॥ इन्द्रसहस्रनामावली गणपतेः कृता ॥

ॐ इन्द्राय नमः । ॐ देवतमाय नमः । ॐ अनीलाय नमः । ॐ सुपर्णाय नमः । ॐ पूर्णबन्धुराय नमः । ॐ विश्वस्य दमित्रे नमः । ॐ विश्वस्येशानाय नमः । ॐ विश्वचर्षणये नमः । ॐ विश्वानिचक्रये नमः । ॐ विश्वस्मादुत्तराय नमः । ॐ विश्वभूवे नमः । ॐ बृहते नमः । ॐ चेकितानाय नमः । ॐ अचक्रयास्वधय नमः । ॐ वर्तमानाय नमः । ॐ परस्मै नमः । ॐ विश्वानराय नमः । ॐ विश्वरूपाय नमः । ॐ विश्वायुषे नमः । ॐ विश्वतस्पृथवे नमः । ॐ विश्वकर्मणे नमः । ॐ विश्वदेवाय नमः । ॐ विश्वतो धिये नमः । ॐ अनिष्कृतायः नमः । ॐ त्रिषुजाताय नमः । ॐ तिग्मङ्क्षशृङ्गाय नमः । ॐ देवाय नमः । ॐ ब्रध्नाय नमः । ॐ अरुषाय नमः । ॐ चरते नमः । ॐ रुचानाय नमः । ॐ परमाय नमः । ॐ विदुषे नमः । ॐ अरुचोरोचयते नमः । ॐ अजाय नमः । ॐ ज्येष्ठाय नमः । ॐ जनानां वृषभाय नमः । ॐ ज्योतिषे नमः । ॐ ज्येष्ठाय सहसे नमः । ॐ महिने नमः । ॐ अभिक्रतूनां दमित्रे नमः । ॐ विश्वस्य कर्मणो धर्त्रे नमः । ॐ धनानां धर्त्रे नमः । ॐ धातॄनां धात्रे नमः । ॐ धीराय नमः । ॐ धियेषिताय नमः । ॐ यज्ञस्य साधनाय नमः । ॐ यज्ञाय नमः । ॐ यज्ञवाहसे नमः । ॐ अपामजाय नमः । ॐ यज्ञं जुषाणाय नमः । ॐ यजताय नमः । ॐ युक्तग्राव्णोऽवित्रे नमः । ॐ इषिराय नमः । ॐ सुवज्राय नमः । ॐ च्यवनाय नमः । ॐ योद्ध्रे नमः । ॐ यशसाय नमः । ॐ यज्ञियाय नमः । ॐ यहवे नमः । ॐ दुर्मर्तानामवयात्रे नमः । ॐ पापस्य रक्षसो हन्त्रे नमः । ॐ कृशस्य चोदित्रे नमः । ॐ कृत्रवे नमः । ॐ कृतब्रह्नणे नमः। ॐ धृतव्रताय नमः । ॐ घृष्ण्वोजसे नमः । ॐ धीनामवित्रे नमः । ॐ धनानां सञ्जिते नमः । ॐ अच्युताय नमः । ॐ तमसो विहन्त्रे नमः । ॐ त्वष्ट्रे नमः । ॐ तनूपे नमः । ॐ तरुत्रे नमः । ॐ तुराय नमः । ॐ त्वेषनृम्णाय नमः । ॐ त्वेषसंदृशे नमः । ॐ तुरासाहे नमः । ॐ अपराजिताय नमः । ॐ तुग्य्रावृधाय नमः । ॐ दस्मतमाय नमः । ॐ तुविकूर्मितमाय नमः । ॐ तुजाय नमः । ॐ वृषप्रभर्मणे नमः । ॐ विश्वानि विदुषे नमः । आदङ्क्षर्दिराय नमः। ॐ तवसे नमः । ॐ मन्द्राय नमः । ॐ मतीनां वृषभाय नमः । ॐ मरुत्वते नमः । ॐ मरुतामृषये नमः । ॐ महाहस्तिने नमः । ॐ गणपतये नमः । ॐ धियं जिन्वाय नमः । ॐ बृहस्पतये नमः । ॐ माहिनाय नमः । ॐ मघोने नमः । ॐ मन्दीने नमः । ॐ मर्काय नमः । ॐ अर्काय नमः । ॐ मेधिराय नमः । ॐ महते नमः । १०० ॐ प्रतिरूपाय नमः । ॐ परोमात्राय नमः । ॐ पुरुरूपाय नमः । ॐ पुरुष्टुताय नमः । ॐ पुरुहूताय नमः । ॐ पुरःस्थात्रे नमः । ॐ पुरुमायाय नमः । ॐ पुरन्दराय नमः । ॐ पुरुप्रशस्ताय नमः । ॐ पुरुकृते नमः । ॐ पुरां दर्त्रे नमः । ॐ पुरूतमाय नमः । ॐ पुरुगूर्ताय नमः । ॐ पृत्सुजेत्रे नमः । ॐ पुरुवर्पसे नमः । ॐ प्रवेपनिने नमः । ॐ पप्रये नमः । ॐ प्रचेतसे नमः । ॐ परिभुवे नमः । ॐ पनीयसे नमः । ॐ अप्रतिष्कुताय नमः । ॐ प्रवृद्ध्याय नमः । ॐ प्रवयसे नमः । ॐ पात्रे नमः । ॐ पूषण्वते नमः । ॐ अन्तराभराय नमः । ॐ पुरुशाकाय नमः । ॐ पाञ्चजन्याय नमः । ॐ पुरुभोजसे नमः । ॐ पुरूवसवे नमः । ॐ पिशङ्गरातये नमः । ॐ पपुरये नमः । ॐ पुरोयोधाय नमः । ॐ पृथुज्रयसे नमः । ॐ प्ररिक्व्ने नमः । ॐ प्रदिवाय नमः । ॐ पूर्व्याय नमः । ॐ पुरोभुवे नमः । ॐ पूर्वजे ऋषये नमः । ॐ प्रणेत्रे नमः । ॐ प्रमतये नमः । ॐ पन्याय नमः । ॐ पूर्वयाव्रे नमः । ॐ प्रभूवसवे नमः । ॐ प्रयज्यवे नमः । ॐ पावकाय नमः । ॐ पूष्णे नमः । ॐ पदव्ये नमः । ॐ पथिकृते नमः । ॐ पत्ये नमः । ॐ पुरुत्मते नमः । ॐ पलिताय नमः । ॐ हेत्रे नमः । ॐ प्रहेत्रे नमः । ॐ प्रावित्रे नमः । ॐ पित्रे नमः । ॐ पुरुनृम्णाय नमः । ॐ पर्वतेष्ठे नमः । ॐ प्राचामन्यवे नमः । ॐ पुरोहिताय नमः । ॐ पुरां भिन्दवे नमः । ॐ अनाधृष्याय नमः । ॐ पुराजे नमः । ॐ पप्रथिन्तमाय नमः । ॐ पृतनासाहे नमः । ॐ बाहुशर्धिने नमः । ॐ बृहद्रेणवे नमः । ॐ अनिष्टृताय नमः । ॐ अभिभूतये नमः । ॐ अयोपाष्टये नमः । ॐ बृहद्रये नमः । ॐ अपिधानवते नमः । ॐ ब्रह्नप्रियाय नमः । ॐ ब्रह्नजूताय नमः । ॐ ब्रह्नवाहसे नमः । ॐ अरङ्गमाय नमः । ॐ बोधिन्मनसे नमः । ॐ अवक्रक्ष्णे नमः । ॐ बृहद्भानवे नमः । ॐ अमित्रध्ने नमः । ॐ भूरिकर्मणे नमः । ॐ भरेकृत्रवे नमः । ॐ भद्रकृते नमः । ॐ भार्वराय नमः । ॐ भृमये नमः । ॐ भरेषहव्याय नमः । ॐ भूर्योजसे नमः । ॐ पुरोध्रे नमः । ॐ प्राशुसाहे नमः । ॐ प्रसाहे नमः । ॐ प्रभङ्गिने नमः । ॐ महिषाय नमः । ॐ भीमाय नमः । ॐ भूर्यासुतये नमः । ॐ अशस्तिध्रे नमः । ॐ प्रसक्ष्णे नमः । ॐ विश्पतये नमः । ॐ वीराय नमः । ॐ परस्पे नमः । ॐ शवसस्पत्ये नमः । २०० ॐ पुरुदत्राय नमः । ॐ पितृतमाय नमः । ॐ पुरुक्षवे नमः । ॐ भूरिगवे नमः । ॐ पणये नमः । ॐ प्रत्वक्षणाय नमः । ॐ पुरां दर्मणे नमः । ॐ पनस्यवे नमः । ॐ अभिमातिध्रे नमः । ॐ पृथिव्या वृषभाय नमः । ॐ प्रत्राय नमः । ॐ प्रमन्दिने नमः । ॐ प्रथमस्मै नमः । ॐ पृथवे नमः । ॐ त्यस्मै नमः । ॐ समुद्रव्यचसे नमः । ॐ पायवे नमः । ॐ प्रकेताय नमः । ॐ चर्षणीसहाय नमः । ॐ कारुधायसे नमः । ॐ कविवृधाय नमः । ॐ कनीनाय नमः । ॐ क्रतुमते नमः । ॐ क्रतवे नमः । ॐ क्षपां वस्त्रे नमः । ॐ कवितमाय नमः । ॐ गिर्वाहसे नमः । ॐ कीरिचोदनाय नमः । ॐ क्षपावते नमः । ॐ कौशिकाय नमः । ॐ कारिणे नमः । ॐ क्षम्यस्य राज्ञे नमः । ॐ गोपतये नमः । ॐ गवे नमः । ॐ गोर्दुराय नमः । ॐ अश्वस्य दुराय नमः । ॐ यवस्य दुराय नमः । ॐ आदुरये नमः । ॐ चन्द्रबुधट्ठाय नमः । ॐ चर्षणिप्रे नमः । ॐ चर्कृत्याय नमः । ॐ चोदयन्मतये नमः । ॐ चित्राभानवे नमः । ॐ चित्रातमाय नमः । ॐ चम्रीषाय नमः । ॐ चक्रमासजाय नमः । ॐ तुविशुष्माय नमः । ॐ तुविद्युम्नाय नमः । ॐ तुविजाताय नमः । ॐ तुवीमघाय नमः । ॐ तुविकूर्मये नमः । ॐ तुविम्रक्षाय नमः । ॐ तुविशग्माय नमः । ॐ तुविप्रतये नमः । ॐ तुविनृम्णाय नमः । ॐ तुविग्रीवाय नमः । ॐ तुविराधसे नमः । ॐ तुविक्रतवे नमः । ॐ तुविमात्राय नमः । ॐ तुविग्राभाय नमः । ॐ तुविदेष्णाय नमः । ॐ तुविश्वणये नमः । ॐ तूतुजये नमः । ॐ तवसाय नमः । ॐ तक्वाय नमः । ॐ तुविग्रये नमः । ॐ तुर्वणये नमः । ॐ त्रदाय नमः । ॐ रथेष्ठाय नमः । ॐ तरणये नमः । ॐ तुम्राय नमः । ॐ त्विषीमते नमः । ॐ अनपच्युताय नमः । ॐ तोदाय नमः । ॐ तरुत्राय नमः । ॐ तविषीमुषाणाय नमः । ॐ तविषाय नमः । ॐ तुर्णे नमः । ॐ तितिर्वणे नमः । ॐ ततुरये नमः । ॐ त्रात्रे नमः । ॐ भूर्णये नमः । ॐ तूर्णये नमः । ॐ तवस्तराय नमः । ॐ यज्ञवृद्धाय नमः । ॐ यज्ञियानां प्रथमस्मै नमः । ॐ व्यज्वनो वृधाय नमः । ॐ अमित्राखादाय नमः । ॐ अनिमिषाय नमः । ॐ असुन्वतो विषुणाय नमः । ॐ अजुराय नमः । ॐ अक्ष्तोतये नमः । ॐ अदाभ्याय नमः । ॐ अर्याय नमः । ॐ शिप्रिणीवते नमः । ॐ अगोरुधाय नमः । ॐ आश्रुत्त्कर्णाय नमः । ॐ अन्तरिक्षप्रे नमः । ॐ अमितौजसे नमः । ॐ अरिट्ठुताय नमः । ३०० ॐ अरिष्टुताय नमः । ॐ एकराजे नमः । ॐ उर्ध्र्वाय नमः । ॐ उर्ध्र्वसानाय नमः । ॐ सनाद्यूने नमः । ॐ स्थिराय नमः । ॐ सूर्याय नमः । ॐ स्वभूत्योजसे नमः । ॐ सत्यराधसे नमः । ॐ सनश्रुताय नमः । ॐ अकल्पाय नमः । ॐ सत्वनां केतवे नमः । ॐ अच्युतच्युते नमः । ॐ उरुव्यचसे नमः । ॐ शवसिने नमः । ॐ स्वपतये नमः । ॐ स्वौजसे नमः । ॐ शचीवते नमः । ॐ अविदीधयवे नमः । ॐ सत्यशुष्माय नमः । ॐ सत्यसत्वने नमः । ॐ सत्यस्य सूनवे नमः । ॐ सोमपे नमः । ॐ दस्योर्हन्त्रे नमः । ॐ दिवो धर्त्रे नमः । ॐ दिव्यस्य राज्ञे नमः । ॐ चेतनाय नमः । ॐ ऋग्मियाय नमः । ॐ अर्वणे नमः । ॐ रोचमानाय नमः । ॐ रभोदे नमः । ॐ ऋतपे नमः । ॐ ऋताय नमः । ॐ ऋजीषिणे नमः । ॐ रणकृते नमः । ॐ रेवते नमः । ॐ ऋत्वियाय नमः । ॐ रध्रचोदननाय नमः । ॐ ऋश्वाय नमः । ॐ रायोऽवनये नमः । ॐ राज्ञे नमः । ॐ रयिस्थानाय नमः । ॐ रदावसवे नमः । ॐ ऋभुक्षणे नमः । ॐ अनिमानाय नमः । ॐ अश्वाय नमः । ॐ सहमानाय नमः । ॐ समुद्रियाय नमः । ॐ ऋणकातये नमः । ॐ गिर्वणस्यवे नमः । ॐ कीजाय नमः । ॐ खिद्वने नमः । ॐ खजङ्कराय नमः । ॐ ऋजीषाय नमः । ॐ वसुविदे नमः । ॐ वेन्याय नमः । ॐ वाजेषुदधृषाय नमः । ॐ कवये नमः । ॐ विरप्शिने नमः । ॐ वीलिताय नमः । ॐ विप्राय नमः । ॐ विश्ववेदसे नमः । ॐ ऋतावृधाय नमः । ॐ ऋतयुजे नमः । ॐ धर्मकृते नमः । ॐ धेनवे नमः । ॐ धनजिते नमः । ॐ धाम्ने नमः । ॐ वर्मणे नमः । ॐ वाहे नमः । ॐ ऋतेजसे नमः । ॐ सक्षणये नमः । ॐ सोम्याय नमः । ॐ संसृट्ठजिते नमः । ॐ ऋभुष्ठिराय नमः । ॐ ऋतयवे नमः । ॐ सबलाय नमः । ॐ सह्यवे नमः । ॐ वज्रवाहसे नमः । ॐ ऋचीषमाय नमः । ॐ ऋग्मिने नमः । ॐ दधृष्वते नमः । ॐ ऋष्वौजसे नमः । ॐ सुगोपे नमः । ॐ स्वयशस्तराय नमः । ॐ स्वभिष्टिसुम्नाय नमः । ॐ सेहानाय नमः । ॐ सुनीतये नमः । ॐ सुकृताय नमः । ॐ शुचये नमः । ॐ ऋणये नमः । ॐ सहसः सूनवे नमः । ॐ सुदानवे नमः । ॐ सगणाय नमः । ॐ वसवे नमः । ॐ स्तोम्याय नमः । ॐ समद्वने नमः । ॐ सत्राध्रे नमः । ॐ स्तोमवाहसे नमः । ४०० ॐ ऋतीषहाय नमः । ॐ शविष्ठाय नमः । ॐ शवसः पुत्राय नमः । ॐ शतमन्यवे नमः । ॐ शतक्रतवे नमः । ॐ शक्राय नमः । ॐ शिक्षानराय नमः । ॐ शुष्मिणे नमः । ॐ श्रुत्कर्णाय नमः । ॐ श्रवयत्सख्ये नमः । ॐ शतमूतये नमः । ॐ शर्धनीतये नमः । ॐ शतनीथाय नमः । ॐ शतामघाय नमः । ॐ श्लोकिने नमः । ॐ शिवतमाय नमः । ॐ श्रुत्यं नाम बिभ्रते नमः । ॐ अनानताय नमः । ॐ शूराय नमः । ॐ शिप्रिणे नमः । ॐ सहस्रश्रोतये नमः । ॐ शुभ्राय नमः । ॐ शृङ्क्षङ्गवृषोनपाते नमः । ॐ शासाय नमः । ॐ शाकाय नमः । ॐ श्रवस्कामाय नमः । ॐ शवसावते नमः । ॐ अहंसनाय नमः । ॐ सुरूपकृईवे नमः । ॐ ईशानाय नमः । ॐ शूशुवानाय नमः । ॐ शचीपतये नमः । ॐ सतीनसत्वने नमः । ॐ सनित्रे नमः । ॐ शक्तीवते नमः । ॐ अमितक्रतवे नमः । ॐ सहस्रचेतसे नमः । ॐ सुमनसे नमः । ॐ श्रुत्याय नमः । ॐ शुद्धाय नमः । ॐ श्रुतामघाय नमः । ॐ सत्रादाव्ने नमः । ॐ सोमपाव्ने नमः । ॐ सुक्रतवे नमः । ॐ श्मश्रुषुश्रिताय नमः । ॐ चोदप्रवृद्धाय नमः । ॐ विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतये नमः । ॐ चौत्राय नमः । ॐ सुप्रकरत्राय नमः । ॐ नरे नमः । ॐ चकमानाय नमः । ॐ सदावृधाय नमः । ॐ स्वभिष्टये नमः । ॐ सत्पतये नमः । ॐ सत्याय नमः । ॐ चारवे नमः । ॐ वीरतमाय नमः । ॐ चतिने नमः । ॐ चित्राय नमः । ॐ चिकितुषे नमः । ॐ आज्ञात्रे नमः । ॐ सतःसतःप्रतिमानाय नमः । ॐ स्थात्रे नमः । ॐ सचेतसे नमः । ॐ सदिवाय नमः । ॐ सुदंससे नमः । ॐ सुश्रवस्तमाय नमः । ॐ सहोदे नमः । ॐ सुश्रुताय नमः । ॐ सम्राजे नमः । ॐ सुपाराय नमः । ॐ सुन्वतः सख्ये नमः । ॐ ब्रह्नवाहस्तमाय नमः । ॐ ब्रह्नणे नमः । ॐ विष्णवे नमः । ॐ वस्वःपतये नमः । ॐ हरये नमः । ॐ रणायसंस्कृताय नमः । ॐ रुद्राय नमः । ॐ रणित्रे नमः । ॐ ईशानकृते नमः । ॐ शिवाय नमः । ॐ विप्रजूताय नमः । ॐ विप्रतमाय नमः । ॐ यह्माय नमः । ॐ वज्रिणे नमः । ॐ हिरण्याय नमः । ॐ वव्राय नमः । ॐ वीरतराय नमः । ॐ वायवे नमः । ॐ मातरिश्वने नमः । ॐ मरुत्सख्ये नमः । ॐ गूर्तश्रवसे नमः । ॐ विश्वगूर्ताय नमः । ॐ वन्दनश्रुते नमः । ॐ विचक्षणाय नमः । ॐ वृष्णये नमः । ॐ वसुपतये नमः । ॐ वाजिने नमः । ॐ वृषभाय नमः । ५०० ॐ वाजिनीवसवे नमः । ॐ विग्राय नमः । ॐ विभीषणाय नमः । ॐ वह्यवे नमः । ॐ वृद्धायवे नमः । ॐ विश्रुताय नमः । ॐ वृष्णे नमः । ॐ वज्रभृते नमः । ॐ वृत्राध्रे नमः । ॐ वृद्धाय नमः । ॐ विश्ववाराय नमः । ॐ वृतञ्चयाय नमः । ॐ वृषजूतये नमः । ॐ वृषरथाय नमः । ॐ वृषभान्नाय नमः । ॐ वृषक्रतवे नमः । ॐ वृषकर्मणे नमः । ॐ वृषमणसे नमः । ॐ सुदक्षाय नमः । ॐ सुन्वतो वृधाय नमः । ॐ अद्रोघवाचे नमः । ॐ असुरध्रे नमः । ॐ वेधसे नमः । ॐ सत्राकराय नमः । ॐ अजराय नमः । ॐ अपाराय नमः । ॐ सुहवाय नमः । ॐ अभीरवे नमः । ॐ अभिभङ्गाय नमः । ॐ अङ्गैरस्तमाय नमः । ॐ अमत्र्याय नमः । ॐ स्वायुधाय नमः । ॐ अशत्रावे नमः । ॐ अप्रतीताय नमः । ॐ अभिमातिसाहे नमः । ॐ अमत्रिणे नमः । ॐ सूनवे नमः । ॐ अर्चत्र्याय नमः । ॐ स्मद्दिष्टये नमः । ॐ अभयङ्कराय नमः । ॐ अभिनेत्रे नमः । ॐ स्पार्हराधसे नमः । ॐ सप्तरश्मये नमः । ॐ अभिष्टिकृते नमः । ॐ अनर्वणे नमः । ॐ स्वर्जिते नमः । ॐ इष्कर्त्रे नमः । ॐ स्तोतॄणामवित्रे नमः । ॐ अपराय नमः । ॐ अजातशत्रवे नमः । ॐ सेनान्ये नमः । ॐ उभयाविने नमः । ॐ उभयङ्कराय नमः । ॐ उरुगायाय नमः । ॐ सत्ययोनये नमः । ॐ सहस्वते नमः । ॐ उर्वरापतये नमः । ॐ उग्राय नमः । ॐ गोपे नमः । ॐ उग्रबाहवे नमः । ॐ उग्रधन्वने नमः । ॐ उक्थवर्धनाय नमः । ॐ गाथश्रवसे नमः । ॐ गिरां राज्ञे नमः । ॐ गम्भीराय नमः । ॐ गिर्वणस्तमाय नमः । ॐ वज्रहस्ताय नमः । ॐ चर्षणीनां वृषभाय नमः । ॐ वज्रदक्षिणाय नमः । ॐ सोमकामाय नमः । ॐ सोमपतये नमः । ॐ सोमवृद्ध्याय नमः । ॐ सुदक्षिणाय नमः । ॐ सुब्रह्नणे नमः । ॐ स्थविराय नमः । ॐ सूराय नमः । ॐ सहिष्ठाय नमः । ॐ सप्रथसे नमः । ॐ तस्मै नमः । ॐ राज्ञे नमः । ॐ हरिश्मशारवे नमः । ॐ हरिवते नमः । ॐ हरीणां पत्ये नमः । ॐ अस्तृताय नमः । ॐ हिरण्यबाहवे नमः । ॐ उर्व्यूतये नमः । ॐ हरिकेशाय नमः । ॐ हिरीमशाय नमः । ॐ हरिशिप्राय नमः । ॐ हर्यमाणाय नमः । ॐ हरिजाताय नमः । ॐ हरिम्भराय नमः । ॐ हिरण्यवर्णाय नमः । ॐ हर्यश्वाय नमः । ॐ हरिवर्पसे नमः । ॐ हरिप्रियाय नमः । ॐ हनिष्ठाय नमः । ॐ हर्यताय नमः । ॐ हव्याय नमः । ॐ हरिष्ठे । ६०० ॐ हरियोजनाय नमः । ॐ सत्वने नमः । ॐ सुशिप्राय नमः । ॐ सुक्षत्राय नमः । ॐ सुवीराय नमः । ॐ सुतपे नमः । ॐ ऋषये नमः । ॐ गाथान्याय नमः । ॐ गोत्राभिदे नमः । ॐ ग्रामं वहमानाय नमः । ॐ गवेषणाय नमः । ॐ जिष्णवे नमः । ॐ तस्थुष ईशानाय नमः । ॐ जगत ईशानाय नमः । ॐ नृतवे नमः । ॐ नर्याणि विदुषे नमः । ॐ नृपतये नमः । ॐ नेत्रे नमः । ॐ नृम्णस्य तूतुजये नमः । ॐ निमेघमानाय नमः । ॐ नर्यापसे नमः । ॐ सिन्धूनां पत्ये नमः । ॐ उत्तरस्मै नमः । ॐ नर्याय नमः । ॐ नियुत्वते नमः । ॐ निचिताय नमः । ॐ नक्षद्दाभाय नमः । ॐ नहुष्ठराय नमः । ॐ नव्याय नमः । ॐ निधात्रे नमः । ॐ नृमणसे नमः । ॐ सध्रीचीनाय नमः । ॐ सुतेरणाय नमः । ॐ नृतमनाय नमः । ॐ नदनुमते नमः । ॐ नवीयसे नमः । ॐ नृतमाय नमः । ॐ नृजिते नमः । ॐ विचयिष्ठाय नमः । ॐ वज्रबाहवे नमः । ॐ वृत्राखादाय नमः । ॐ वलं रुजाय नमः । ॐ जातूभर्मणे नमः । ॐ ज्येष्ठतमाय नमः । ॐ जनभक्षाय नमः । ॐ जनं सहाय नमः । ॐ विश्वसाहे नमः । ॐ वंसगाय नमः । ॐ वस्यसे नमः । ॐ निष्पाशे नमः । ॐ अशनिमते नमः । ॐ नृसाहे नमः । ॐ पूर्भिदे नमः । ॐ पुरासाहे नमः । ॐ अभिसाहे नमः । ॐ जगतस्तस्थुषः पतये नमः । ॐ समत्सुसंवृजे नमः । ॐ सन्धात्रे नमः । ॐ सुसं६दृशे नमः । ॐ सवित्रे नमः । ॐ अरुणाय नमः । ॐ स्वर्याय नमः । ॐ स्वरोचिषे नमः । ॐ सुत्राम्णे नमः । ॐ स्तुषेय्याय नमः । ॐ सनजे नमः । ॐ स्वरये नमः । ॐ अकेतवे केतुं कृण्वते नमः । ॐ अपेशसे पेशः कृण्वते नमः । ॐ वज्रेण हत्विने नमः । ॐ महिनाय नमः । ॐ मरुत्स्तोत्राय नमः । ॐ मरुद्गणाय नमः । ॐ महावीराय नमः । ॐ महाव्राताय नमः । ॐ महाय्याय नमः । ॐ मह्यैप्रमतये नमः । ॐ मात्रे नमः । ॐ मघोनां मंहिष्ठाय नमः । ॐ मन्युम्ये नमः । ॐ मन्युमत्तमाय नमः । ॐ मेषाय नमः । ॐ महीवृते नमः । ॐ मन्दानाय नमः । ॐ माहिनावते नमः । ॐ महेमतये नमः । ॐ म्रक्षाय नमः । ॐ मृलीकाय नमः । ॐ मंहिष्ठाय नमः । ॐ म्रक्षकृत्वने नमः । ॐ महामहाय नमः । ॐ मदच्युते नमः । ॐ मर्डित्रे नमः । ॐ मद्वने नमः । ॐ मदानां पत्ये नमः । ॐ आतपाय नमः । ॐ सुशस्तये नमः । ॐ स्वस्तिध्रे नमः । ॐ स्वर्दृशे नमः । ७०० ॐ राधानां पत्ये नमः । ॐ आकराय नमः । ॐ इषुहस्ताय नमः । ॐ इषां दात्रे नमः । ॐ वसुदात्रे नमः । ॐ विदद्वसवे नमः । ॐ विभूतये नमः । ॐ व्यानशये नमः । ॐ वेनाय नमः । ॐ वरीयसे नमः । ॐ विश्वजिते नमः । ॐ विभवे नमः । ॐ नृचक्षसे नमः । ॐ सहुरये नमः । ॐ स्वर्विदे नमः । ॐ सुयज्ञाय नमः । ॐ सुष्टुताय नमः । ॐ स्वयवे नमः । ॐ आपये नमः । ॐ पृथिव्या जनित्रे नमः । ॐ सूर्यस्य जनित्रे नमः । ॐ श्रुताय नमः । ॐ स्पशे नमः । ॐ विहायसे नमः । ॐ स्मत्पुरन्धये नमः । ॐ वृषपर्वणे नमः । ॐ वृषन्तमाय नमः । ॐ साधारणाय नमः । ॐ सुखरथाय नमः । ॐ स्वश्वाय नमः । ॐ सत्राजिते नमः । ॐ अद्भुताय नमः । ॐ ज्येष्ठराजाय नमः । ॐ जीरदानवे नमः । ॐ जग्मये नमः । ॐ वित्वक्षणाय नमः । ॐ वशिने नमः । ॐ विधात्रे नमः । ॐ विश्वमे नमः । ॐ आशवे नमः । ॐ मायिने नमः । ॐ वृद्धमहसे नमः । ॐ वृधाय नमः । ॐ वरेण्याय नमः । ॐ विश्वतुरे नमः । ॐ वातस्येशानाय नमः । ॐ दिवे नमः । ॐ विचर्षणये नमः । ॐ सतीनमन्यवे नमः । ॐ गोदत्राय नमः । ॐ सद्यो जाताय नमः । ॐ विभञ्जनवे नमः । ॐ वितन्तसाय्याय नमः । ॐ वाजानां विभक्त्रे नमः । ॐ वस्व आकराय नमः । ॐ वीरकाय नमः । ॐ वीरयवे नमः । ॐ वज्रं बभ्रये नमः । ॐ वीरेण्याय नमः । ॐ आघृणये नमः । ॐ वाजिनेयाय नमः । ॐ वाजसनये नमः । ॐ वाजानां पत्ये नमः । ॐ आजिकृते नमः । ॐ वास्तोष्पतये नमः । ॐ वर्पणीतये नमः । ॐ विशां राज्ञे नमः । ॐ वपोदराय नमः । ॐ विभूतद्युम्राय नमः । ॐ आचक्रये नमः । ॐ आदारिणे नमः । ॐ दोधतो वधाय नमः । ॐ आखण्डलाय नमः । ॐ दस्मवर्चसे नमः । ॐ सर्वसेनाय नमः । ॐ विमोचनाय नमः । ॐ वज्रस्य भर्त्रे नमः । ॐ वार्याणां पत्ये नमः । ॐ गोजिते नमः । ॐ गवां पत्ये नमः । ॐ विश्वव्यचसे नमः । ॐ सङ्क्षञ्चकानाय नमः । ॐ सुहार्दाय नमः । ॐ दिवो जनित्रे नमः । ॐ समन्तुनामम्ने नमः । ॐ पुरुधप्रतीकाय नमः । ॐ बृहतः पत्ये नमः। ॐ दीध्यानाय नमः । ॐ दामनाय नमः । ॐ दात्रे नमः । ॐ दीर्घश्रवसाय नमः । ॐ ऋभ्वसाय नमः । ॐ दंसनावते नमः । ॐ दिवः संम्राजे नमः । ॐ देवजूताय नमः । ॐ दिवावसवे नमः । ॐ दशमाय नमः । ॐ देवतायै नमः । ॐ दक्षाय नमः । ॐ दुध्राय नमः । ॐ द्युम्निने नमः । ८०० ॐ द्युमन्तमाय नमः । ॐ मंहिङ्क्षष्ठारातये नमः । ॐ इत्थाधीये नमः । ॐ दीद्यानाय नमः । ॐ दधृषाय नमः । ॐ दुधये नमः । ॐ दुष्टरीतवे नमः । ॐ दुश्च्यवनाय नमः । ॐ दिवोमानाय नमः । ॐ दिवोवृष्णे नमः । ॐ दक्षय्याय नमः । ॐ दस्युध्रे नमः । ॐ धृष्णवे नमः । ॐ दक्षिणावते नमः । ॐ धियावसवे नमः । ॐ धनस्पृहे नमः । ॐ धृषिताय नमः । ॐ धात्रे नमः । ॐ दयमानाय नमः । ॐ धनञ्जयाय नमः । ॐ दिव्याय नमः । ॐ द्विबर्हसे नमः । ॐ सते नमः । ॐ आर्याय नमः । ॐ समर्याय नमः । ॐ त्रे नमः । ॐ सिमाय नमः । ॐ सख्ये नमः । ॐ द्युक्षाय नमः । ॐ समानाय नमः । ॐ दंसिष्ठाय नमः । ॐ राधसः पत्ये नमः । ॐ अद्रिगवे नमः । ॐ पृथिव्याः सम्राजे नमः । ॐ ओजस्वते नमः । ॐ वयोधे नमः । ॐ ऋतपे नमः । ॐ ऋभवे नमः । ॐ एकस्मै राज्ञे नमः । ॐ एधमानद्विषे नमः । ॐ एकवीराय नमः । ॐ उरुज्रयसे नमः । ॐ लोककृते नमः । ॐ अश्वानां जनित्रे नमः । ॐ जोहूत्राय नमः । ॐ गवां जनित्रे नमः । ॐ जरित्रे नमः । ॐ जनुषां राज्ञे नमः । ॐ गिर्वणसे नमः । ॐ सुन्वतोऽवित्रे नमः । ॐ अत्कं वसानाय नमः । ॐ कृष्टीनां राज्ञे नमः । ॐ उक्थ्याय नमः । ॐ शिप्रवते नमः । ॐ उरवे नमः । ॐ ईड्याय नमः । ॐ दाशुषे नमः । ॐ इनतमाय नमः । ॐ घोराय नमः । ॐ सङ्क्रन्दनाय नमः । ॐ स्ववते नमः । ॐ जागृवये नमः । ॐ जगतो राज्ञे नमः । ॐ गृत्साय नमः । ॐ गोविदे नमः । ॐ धनाघनाय नमः । ॐ जेत्रे नमः । ॐ अभिभूवे नमः । ॐ अकूपाराय नमः । ॐ दानवते नमः । ॐ असुराय नमः । ॐ अर्णवाय नमः । ॐ धृष्वये नमः । ॐ दमूनसे नमः । ॐ तवसस्तवीयसे नमः । ॐ अन्तमाय नमः । ॐ अवृताय नमः । ॐ रायो दात्रे नमः । ॐ रयिपतये नमः । ॐ विपश्चिते नमः । ॐ वृत्राहन्तमाय नमः । ॐ अपरीताय नमः । ॐ साहे नमः । ॐ अपश्चाद्?दध्वने नमः । ॐ युत्काराय नमः । ॐ आरिताय नमः । ॐ वोढ्रे नमः । ॐ वनिष्ठाय नमः । ॐ वृष्ण्यावते नमः । ॐ वृषण्वते नमः । ॐ अवृकाय नमः । ॐ अवताय नमः । ॐ गर्भाय नमः । ॐ असमष्टकाव्याय नमः । ॐ युजे नमः । ॐ अहिशुष्माय नमः । ॐ दधृष्वणये नमः । ॐ प्रत्रायपत्ये नमः । ॐ वाजदाव्रे नमः । ॐ ज्योतिःकर्त्रे नमः । ९०० ॐ गिरां पत्ये नमः । ॐ अनवद्याय नमः । ॐ सम्भृताश्वाय नमः । ॐ वज्रिवते नमः । ॐ अद्रिमते नमः । ॐ द्युमते नमः । ॐ दस्माय नमः । ॐ यजत्राय नमः । ॐ योधीयसे नमः । ॐ अकवारये नमः । ॐ यतङ्कराय नमः । ॐ पृदाकुसानवे नमः । ॐ ओजीयसे नमः । ॐ ब्रह्नणधोदित्रे नमः । ॐ यमाय नमः । ॐ वन्दनेष्ठे नमः । ॐ पुरां भेत्रे नमः । ॐ बन्धुरेष्ठे नमः । ॐ बृहश्विवाय नमः । ॐ वरूत्रे नमः । ॐ मधुनो राज्ञे नमः । ॐ प्रणेन्ये नमः । ॐ पप्रथिने नमः । ॐ यूने नमः । ॐ उरुशंसाय नमः । ॐ हवं श्रोत्रे नमः । ॐ भूरिदाव्रे नमः । ॐ बृहच्छ्रवसे नमः । ॐ मात्रे नमः । ॐ स्तियानां वृषभाय नमः । ॐ महोदात्रे नमः । ॐ महावधाय नमः । ॐ सुग्म्याय नमः । ॐ सुराधसे नमः । ॐ सत्रासाहे नमः । ॐ ओदतीनां नदाय नमः । ॐ धुनाय नमः । ॐ अकामकर्शनाय नमः । ॐ स्वर्षसे नमः । ॐ सुमृलीकाय नमः । ॐ सहस्कृताय नमः । ॐ पास्त्यस्य होत्रे नमः । ॐ सिन्धूनां वृष्णे नमः । ॐ भोजाय नमः । ॐ रथीतमाय नमः । ॐ मुनीनां सच्ये नमः । ॐ जनिदे नमः । ॐ स्वधावते नमः । ॐ असमाय नमः । ॐ अप्रतये नमः । ॐ मनस्वते नमः । ॐ अध्वराय नमः । ॐ मर्याय नमः । ॐ बृबदुक्थाय नमः । ॐ अवित्रे नमः । ॐ भगाय नमः । ॐ अषाह्लाय नमः । ॐ अरीह्लाय नमः । ॐ आदत्रे नमः । ॐ वीरं कर्त्रे नमः । ॐ विशस्पतये नमः । ॐ एकस्मै पत्ये नमः । ॐ इनाय नमः । ॐ पुष्टये नमः । ॐ सुवीर्याय नमः । ॐ हरिपे नमः । ॐ सुदृशे नमः । ॐ एकस्मै हव्याय नमः । ॐ सनाते नमः । ॐ आरुजे नमः । ॐ ओकाय नमः । ॐ वाकस्य सक्षणये नमः । ॐ सुवृक्तये नमः । ॐ अमृताय नमः । ॐ अमृक्ताय नमः । ॐ खजकृते नमः । ॐ बलदे नमः । ॐ शुनाय नमः । ॐ अमत्राय नमः । ॐ मित्राय नमः । ॐ आकाय्याय नमः । ॐ सुदाम्ने नमः । ॐ अब्जिते नमः । ॐ महसे नमः । ॐ महिने नमः । ॐ रथाय नमः । ॐ सुबाहवे नमः । ॐ उशनसे नमः । ॐ सुनीथाय नमः । ॐ भूरिदे नमः । ॐ सुदासे नमः । ॐ मदस्य राज्ञे नमः । ॐ सोमस्य पीत्विने नमः । ॐ ज्यायसे नमः । ॐ दिवः पतये नमः । ॐ तविषीवते नमः । ॐ घनाय नमः । ॐ युध्माय नमः । ॐ हवनश्रुते नमः । ॐ सहसे नमः । १००० ॐ स्वराजे नमः । १००१ ॥ इति गणपतिमुनये विरचिता इन्द्रसहस्रनामावली ॥ Encoded and proofread byDPD
% Text title      : indrasahasranAmAvalI
% File name       : indrasahasranAmAvalI.itx
% itxtitle       : indrasahasranAmAvalI (gaNapateH kRitA)
% engtitle       : indrasahasranAmAvalI composed by Ganapti Muni
% Category       : sahasranAmAvalI, deities_misc, nAmAvalI, gaNapati-muni
% Location       : doc_deities_misc
% Sublocation      : deities_misc
% Texttype       : nAmAvalI
% Author        : Ganapati Muni
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : DPD
% Proofread by     : DPD
% Description-comments : From Complete Works of Ganapati Muni Vol 3
% Indexextra      : (Ganapati Muni)
% Latest update     : January 27, 2013
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP