purANAlu by UshaSrI in Telugu (realaudio)


Home What's new? Downloading DISCLAIMER
Support Surasa! Help us meet our web-hosting expenses.
Click here to learn why surasa.net needs your support.
Website hits since Aug 6, 2005:
Found broken links? Tell us

Most of this website's content can be downloaded. Just right-click on "rm" or "mp3" link and select "save target as" on the menu.


AlOchanaamR^itaM

AlochanaamR^itaM


sa.ngItaM karNATaka hindusthaani lalita (telugu)
telugu purANAlu pravachanAlu sAhityaM toli velugulu
Miscellaneous Articles telugu Recipes sa.nskR^itaM digvijayii bhaarata (blog) padya kaumudi (blog)

Contents

bhArata yuddham - A fun purANa kAlakShepam in Rajahmundry (contribution)
uShaSrI rAmAyaNam
uShaSrI mahAbhAratam
uShaSrI bhAgavatam

Now there is a website dedicated to Ushasri. Please visit it.

bhArata yuddham - purANa kAlakShepam by Ushasri in Rajahmundry (contribution)

The following recording of a purANa kAlakShepam by UshaSrI in Rajahmundry, INDIA was generously contributed by Sri Joga Rao Nakka from New Zealand. Though incomplete, it is a fun purANam with Ushasri in his natural self: satirical, outspoken, authoritative, humorous, yet scholarly and serious. It is one hour of great enjoyment. Here is some information on the purANam posted by Joga Rao gAru on our discussion forum.
Select rm Select mp3 Title year
bhArata yuddham - purANa kAlakShepam in Rajahmundry 1980s?

uShaSrI rAmAyaNam

Cassette 4 was kindly contributed by Sri Nagendra Chemuturi.
Select rm Select mp3 Title
bAlakAnDa - putra kAmeShTi, SrIrAma jananam, tATaka vadha, viSvAmitra yAga saMrakShaNa
ahalyA SApa vimOchanam, viSvAmitra vR^ittAntam, sItA kalyANam, paraSurAma garvabhangam, SrI rAma paTTAbhiShEka yatnAlu
ayodhyA kANDa - mandara durbodhalu, kaikEyi aluka, daSarathuni paritApam, rAmachandruni pitR^ivAkya paripAlana, daSaratha niryANam, bharatuniki bharadvAjuni Atithyam, pAdukA paTTAbhiShEkam, atri maharShi ASIssulu, araNyam prArambham, agastyASrama darSanam
araNya kANDa - paJNchavaTI pravESam, SUrpaNakha valapu, kharadUShaNAdula vadha, svarNahariNa pralObham, mArIcha vadha, sItApaharaNam, kabandha vadha, SabarI niryANam, sItAvayOga vyadha, kiShkindha prArambham, sugrIva samAgamam
kiShkindhA kANDa - vAli vadha, tArA vilApam, sugrIva pramattata, lakShmaNuni Agraham
su.ndara kANDa - sItAnveShaNA mArga vivaraNa, hanumadAdulaku svayamprabha Atithyam, hanumantuni viSvarUpam, sAgara la.nghanam, simhikA samhAram, lankAnagara saundaryam
la.nkiNI parAjayam, Anjaneyuni lankA praveSam, la.nkAnagara nArIjana sandoham, puShpaka vimAna varNana, aSokavanamlO sItA sa.ndarSanam, rAkShasA.nganA samUhAlu, rAvaNa pralApam, trijaTA svapnam
yuddha kANDa - mudrikA bahUkaraNam, lankA dahanam, rAma-rAvaNa sangrAma sannAhAlu, vibhIShaNa SaraNAgati, sEtu nirmANam, angada rAyabAram, indrajittu pOru, kumbhakarNuni vadha
indrajit maraNam, rAma rAvaNa sangrAmam, lakShmaNa mUrchha, sa.njIva parvatam, rAvaNa samhAram, ma.nDOdarI vilApam
vibhIShaNa paTTAbhiShEkam, vaidehi agni pravESam, puShpaka vimAnam, SrIrAma paTTAbhiShEkam, svasti

uShaSrI mahAbhAratam

Select rm Select mp3 Title
Adi parvam
sabhaa, araNya, viraaTa-1 parvams
viraaTa parvam II
udyoga parvam I
udyoga parvam II
udyoga parvam III
bhiiShma parvam
droNa parvam, karNa parvam 1
karNa 2, Salya, sauptika, strI parvAlu
SAnti, anuSAsanika, aSvamedha, ASramavAsa parvAlu
vidura niryANam, mausala, mahAprasthAna, svargArohaNa parvAlu

uShaSrI bhAgavatam

Select rm Select mp3 Title
Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7
Part8
Part9
Part10



- Sarada and Sai Susarla (sai.susarla@gmail.com)