॥ श्रीमहास्वामि अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधिपति जगद्गुरु श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती महास्वमि श्रीचरणारविन्द अष्टोत्तरशतनामावलिः (श्री मठ पाठ) श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रास्मदाचार्याय नमो नमः । श्रीचन्द्रमौलिपादाब्जमधुपाय नमो नमः । आचार्यपादाधिष्ठानाभिषिक्ताय नमो नमः । सर्वज्ञाचार्यभगवत्स्वरूपाय नमो नमः । अष्टाङ्गयोगिसन्निष्ठागरिष्ठाय नमो नमः । ५ सनकादि महायोगिसदृशाय नमो नमः । महादेवेन्द्रहस्ताब्जसञ्जाताय नमो नमः । महायोगिविनिर्भेध्यमहत्वाय नमो नमः । कामकोटि महापीठाधीश्वराय नमो नमः । कलिदोषनिवृत्त्येककारणाय नमो नमः । १० श्रीशङ्करपदाम्भोजचिन्तनाय नमो नमः । भारतीकृतजिह्वाग्रनर्तनाय नमो नमः । करुणारसकल्लोलकटाक्षाय नमो नमः । कान्तिनिर्जितसुर्येन्दुकम्राभाय नमो नमः । अमन्दानन्दकृन्मन्दगमनाय नमो नमः । १५ अद्वैतानन्दभरितचिद्रूपाय नमो नमः । कटितटलसच्चारुकाषायाय नमो नमः । कटाक्षमात्रमोक्षेच्छाजनकाय नमो नमः । बाहुदण्डलसद्वेणुदण्डकाय नमो नमः । फालभागलसद्भूतिपुण्ड्रकाय नमो नमः । २० दरहासस्फुरद्दिव्यमुखाब्जाय नमो नमः । सुधामधुरिमामञ्जुभाषणाय नमो नमः । तपनीयतिरस्कारिशरीराय नमो नमः । तपः प्रभाविराजत्सन्नेत्रकाय नमो नमः । सङ्गीतानन्दसन्दोहसर्वस्वाय नमो नमः । २५ संसाराम्बुधिनिर्मग्नतारकाय नमो नमः । मस्तकोल्लासिरुद्राक्षमकुटाय नमो नमः । साक्षात्परशिवामोघदर्शनाय नमो नमः । चक्षुर्गतमहातेजोऽत्युज्ज्वलाय नमो नमः । साक्षात्कृतजगन्मातृस्वरूपाय नमो नमः । ३० क्वचिद्बालजनात्यन्तसुलभाय नमो नमः । क्वचिन्महाजनातीवदुष्प्रापाय नमो नमः । गोब्राह्मणहितासक्तमानसाय नमो नमः । गुरुमण्डलसम्भाव्यविदेहाय नमो नमः । भावनामात्रसन्तुष्टहृदयाय नमो नमः । ३५ भव्यातिभव्यदिव्यश्रीपदाब्जाय नमो नमः । व्यक्ताव्यक्ततरानेकचित्कलाय नमो नमः । रक्तशुक्लप्रभामिश्रपादुकाय नमो नमः । भक्तमानसराजीवभवनाय नमो नमः । भक्तलोचनराजीवभास्कराय नमो नमः । ४० भक्तकामलताकल्पपादपाय नमो नमः । भुक्तिमुक्तिप्रदानेकशक्तिदाय नमो नमः । शरणागतदीनार्तरक्षकाय नमो नमः । शमादिषट्कसम्पत्प्रदायकाय नमो नमः । सर्वदा सर्वथा लोकसौख्यदाय नमो नमः । ४५ सदा नवनवाकाङ्क्ष्यदर्शनाय नमो नमः । सर्वहृत्पद्मसञ्चारनिपुणाय नमो नमः । सर्वेङ्गितपरिज्ञानसमर्थाय नमो नमः । स्वप्नदर्शनभक्तेष्टसिद्धिदाय नमो नमः । सर्ववस्तुविभाव्यात्मसद्रूपाय नमो नमः । ५० दीनभक्तावनैकान्तदीक्षिताय नमो नमः । ज्ञानयोगबलैश्वर्यमानिताय नमो नमः । भावमाधुर्यकलिताभयदाय नमो नमः । सर्वभूतगणामेयसौहार्दाय नमो नमः । मूकीभूतानेकलोकवाक्प्रदाय नमो नमः । ५५ शीतलीकृतहृत्तापसेवकाय नमो नमः । भोगमोक्षप्रदानेकयोगज्ञाय नमो नमः । शीघ्रसिद्धिकरानेकशिक्षणाय नमो नमः । अमानित्वादिमुख्यार्थसिद्धिदाय नमो नमः । अखण्डैकरसानन्दप्रबोधाय नमो नमः । ६० नित्यानित्यविवेकप्रदायकाय नमो नमः । प्रत्येकगरसाखण्डचित्सुखाय नमो नमः । इहामुत्रार्थवैराग्यसिद्धिदाय नमो नमः । महामोहनिवृत्त्यर्थमन्त्रदाय नमो नमः । क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रत्येकदृष्टिदाय नमो नमः । ६५ क्षयवृद्धिविहीनात्मसौख्यदाय नमो नमः । तूलाज्ञानविहीनात्मतृप्तिदाय नमो नमः । मूलाज्ञानबाधितात्ममुक्तिदाय नमो नमः । भ्रान्तिमेघोच्चाटनप्रभञ्जनाय नमो नमः । शान्तिवृष्टिप्रदामोघजलदाय नमो नमः । ७० एककालकृतानेकदर्शनाय नमो नमः । एकान्तभक्तसंवेद्यस्वगताय नमो नमः । श्रीचक्ररथनिर्माणसुप्रथाय नमो नमः । श्रीकल्याणकरामेयसुश्लोकाय नमो नमः । आश्रिताश्रयणीयत्वप्रापकाय नमो नमः । ७५ अखिलाण्डेश्वरीकर्णभूषकाय नमो नमः । सशिष्यगणयात्राविधायकाय नमो नमः । साधुसङ्घनुतामेयचरणाय नमो नमः । अभिन्नात्मैक्यविज्ञानप्रबोधाय नमो नमः । भिन्नाभिन्नमतैश्चापि पूजिताय नमो नमः । ८० तत्तद्विपाकसद्बोधदायकाय नमो नमः । तत्तद्भाषाप्रकटितस्वगीताय नमो नमः । तत्र तत्र कृतानेकसत्कार्याय नमो नमः । चित्र चित्रप्रभावप्रसिद्धिकाय नमो नमः । लोकानुग्रहकृत्कर्मनिष्ठिताय नमो नमः । ८५ लोकोद्धृतिमहद्भूरिनियमाय नमो नमः । सर्ववेदान्तसिद्धान्तसम्मताय नमो नमः । कर्मब्रह्मात्मकरणमर्मज्ञाय नमो नमः । वर्णाश्रमसदाचाररक्षकाय नमो नमः । धर्मार्थकाममोक्षप्रदायकाय नमो नमः । ९० पदवाक्यप्रमाणादिपारीणाय नमो नमः । पादमूलनतानेकपण्डिताय नमो नमः । वेदशास्त्रार्थसद्गोष्ठीविलासाय नमो नमः । वेदशास्त्रपुराणादिविचाराय नमो नमः । वेदवेदाङ्गतत्त्वप्रबोधकाय नमो नमः । ९५ वेदमार्गप्रमाणप्रख्यापकाय नमो नमः । निर्णिद्रतेजोविजितनिद्राढ्याय नमो नमः । निरन्तरमहानन्दसम्पूर्णाय नमो नमः । स्वभावमधुरोदारगाम्भीर्याय नमो नमः । सहजानन्दसम्पूर्णसागराय नमो नमः । १०० नादबिन्दुकलातीतवैभवाय नमो नमः । वादभेदविहीनात्मबोधकाय नमो नमः । द्वादशान्तमहापीठनिषण्णाय नमो नमः । देशकालापरिच्छिन्नदृग्रूपाय नमो नमः । निर्मानशान्तिमहितनिश्चलाय नमो नमः । १०५ निर्लक्ष्यलक्ष्यसंलक्ष्यनिर्लेपाय नमो नमः । श्रीषोडशान्तकमलसुस्थिताय नमो नमः । श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रश्रीसरस्वत्यै नमो नमः । १०८ Encoded by Ravi Venkatraman sri.sadguru.puja at gmail.com. Proofread by Ravi Venkatraman, Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com, and PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com
% Text title      : shrImahAsvAmi aShTottarashatanAmAvaliH
% File name       : chandrashekharendra108maTha.itx
% itxtitle       : chandrashekharendrAShTottarashatanAmAvaliH (maTha pATha)
% engtitle       : shrImahAsvAmi aShTottarashatanAmAvaliH (maTha pATha)
% Category       : aShTottarashatanAmAvalI, deities_misc, gurudev, nAmAvalI
% Location       : doc_deities_misc
% Sublocation      : deities_misc
% SubDeity       : gurudev
% Texttype       : nAmAvalI
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Ravi Venkatraman sri.sadguru.puja at gmail.com
% Proofread by     : Ravi Venkatraman, Sunder Hattangadi, PSA Easwaran
% Source        : https://drive.google.com/file/d/0B6uAhaK8f6enM3NZc0F6ajR0LVE/edit
% Indexextra      : (youtube,)
% Latest update     : August 3, 2016
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP