुनीचवीक्षिते पापयुते वीक्षनैर्बहुदारवान् ॥ ७४॥ लग्नादष्टमे रविफलम् अल्पपुत्रः नेत्ररोगी ॥ ७५॥ दशमे वर्षे शिरोव्रनी ॥ ७६॥ शुभयतुदृष्टे तत्परिहारह् ॥ ७७॥ अल्पधनवान् गोमहिष्यादिनाशः ॥ ७८॥ देहे रोगः ॥ ७९॥ ख्यातिमान् ॥ ८०॥ भावाधिपे बलयुते इष्टक्षेत्रवान् ॥ ८१॥ स्वोच्चेस्वक्षेत्रे दीर्घयुः ॥ ८२॥ लग्नान्नवमे रविफलम् सूर्यादिदेवताभक्तः ॥ ८३॥ धार्मिकः अल्पभाग्यः पितृद्वेषी सुतदारवान् स्वोच्चे स्वक्षेत्रे तस्य पिता दीर्घयु ॥ ८४॥ बहुधनवान् तपोध्यानशीलः गुरूदेवताभक्तः ॥ ८५॥ निचारिपापक्षेत्रे पपैर्युते दृष्टे वा पितृनाशः ॥ ८६॥ शुभयुते वीक्षनवशाद्वा पिता दिर्घयुः ॥ ८७॥ लग्नाद्दशमे रविफलम् अष्टादशवर्षे विद्यादिकारेन प्रसिद्धो भवति द्रव्यार्जनसमर्थश्च ॥ ८८॥ दृष्टत्रितः राजप्रियः सत्कर्मरतः राजशूरः ख्यातिमान् ॥ ८९॥ स्वोच्चे स्वक्षेत्रे बल परः ॥ ९०॥ कीर्तिप्रसिद्धिः ॥ ९१॥ तटाकक्षेत्रगोपुरादिब्राह्मण प्रतिष्टासिद्धिः ॥ ९२॥ पापक्षेत्रे पापयुते पापदृश्टवशात् कर्मविघ्नकरः ॥ ९३॥ दुष्टकृतिः ॥ ९४॥ अनाचारः दुष्कर्मकृत्पापी ॥ ९५॥ लग्नादेकादशे रविफलम् बहुधान्यवान् पंचविंशतिवर्षे वाहनसिद्धिः ॥ ९६॥ धनवाग्जालद्रव्यार्जनसमर्थः प्रभुज्वरितबृत्यजनस्नेहः ॥ ९७॥ पापयुते बहुधान्यव्ययः ॥ ९८॥ वाहनहीनः ॥ ९९॥ स्वक्षेत्रे स्वोच्चे अधिकप्राबल्यम् ॥ १००॥ वाहनेशयुते बहुक्षेत्रे वित्ताधिकारः ॥ १०१॥ वाहनयोगेन न बहुभाग्यवान् ॥ १०२॥ लग्नाद्द्वादशे रविफलम् षट्त्रिंशद्वर्षे गुल्मरोगी ॥ १०३॥ अपात्रव्ययकारी पतितः धनहानिः ॥ १०४॥ गोहत्यादोषकृत् परदेशवासी ॥ १०५॥ भावाधिपे बलयुते वा देवतासिद्धिः ॥ १०६॥ शय्याखट् वंगादिसौख्यम् ॥ १०७॥ पापयुते अपात्रव्ययकारी सुखश्य्याहीनः ॥ १०८॥ षष्तेशेयुते कुष्ठरोगयुतः शुभदृष्टयुते निवृत्तिः ॥ १०९॥ पापी रोगवृद्धिमान् ॥ ११०॥ अथ तन्वादिद्वादशभावस्थितचन्द्रफलमाह तत्रादौ लग्ने चन्द्रफलम् रूपलावण्ययुक्तश्चपलः व्याधिना जलाच्चसौख्यः ॥ १॥ पंचदशवर्षे बहुयात्रावन् ॥ २॥ मेषवृषभकर्कलग्ने चन्द्रेशास्त्र परः ॥ ३॥ धनी सुखी नृपालः मृदुवक् बुद्धिरहितः मृदुगात्रः बली ॥ ४॥ शुभदृष्टे बलवान् ॥ ५॥ बुद्धिमान् आरोग्यवान् वाग्जालकः धनी ॥ ६॥ लग्नेशे बलरहिते व्याधिमान् ॥ ७॥ शुभदृष्टे आरोग्यवान् ॥ ८॥ लग्नाद्द्वितीये चन्द्रफलम् शोभनवान् बहुप्रतापी धनवान अल्पसन्तोषि ॥ ९॥ अष्टादशवर्षे राजद्वरेण सेनाधिपत्योगः ॥ १०॥ पापयुतेविद्याहीनः ॥ ११॥ शुभयुते बहुविद्याधनवान् ॥ १२॥ एकेनैवपूर्णचन्द्रेण सम्पूर्णधनवान् ॥ १३॥ अनेक विद्यावान् ॥ १४॥ लग्नाद्तृतीये चन्द्रफलम् भगिनीसामान्यः वातशरीरी अन्नहीनः अल्पभाग्यः ॥ १५॥ चतुर्विंशतिवर्षे भाविरुपेन राजदंडेन द्रव्यच्छेदः ॥ १६॥ गोमहिष्यादिहीनः ॥ १७॥ पिशुनः मेधावी सहोदर वृद्धि ॥ १८॥ लग्नाच्चतुर्थे चन्द्रफलम् राज्याभिशिक्तः अश्ववान् क्षीरसमृद्धिः धनधान्यसमृद्धिः मतृरोगी ॥ १९॥ परस्त्रीस्तनपानकारी ॥ २०॥ मिष्ठान्नसम्पन्नः परस्त्रीलोलः सौख्यवान् ॥ २१॥ पूर्णचन्द्रं स्वक्षेत्रे बलवान् मतृदीर्घयुः क्षीणचन्द्रे पापयुते मातृनाशः ॥ २२॥ वाहनहीनह् बलयुते वाहनसिद्धिः ॥ २३॥ भावाधिपे स्वोच्चे अनेकाश्वादिवाहनसिद्धिः ॥ २४॥ लग्नात्पंचमे चन्द्रफलम् स्त्रीदेवतासिद्धिः भर्यरूपवती ॥ २५॥ क्वचित् कोपवती ॥ २६॥ स्तनमध्येलंछनं भवति ॥ २७॥ चतुष्पादलाभः स्त्रीद्वयम् बहुक्षीरलाभः सत्त्वयुतः बहुश्रमोत्पन्नः चिन्तावान् स्त्रीप्रजावान् एकपुत्रवान् ॥ २८॥ स्त्रीदेवतोपासनावान् ॥ २९॥ शुभयुते वीक्षणवशादनुग्रहसमर्थः ॥ ३०॥ पापयुतेक्षणवशान्निग्रहसमर्थः ॥ ३१॥ पूर्णचन्द्रे बलवान् अन्नदानप्रीतिः अनेकबुधप्रसादैश्वर्यसम्पन्नः सत्कर्मकृत् भाग्यसमृद्धिः राजयोगी जानवान् ॥ ३२॥ लग्नात्षष्टे चन्द्रफलम् अधिकदारिद्रयदेही ॥ ३३॥ षट्त्रिंशद्वर्षे विधवासंगमी तत्र पापयुते हीनपापकरः ॥ ३४॥ राहुकेतुयुते अर्थहीनः ॥ ३५॥ घोरः शत्रुकलहवान् सहोदरहीन अग्निमंद्यादिरोगी ॥ ३६॥ तटाककूपादिषु जलादिगण्डः ॥ ३७॥ पापयुते रोगवान् ॥ ३८॥ क्षीणचन्द्रे पूर्नफलानि ॥ ३९॥ शुभयुते बलवान् अरोगी ॥ ४०॥ लग्नात्सप्तमे चन्द्रफलम् मृदुभाशी पार्श्वनेकः द्वात्रिंशद्वर्षे स्त्रीयुक्तः ॥ ४१॥ स्त्रीलोलः स्त्रीमूलेन ग्रंथिशस्त्रादिपीडा ॥ ४२॥ राजप्रसादलाभः ॥ ४३॥ भावाधिपे बलयुते स्त्रीद्वयम् ॥ ४४॥ क्षीणचन्द्रे कलत्रनाशः पूर्नचन्द्रे बलयुते स्वोच्चे एकदारवान् ॥ ४५॥ भोगलुब्धः ॥ ४६॥ लग्नादष्टमे चन्द्रफलम् अल्पवाहनवान् ॥ क्॥ तडाकादिषुगण्डः ॥ ख्॥ स्त्रीमूलेनबंधुजन परित्यागी ॥ ग्॥ स्वर्क्षे स्वोच्चे दीर्घयुः क्षीने वा मध्यमायुः ॥ घ्॥ लग्नान्नवमे चन्द्रफलम् बहुश्रुतवन् पुण्यवान् ॥ ४७॥ तटाकगोपुरदिनिर्मण पुण्यकर्ता ॥ ४८॥ पुत्रभाग्यवान् ॥ ४९॥ पूर्णचन्द्रे बलयुते बहुभाग्यवान् ॥ ५०॥ पितृदीर्घयुः ॥ ५१॥ पापयुते पापक्षेत्रे भाग्यहीनः ॥ ५२॥ नष्टपितृमातृकः ॥ ५३॥ लग्नाद्दशमे चन्द्रफलम् विद्यावान् ॥ ५४॥ पापयुते सप्तविंशतिवर्षे विधवासंगमेन जनविरोधी ॥ ५५॥ अतिमेधावी ॥ ५६॥ सत्यकर्मनिरतः कीर्तिमान् दयावान् ॥ ५७॥ भावाधिपे बलयुते विशेसत्कर्मसिद्धिः ॥ ५८॥ पापनिरिक्षिते पापयुते वा दुष्कृतिः ॥ ५९॥ कर्मविघ्नकरः ॥ ६०॥ लग्नादेकादशे चन्द्रफलम् बहुश्रुतवान् पुत्रवान् उपकारि ॥ ६१॥ पंचाशद्वर्षेपुत्रर्णबहुप्राबल्ययोगः ॥ ६२॥ गुणाढ्यः ॥ ६३॥ भावाधिपे बलहीने बहुधन व्ययः ॥ ६४॥ बलयुते लाभवान् ॥ ६५॥ लाभेचन्द्रे निक्षिपलाभः ॥ ६६॥ शुक्रयुतेन नरवाहन-योग ॥ ६७॥ बहुविद्यावान् ॥ ६८॥ क्षेत्रवान् अनेकजनरक्षणभाग्यवान् ॥ ६९॥ लग्नाद्द्वादशे चन्द्रफलम् दुर्भोजनः दुष्पात्रव्ययः कोपोद्भवव्यसन समृद्धिमान् स्त्रीयोगयुक्तः अन्न हीनः ॥ ७०॥ शुभयुते विद्वान् दयावान् पापशत्रुयुते पापलोकः शुभमित्रयुते श्रेष्ठलोकवान् ॥ ७१॥ अथ तन्वादिद्वादशभावस्थित भौमफलम् तत्रादौ लग्ने भौमफलम् देहे व्रणं भवति ॥ १॥ दृढगात्रः चौरबुभूषकः बृहन्नाभि रक्तपाणिः शूरो बलवान् मूर्खः कोपवान् सभानशौर्य धनवान् चापलवान् चित्ररोगी क्रोधी दुर्जनः ॥ २॥ स्वोच्चे स्वक्षेत्रे आरोग्यम् दृढ्गात्रवान् राजसन्मान कीर्तिः ॥ ३॥ दीर्घयुः ॥ ४॥ पापशत्रुयुते अल्पायु ॥ ५॥ स्वल्पपुत्रवान् वातशूलादिरोगः दुर्मुखः ॥ ६॥ स्वोच्चे लग्नर्क्ष धनवान् ॥ ७॥ विद्यावान् नेत्रविलासवान् ॥ ८॥ तत्र पापयुते पापक्षेत्रे पापदृश्टयुते नेत्र रोगः ॥ ९॥ लग्नाद्वितीये भौमफलम् विद्याहीनः लाभवान् ॥ १०॥ पष्ठाधिपेनयुतः तिष्ठति चेन्नेत्रवैपरीत्यं भवति ॥ ११॥ शुभदृष्टे परिहारः ॥ १२॥ स्वोच्चे स्वक्षेत्रे विद्यावान् ॥ १३॥ नेत्र विलासः ॥ १४॥ तत्र पापयुतेक्षेत्रे पापदृष्टे नेत्ररोगः ॥ १५॥ लग्नात्तृतीये भौमफलम् स्वस्त्री व्यभिचारिणी ॥ १६॥ शुभदृष्टे न दोष अनुजहीनः ॥ १७॥ द्रव्यलाभः ॥ १८॥ राहुकेतुयुते वेश्यासंगमः ॥ १९॥ भ्रातृद्वेषी क्लेशयुतः शुभगः ॥ २०॥ अल्पसहोदरः ॥ २१॥ पापयुते पापवीक्षणेन भ्रातृनाशः ॥ २२॥ उच्चस्वक्षेत्रे शुभयुते भ्राता दीर्घयुः धैर्यविक्रमवान् ॥ २३॥ युद्धे शूरः ॥ २४॥ पापयुते मित्रक्षेत्रे धृतिमान् ॥ २५॥ लग्नाच्चतुर्थे भौमफलम् ग्रहच्छिद्रम् ॥ २६॥ अष्टमे वर्षे पित्रारिष्टं मातृरोगी ॥ २७॥ सौम्ययुते परगृहवासः ॥ २८॥ निरोगशरिरि क्षेत्रहीनः धनधान्यहीनः जीर्णगृहवासः ॥ २९॥ उच्चे स्वक्षेत्रे शुभयुते मित्रक्षेत्रे वाहनवान् क्षेत्रवान् मातृदीर्घयुः ॥ ३०॥ नीचर्क्षे पापमृत्युयुते मातृनाशः ॥ ३१॥ सौम्ययुते वाहन निष्ठावान् ॥ ३२॥ बन्धुजनद्वेषी स्वदेशपरित्यागी वस्त्रहीनः ॥ ३३॥ लग्नात्पंचमे भौमफलम् निर्धनः पुत्राभावः दुर्मार्गी राजकोपः ॥ ३४॥ षष्ठवर्षे आयुधेन किंचिदण्डकालः ॥ ३५॥ दुर्वसन जानशीलवान् ॥ ३६॥ मायावादी ॥ ३७॥ तीक्षणधीः ॥ ३८॥ उच्चे स्वक्षेत्रे पुत्रसमृद्धिः अन्नदान्प्रियः ॥ ३९॥ राजाधिकारयोगः शत्रुपीडा ॥ ४०॥ पापयुते पापक्षेत्रे पुत्रनाशः ॥ ४१॥ बुद्धि भ्रंशादिरोगः ॥ ४२॥ रन्ध्रेशे पापयुते पापी ॥ ४३॥ वीरः ॥ ४४॥ दत्त पुत्र योगः ॥ ४५॥ लग्नात्षष्ठे भौमफलम् प्रसिद्धः ॥ ४६॥ कार्यसमर्थः ॥ ४७॥ शत्रुहन्ता पुत्रवान् सप्तविंशति वर्षे कन्यकाश्वादि युत ऊढवान् ॥ ४८॥ शत्रुक्षयः ॥ ४९॥ शुभर्क्षे शुभयुते शुभदृष्टे पूर्णफलानि ॥ ५०॥ वातशूलादिरोगः ॥ ५१॥ बुधक्षेत्रे युते कुष्ठरोगः ॥ ५२॥ शुभदृष्ते परिहारः ॥ ५३॥ लग्नात्सप्तमे भौमफलम् स्वदार पीडा ॥ ५४॥ पापार्ते पापयुतेन च स्वर्क्षे स्वदार हानिः ॥ ५५॥ शुभयुते जीवति पत्यौ स्त्रीनाशः ॥ ५६॥ विदेशपरः ॥ ५७॥ उच्चमित्र स्वक्षेत्र शुभयुते पपक्षेत्रे ईक्षणवशात्कलत्र नाशः ॥ ५८॥ अथवा चोरव्यभिचार मूलेन कलत्रान्तरं दुष्टस्त्रीसंगः ॥ ५९॥ भगचुम्बनवान ॥ ६०॥ चतुष्पाद मैथुनवान् मद्यपानाप्रियः ॥ ६१॥ मन्दयुते दृष्ते शिश्नचुंबन परः ॥ ६२॥ केतुयुते रजस्वला स्त्री सम्भोगी ॥ ६३॥ तत्रशत्रुयुते बहुकलत्रनाशः ॥ ६४॥ अवीरः अहंकारी वाशुभदृष्टे न दोषः ॥ ६५॥ लग्नादष्टमे भौमफलम् नेत्ररोगी अर्धायुः पित्ररिष्टं मूत्रकृच्छृरोगः ॥ ६६॥ अल्पपुत्रवान् वातशूलादिरोगः दारसुखयुतः ॥ ६७॥ शुभयुते देहारोग्याम् दीर्घयु मुनष्यादि वृद्धिः ॥ ६८॥ पापक्षेत्रे पापयुते ईक्षणवशाद्वात क्ष्यादि रोगः पूत्रकृच्छृधिक्यं वा ॥ ६९॥ मध्यमायुः ॥ ७०॥ भावाधिपबलयुते पूर्नायुः ॥ ७१॥ लग्नान्नवमे भौमफलम् पित्रारिष्टम् ॥ ७२॥ भाग्यहीनः ॥ ७३॥ उच्चस्वक्षेत्रे गुरुदारगः ॥ ७४॥ लग्नाद्दशमे भौमफलम् जनवल्लभः ॥ ७५॥ भावाधिपे बलयुते भ्राता दीर्घयुः ॥ ७६॥ विशेश भाग्यवान् ध्यानशीलवान् गुरुभक्ति युतः ॥ ७७॥ पापयुते कर्मविघ्नवान् ॥ ७८॥ शुभयुते शुभक्षेत्रे कर्मसिद्धिः ॥ ७९॥ कीर्तिप्रतिश्ठावान् अष्टादशवर्षे द्रव्यार्जन समर्थः ॥ ८०॥ सर्वसमर्थः दृढगात्र चोरबुद्धिः पापयुते पापक्षेत्रे कर्मविघ्नकरः ॥ ८१॥ दुष्कृतिः ॥ ८२॥ भाग्येश कर्मेशयुते महाराजयौवराज्ये पत्ताभिषेकवान् ॥ ८३॥ गुरुयुते गजान्तैश्वर्यवान् ॥ ८४॥ बूसमृद्धिमान् ॥ ८५॥ लग्नादेकदश भौमफलम् बहुकृत्यवान् धनी स्वगुने राशुलाभवान् ॥ ८६॥ क्षेत्रेशयुते राजाधिपत्यवान् ॥ ८७॥ शुभद्वययुते माहाराजाधिपत्ययोगः ॥ ८८॥ भ्रातृवित्तवान् ॥ ८९॥ लग्नाद्द्वादशे भौमफलम् द्रव्याभावः वातपित्तदेहः ॥ ९०॥ पापयुते दाम्भिकः ॥ ९१॥ अथ तन्वादि द्वादश भावस्थित बुधफलमाह तत्रादौ लग्ने बुधफलम् विद्यावान् विवाहादिबहुश्रुतवान् ॥ १॥ अनेकदेशे सार्वभौमः मन्त्रवादी पिशाछोच्चाटन समर्थः मृदुभाषी विद्वान् क्षमीदयावान् ॥ २॥ सप्तविंशतिवर्षे तीर्थयात्रायोगः बहुलाभवान् बहुविद्यावान् ॥ ३॥ पापयुते पापक्षेत्रे देहेरोगः पित्तपांडुरोगः ॥ ४॥ शुभयुते शुभक्षेत्रे देहारोग्यम् ॥ ५॥ स्वर्णकान्तिदेहः ज्योतिषशस्त्र पठितह् अंगहीनः सज्जनद्वेषी नेत्ररोगी ॥ ६॥ सप्तदशवर्षे भ्रातृणामन्योन्यकलहः ॥ ७॥ वंचकः ॥ ८॥ उच्चस्वक्षेत्रे भ्रातृसौख्यम् ॥ ९॥ श्रेष्ठलोकं गमिष्यति ॥ १०॥ पापयुते पापदृष्टयुते नीचर्क्षे पापलोकं गमिष्यति ॥ ११॥ शय्यासुखवर्जितः क्षुद्रदेवतोपासकः ॥ १२॥ पापमंदादियुते वामनेत्रे हानिः षष्ठेशयुते नीचेशयुते वा न दोषः ॥ १३॥ अपात्रव्ययवान् ॥ १४॥ पापहा ॥ १५॥ शुभयुते निश्चयेन धनधान्यादिमान् धार्मिक बुद्धिः ॥ १६॥ अस्त्रवित् गणितशास्त्रजः सौख्यवान् तर्कशास्त्रवित्दृढ गात्रः ॥ १७॥ लग्नाद् द्वितीये बुधफलम् पुत्र समृद्धिः वाचालकः वेदशस्त्रविचक्षणः संकल्पसिद्वया संयुतः धनी गुणाढ्यः सद्गुणी पंचदशवर्शे बहुविद्यावान् ॥ १८॥ बहुलाभप्रदः ॥ १९॥ पापयुते पापक्षेत्रे अरिनीचगे विद्याविहीनः ॥ २०॥ क्रूरत्ववान् पवनव्याधिः ॥ २१॥ शुभयुतेवीक्षणाद्धनी ॥ २२॥ विद्यावान् ॥ २३॥ गुरुणा युते वीक्षिते वा गणितशास्त्राधिकारेन सम्पन्नः ॥ २४॥ लग्नात् तृतीये बुधफलम् भ्रातृमान् बहुसौख्यवान् ॥ २५॥ पंचदशवर्षे क्षेत्रपुत्रयुतः ॥ २६॥ धनलाभवान् ॥ २७॥ सद्गुणशाली ॥ २८॥ भावाधिपे बलयुते दीर्घयुः धैर्यवान् ॥ २९॥ भावाधिपे भ्रातृपीडा भीतिमान् ॥ ३०॥ बलयुते भ्राता दीर्घयुः ॥ ३१॥ लग्नाच्चतुर्थे बुधफलम् हस्तचापल्यवान् धैर्यवान् विशालाक्षः पितृमतृसौख्ययुतः ॥ ३२॥ जानवान् सुखी ॥ ३३॥ शोडशवर्षे द्रव्यापहाररूपेण अनेक वाहनवान् ॥ ३४॥ भावाधिपे बलयुते आन्दोलिका प्राप्तिः ॥ ३५॥ राहुकेतुशनियुते वाहनारिष्टवान् ॥ ३६॥ क्षेत्रसुखवर्जितः बन्धुकुलद्वेषी कपटी ॥ ३७॥ लग्नात्पंचमे बुधफलम् मातुलगण्डःमात्रदिसौख्यंपुत्र विघ्नमेधवी मधुरभाषी बुद्धिमान् ॥ ३८॥ भावाधिपे पापयुते बलहीने पुत्रनाशः ॥ ३९॥ अपुत्र दत्तपुत्रप्राप्तिः पापकर्मी मंत्रवादी ॥ ४०॥ लग्नात्षष्ठे बुधफलम् राजपूज्यः विद्याविघ्नः दाम्भिकः विवादशूरः ॥ ४१॥ त्रिंशद्वर्षे बहुराजस्नेहो भवति ॥ ४२॥ पत्रादिलोखकः ॥ ४३॥ कुजर्क्षे नीलकुष्ठादिरोगी ॥ ४४॥ शनिराहुयुते केतुयुते वातशूलादिरोगी जातिशत्रुकलहः ॥ ४५॥ भावाधिपे बलयुते जातिप्रबलः ॥ ४६॥ अरिनीचर्क्षे जातिक्षयः ॥ ४७॥ लग्नात्सप्तमे बुधफलम् मातृसौख्यम् अश्वाद्यारूढो धर्मजः उदारमतिः ॥ ४८॥ दिगन्तविश्रुतिकीर्तिः राजपूज्यः ॥ ४९॥ तत्रशुभयुते चतुर्विंशतिवर्षे आन्दोलिकाप्राप्तिः ॥ ५०॥ कलत्रमतिः ॥ ५१॥ अभक्ष्यभक्षणः ॥ ५२॥ भावेशे बलयुते एकदारवान् ॥ ५३॥ दारेशे दुर्बले पापे पापर्क्षे कुजादियुते कलत्रनाशः ॥ ५४॥ स्त्रीजातके पतिनाशः कलत्रं कुष्ठरोगी ॥ ५५॥ अरूपवत् ॥ ५६॥ लग्नादष्टमे बुधफलम् आयुकारकः बहुक्षेत्रेवान् ॥ ५७॥ सप्तपुत्रवान् ॥ ५८॥ पंचविंशतिवर्षे अनेकप्रतिष्ठासिद्धिः ॥ ५९॥ कीर्तिप्रसिद्धिः ॥ ६०॥ भावाधिपे बलयुतेपूर्नयुः ॥ ६१॥ अरिनीचपापयुते अल्पायुः ॥ ६२॥ अथवा उच्चस्वक्षेत्रे वा शुभयुते पूर्णयुः ॥ ६३॥ लग्नान्नवमे बुधफलम् बहुप्रजासिद्धिः ॥ ६४॥ वेदशास्त्रविशारदः संगीत पाठकः दाक्षिण्यवान् धार्मिकः प्रतापवान् बहुलाभवान् पितृ दीर्घयुः ॥ ६५॥ तपोध्यानशीलवान् ॥ ६६॥ लग्नाद्दशमे बुधफलम् सत्कर्मसिद्धिः भैर्यवान् बहुलकीर्तिमान् बहुचितवान् ॥ ६७॥ अष्टाविंशतिवर्षे नेत्ररोगवान् ॥ ६८॥ उच्चस्वक्षेत्रे गुरुयुतेऽग्निष्टोमादि बहुकर्मवान् ॥ ६९॥ अरिपापयुते मूढकर्मविघ्नवान् दुष्कृतिः अनाचारः ॥ ७०॥ लग्नादेकादशे बुधफलम् बहुमंगलप्रदः ॥ ७१॥ अनेक प्रकारेण धनवान् ॥ ७२॥ एकोनविंशतिवर्षदुपरि क्षेत्रपुत्रधनवान् दयावान् ॥ ७३॥ पापर्क्षे पापयुते हीनमूलेन धनलोपः ॥ ७४॥ उच्चस्वक्षेत्रे शुभमूलेन धनवान् ॥ ७५॥ लग्नाद्द्वदशे बुधफलम् जानवान् ॥ ७६॥ वितरणशाली ॥ ७७॥ पापयुते चंचलंचित्तः ॥ ७८॥ नृपज्नद्वेषी ॥ ७९॥ शुभयुतेन धर्ममूलेन धनव्ययः ॥ ८०॥ विद्याहीनः ॥ ८१॥ अत्र तन्वादिद्वादशभावस्थित गुरूफलमाह तत्रादौ लग्ने गुरुफलम् स्वक्षेत्रे शब्दशास्त्राधिकारी ॥ १॥ त्रिवेदी बहुपुत्रवान् सुखी चिरायुः जानवान् ॥ २॥ उच्चे पूर्नफलानि ॥ ३॥ षोडशवर्षे महाराजयोगः ॥ ४॥ अरिनीचपापानां क्षेत्रे पापायुते वा नीचकर्मवान् ॥ ५॥ मनश्चलत्ववान् मध्यायुः पुत्रहीनः स्वजनपरित्यागी कृतघ्नः गर्विश्ठः बहुजनद्वेषी सांचरवान् पापक्लेशभोगी ॥ ६॥ लग्नाद् द्वितीये गुरुफलम् धनवान् बुद्धिमान् इष्टभाषी षोडशवर्षे धनधान्यसमृद्धिः बहुप्राबल्यवान् उच्चस्वक्षेत्रे धनुषि द्रव्यमान् ॥ ७॥ पापयुते विद्याविघ्नः ॥ ८॥ चोरवंचनवान् दुर्वचनः अनृतप्रियः ॥ ९॥ नीचक्षेत्रे पापयुते मद्यपानी भ्रष्टः ॥ १०॥ कुलनाशकः ॥ ११॥ कलत्रान्तरयुक्तः पुत्रहीनः ॥ १२॥ लग्नात्तृतीये गुरुफलम् अतिलुब्धः भ्रातृवृद्धिः दाक्षिण्यवान् संकल्प सिद्धिकरः ॥ १३॥ बन्धुदोषकरः ॥ १४॥ अष्टशत्रिंद्वर्षे यात्रासिद्धिः ॥ १५॥ भावाधिपे बलयुते भ्रातृदीर्घयुः ॥ १६॥ भावाधिपे पापयुते भ्रातृनाशः ॥ १७॥ भैर्यहीनः जदबुद्धिः दरिद्रः ॥ १८॥ लग्नाच्चतुर्थे गुरुफलम् सुखी क्षेत्रेवान् बुद्धिमान् क्षीरसमृद्धिः सन्मनाः मेधावी ॥ १९॥ भावाधिपे बलयुते भृगुचन्द्रयुक्ते शुभवर्गेन नरवाहनयोगः ॥ २०॥ बहुक्षेत्रः अश्ववाहनयोगः गृहविस्तरवान् ॥ २१॥ पापयुतः पापिनः दृष्टवशात् क्षेत्रवाहनहीनः ॥ २२॥ परगृहवासः क्षेत्रहीनः मातृनाशः बन्धुद्वेषी ॥ २३॥ लग्नात्पंचमे गुरुफलम् बुद्धिचातुर्यवान् विशालेक्षणः वाग्मी प्रतापी अन्नदानप्रियः कुलप्रियः अष्टादशवर्षे राजद्वारेण सेनाधिपत्य योगः ॥ २४॥ पुत्रसमृद्धिः ॥ २५॥ भावाधिपे बलयुते पापक्षेत्रे अरिनीचगे पुत्रनाशः ॥ २६॥ एकपुत्रवान् ॥ २७॥ धनवान् ॥ २८॥ राजद्वारे राजमूलेन धनव्ययः ॥ २९॥ रहुकेतुयुते सर्पशापात् सुतक्षयः ॥ ३०॥ शुभदृष्टे परिहारः ॥ ३१॥ लग्नात्षष्ठे गुरुफलम् शत्रुक्षयः जातिवृद्धिः पौत्रादिदर्शनं व्रणशरीरः शुभयुते रोगाभावः ॥ ३२॥ पापयुते पापक्षेत्रे वातशैत्यादिरोगः ॥ ३३॥ मन्दक्षेत्रे राहुयुते महारोगः ॥ ३४॥ लग्नात्सप्तमे गुरुफलम् विद्याधनेशः बहुलाभप्रदः चिन्ताधिकः विद्यवान् पातिव्रत्यभक्तियुतकलत्रः ॥ ३५॥ भावाधिपे बलहीने राहुकेतुशनिकुजयुते पापवीक्षणाद्वकलत्रान्तरम् ॥ ३६॥ शुभयुते उच्चस्वक्षेत्रे एकदारवान् कलत्रद्वारा बहुवित्तवान् सुखी चतुस्त्रिम्शद्वर्षे प्रतिष्ठासिद्धिः ॥ ३७॥ लग्नादष्टमे गुरुफलम् अल्पायुः नीचकृत्यकारी ॥ ३८॥ पापयुते पतितः ॥ ३९॥ भावाधिपे सुभयुते रन्ध्रे दीर्घयुः ॥ ४०॥ बलहीने अल्पायुः ॥ ४१॥ पापयुते सप्तदशवर्षदुपरि विधवासंगमो भवति ॥ ४२॥ उच्चस्वक्षेत्रे दीर्घयुः बलहीनः अरोगी योगपौरुषः विद्वान् वेदशास्त्रविचक्षणः ॥ ४३॥ लग्नान्नवमे गुरुफलम् धार्मिकः ॥ ४४॥ तपस्वी साधुतारूढः धनिकः पंचत्रिंशद्यजकर्ता पित्रुदीर्घयुः सत्कर्मसिद्धिः अनेकप्रतिष्ठावान् बहुजनपालकः ॥ ४५॥ लग्नाद्दशमे गुरुफलम् धार्मिक शुभकर्मकारी गीतापाठकः योग्यतावान् प्रौढकीर्तिः बहुजनपूज्यः ॥ ४६॥ भावाधिपे बलयुते विशेषक्रतुसिद्धिः ॥ ४७॥ पापयुते पापक्षेत्रे कर्मविघ्नः ॥ ४८॥ दुष्कृतियात्रालाभहीनः ॥ ४९॥ लग्नादेकादशे गुरुफलम् विद्वान् धनवान् बहुलाभवान् द्वात्रिंशद्वर्षे अश्वारूढः ॥ ५०॥ अनेक प्रतिष्ठासिद्धिः ॥ ५१॥ शुभपापयुते गजलाभः ॥ ५२॥ भाग्यवृद्धिः चन्द्रयुते निक्षेपलाभः ॥ ५३॥ लग्नाद्द्वादशे गुरुफलम् निर्धनः पठितः अल्पपुत्रः गणितशास्त्रजः सम्भोगी ॥ ५४॥ ग्रन्थिव्रणी अयोग्यः ॥ ५५॥ शुभयुते उच्चस्वक्षेत्रे स्वर्गलोकप्राप्तिः ॥ ५६॥ पापयुते पापलोकप्राप्तिः ॥ ५७॥ धर्ममूलेन धनव्ययः ब्राह्मणस्त्रीसम्भोगी गर्भिनीसम्भोगमी ॥ ५८॥ अथ तन्वादिद्वादश भावस्थित भृगुफलमाह तत्रादौ लग्ने भृगुफलम् गणितशास्त्रजः ॥ १॥ दीर्घयुः दारप्रियः वस्त्रालंकारप्रियः रूपलावण्यप्रियः गुणवान् ॥ १२॥ स्त्रीप्रियः धनीविद्वान् ॥ ३॥ शुभयुते अनेक भूषणवान् ॥ ४॥ स्वर्णकान्तिदेहः ॥ ५॥ पापवीक्षतयुते नीचास्तगते चोरवंचनवान् ॥ ६॥ वातश्लेष्मादिरोगवान् ॥ ७॥ भावाधिपे राहुयुते बृहद्विद्वीजो भवति ॥ ८॥ वाहने शुभयुते गजान्तैश्वर्यवान् ॥ ९॥ स्वक्षेत्रे महाराजयोगः ॥ १०॥ रन्ध्रे षष्ठाव्ययाधिपेशुक्रे दुर्बले स्त्रीद्वयं ॥ ११॥ चंचलभाग्यः ॥ १२॥ क्रूरबुद्धिः ॥ १३॥ लग्नाद् द्वितीये भृगुफलम् धनवान् कुटुम्बी सुखोजनः विनयवान् ॥ १४॥ नेत्रे विलासधनवान् सुमुखः ॥ १५॥ द्यावान् परोपकारी ॥ १६॥ द्वत्रिंषद्वर्षे उत्तमस्त्रीलाभः ॥ १७॥ भावाधिपे दुर्बलः दुःस्थाने नेत्रवपरीत्यं भवति ॥ १८॥ शशियुते निशान्धः कुटुम्बहीनो नेत्ररोगी धननाशकरः ॥ १९॥ लग्नात्तृतीये भृगुफलम् अतिलुब्धः दाक्षिण्यवान् भ्रातृवृद्धिः संकल्पसिद्धिः पश्चात् सहोदराभावः ॥ २०॥ क्रमेण भ्रातृतत्परः वित्तभोगपरः ॥ २१॥ भावाधिपे बलयुते उच्चस्वक्षेत्रे भ्रातृवृद्धिः दुःस्थाने पापयुते भ्रातृनाशः ॥ २२॥ लग्नाच्चतुर्थे भृगुफलम् शोभनवान् बुद्धिमान् भ्रातृसौख्यं सुखी क्षमावान् ॥ २३॥ त्रिंशद्वर्षे अश्ववाहनप्राप्तिः ॥ २४॥ क्षीरसमृद्धिः भावाधिपे बलयुते अश्वान्दोलिकाकनकचतुरंगादिदृद्धिः ॥ २५॥ तत्रपापयुते पापक्षेत्रे अरिनीचगे बलहीने क्षेत्रेवाहनहीनः ॥ २६॥ मातृक्लेशवान् ॥ २७॥ कलत्रान्तरभोगी ॥ २८॥ लग्नात्पंचमे भृगुफलम् बुद्धिमान् मंत्री सेनापतिः ॥ २९॥ मातामही दृश्वायौवनदार पुत्रवान् ॥ ३०॥ राजसन्मानी मंत्री सुजः स्त्रीप्रसन्नतावृद्धिः ॥ ३१॥ तत्रपापयुते पापक्षेत्रे अरिनीचगे बुद्धिजाड्ययुतः पुत्राशः ॥ ३२॥ तत्रशुभयुते बुद्धिमान् नीतिमत्पुत्रसिद्धिः वाहनयोगः ॥ ३३॥ लग्नाषष्ठे भृगुफलम् जातिप्रजासिद्धि शत्रुक्षयह् पुत्रपौत्रवान् ॥ ३४॥ अपात्रव्ययकारी मायावादी रोगवान् आर्यपुत्रवान् ॥ ३५॥ भावाधिपे बलयुते शत्रुजातिर्द्धिः शत्रुपापयुते नीचस्थे भावेशेन्दुस्थे शत्रुजातिनाशः ॥ ३६॥ लग्नात्सप्तमे भृगुफलम् अतिकामिकः मुखचुम्बकः ॥ ३७॥ अर्थवान् परदाररतः वाहनवान् सकलकार्यनिपुणः स्त्रीद्वेषी सत्प्रधान जनबन्धुकलत्रः ॥ ३८॥ पापयुते शत्रुक्षेत्रे अरिनीचगे कलत्रनाशः ॥ ३९॥ विवाहद्वयम् ॥ ४०॥ बहुपापयुते अनेककलत्रान्तर प्राप्तिः ॥ ४१॥ पुत्रहीनः ॥ ४२॥ शुभयुते उच्चे स्वक्षेत्रे तुले कलत्रदेशे बहुवित्तवान् ॥ ४३॥ कलत्रमूलेन बहुप्राबल्ययोगः स्त्रीगोष्ठिः ॥ ४४॥ लग्नादष्टमे भृगुफलम् सुखी चतुर्थे वर्षे मातृगण्डः ॥ ४५॥ अर्धयुः रोगीहितदारवान् असन्तुष्टः ॥ ४६॥ शुभक्षेत्रे पुर्णयुः ॥ ४७॥ तत्र पापयुते अल्पायुः ॥ ४८॥ लग्नान्नवमे भृगुफलम् धर्मिकः तपस्वी अनुष्ठनपरः ॥ ४९॥ पादेबहूत्तमलक्षणः धर्मी भोगवृद्धिः सुतदारवान् ॥ ५०॥ पितृ दीर्घयुः ॥ ५१॥ तत्र पापयुते पित्ररिष्टवान् ॥ ५२॥ पापयुते पापक्षेत्रे अरिनीचगे धनहानिः ॥ ५३॥ गुरुदारगः ॥ ५४॥ शुभयुते भाग्यवृद्धिः ॥ ५५॥ महाराजयोगः ॥ ५६॥ वाहनकामेशयुते महाभाग्यवान् अश्वान्दोल्यादि वाहनवान् ॥ ५७॥ वस्त्रालंकारप्रियः ॥ ५८॥ लग्नाद्दशमे भृगुफलम् बहुप्रतापवान् पापयुते कर्मविघ्नकरः गुरुबुधचन्द्रयुते अनेकवाहनारोहणवान् ॥ ५९॥ अनेकऋतुसिद्धिः ॥ ६०॥ दिगन्तविश्रुतकीर्तिः अनेकराजयोगः बहुभाग्यवान् वाचालः ॥ ६१॥ लग्नादेकादशे भृगुफलम् विद्वान् बहुधनवान् भूमिलाभवान् दयावान् शुभयुते अनेक वाहनयोगः ॥ ६२॥ पापयुते पापमूलद् धनलाभः ॥ ६३॥ शुभयुते शुभमुलात् नीचर्क्षे पापरन्ध्रेशादियोगे लाभहीनः ॥ ६४॥ लग्नाद्द्वादशे भृगुफलम् बहुलदारिद्रयवन् ॥ ६५॥ पपयुते विषयलुब्धपरः ॥ ६६॥ शुभयुक्तश्चेत् बहुधनवान् ॥ ६७॥ श्य्याखट्वंगादिसौख्यवान् शुभलोकप्राप्तिः पापयुते नरकप्राप्तिः ॥ ६८॥ अथ तन्वादिद्वादश भावस्थित शनिफलमाह तत्रादौ लग्ने शनिफलम् वातपित्तदेहः ॥ १॥ उच्चे पुरग्रामाधिपः धनधान्य समृद्धिः ॥ २॥ स्वर्क्षे पितृधनवान् ॥ ३॥ वाहनेशकर्मेशक्षेत्रे बहुभाग्यम् ॥ ४॥ महाराजयोगः ॥ ५॥ चन्द्रमसा दृष्टे भिक्षुकी वृत्तः ॥ ६॥ शुभदृष्टे निवृत्तः ॥ ७॥ लग्नाद् द्वितीये शनिफलम् द्रव्याभावः दारद्वयम् ॥ ८॥ पापयुते दारवंचनामठाधिपः अल्पक्षेत्रवान् नेत्ररोगी ॥ ९॥ लग्नात्तृतीये शनिफलम् भ्रातृहानिकारकः ॥ १०॥ अदृष्टः दुर्वृत्तः ॥ ११॥ उच्चस्वक्षेत्रे भ्रातृवृद्धिः ॥ १२॥ तत्रपापयुते भ्रातृद्वेषी ॥ १३॥ लग्नाच्चतुर्थे शनिफलम् मातृहानिः द्विमातृवान् ॥ १४॥ सौख्यहानिः निर्धनः ॥ १५॥ उच्चस्वक्षेत्रे न दोशः ॥ १६॥ अश्वान्दीलाद्यवरोही ॥ १७॥ लग्नेशेमन्दे मातृदीर्घयुः ॥ १८॥ सौख्यवान् ॥ १९॥ रन्ध्रेशयुक्ते मत्ररिष्टम् ॥ २०॥ सुखहानिः ॥ २१॥ लग्नात्पंचमे शनिफलम् पुत्रहीनः अतिदरिद्री दुर्वृत्तः दत्तपुत्री ॥ २२॥ स्वक्षेत्रे स्त्रीप्रजासिद्धिः ॥ २३॥ गुरुदृष्टे स्त्रीद्वयम् ॥ २४॥ तत्र प्रथमापुत्रा द्वितीया पुत्रवती ॥ २५॥ बलयुते मन्दे स्त्रीभिर्युक्तः ॥ २६॥ लग्नात्षष्ठे शनिफलम् अल्पजातिः शत्रुक्षयः ॥ २७॥ धनधान्यसमृद्धिः कुजयुते देशान्तर संचारी ॥ २८॥ अल्पराजयोगः ॥ २९॥ भंगयोगात्क्वचित्सौख्यक्वचिद्योगभंगः ॥ ३०॥ रन्ध्रेशे मंदे अरिष्टं वातरोगी शूलव्रणदेही ॥ ३१॥ लग्नात्सप्तमे शनिफलम् शनीरदोषकरः कृशकलत्रः वेश्यासम्भोगवान् अतिदुखी उच्चस्वक्षेत्रेगते अनेकस्त्रीसम्भोगी ॥ ३२॥ केतुयुते स्त्रीसम्भोगी ॥ ३३॥ कुजयुते शिश्नचुम्बनपरः ॥ ३४॥ शुक्रयुते भगचुम्बनपरः ॥ ३५॥ परस्त्रीसम्भोगी ॥ ३६॥ लग्नादष्टमे शनिफलम् त्रिपादायुः दरिद्री शूद्रस्त्रीरतः सेवकः ॥ ३७॥ उच्चस्वक्षेत्रे दीर्घयुः ॥ ३८॥ अरिनीचगे भावाधिपे अल्पायुः ॥ ३९॥ कष्टान्नभोगी ॥ ४०॥ लग्नान्नवमे शनिफलम् पतितः जीर्णोद्धारकरः एकोनचत्वारिंशद्वर्षे तटाकगोपुरनिमर्णकर्त्ता ॥ ४१॥ उच्चस्वक्षेत्रे पितृदिर्घयुः ॥ ४२॥ पापयुते दुर्बले पित्ररिष्टवान् ॥ ४३॥ लग्नाद्दशमे शनिफलम् पंचविंशतिवर्षे गंगास्नायी अतिलुब्धः पित्तशरीरी ॥ ४४॥ पापयुते कर्मविघ्नकरः शुभयुते कर्मसिद्धिः ॥ ४५॥ लग्नादेकादशे शनिफलम् बहुधनी विघ्नकरः भूमिलाभः राजपूजकः ॥ ४६॥ उच्चे स्वक्षेत्रे वा विद्वान् ॥ ४७॥ महाभाग्ययोगः बहुधनी वाहनयोगः ॥ ४८॥ लग्नाद्द्वादशे शनिफलम् पतितः विकलंगः ॥ ४९॥ पापयुते नेत्रच्छेदः ॥ ५०॥ शुभयुते सुखी सुनेत्रः पुण्यलोकप्राप्तिः ॥ ५१॥ पापयुते नरक प्राप्तिः ॥ ५२॥ अपात्रव्ययकारी निर्धनः ॥ ५३॥ अथ तन्वादिद्वादश भावस्थित राहुकेत्वोः फलमाह तत्रादौ लग्ने राहुकेत्वोः फलम् मृतप्रसूतिः ॥ १॥ मेषवृषभकर्कराशिस्थे द्यावान् ॥ २॥ बहुभोगी ॥ ३॥ अशुभे शुभदृष्टे मुखलंञ्छनी ॥ ४॥ लग्नाद्द्वितीये राहुकेत्वोः फलम् निर्धनः देहव्याधिः पुत्रशोकः श्यामवर्णः ॥ ५॥ पापयुते चुबुके लाम्ञ्छनम् ॥ ६॥ लग्नात्तृतीये राहुकेत्वोः फलम् तिलनिष्पावमुद्रकोद्रवसमृद्धिवान् ॥ ७॥ शुभयुते कंठलांछनम् ॥ ८॥ लग्नाच्चतुर्थे राहुकेतुफलम् बहुभूषणसमृद्धिः जायाद्वयं सेवकः मातृक्लेशः पापयुते निश्चयेन ॥ ९॥ शुभयुतदृष्टे न दोषः ॥ १०॥ लग्नात्पंचमे राहुकेत्वोः फलम् पुत्राभावः सर्वशापात् सुतक्षयः ॥ ११॥ नाग प्रतिष्ठया पुत्रप्राप्तिः ॥ १२॥ पवनव्याधिः दुर्मर्गी राजकोपः दुष्टग्रामवासी ॥ १३॥ लग्नात्षष्ठे राहुकेत्वोः फलम् धीरवान् अतिसुखी ॥ १४॥ इन्दुयुते राजस्त्रीभोगी ॥ १५॥ निर्धनः चोरः ॥ १६॥ लग्नात्सप्तमे राहुकेत्वोः फलम् दारद्वयं तन्मध्ये प्रथमस्त्रीनाशः द्वितीए कलत्रे गुल्मव्याधिः ॥ १७॥ पापयुते गण्डोत्पत्तिः ॥ १८॥ शुभयुते गण्डनिवृत्तिः ॥ १९॥ नियमेन दारद्वयम् ॥ २०॥ शुभयुते एकमेव ॥ २१॥ लग्नादष्टमे राहुकेत्वोः फलम् अतिरोगी द्वत्रिंशद्वर्षयुष्मान ॥ २२॥ शुभयुते पञ्चचत्वारिंशद्वर्षे भावाधिपे बलयुते स्वोच्चेषष्टिवर्षणिवा जीवितम् ॥ २३॥ लग्नान्नवमे राहुकेत्वोः फलम् पुत्रहीनः शूद्रस्त्रीसम्भोगी सेवकः धर्महीनः ॥ २४॥ लग्नाद्दशमे राहुकेत्वोः फलम् वितन्तुसंगमः ॥ २५॥ दुर्ग्रामवासः ॥ २६॥ शुभयुते न दोषः ॥ २७॥ काव्यव्यसनः ॥ २८॥ लग्नादेकादशे राहुकेत्वोः फलम् पुत्रिः समृद्धिः ॥ २९॥ धनधान्यसमृद्धिः ॥ ३०॥ लग्नाद्द्वादशे राहुकेत्वोः फलम् अल्पपुत्रः ॥ ३१॥ नेत्ररोगी पापगतिः ॥ ३२॥
Encoded by Radu Canahai clradu at yahoo.com
% Text title      : bhRigu sUtram
% File name       : bhrigusUtram.itx
% itxtitle       : bhRigusUtram
% engtitle       : bhRigu sUtram
% Category       : sUtra, sociology_astrology
% Location       : doc_z_misc_sociology_astrology
% Sublocation      : sociology_astrology
% Author        : bhRigu muni
% Language       : Sanskrit
% Subject        : Jyotish
% Transliterated by   : Radu Canahai clradu at yahoo.com
% Proofread by     : Radu Canahai clradu at yahoo.com
% Latest update     : August 02, 2002
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP