॥ श्रीहरिहरपुत्र अथवा शास्ता अथवा शबरिगिरीशाभिन्न पूजा विधि ॥

अविघ्नमस्तु ॥
पूजा स्थले ॥ शुभे स्थाने सुरम्ये गृहे तोरणाद्यलङ्कृते कदलीस्तम्भ मण्डिते सुधूपद्रव्य धूपिते सुदीप प्रकाशाढ्येस्वासने पूजामारभेत ॥ चतुरस्र चतुर्हस्त वेदिकायां त्रयाष्टदळ रङ्गवल्ल्यङ्कृत पीठं निधाय । मध्ये अष्टदळोपरि महाभद्रदीपं स्थापयेत् - वामभागे श्री महागणपति, दक्षिणभागे दुर्गा परमेश्वरीच, आवाहन दीपे स्थापयेत् । गन्धपुष्पकुङ्कुमादिभिरलङ्कृत्य पूजामारभेत । पूर्वे पुण्याहवाचनं कृत्वा ।

१. अनुज्ञा॥ ॐ सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः । ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॥ प्रारंभ कार्यं निर्विघ्नमस्तु । शुभं शोभनमस्तु । इष्ट देवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवतु ॥ अनुज्ञां देहि ॥
२.१. आचम्य॥ ॐ अच्युताय नमः । ॐ अनन्ताय नमः । ॐ गोविन्दाय नमः ॥
२.२. अङ्गवन्दनं॥ केशव । नारायण । माधव । गोविन्द । विष्णु । मधुसूदन । त्रिविक्रम । वामन । श्रीधर । हृषीकेश । पद्मनाभ । दामोदर ॥ पवित्रं धृत्वा दर्भेष्वासीनः ॥
३. प्राणायामः॥ ॐ प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः । परमात्मा देवता । दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः । अथ प्राणायामः । ॐ भूः । ॐ भुवः । ॐ स्वः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओँ सत्यं । ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमही धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ ॐ आपोज्योति रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम् ॥
४. सङ्कल्पः॥ ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर (वैष्णव:श्रीमन्नारायण) प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव । विद्या बलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेः तेंघ्रिऽयुगंस्मरामि ॥ शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणोऽद्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे प्रथमे पादे जंबूद्वीपे भारत वर्षे भरत खँडे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे (सम्युक्त America/Australia देशे Sydney/Brisbane/New Jersey/Los Angeles पट्टणे ) शखाब्धे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्टि संवत्सराणां मध्ये (अमुक) नाम संवत्सरे(अमुक) अयने (अमुक) ऋतौ (अमुक) मासे (अमुक) पक्षे (अमुक) आं पुण्यतिथौ वासरः (अमुक) वासरयुक्तायं (अमुक) नक्षत्र युक्तायां शुभ योग शुभ करण एवङ्गुण वीशेषण विशिष्टायां (अमुक)आं पुण्यतिथौ, (अमुक) गोत्रोत्भवस्य/ (अमुक) नक्षत्रे (अमुक) राशौ जातस्य (अमुक) नाम शर्मणः/ नाम्न्या सहधर्मपत्नी पुत्र पौत्रस्य), मम जन्माभ्यासात् जन्मब्रभृति एतद्क्षण पर्यन्तं मध्ये सम्भावितानां सर्वेषां पापानां सत्यः अपनोदनार्थं सह कुटुम्बस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधफल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं महा गणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री दुर्गा परमेश्वरी प्रसाद सिद्ध्यर्थं पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत सपरिवार हरिहरपुत्र प्रसाद सिद्ध्यर्थं सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं तेषां प्रसादेन शरीरे वर्तमान वर्तिष्यमाण सकलरोगपीडा परिहारद्वारा अरोगदृडगात्रदा सिद्ध्यर्थं भूतप्रेतपिशाचादि क्षुद्रजन्तुप्रयुक्त सकलोपद्रव निवृत्यर्थं ळदरपीडा निवृत्यर्थंमनःशान्तिसिद्ध्यर्थं ऐहिकामुष्मिक सकलश्रेयोभि वृद्ध्यर्थं शत्रुबाधा निवृत्यर्थं सर्वत्र जय सिद्ध्यर्थं सत्सन्तानादि वृद्ध्यर्थं ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं (पुत्रलाभ सिद्ध्यर्थं/(अमुक) रोग निवृत्यर्थं , (उत्तर फल्गुनी नक्षत्र पुण्यदिने/ जन्म नक्षत्र शुभदिने/स्थिरवासरे/ मण्डल-शबरिगिरि यात्रारंभ) पुण्यकाले पुराणोक्त मन्त्रैश्च श्रीरुद्रमन्त्रैश्च यथा शक्त्या यथा मिलितोपचार पूजा द्रव्यैः ध्यानावाहनादि षोडशोपचारैः शबरिगिरीशाभिन्न पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र पूजां करिष्ये ॥ (द्विः) आदौ महागणपति , श्री दुर्गा परमेश्वरी पूजनं च करिष्ये ॥ तदङ्गत्वेन आसनादि पूर्वाङ्ग पूजां च करिष्ये ॥ आसन, कलश, घण्ट, आत्म, पीठ पूजां कृत्वा ॥ दर्भान् निरस्य । अप उपस्पृश्य ।
५. पूर्वाङ्ग पूजा ॥
५.१.आसन पूजा ॥ आसनस्य महामन्त्रस्य पृथिव्या मेरुपृष्ठ ऋषिः । सुतलम् छन्दः । कूर्मो देवता । आसने विनियोगः ॥ पृथ्वि त्वया धृता लोका त्वं विष्णुना विधृता करे । त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु च आसनं ॥ अर्चनः । ॐ योगायसनाय नमः । वीरासनाय नमः । शरासनाय नमः । आधारशक्ति कमलासनाय नमः ॥ इति पुष्पाक्षतैः आसनमभ्यर्च्य ।
५.२.कलश पूजा॥ ॐ कलश देवताभ्यो नमः गन्धान् धारयामि । गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं धारयामि । ॐ कलश देवताभ्यो नमः अक्षतान् समर्पयामि । ॐ कलश देवताभ्यो नमः पुष्पैः पूजयामि । कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः । मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधराः । ऋग्वेदोऽयजुर्वेदः सामवेदोह्यथर्वणः ॥ गङ्गेच यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वति । नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥ अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशंतु समाश्रिताः । अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा ॥ आयान्तु सपरिवारः श्री हरिहरपुत्र पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ अर्चनः । ओं गङ्गायै नमः । यमुनायै नमः । गोदावर्यै नमः । सरस्वत्यै नमः । नर्मदायै नमः । सिन्धवे नमः । कावेर्यै नमः । पुष्पाणि पूजयामि ॥ अस्मिन् कलशे गङ्गादि सप्ततीर्थाणि आवाहयामि ॥ गन्धपुष्प धूपदीपैः सकलाराधनैः स्वर्चितं ॥ ॐ सितासिते सरिते यत्र संगथे तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतंति । ये वैतन्वं विस्रजन्ति धीरास्ते जनसो अमृतत्त्वं भजन्ति ॥ ॥ कलशः प्रार्थनाः ॥ कलशः कीर्तिमायुष्यं प्रज्ञां मेधां श्रियं बलं । योग्यतां पापहानिं च पुण्यं वृद्धिं च साधयेत् ॥ सर्व तीर्थमयो यस्मात् सर्व देवमयो यतः । अथः हरिप्रियोसि त्वं पूर्णकुंभं नमोऽस्तुते ॥ कलशदेवताभ्यो नमः । सकल पूजार्थे अक्षतान् समर्पयामि ॥
५.३. शङ्ख पूजा॥ कलशोदकेन शङ्खं पूरयित्वा ॥ शङ्खे गन्धकुङ्कुमपुष्पतुलसीपत्रैरलङ्कृत्य ॥ शंखं चंद्रार्क दैवतं मध्ये वरुण देवतां । पृष्ठे प्रजापतिं विंद्याद् अग्रे गंगा सरस्वतीं ॥ त्रैलोक्येयानि तीर्थाणि वासुदेवस्यदद्रया । शङ्खेतिष्ठन्तु विप्रेन्द्रा तस्मात् शङ्खं प्रपूजयेत् ॥ त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे । पूजितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तुते ॥ गर्भादेवारिनारीणां विशीर्यन्ते सहस्रधा । नवनादेनपाताळे पाञ्चजन्य नमोऽस्तुते ॥ अर्चनः । ओं। शङ्खाय नमः । धवळाय नमः । ओं पाञ्चजन्याय नमः । ओं आकाशमण्डलाकृष्य गङ्गादि सप्ततीर्थगणं आवाहयामि । ओं पाञ्चजन्याय नमः गन्धपुष्प धूपदीपैः सकलाराधनैः स्वर्चितं ॥ ओं। पवन राजाय विद्महे॑ पाञ्चज॒न्याय॑ धीमहि । तन्नः॑ शङ्खः प्रचो॒दया॑'त् ॥ शंख देवताभ्यो नमः । सकल पूजार्थे अक्षतान् समर्पयामि॥
५.४. घण्ट पूजा ओं । जयध्वनि मन्त्रमातः स्वाहा । घण्टनादं कृत्वा । आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां । घण्टारवं करोंयादौ देव आह्वान लाञ्चनं ॥ घण्टदेवताभ्यो नमः सकलओपचार पूजार्थे अक्षतान् समर्पयामि ।
५.५. आत्म पूजा॥ देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो सदाशिवः । त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत् ॥ ओं । आत्मने नमः । अन्तरात्मने नमः । जीवात्मने । परमात्मने नमः । ज्ञानात्मने नमः । सत्यात्मने नमः ॥
५.६.प्रोक्षणः॥ अपवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्थाङ्गतोपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सः बाह्याभ्यंतरः शुचिः ॥ ॐ भूर्भुवःसुवः । ॐ भूर्भुवःसुवः । ॐ भूर्भुवःसुवः ॥ एवं शङ्ख/कलशजलेन पूजा सामाघ्री आत्मानंच सम्प्रोक्ष्याः ॥
महागणपति पूजा
६. ॥ महागणपति पूजा॥ गणपति आवाहन दीपे ''उद्दीप्यस्व'' मन्त्रेण प्रज्वाल्य । दीपं सम्प्रार्थ्य पीठपूजां कृत्वा गन्धकुङ्कुममाल्याभरणालङ्कृतदीपभूषिते महागणपति पूजं कूर्यात् ॥ उद्दी॑प्यस्व जातवेदोऽप॒घ्नान्निरृ॑तिं मम॑ । प॒शुँश्च॒ मह्य॒मावह॒ जीव॑नं च॒ दिशो॑ दिश । मा नो॑ हिँसिःजातवेदो॒ गाम॒श्वं पुरु॑षं॒ जग॑त् । अबि॑भ्र॒दग्न॒ आग॑हि श्रि॒या मा॒ परि॑पातय ॥ ॥ पीठपूजा ॥ ओं सकलगुणात्म शक्तियुक्ताय योगपीठात्मने नमः । आधार शक्त्यै नमः। मूल प्रकृत्यै नमः । आदि वराहायै नमः । आदि कूर्मायै नमः । अनन्तासनाय नमः । अनन्त शक्तियुक्त श्री महागणपति योगपीठसनाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ॥ इति पीठ पूजां समर्पयामि ॥ ॥ ध्यानं ॥ ॐ ग॒णानां॑' त्वा ग॒णप॑तिꣳ हवामहे क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तमं। ज्ये॒ष्ठ॒राजं॒ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत॒ आ नः॑ शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नं ॥ (गायत्री मन्त्रः) ॐ । तत्पु॑रुषाय विद्महे एकदन्ताय धीमहि । तन्नो॑ दन्तिः प्रचो॒दयात्॑' ॥ ॐ भूर्भुवस्वः महागणपतये नमः । ध्यायामि आवाहयामि ॥ इति मनसा सुध्यातं सपरिवारं महागणपतिं दीपे आवहयेत् । यन्त्रेवा विग्रहे/प्रतिमेवा कुम्भेवा आवहयेत् प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा - फलादिकं निवेद्य षोडशोपचारपूजां कूर्यात् । ॐ। श्री महागणपतये नमः । आसनं समर्पयामि । ॐ। श्री महागणपतये नमः । पादयोः पाद्यं समर्पयामि । ॐ। श्री महागणपतये नमः । हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि । ॐ। श्री महागणपतये नमः । आचमनीयं समर्पयामि । ॐ। श्री महागणपतये नमः । स्नानं समर्पयामि । स्नानानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि । ॐ। श्री महागणपतये नमः । वस्त्र-यज्ञोपवीत-उत्तरीय- आभरण-नानाभूषणालङ्कारार्थे अक्षतान् समर्पयामि । ॐ। श्री महागणपतये नमः । दिव्यपरिमळ गन्धान् धारयामि । ॐ। श्री महागणपतये नमः । गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं धारयामि । ॐ। श्री महागणपतये नमः । अक्षतान् समर्पयामि । ॐ। श्री महागणपतये नमः । पुष्पाणि समर्पयामि । ॥ षोडश नामावळिः ॥ ॐ सुमुखाय नमः । ॐ एकदन्ताय नमः । ॐ कपिलाय नमः । ॐ गजकर्णकाय नमः । ॐ लम्बोदराय नमः । ॐ विकटाय नमः । ॐ विघ्नराजाय नमः । ॐ विनायकाय नमः । ॐ धूमकेतवे नमः । ॐ गणाध्यक्षाय नमः । ॐ फालचन्द्राय नमः । ॐ गजाननाय नमः । ॐ वक्रतुण्डाय नमः । ॐ हेरम्बाय नमः । ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॥ ॐ श्री महा गणपतये नमः । इति षोडश नामावळिः पुष्पाक्षतैश्च अर्चन पूजां समर्पयामि ॥ ततः अष्टोत्तरशतनाम अर्चनं कृत्वा ॥ धूपं आघ्रापयामि । दीपं दर्शयामि । स्थलशुद्धि । गोमयोपलेपिते चतुरश्रे स्थण्डिले गायत्र्या गन्धपुष्पादिभिरलंकृत्य तस्मिन् नैवेद्यं निदध्यात् । ॐ भूर्भुवःसुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् । देव सवितः प्रसुव सत्यं त्वर्तेन (रात्रौ ऋत्वत्वा सत्येन ) परिषिञ्चामि । अमृतोपस्तरणमसि । ओं । सपरिवाराय श्री महागणपतये नमः कदलीफलाणि लाजान् गुडखण्डान् (नाळिकेर खण्डद्वयं)एतद् सर्वं यथाशक्ति महानैवेद्यं निवेदयामि । मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि । अमृतापिधानमसि । नैवेद्यानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि ॥ ताम्बूलं समर्पयामि । फलं समर्पयामि । दक्षिणां समर्पयामि । ॥ नीराजनः ॥ हिरण्य पात्रं मधोः पूर्णम् दधाति । मधव्योसनीति । एकदा यजमाण उपहरते । एकदैव यजमाण आयुस्तेजो दधाति ॥ ओं। सपरिवाराय श्री महागणपतये नमः । सर्वोपचारर्थे कर्पूर नीराजन दीपं प्रदर्शयामि । रक्षान् धारयामि । नीराजनानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि । ओं भूर्भुवस्वः महा गणपतये नमः । मन्त्रपुष्पं स्वर्णपुष्पंच समर्पयामि । ओं भूर्भुवस्वः महा गणपतये नमः । प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि । ओं भूर्भुवस्वः महा गणपतये नमः । छत्र चामरादि समस्त राजोपचारान् भक्त्युपचारान् समर्पयामि ॥ ॥ अथ प्रार्थना ॥ ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ । निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ॥ नमो नमो गणेशाय नमस्ते शिवसूनवे । निर्विघ्नं कुरु मे देवेश नमामि त्वां गणाधिप ॥ विघ्नेश्वर महाभाग सर्वलोकनमस्कृत । मया ऽऽरब्धमिदं कार्यं निर्विघ्नं कुरु सर्वदा ॥ ॐ भूर्भुवस्वः महा गणपतये नमः । प्रार्थनां समर्पयामि । अनया पूजया विघ्नहर्ता महा गणपति प्रीयताम् ॥ श्री महा गणपति प्रसादं शिरसा गृह्णामि ॥ अविघ्नमस्तु ॥

७. ॥ श्रीदुर्गा परमेश्वरी पूजा ॥ महाभद्रदीपे दक्षिणभागे अलङ्कृत दीपं निधाय श्री दुर्गा परमेश्वरी आवाहयेत् ᳚जातवेदसे᳚ इति मन्त्रेण दीपं प्रज्वाल्य पीठपूजां कृत्वा गन्धपुष्पाक्षतान् गृहीत्वा । ॥ पीठ पूजा ॥ ओं सकलगुणात्म शक्तियुक्ताय योगपीठात्मने नमः । आधार शक्त्यै नमः । मूल प्रकृत्यै नमः । आदि वराहायै नमः । आदि कूर्मायै नमः । अनन्तासनाय नमः। अनन्त शक्तियुक्त श्री दुर्गा परमेश्वरी योगपीठसनाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ॥ इति पीठ पूजां समर्पयामि ॥ ॥ ध्यानं ॥ ॐ । जा॒तवे॑दसे सुनवाम॒ सोमम॑रातीय॒तो निद॑हाति॒ वेदः॑ । सनः॑ पर्ष॒दति॑ दु॒र्गाणि॒ विश्वा॑ ना॒वेव॒ सिन्धुं॑ दुरि॒ताऽत्य॒ग्निः ॥ ओं का॒त्या॒य॒नाय॑ वि॒द्महे॑ कन्याकु॒मारि॑ धीमहि । तन्नो॑ दुर्गिः प्रचो॒दया॑'त् ॥ ओं भूर्भुवःसुवरों । अस्मिन् दीपे दुर्गा परमेश्वरीं ध्यायामि आवाहयामि ॥ (चक्रेवा कुम्भेवा चित्रपठेवा बिम्बे/प्रतिमेवा देवता आवाहयेत् प्राण प्रतिष्ठा कृत्वा त्रिमधुरं निवेद्य) ॥ ओं श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । रत्नखचित सिंहासनं समर्पयामि । ओं श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । पादयोः पाद्यं आसनं समर्पयामि । ओं श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि । ओं श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । आचमनीयं समर्पयामि । ओं श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । स्नानं समर्पयामि । अथवा स्नानार्थे वदमन्त्रैश्च प्रोक्षयामि । आपोहिष्ठा मयो भुवः इत्यादिभिः मन्त्रैश्च प्रोक्षयेत् । स्नानानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि । ओं श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । एते पट्टकूल-वस्त्र-यज्ञोपवीत-उत्तरीय-स्वर्णाभरण-सौभाग्य द्रव्य-सौभाग्य सूत्र-कज्जल-नानाभूषणालङ्कारार्थे इमे अक्षताः । ओं श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । दिव्यपरिमळ चंदनं समर्पयामि । गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमम् समर्पयामि । ओं श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । अक्षतान् समर्पयामि । ओं श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । पुष्पाणि समर्पयामि । ॥ अष्ट नामावळिः ॥ ओं भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः । ओं शर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः । ओं ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः । ओं पशुपतेः देवस्य पत्न्यै नमः । ओं उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः । ओं रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः । ओं भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः । ओं महतो देवस्य पत्न्यै नमः ॥ ८ ओं दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । इति अष्टनामावळिः अर्चन पूजां समर्पयामि ॥ ततः यथावकाशं अष्टोत्तरशतनाम अर्चनं कृत्वा ॥ ओं भूर्भुवस्सुवरों । दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । धूपं आघ्रापयामि । ओं श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । दीपं सन्दर्शयामि । ॥ नैवेद्यः ॥ ॐ भूर्भुवःसुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् । देव सवितः प्रसुव सत्यं त्वर्तेन (रात्रौ ऋत्वत्वा सत्येन ) परिषिञ्चामि । अमृतोपस्तरणमसि । प्राणाय स्वाहा इत्यादि । ॐ । सपरिवाराय श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः (नैवेद्य नाम) एतत् सर्वं यथाशक्ति महानैवेद्यं निवेदयामि । मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि । अमृतापिधानमसि । हस्तप्रक्षाळन, पादप्रक्षाळन नैवेद्यानन्तरं आचमनीयंच समर्पयामि ॥ ओं श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । ताम्बूलं समर्पयामि । ओं श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । फलं समर्पयामि । ओं श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । दक्षिणां समर्पयामि । ॥ कर्पूर नीराजन ॥ ब॒हु॒ग्वै ब॑ह्व॒श्वायै॑ बह्वजावि॒कायै । ब॒हु॒व्री॒हि॒य॒वायै॑ बहुमाषति॒लायै॑ । ब॒हु॒हि॒र॒न्।यायै॑ बहुह॒स्तिका॑यै । ब॒हु॒दा॒स॒पू॒रु॒षायै॑ रयि॒मत्यै॒ पुष्टि॑मत्यै । ब॒हु॒रा॒य॒स्पो॒षायै॒ राजा॒ऽस्तिविति॑ । भू॒मा वै होता᳚ । भू॒मा सू॑तग्राम॒न्यः॑ । भू॒म्नैवास्मि॑न्भू॒मानां॑ दधाति । श॒तेन॑ क्षत्तसंग्रही॒तृभिः॑ स॒होद्गा॒ता । उ॒त्त॒र॒तो द॑क्षि॒णा तिष्ठ॒न्प्रोक्ष॑ति ॥ ॐ श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । समस्तमपराध क्षमापणार्थं सर्वबाधानिवृत्त्यर्थं सर्वमङ्गळवाप्त्यर्थं कर्पूर नीराजन दीपं प्रदर्शयामि ॥ रक्षां धारयामि । नीराजनानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि । ॐ भूर्भुवस्वः दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । मन्त्रपुष्पं स्वर्णपुष्पंच समर्पयामि । ॐ भूर्भुवस्वः दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । प्रदक्षिणा नमस्कारान् समर्पयामि । ॐ भूर्भुवस्वः दुर्गा परमेश्वर्यै नमः । छत्र चामरादि समस्त राजोपचारान् भक्त्युपचारान् समर्पयामि ॥ प्रदक्षिण नमस्काराञ्च इत्यादि कूर्यात् ॥ ॥ प्रार्थना ॥ सर्व मङ्गळ माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधके । शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ समस्तोपचारान् समर्पयामि ॥ श्री दुर्गा परमेश्वरी प्रसादं शिरसा गृह्णामि ॥ श्री दुर्गा परमेश्वरी प्रसाद सिद्धिरस्तु ॥ अथ महागणपति दुर्गा परमेश्वरी आवाहितं दीपाणि मध्ये स्थितं महाभद्र दीपोपरि श्री हरिहरपुत्र पूउजां कृत्वा । हरिहरपुत्र पूजामारभेत ॥
८. प्रधान पूजा - ॥ पूर्णा पुष्कळाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र पूजा ॥ हरिहरपुत्र गायत्र्याः दीपं प्रज्वाल्येत् ॥ भूतादिभाय वि॒द्महे॑ महा दे॒वाय धीमहि । तन्नः॑ शास्ता प्रचो॒दयात्॑' ॥
८.१. पीठ पूजा॥ ॐ गुं गुरुभ्यो नमः । ॐ गं गणपतये नमः । ॐ क्षं क्षेत्रपालकाय नमः । ॐ सं सरस्वत्यै नमः । ॐ पं परमात्मने नमः । ॐ आधारशक्त्यै नमः । ॐ मूलप्रकृत्यै नमः । ॐ आदिकूर्माय नमः । ॐ आदिवराहाय नमः । ॐ अनन्ताय नमः । ॐ पृथिव्यै नमः । ॐ रत्नमण्टपाय नमः । ॐ रत्नवेदिकाय नमः । ॐ स्वर्णस्तंभाय नमः । ॐ श्वेतच्छत्राय नमः । ॐ कल्पकवृक्षाय नमः । ॐ सितचामराभ्यां नमः । ॐ सपरिवाराय श्री पूर्णा पुष्कलाम्बासमेत श्री हरिहरपुत्र योगपीठासनाय नमः समस्तोपचरान् समर्पयामि ॥ इति पीठ पूजां समर्पयामि ॥ षोडशोपचार पूजा
८.२.ध्यानं चावाहनं ॥ नीलाम्बरधरं देवं तेजो मण्डल मध्यकम् । आवहयामि शास्तारं परिवार समन्वितम् ॥ ध्यायेन्नीलाम्बरधरं नीलमेघनिभं प्रभुं । चतुर्भुजं त्रिनयनं शास्तारं सर्वसिद्धये ॥ एह्येहि पुष्कलाकान्त पूर्णेशामर वन्दित । मया कृतां सपर्यां त्वं संगृह्य वरदो भव ॥ अत्रागच्छ जगद्वन्द्य सुरराजार्चितेश्वर । अनाथिनाथ सर्वज्ञ गीर्वाण सुरपूजित ॥ ॐ नम॑स्ते रुद्र म॒न्यव॑ उ॒तोत॒ इष॑वे॒ नमः॑। नम॑स्ते अस्तु॒ धन्व॑ने बा॒हुभ्या॑मु॒त ते॒ नमः॑॥ ओं भूर्भुवःसुवरों । अस्मिन् बिम्बे (वा/अस्यां चित्रपठे,वा/अस्यां कुम्भे,वा/अस्यां पूजापीठे, वा/अस्यां दीपे ) साङ्गं, सायुधं, सवाहनं, सर्व शक्तियुतं, सुमुखं सपरिवारं पूर्णा पुष्कलाम्बा समेतं श्री हरिहरपुत्रं ध्यायामि, आवाहयामि ॥
८.३. प्राण प्रतिष्ठा ॥ चित्रपठेवा यन्त्रे/पद्मेवा कुम्भेवा देवता आवाहयेत् प्राण प्रतिष्ठान् कृत्वा । ॐ अस्य श्री हरिहरपुत्र प्राण प्रतिष्ठा महामंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः । ऋग्यजुस्सामाथर्वाणि छन्दाँसि । सकलजगत्सृष्टिस्थिति संहारकारिणी प्राणशक्तिः परा देवता । आं बीजम् । ह्रीं शक्तिः । क्रों कीलकम् । श्री हरिहरपुत्र प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॥ ॥ करन्यासः ॥ आं अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॥ क्रों मध्यमाभ्यां नमः ॥ आं अनामिकाभ्यां नमः ॥ ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ क्रों करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ ॥ अङ्गन्यासः ॥ आं हृदयाय नमः ॥ ह्रीं शिरसे स्वाहा ॥ क्रौं शिखायै वषट् ॥ आं कवचाय हुं ॥ ह्रीं नेत्रत्रयाय वौषट् ॥ क्रौं अस्त्राय फट् ॥ भूर्भुवस्वरों इति दिग्बन्धः ॥ ॥ ध्यानम् ॥ रक्ताम्भोधिस्थ पोतोल्लसदरुण सरोजाधिरूढा कराब्जैः पाशं कोदण्ड मिक्षुद्भवमळिगुण मप्यंकुशं पंचबाणान् । बिभ्राणासृक्कपालं त्रिनयनलसिता पीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः ॥ लं पृथ्व्यात्मिकायै गन्धं समर्पयामि । हं आकाशात्मिकायै पुष्पैः पूजयामि । यं वाय्वात्मिकायै धूपमाघ्रापयामि । रं अग्न्यात्मिकायै दीपं दर्शयामि । वं अमृतात्मिकायै अमृत महानैवेद्यं निवेदयामि । सं सर्वात्मिकायै सर्वोपचारपूजां समर्पयामि ॥ आं, ह्रीं, क्रों, क्रों, ह्रीं, आं । य, र, ल, व, श, ष, स, ह, हों, हंसस्सोहं सोऽहं हंसः ॥ श्री हरिहरपुत्र प्राणः मम प्राणः । श्री हरिहरपुत्र जीवः मम जीवः । वाग्मनः श्रोत्र जिह्वा घ्राणेः उच्च स्वरूपेण बहिरागत्य अस्मिन् कुम्भे/बिम्बे (अस्मिन् कलशे अस्मिन् प्रतिमायां) सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ अस्यां मूर्तौ जीवस्तिष्ठतु । अस्यां मूर्तौ सर्वेन्द्रियाणि मनस्त्वक्चक्षुः श्रोत्र जिह्वा घ्राण वाक् पाणि पाद पायूपस्थाख्यानि प्राण अपान व्यान उदान समानाश्चागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राण मिह नो धेहि भोगम् । ज्योक् पश्येम सूर्य मुच्चरन्तमनुमते मृळया नस्स्वस्ति ॥ स्वामिन् सर्व जगन्नाथ यावत् पूजावसानकम् । तावत्त्वं प्रीतिभावेन प्रतिमे/बिम्बेऽस्मिन् (कलशेस्मिन् प्रतिमायां ) सन्निधिं कुरु ॥ आवाहनी मुद्रान् प्रदर्शयेत् । आवाहितो भव । स्थापितो भव । सन्निहितो भव । सन्निरुद्धो भव । अवकुण्ठितो भव । सुप्रीतो भव । सुप्रसन्नो भव । सुमुखो भव । वरदो भव । प्रसीद प्रसीद ॥ सुस्वागतमस्तु ॥ ॐ पूर्णा पुष्कळाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । प्राणान् प्रतिष्ठापयामि ॥ यत्किञ्चित् नैवेद्यं कुर्यात् ॥
८.४. आसनं ॥ दिव्यं रत्नपरिक्षिप्तं स्वर्ण सिंहासनं शुभं । भक्त्या ददामि देवेश धर्मशास्तर् नमोऽस्तुते ॥ अनेक रत्नखचितं मुक्तामणि विभूषितं । रत्नसिम्हासनं चारु प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ या त॒ इषुः॑ शि॒वत॑मा शि॒वम् ब॒भूव॑ ते॒ धनुः॑। शि॒वा श॑र॒व्या॑ या तव॒ तया॑ नो रुद्र मृडय॥ ॐ अस्मिन् बिम्बे (वा/अस्यां चित्रपठे,वा/अस्यां कुम्भे,वा/अस्यां पूजापीठे, वा/अस्यां दीपे ) पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत साङ्गाय, सायुधाय, सवाहनाय, सर्व शक्तियुताय, सुमुखाय, सपरिवाराय, सर्वात्मकाय श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । रत्नखचित सिम्हासनं समर्पयामि ।
८.५. पाद्यं ॥ इदं पाद्यं मयाऽऽनीतं स्वर्णपात्र समुधृतं । संगृह्य तुष्टहृदयं पादप्रक्षाळनं कुरु ॥ हरिपुत्र नमस्तेऽस्तु शङ्कर प्रियनन्दन । भक्त्या पाद्यं मया दत्तं गृहाण जलजानन ॥ या ते॑ रुद्र शि॒वा त॒नूरघो॒राऽपा॑पकाशिनी । तया॑ नस्त॒नुवा॒ शन्त॑मया॒ गिरि॑शन्ता॒भिचा॑कशीहि॥ ॐ सपरिवाराय पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । पादयोः पाद्यं समर्पयामि ।
८.६. अर्घ्यं ॥ अर्घ्यं गृहाण भूतात्मन् अष्टद्रव्य सुपूरितं । नमोऽस्तु देव देवेशं पूर्णकामं कुरुष्व मे ॥ व्रत मुद्दिश्य विश्वेश गन्धपुष्पाक्षतैर्युतं । गृहाणार्घ्यं मया दत्तं गजारूढ नमोऽस्तुते ॥ ॐ । यामिषुं॑ गिरिशंत॒ हस्ते॒ बिभ॒र्ष्यस्त॑वे। शि॒वां गि॑रित्र॒ तां कु॑रु॒ मा हिꣳ॑सीः॒ पुरु॑षं॒ जग॑त् ॥ ॐ सपरिवाराय पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि ।
yय्य् ८.७. आचमनीयं ॥ एलालवङ्गतःकोल जाती कर्पूरवासितं । इदमाचमनीयं ते ददामि वननायक ॥ भूतादिनाथ सर्वज्ञ देवर्षिमुनि सेवित । गृहाणाचमनं देव भक्त्या दत्तं महाप्रभो ॥ ॐ। शि॒वेन॒ वच॑सा त्वा॒ गिरि॒शाच्छा॑वदामसि । यथा॑ नः॒ सर्व॒मिज्जग॑दय॒क्ष्मꣳ सु॒मना॒ अस॑त् ॥ ॐ सपरिवाराय पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । आचमनीयं समर्पयामि ।
८.८. मधुपर्कं ॥ दधिक्षीरसमायुक्तं शर्करामधुसंयुतं । मधुपर्कं मयाऽऽ नीतं भूतनाथ गृहाण भो ॥ दधिक्षीर समायुक्तं मध्वाज्येन समन्वितं । मधुपर्कं गृहाणेदं गणादीश नमोऽस्तुते ॥ ॐ। अध्य॑वोचदधिव॒क्ता प्र॑थ॒मो दैव्यो॑ भि॒षक् । अहीꣳ॑श्च सर्वा॑'ञ्ज॒म्भय॒न्त्सर्वा॑'श्च यातुधा॒न्यः॑ ॥ ॐ सपरिवाराय पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । मधुपर्कं समर्पयामि ।
८.९. पञ्चामृत (स्नानः) ॥ दिव्य पञ्चामृतमिदं फलक्षीराज्य मिश्रितं । शर्करा मधुसंयुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां ॥ मध्वाज्य शर्करायुक्तं फलक्षीर समन्वितं । गृहाण सर्ववरद भक्तानामिष्टदायक ॥ ॐ सपरिवाराय पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । पञ्चामृतं (स्नानं) समर्पयामि । अथवा पञ्चामृतं प्रोक्षयामि ।
स्नानं ॥ गङ्गादि सर्वतीर्थेभ्यः हेमकुंभैः समाहृतं । पूतं तोयं वेदमन्त्रैः ददे स्नानाय गृह्यतां ॥ ॐ। अ॒सौ यस्त॒म्रो अ॑रु॒ण उ॒त ब॒भ्रुः सु॑म॒ङ्गलः॑ । ये चे॒माꣳ रु॒द्रा अ॒भितो॑ दि॒क्षु श्रि॒ताः स॑हस्र॒शोऽवै॑षा॒ꣳ॒ हेड॑ ईमहे ॥ ॐ पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः स्नापयामि । अथवा स्नानार्थे वेदमन्त्रैश्च प्रोक्षयामि । आपोहिष्ठा मयो भुवः इत्यादिभिः मन्त्रैश्च प्रोक्षयेत् । भूर्भुवःसुवः । स्नानानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि ।
८.१०. वस्त्रं ॥ दुकूलयुगळं दिव्यं सूक्ष्मं शबरिनाथ भोः । सोष्णीषरत्नकवचं संगृह्य कुरु मे मुदं ॥ रक्त वस्त्र द्वयं देव देवराज सुपूजित । भक्त्या दत्तं गृहाणेदं नमामि हरिहरात्मज ॥ ॐ। अ॒सौ यो॑ऽव॒सर्प॑ति॒ नील॑ग्रीवो॒ विलो॑हितः । उ॒तैनं॑ गो॒पा अ॑दृश॒न्न॒दृ॑शन्नुदहा॒र्यः॑ ॥ उ॒तैनं॒ विश्वा॑ भू॒तानि॒ स दृ॒ष्टो मृ॑डयाति नः । ॐ सपरिवाराय पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि । रत्नकवचं समर्पयामि । उष्णीषं समर्पयामि ॥ पादप्रक्षाळनं आचमनीयं च समर्पयामि ॥
८.११. यज्ञोपवीतं ॥ स्वर्ण यज्ञोपवीतं ते नवरत्नं विचित्रितं । संधार्यतां भूतनाथ वर्चो दीर्घायुरस्तु मे ॥ राजतं ब्रह्मसूत्रञ्च काञ्चनञ्चोत्तरीयकं । गृहाण सर्वधर्मज्ञ भक्तानां पशुपतेः सुत ॥ ॐ। नमो॑ अस्तु॒ नील॑ग्रीवाय सहस्रा॒क्षाय॑ मीढुषे᳚ ॥ अथो॒ ये अ॑स्य॒ सत्वा॑नो॒ऽहं तेभ्यो॑ऽकर॒न् नमः॑ । ॐ सपरिवाराय पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । स्वर्ण यज्ञोपवीतं - आभरणाणि समर्पयामि ।
८.१२. आभरणं नानालङ्कारंच ॥ रत्नाभरण केयूरहारञ्च मणिभूषितं । भूषणं गृह्यतां देव नमो नारायणप्रिय ॥ ॐ पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः स्वर्णाभरणानि समर्पयामि ।
८.१३. गन्धं ॥ कस्तूरी कुङ्कुमोपेतं कर्पूरेण सुवासितं । गोरोचनायुतं गन्धं संगृहाण हरात्मज ॥ चन्दनागरु कर्पूर कस्तूरी कुङ्कुमान्वितं । विलेपनं सुरश्रेष्ट प्रीत्यर्थं प्रति गृह्यतां ॥ ॐ। प्रमु॑ञ्च॒ धन्व॑न॒स्त्व-मु॒भयो॒रार्त्नि॑यो॒र्ज्याम् ॥ याश्च॑ ते॒ हस्त॒ इष॑वः॒ परा॒ ता भ॑गवो वप ॥ ॐ सपरिवाराय पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । दिव्य परिमळ गन्धान् धारयामि । गन्धस्योपरि कुङ्कुमं धारयामि ।
८.१४. अक्षताः ॥ अक्षतान् कुङ्कुमोपेतान् अक्षतान् हरनन्दन । अक्षतान् कुरु मे कामान् गृहाणाक्षतारसंभव ॥ अक्षतान् धवलान् दिव्यान् शालीयान् तण्डुलान् शुभान् । हरिद्राचूर्ण सम्युक्तान् सङ्गृहाण गणाधिप ॥ ॐ पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः अक्षतान् समर्पयामि । विभूतिं धारयामि । रुद्राक्षमालिकां समर्पयामि । कण्ठमणिं समर्पयामि ॥
८.१५. पुष्पं ॥ जातीचंपक पुन्नाग कुन्दमन्दार संभवैः । प्रसूनैरर्चयाम्यद्य करवीराम्बुजोत्पलैः ॥ पुन्नाकैः जातिकुसुमैः मन्दारैः पारिजातकैः । करवीरैर्मनोरम्यैः वकुलैः केतकैः शुभैः ॥ नीलोत्पलैश्च कल्हारैः अम्लानैश्च महेश्वर । कल्पितानि च माल्यानि गृहाणामर वन्दित ॥ ॐ। अ॒व॒तत्य॒ धनु॒स्तवꣳ सह॑स्राक्ष॒ शते॑षुधे ॥ नि॒शीर्य॑ श॒ल्यानां॒ मुखा॑ शि॒वो नः॑ सु॒मना॑ भव ॥ ॐ सपरिवाराय पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । नानाविध परिमल पत्रपुष्पानि समर्पयामि ॥
८.१६. अथाङ्ग पूजा ॥ ॐ धर्मशास्त्रे नमः पादौ पूजयामि । ॐ शिल्पशास्त्रे नमः गुल्फौ पूजयामि । ॐ वीरशास्त्रे नमः जङ्घे पूजयामि । ॐ महाशास्त्रे नमः जानुनी पूजयामि । ॐ पुत्रलाभाय नमः ऊरु पूजयामि । ॐ गजाधिपाय नमः गुह्यं पूजयामि । ॐ कालशास्त्रे नमः मेठ्रं पूजयामि । ॐ मदगज वाहनाय नमः नाभिं पूजयामि । ॐ महापाप विनाशकाय नमः उदरं पूजयामि । ॐ शबरीगिरीशाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि । ॐ सत्यरूपाय नमः पार्श्वौ पूजयामि । ॐ शत्रुनाशाय नमः हृदयं पूजयामि । ॐ मणिकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि । ॐ विष्णुपुत्राय नमः स्कन्धौ पूजयामि । ॐ वरदहस्ताय नमः हस्तान् पूजयामि । ॐ भीमाय नमः बाहून् पूजयामि । ॐ अतितेजस्विने नमः मुखं पूजयामि । ॐ अष्टमूर्तये नमः दन्तान् पूजयामि । ॐ शुभवीक्षणाय नेत्रे पूजयामि । ॐ कोमलाङ्गाय नमः कर्णौ पूजयामि । ॐ त्रिपुण्ड्रधारिणे नमः ललाटं पूजयामि । ॐ त्रिनेत्राय नमः नासिकां पूजयामि । ॐ दण्डनायकाय नमः चुबुकं पूजयामि । ॐ ओंकारस्वरूपाय नमः ओष्ठौ पूजयामि । ॐ हरिहरात्मजाय नमः गण्डस्थलं पूजयामि । ॐ गणेश पूज्याय नमः कचान् पूजयामि । ॐ चिद्रूपाय नमः शिरः पूजयामि । ॐ सर्वेश्वराय नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि ॥
८.१७.अष्टनामवळिः ॥ ओं भवस्य देवस्य सुताय नमः । ओं शर्वस्य देवस्य सुताय नमः । ओं ईशानस्य देवस्य सुताय नमः । ओं पशुपतेः देवस्य सुताय नमः । ओं उग्रस्य देवस्य सुताय नमः । ओं रुद्रस्य देवस्य सुताय नमः । ओं भीमस्य देवस्य सुताय नमः । ओं महतो देवस्य सुताय नमः ॥ ८ इति अष्टनामावळिः अर्चन पूजां समर्पयामि ॥
८.१८. अष्टोत्तरशतनामावळि अर्चनः ॥ ततः सहस्रनामावलिभिः अष्टोत्तरशतनामावलिभिः पुष्प, दल,अक्षतार्चनं यथावकाशं कृत्वा ।
उत्तराङ्ग पूजा ॥ ८.१९. धूपदीपारधना ॥
८.१९.१. धूपः ॥ अष्टगन्ध समुद्भूतं घृतगुग्गुलुसंयुतं । आग्रापयाम्यद्य धूपं स्वर्णपात्रस्थितं प्रभो ॥ दशाङ्गं गुग्गुलूपेतं सुगन्धं च मनोहरं । धूपं दास्यामि देवेश गृहाण गजवाहन ॥ ॐ । धूर॑सि॒ धूर्व॒ धूर्वतं॒ यो॑'ऽस्मान् धूर्व॑ति॒ तं धू॑'र्व॒ यं व॒यं धूर्वा॑मः ॥ ॐ। विज्यं॒ धनुः॑ कप॒र्दिनो॒ विश॑ल्यो॒ बाण॑वाꣳ उ॒त ॥ अने॑शन्न॒स्येष॑व आ॒भुर॑स्य निष॒ङ्गथिः॑ ॥ ॐ पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत सपरिवाराय श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः धूपमाघ्रापयामि ।
८.१९.२. दीपः ॥ साज्यवर्ति त्रयोपेतं वह्निना योजितं मया । गृहाण मङ्गळं दीपं ईशपुत्र नमोऽस्तुते ॥ साज्यं त्रिवर्ति सम्युक्तं वह्निना योजितं मया । गृहाण मङ्गलं दीपं हरिहरपुत्र नमोऽस्तुते ॥ ॐ। या ते॑ हे॒तिर्मी॑ढुष्टम॒ हस्ते॑ ब॒भूव॑ ते॒ धनुः॑ ॥ तया॒ऽस्मान् वि॒श्वत॒स्त्वम॑य॒क्ष्मया॒ परि॑ब्भुज ॥ ॐ पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत सपरिवाराय श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः दीपं प्रदर्शयामि । धूपदीपानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि ।
८.१९.३. अलङ्कार दीपः भूरित्य॒ग्नौ प्रति॑तिष्ठति । भुव॒ इति॑ वा॒यौ । सुव॒रित्या॑दि॒त्ये । मह॒ इति॒ ब्रह्म॑णि । आ॒प्नोति॒ स्वारा॑ज्यम् । आ॒प्नोति॒ मनस॒स्पति॑'म् । वाक्प॑ति॒श्चक्षु॑ष्पतिः । श्रोत्र॑पति - र्वि॒ज्ञान॑पतिः । ए॒तत्ततो॑ भवति । आ॒का॒श - श॑रीरं॒ ब्रह्म॑ । स॒त्यात्म॑ - प्रा॒णारामं॒ मन॑ आनन्दम् । शान्ति॑ समृद्ध -म॒मृतम्॑' ॥ इति प्राचीनयो॒ग्योपा॑'स्व ॥ ॐ पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत सपरिवाराय श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । अलङ्कार दीपं प्रदर्शयामि । दीपानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि । पुष्पैः पूजयामि ॥
८.१९.४. गायत्री दीपं गा॒य॒त्रो वै पर्णः॒ । गायत्राः॒ । तस्मा॒त् त्रीणि॑ त्रीणि॑ । पर्ण॒स्य पला॒शानि॑ । त्रि॒पदा॑ गाय॒त्री ॥ ॐ पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत सपरिवाराय श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । गायत्री दीपं प्रदर्शयामि ॥ आचमनीयं समर्पयामि । पुष्पैः पूजयामि ॥
८.१९.५. पूर्णकुम्भ दीपः वैराग्य-तैलसम्पूर्णे भक्तिवर्ति-समन्विते । प्रबोधपूर्ण-पात्रे तु ज्ञप्ति-दीपं विलोकयेत् ॥ पूर्ण॒मदः॒ पूर्ण॒मिदं॒ पूर्णा॒त् पूर्ण॒ मुद॒च्यते । पूर्ण॒स्य पूर्ण॒मादा॒य पूर्ण॒मेवावशि॒ष्यते ॥ ॐ पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत सपरिवाराय श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । पूर्णकुम्भ दीपं प्रदर्शयामि । आचमनीयं समर्पयामि । पुष्पैः पूजयामि ॥
८.२०. नैवेद्यः ॥ स्थलशुद्धिं कृत्वा ॥ ॐ भूर्भुवः॒सुवः । तत्स॑वि॒तुर्वरे॑'ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑'त् ॥ देव॑सवितः॒ प्रसु॑व । सत्॒यं त्व॒र्तेन॒ (ऋ॒तं त्वा॑स॒त्ये॒न) परि॑षिञ्चामि । अ॒मृ॒तो॒प॒स्त॑रणमसि ॥ प्रा॒णाय॒ स्वाहा॑' अ॒पा॒नाय॒ स्वाहा॑' व्या॒नाय॒ स्वाहा॑' उ॒दानाय॒ स्वाहा॑' स॒मा॒नाय॒ स्वाहा॑' ब्रह्म॑णे॒ स्वाहा॑' मधु॒वाता॑ ऋताय॒ते । मधु॑क्षरन्ति॒ सिन्ध॑वः । माध्वी॑'र्नः स॒न्त्वोष॑धीः । मधु॒नक्त॑मु॒तोषसि । मधु॑म॒त् पार्थि॑व॒ꣳ॒ रजः । मधु॒द्यौर॑स्तु नः पि॒ता । मधु॑मान्नो॒ वन॒स्पतिः । मधु॑माꣳ अस्तु॒ सूर्यः॑ । माध्वी॒र्गावो॑ भवन्तु नः ॥ मधु मधु मधु ॥ शल्यान्नं सघृतं भक्ष्य लेह्य शोष्य समन्वितं । सपेयं रत्नपात्रस्थं दधीखण्डं सपानकं ॥ रंभाफलं नाळिकेरं मृद्वीकं पुण्ड्रसारकं । घण्डोफलासितां क्षीरं पायसं सगुळद्रवं ॥ कपित्थं चूत पनसं बदर्यादि फलैर्युतं । नैवेद्यं अमृतं स्वादु यथेष्टं भुऽ!न्जतां प्रभो ॥ शाल्योदनं पायसं च मध्वपूप समन्वितं । कर्पूरचूर्ण प्रतिगृह्णीष्व नानापक्वान्न संयुतम् ॥ नैवेद्यं षड्रसोपेतं नानाभक्ष्यसमन्वितं । भूतनाथ गृहाण त्वं भक्त्या दत्तं मया प्रभो ॥ ॐ। नम॑स्ते अ॒स्त्वायु॑धा॒याना॑तताय धृ॒ष्णवे᳚ ॥ उ॒भाभ्या॑मु॒त ते॒ नमो॑ बा॒हुभ्या॒म् तव॒ धन्व॑ने ॥ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि-र्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ ओं । पूर्णा पुष्कळाम्बा समेत साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय सर्वात्मकाय श्री हरिहरपुत्रस्वामिने नमः दिव्यान्नं, घृतगुळपायसं नाळिकेर क्षीरपायसं, लड्ढुकं, अपूपं, गुळापूपं, मोदकान्, कदळीफलानि, (नाळिकेर खण्डान्)एतद्सर्वं यथाशक्ति महानैवेद्यं निवेदयामि । मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि । उत्तरापोषणं समर्पयामि । अमृतापिधानमसि ॥ हस्तप्रक्षालनं, पादप्रक्षालनं, गण्डूष प्रक्षालनं, नैवेद्यानन्तरं आचमनीयंच समर्पयामि ।
८.२१. महाफलः: ॥ इदं फलं मयादेव स्थापितं पुरतस्थव । तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि ॥ ॐ पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः महाफलं समर्पयामि ।
८.२२. ताम्बूलं ॥ जाती लवङ्ग सहितं चूर्णकर्पूर संयुतं ताम्बूलं प्रतिगृह्याद्य मत्कामं परिपूरय ॥ फूगीफल समायुक्तं नागवल्ली दलैर्युतं । कर्पूरचूर्ण सम्युक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ॥ ॐ। परि॑ ते॒ धन्व॑नो हे॒तिर॒स्मान्वृ॑णक्तु वि॒श्वतः॑ ॥ अथो॒ य इ॑षु॒धिस्तवा॒रे अ॒स्मन्निधे॑हि॒ तम् ॥ ॐ पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि ।
८.२३. पञ्चमुखदीपः ॥ पञ्चवर्ति समायुक्तं पञ्चपातक नाशनं । पञ्चस्यदीपं दास्यामि भूतनाथ नमोऽस्तुते ॥ ॐ। पञ्च॑ हूतो ह॒वै नामै॒षः । तं वा ए॒तं पंच॑ हूत॒ꣳ सन्तम्॑' । पंच॑हो॒तेत्याच॑क्षते परो॒क्षे॑ण । प॒रोक्ष॑प्रिया इव॒ हि दे॒वाः ॥ ॐ । स प्रथ॑ स॒भां मे॑ गोपाय । ये च॒ सभ्या॑'ः सभा॒सदः । तानिन्द्रि॒यव॑तह् कुरु । सर्व॒मयु॒रुपा॑सतां । अहे/' बुध्निय॒ मन्त्रं॑ मे गोपाय । यं ऋष॑यस् त्रयीवि॒द वि॒दुः॑ । ऋच॒स्सामा॑नि॒ यजूꣳ॑षि । सा हि श्रीर॒मृता॑ स॒तां ॥ ॐ पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । पञ्चमुखदीपं प्रदर्शयामि । आचमनीयं समर्पयामि ॥
८.२४. कर्पूर नीराजन दीपः ॥ नीराजनं सुमाङ्गल्यं सर्वमङ्गल कारणं । गृहाण परया भक्त्याचार्पितं ते शिवात्मज ॥ नीराजनं सुमाङ्गल्यं कर्पूरेण कृतं मया । गृहाण करुणाराशे भूतनाथ नमोऽस्तुते ॥ सुगन्ध कुसुमैर्दिव्यैः भक्त्या परमया युतैः । नीराजनं विधास्यामि सन्तुष्टस्त्वं विलोकय ॥ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र - तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्त-मनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ॐ रा॒जा॒धि रा॒जाय॑ प्रसह्य सा॒हिने॑' , नमो॑ व॒यं वै॑'श्रव॒णाय॑ कुर्महे स मे॒ कामा॒न्काम॒ कामा॑य॒ मह्यं॑', का॒मे॒श्व॒रो वै॑'श्रव॒णो द॑धातु, कु॒बे॒राय॑ वैश्रव॒णाय॑ म॒हा॒रा॒जाय॒ नमः॑ ॥ ॐ सपरिवाराय पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः समस्तमपराधशमनार्थं, सर्वपापक्षयार्थं, कर्पूर नीराजन दीपं प्रदर्शयामि । रक्षां धारयामि । नीराजनानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि ।
८.२५.प्रदक्षिण नमस्कारः ॥ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानिच । तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ॥ प्रकृष्ट पापनाशाय प्रकृष्ट फलसिद्धये । प्रदक्षिणं करोमीश प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ भूतनाथ सदानन्द सर्वभूत दयापर । रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः ॥ भूतनाथ विशालाक्ष सर्वाभीष्टफलप्रद । प्रदक्षिणं करोमि त्वां सर्वान् कामान् प्रयच्छ मे ॥ लोकवीर्यं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वती हृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहं ॥ विप्रपूज्यं विश्ववन्द्यं विष्णुशंभ्वोः प्रियं सुतं । क्षिप्रप्रसादनिरतं शास्तारं प्रणमाम्यहं ॥ मत्तमातङ्ग गमनं कारुण्यामृतपूरितं । सर्वविघ्नहरम् देवं शास्तारं प्रणमाम्यहं ॥ अस्मत्कुलेश्वरं देवमस्मच्छत्रुविनाशनं अस्मदिष्टप्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यहं ॥ पाण्ड्येशवंशतिलकं केरळे केळिविग्रहं । आर्तत्त्राणपरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहं ॥ अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम । तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महाप्रभो ॥ ॐ पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः अनन्तकोटि प्रदक्षिण नमस्काराञ्च समर्पयामि ।
८.२६. मन्त्र पुष्पः॥ जाती चम्पक पुन्नाग मल्लिका वकुलादिभिः । पुष्पाञ्जलिं प्रदास्यामि गृहाण द्विरदानन ॥ जाती पङ्कज पुन्नाग मल्लिकावकुळादिभिः । पुष्पाञ्जलिं प्रदास्यामि भूतनाथ प्रगृह्यतां ॥ यो दे॒वाना॑'ं प्रथ॒मं पु॒रस्॒ताद्विश्वा॒ धियो॑ रु॒द्रो म॒हर्षिः॑ । हि॒र॒ण्य॒ग॒र्भं प॑श्यत जायमा॑न॒ँ॒ स नो॑ दे॒वश्शु॒भय॒अ स्मृत्याः॒ संयु॑नक्तु । यस्मा॒त् पर॒न्नाप॑र॒मस्ति॒ किञ्चि॒द्यस्मा॒न्नाणी॑यो॒ न ज्यायो॑'ऽस्ति॒ कश्चि॑त् । वृ॒क्ष इ॑व स्तब्धो दि॒विति॑ष्ठ॒त्येक॒स्तेने॒दं पू॒र्णं पुरु॑षेण॒ सर्व॑'ं । न कर्मणा न प्र॒जया॒ धने॑न॒ त्यागे॑नैके अमृत॒त्वम॑अन॒शुः । परे॑ण नाकं॒ निहि॑तं॒ गुहा॑यां वि॒भ्राज॑दे॒ यद्यत॑यो वि॒शन्ति॑ । वे॒दा॒न्त॒वि॒ज्ञान॒ सुनि॑श्चिता॒र्थाः संन्या॑स यो॒गाद्यत॑यः शुद्ध॒सत्त्वा॑'ः । ते ब्र॑ह्मलो॒के तु॒ परा॑न्तकाले॒ परा॑मृता॒त् परि॑मुच्यन्ति॒ सर्वे॑' । द॒ह्रं॒ वि॒पा॒पं प॒रमे॑'श्मभूतं॒ यत्पु॑ण्डरी॒कं पु॒रम॑ध्यस॒ꣳस्थम् । त॒त्रा॒पि॒ द॒ह्रं ग॒गनं॑ विशोकं॒ तस्मि॑न् यद॒न्तस्तदुपा॑सित॒व्यम् । यो वेदादौ स्व॑रः प्रो॒क्तो॒ वे॒दान्ते॑ च प्र॒तिष्ठि॑तः । तस्य॑ प्र॒कृति॑लीन॒स्य॒ यः॒ परः॑ स महे॒श्वरः॑ ॥ यो॑ऽपां पुष्पं॑ वेद॑। पुष्प॑वान् प्र॑जावा॑'न् पशु॑मान् भ॑वति । च॑न्द्रमा॑ वा अ॑पां पुष्पम्॑' । पुष्प॑वान् प्र॑जावा॑'न् पशु॑मान् भ॑वति । य ए॑वं वेद॑ । यो॑ऽपामा॑यत॑नं॑ वेद॑ । आ॑यत॑नवान् भवति ॥ ॐ पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । वेदोक्त मन्त्रपुष्पं समर्पयामि ॥
८.२७. राजोपचारः ॥ गृहाण पुष्कळाकान्त सरत्ने छत्र चामरे । दर्पणं व्यञ्जनं चैव राजभोगाय यत्नतः ॥ ᳚देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम, अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक, पूर्णा पुष्कलाम्बा समेतं सपरिवाराय श्री हरिहरपुत्र महाप्रभो᳚ छत्रचामरादि राजोपचारान् अवधारय । छत्रं धारयामि । चामरं वीजयामि । व्यजनं वीजयामि । गीतं श्रावयामि । वाद्यं गोषयामि । नृत्यं दर्शयामि । पद्यं वाचयामि । दर्पणं दर्शयामि । आण्डोलिकान् आरोहयामि । अश्वानारोहयामि । गजानारोहयामि । रथानारोहयामि । समस्त मन्त्र, राजोपचार, देवोपचार, भक्त्युपचाराञ्च समर्पयामि ॥
८.२८.वेदपरायणः ॥ ᳚देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम, अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक, पूर्णा पुष्कलाम्बा समेतं श्री हरिहरपुत्र महाप्रभो᳚ वेदप्रिय चतुर्वेद पारायणं अवधारय । हरिः ॐ । अ॒ग्निमी॑'ळे पु॒रोहि॑तं य॒ज्ञस्य॑ दे॒वमृ॒त्विजम्᳚। होता॑'रं रत्न॒धात॑मम्॥ हरिः ॐ । हरिः ॐ ।इ॒षेत्वो॒र्जे त्वा॑ वा॒यव॑स्थोपा॒यवस्थ दे॒वो वः॑ सवि॒ता प्रार्प॑यतु॒ श्रेष्ठ॑तमाय॒ कर्म॑णेऽरिः ॐ । हरिः ॐ । अग्न॒ आया॑हि वी॒तये॑ गृणा॒नो ह॒व्यदा॑तये। निहोता॑ सत्सि ब॒र्हिषि॑॥ हरिः ॐ । हरिः ॐ। शन्नो॑ दे॒वीर॒भिष्ट॑य॒ आपो॑ भवन्तु पी॒तये॑'। शंयोर॒भिस्र॑वन्तु नः॥ हरिः ॐ । ॐ पूर्णा पुष्कलाम्बा समेत श्री हरिहरपुत्र स्वामिने नमः । चतुर्वेद पारायणं समर्पयामि ।
८.२९. क्षीरार्घ्य प्रदानः ॥ अद्य पूर्वोक्त विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ सपरिवार श्री हरिहरपुत्र प्रसाद सिद्ध्यर्थं मया कृत श्री हरिहरपुत्र पूजा कर्मणः सम्पूर्ण फलसिद्ध्यर्थं श्रीहरिहरपुत्र पूजान्ते क्षीरार्घ्य प्रदानं करिष्ये ॥ अप उपस्पृश्य । अक्षत, गन्ध, पुष्प क्षीरं सहितं हस्ते गृहीत्वा क्षीरार्घ्यं दद्यात् ॥ अर्घ्यं गृहाण भूतेश वरप्रद हरात्मज । गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तं भक्त्यादत्तं मया प्रभो ॥ सपरिवाराय श्री हरिहापुत्राय नमः इदमर्घ्यं इदमर्घ्यं इदमर्घ्यं ॥ आर्याय च शरण्याय भूतनाथाय ते नमः । पुनरर्घ्यं प्रदास्यामि भूतनाथ नमोऽस्तुते ॥ सपरिवाराय श्री हरिहापुत्राय नमः इदमर्घ्यं इदमर्घ्यं इदमर्घ्यं ॥ अनेन क्षीरार्घ्य प्रदानेन भगवन् सर्वदेवात्मकः श्री हरिहरपुत्रः प्रीयतां ॥
८.३०.प्रार्थनः ॥ भूतादिभाय वि॒द्महे॑ महा दे॒वाय॑ धीमहि । तन्नः॑ शास्ता प्रचो॒दयात्॑' ॥ भूतनाथ दयासिन्धो देहि मे वरमीफ्सितं । त्वयि भक्तिं परां देहि पुत्रपौत्रांश्च सम्पदः ॥ आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं । पूजाविधिं न जानामि क्षमस्व करुणानिधे ॥ भूतनाथ जगन्नाथ दयाळो देहि मे प्रभो । आयुःवित्तं च सत्कीर्तिं भक्तिं त्वय्यचलां श्रियं ॥ आश्यामकोमल विशालतनुं विचित्र वासोवसान मरुणोत्पल दामहस्तं । उत्तुङ्ग रत्नमकुटं कुटिलाग्रकेशं शास्तारमिष्ट वरदं शरणं प्रपद्ये ॥ करचरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा । श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं । विहितमविहितं वा सर्वमेतद्क्षमस्व । हरिहरसुतदेव त्राहि मां भूतनाथ ॥ समस्तोपचारान् समर्पयामि ॥ स्वस्ति प्रजाप्यः परिपालयन्तां ज्ञायेन मार्गेन महीं महीश गोब्रह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया । दासोऽयं इति मां मत्वा क्षमस्व करुणानिधे ॥ अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम । तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महाप्रभो ॥ अनेन मया यथाज्ञेन यथाशक्त्या यथामिलितोपचार द्रव्यैः कृत पूजाविधानेन (भाजनेन) भगवान् सर्वात्मकः विघ्नेश्वर दुर्गापरमेश्वरी सहितः पूर्णा पुष्कलाम्बा समेतं श्री हरिहरपुत्र स्वामिन् सपरिवारः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा मम (अस्य यजमानस्य) सहकुटुम्बस्य (सहपुत्रकस्य सहपुत्रीकस्य सहभ्रातृकस्य सहाश्रितबन्धुवर्गस्य) च सर्वषां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयोरारोग्यैश्वर्याणां अभिवृद्धिप्रदः शत्रुबाधा निवृत्तिप्रद सत्सन्तानाभिवृद्धिप्रदः सर्वाभीष्ट सिद्धिप्रदश्च भूयातिति भवन्तोऽनुगृह्णन्तु - तथास्तु । सर्वेजनाः सुखिनो भवन्तु । उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु ॥
८.३१.उपायनदानं ॥ अद्य पूर्वोक्त विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ मया कृत सपरिवारः श्री हरिहरपुत्र पूजाकर्म साद्गुण्यार्थं श्री हरिहरपुत्रोप्रीत्यर्थं उपायनदानं ब्राह्मणपूजां च करिष्ये ॥ अप उपस्पृश्य ॥ श्री हरिहरपुत्रस्वरूपस्य ब्राह्मणास्य इदमासनं ॥ (आच्छादनार्थं सोत्तरीयं इदम्वस्त्रं) अमी ते गन्धाः । नानालङ्कारार्थे अक्षतान् समर्पयामि । सकलारधनैः स्वर्चितं ॥ हिरण्यगर्भ गर्भस्तं हेम बीजं विभावसोः । अनन्तपुण्य फलदं अथः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ भूतेशः प्रतिगृह्णाति भूतेशो वै ददाति च भूतेशस्तारको द्वाभ्यां भूतेशाय नमो नमः ॥ भक्ष्यभोज्यसमायुक्तं मोदकैश्च समन्वितं अपूपैश्च समोपेतं उपायनं ददाम्यहं ॥ मयाकृत श्रीहरिहरपुत्र पूजा कर्मणः साङ्गफल सिद्ध्यर्थं श्रीहरिहरपुत्र प्रीत्यर्थं इदमुपायनं सदक्षिणाकं सताम्बूलं (सपात्रं) श्री हरिहरपुत्रप्रीतिं कामायमानः तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥ ओं तत्सत् ॥ प्रदक्षिण नमस्कारान् कूर्यात् ॥
८.३२. निर्माल्य महानैवेद्यं ॥ दिव्यगन्धमयैः पुष्पैः फललद्धुकमोदकैः । हस्तिनं पूजयाम्यद्य सभक्तीष्टफलाप्तये ॥ श्री हरिहरपुत्रवाहनाय मदगजाय नमः निर्माल्यं महानैवेद्यं निवेदयामि । आचमनीयं समर्पयामि ॥
८.३३. क्षमायाचनं ॥ यदुद्दिश्य कृतं देव यथाशक्ति मयाऽर्चनं । तेन तुष्टो भवाद्याशु हृत्स्थान् कमांश्च पूरय ॥ अबद्धमतिरिक्तां वा द्रव्यहीनं मया कृतं । तत्सर्वं पूर्णतां यातु पुष्कलेशनमोऽस्तुते ॥ यद्दुत्तं भक्तिमार्गेन पत्रं पुष्पं फलं जलं । निवेदितं च नैवेद्यं त्वं गृहाणानुकम्पया ॥ नानायोनि सहस्रेषु येषु येषु प्रजाम्यहं । तेषु तेष्वच्युतं भक्तिः भवेत् त्वयि सदा मम ॥ देवो दाता च भोक्ता च देवः सर्वमिदं जगत् । देवो जगति सर्वत्र सदेवः सोहमेव च ॥ अज्ञानादल्प बुद्धित्वात् आलस्याद् तुष्टसंगमात् । कृतापराधं कृपणं क्षन्तुमर्हसि मां प्रभो ॥
८.३४.भजन घोष अनन्तरं शरण्यं शरणदतारं अय्यप्पनामकं शास्तारं श्रीहरिहरपुत्रं शरणाह्वनरूप भजनस्तोत्रेण सन्तोषयेत् । ब्रह्मार्पणं ॥
८.३५. आचमनः ॥ ॐ अच्युताय नमः । ॐ अनन्ताय नमः । ॐ गोविन्दाय नमः ॥
८.३६. आत्म समर्पणं ॥ यस्य स्मृत्या च नाम्नोक्त्या तपः पूजा क्रियादिशु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥ अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया । तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम ॥ प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेर्षुयत् । तन्नामस्मरणाद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिश्रुतिः ॥ कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा । बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् । करोमि यद्यत् सकलं परस्मै । नारायणायेति समर्पयामि ॥ मयाकृतमिदं भगवान् सर्वात्मकः पूर्णा पुष्कलाम्बा समेतं श्री हरिहरपुत्र स्वामिन् प्रीतये पूजाख्यं कर्म ॐ ᳚तत् सत्᳚ ब्रह्मार्पणमस्तु ॥
८.३७. प्रसाद गृहणं॥ ॐ श्री हरिहरपुत्र प्रसादं शिरसा गृह्णामि ॥
८.३८. आर्थिक्यं ॥ चक्षुर्दनं सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणं । आरार्तिक्यां प्रयच्छामि प्रीतो भव दयानिधे ॥ इति आरार्तिख्यां कृत्वा ॥
८.३९.बिम्बे/चित्रपठे/कुम्भे/यन्त्रेवा आवाहितानां देवतानां विसर्ज्य दीपे न विसर्जयेत् । अस्मिन् दीपे श्री महा गणपतये नमः अस्मिन् दीपे श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः अस्मिन् महाभद्रदीपे सपरिवाराय पूर्ण पुष्कळाम्बा समेत सपरिवाराय श्री हरिहरपुत्राय नमः समस्तोपचार पूजां समर्पयामि ॥ (दीक्षितस्य उपासकेन ऋषिछन्दो देवता ध्यानपूर्वं मूलमन्त्रं किञ्चित् जपित्वा) पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा । ॐ । परि॑ ते॒ धन्व॑नो हे॒तिर॒स्मान्वृ॑णक्तु वि॒श्वतः॑ ॥ अथो॒ य इ॑षु॒धिस्तवा॒रे अ॒स्मन्निधे॑हि॒ तम् ॥ ओं भूर्भुवस्सुवरों अस्मात् (विग्रहात्,/बिम्बात्, चक्रात् ,चित्रपठात्) आवाहितं सपरिवारं श्री हरिहरपुत्रं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ॥ ॐ ग॒णानां॑' त्वा ग॒णप॑तिꣳ हवामहे क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तमं। ज्ये॒ष्ठ॒राजं॒ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत॒ आ नः॑ शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नं ॥ ॐ। भूर्भुवस्सुवरों अस्मात् (कुम्भात्,/बिम्बात्, चक्रात् ,चित्रपठात्) आवाहितं सपरिवारं महागणपतिं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि । ॐ । जा॒तवे॑दसे सुनवाम॒ सोमम॑रातीय॒तो निद॑हाति॒ वेदः॑ । सनः॑ पर्ष॒दति॑ दु॒र्गाणि॒ विश्वा॑ ना॒वेव॒ सिन्धुं॑ दुरि॒ताऽत्य॒ग्निः ॥ ॐ। भूर्भुवस्सुवरों अस्मात् (कुम्भात्, बिम्बात्, चक्रात् ,चित्रपठात्) आवाहितं दुर्गा परमेश्वरीं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि । शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च । तीर्थप्रसाद निषेवणं कृत्वा । इष्टमित्रबन्धुजनैः सह भुञ्जीत ॥
८.४०. शङ्ख ब्रमणः ॥ शङ्खमध्य स्थितं तोयं ब्रामितं दैवतोपरि । अङ्ग लघ्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्या व्यपोहनम् ॥ शङ्खं उद्धृत्य आवाहित देवतानामुपरि त्रिः परिभ्राम्य तज्जलं हस्ते समादाय प्रोक्षयेत् ॥
८.४१. तीर्थ प्राशन मन्त्रः ॥ अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि निवारणं । सर्वपापक्षयकरं शास्ता पादोदकं शुभं ॥ इति अभिषेकतीर्थ प्राच्य ॥ शुभमस्तु ॥ श्री हरिहरपुत्र पूजाकल्पः समाप्तः ॥ Encoded and proofread by Antaratma antaratma at Safe-mail.net
% Text title      : hariharaputrapUjAkalpaH
% File name       : hariharaputrapuujaakalpah.itx
% itxtitle       : hariharaputra pUjAkalpaH
% engtitle       : hariharaputra shAstA shabarigirIshAbhinna pUjA vidhi
% Category       : pUjA, deities_misc, ayyappa, svara
% Location       : doc_deities_misc
% Sublocation      : deities_misc
% SubDeity       : ayyappa
% Texttype       : svara
% Language       : Sanskrit
% Subject        : Hinduism/religion/traditional
% Transliterated by   : Antaratma antaratma at Safe-mail.net
% Proofread by     : Antaratma antaratma at Safe-mail.net
% Latest update     : April 23, 2008
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP