॥ श्रीधर्मशास्ता अथवा श्रीहरिहरपुत्रसहस्रनामावली ॥

ॐ नमो भगवते भूतनाथाय । ॐ शिवपुत्राय नमः । ॐ महातेजसे नमः । ॐ शिवाकार्यधुरन्धराय नमः । ॐ शिवप्रदाय नमः । ॐ शिवज्ञानिने नमः । ॐ शैवधर्मर्सुरक्षकाय नमः । ॐ शंखधारिणे नमः । ॐ सुराध्यक्षाय नमः । ॐ चन्द्रमौलये नमः । ॐ सुरोत्तमाय नमः । १० ॐ कामेशाय नमः । ॐ कामतेजस्विने नमः । ॐ कामादि फलसंयुताये नमः । ॐ कल्याणाय नमः । ॐ कोमलांगाय नमः । ॐ कल्याणफलदायकाय नमः । ॐ करुणाब्धये नमः । ॐ कर्मदक्षाय नमः । ॐ करुणारससागराय नमः । ॐ जगत्प्रियाय नमः । २० ॐ जगद्रक्षाय नमः । ॐ जगदानन्ददायकाय नमः । ॐ जयादिशक्ति संसेव्याय नमः । ॐ जनाह्लादाय नमः । ॐ जिगीषुकाय नमः । ॐ जितेन्द्रियाय नमः । ॐ जितक्रोधाय नमः । ॐ जितसेवारि संखकाय नमः । ॐ जैमिन्याद् ॠषिसंसेव्याय नमः । ॐ जरामरणनाशकाय नमः । ३० ॐ जनार्दनसुताय नमः । ॐ ज्येष्ठाय नमः । ॐ ज्येष्ठादिगण सेविताय नमः । ॐ जन्महीनाय नमः । ॐ जितामित्राय नमः । ॐ जनकेनाऽभिपूजिताय नमः । ॐ परमेष्ठिने नमः । ॐ पशुपतये नमः । ॐ पंकजासनपूजिताय नमः । ॐ पुरहन्ताय नमः । ४० ॐ पुरत्रातये नमः । ॐ परमैश्वर्यदायकाय नमः । ॐ पवनादिसुरैः सेव्याय नमः । ॐ पंचब्रह्म परायणाय नमः । ॐ पार्वतीतनयाय नमः । ॐ ब्रह्मणे नमः । ॐ परानन्दाय नमः । ॐ परात्पराय नमः । ॐ ब्रह्मिष्ठाय नमः । ॐ ज्ञाननिरताय नमः ५० ॐ गुणागुणनिरूपकाय नमः । ॐ गुणाध्यक्षाय नमः । ॐ गुणनिधये नमः । ॐ गोपालेनाऽभिपूजिताय नमः । ॐ गोरक्षकाय नमः । ॐ गोधनाय नमः । ॐ गजारूढाय नमः । ॐ गजप्रियाय नमः । ॐ गजग्रीवाय नमः । ॐ गजस्कन्धाय नमः । ६० ॐ गभस्तये नमः । ॐ गोपतये नमः । ॐ प्रभवे नमः । ॐ ग्रामपालाय नमः । ॐ गजाध्यक्षाय नमः । ॐ दिग्गजेनाऽभिपूजिताय नमः । ॐ गणाध्यक्षाय नमः । ॐ गणपतिये नमः । ॐ गवांपतये नमः । ॐ अहर्पतये नमः । ७० ॐ जटाधराय नमः । ॐ जलनिभाय नमः । ॐ जैमिन्याद् ऋषि पूजिताय नमः । ॐ जलन्धरनिहन्त्रे नमः । ॐ शोणाक्षाय नमः । ॐ शोणवासकाय नमः । ॐ सुराधिपाय नमः । ॐ शोकहन्त्रे नमः । ॐ शोभाक्षाय नमः । ॐ सूर्यतैजसाय नमः । ८० ॐ सुरार्चिताय नमः । ॐ सुरैर्वन्द्याय नमः । ॐ शोणांगाय नमः । ॐ शाल्मलीपतये नमः । ॐ सुज्योतिषे नमः । ॐ शरवीरघ्नाय नमः । ॐ शरद्चन्द्रनिभाननाय नमः । ॐ सनकादिमुनिध्येयाय नमः । ॐ सर्वज्ञाअनप्रदायाय नमः । ॐ विभवे नमः । ९० ॐ हलायुधाय नमः । ॐ हंसनिभाय नमः । ॐ हाहा हूहू मुखस्तुताय नमः । ॐ हरिप्रियाय नमः । ॐ हरप्रियाय नमः । ॐ हंसाय नमः । ॐ हर्यक्षासनतत्पराय नमः । ॐ पावनाय नमः । ॐ पावकनिभाये नमः । ॐ भक्तपापविनाशनाय नमः । १०० ॐ भसितांगाय नमः । ॐ भयत्रात्रे नमः । ॐ भानुमते नमः । ॐ भयनाशनाय नमः । ॐ त्रिपुण्ड्रकाय नमः । ॐ त्रिनयनाय नमः । ॐ त्रिपुण्ड्रांकितमस्तकाय नमः । ॐ त्रिपुरघ्नाय नमः । ॐ देववराय नमः । ॐ देवारिकुलनाशकाय नमः । ११० ॐ देवसेनाधिपाय नमः । ॐ तेजसे नमः । ॐ तेजोराशये नमः । ॐ दशाननाय नमः । ॐ दारुणाय नमः । ॐ दोषहन्त्रे नमः । ॐ दोर्दण्डाय नमः । ॐ दण्डनायकाय नमः । ॐ धनुष्पाणये नमः । ॐ धराध्यक्षाय नमः । १२० ॐ धनिकाय नमः । ॐ धर्मवत्सलाय नमः । ॐ धर्मज्ञाय नमः । ॐ धर्मनिरताय नमः । ॐ धनुःशास्त्र परायणाय नमः । ॐ स्थूलकर्णाय नमः । ॐ स्थूलतनवे नमः । ॐ स्थूलाक्षाय नमः । ॐ स्थूलबाहुकाय नमः । ॐ तनूत्तमाय नमः । १३० ॐ तनुत्राणाय नमः । ॐ तारकाय नमः । ॐ तेजसांपतये नमः । ॐ योगीश्वराय नमः । ॐ योगनिधये नमः । ॐ योगीनाय नमः । ॐ योगसंस्थिताय नमः । ॐ मन्दारवाटिकाय नमः । ॐ मत्ताय नमः । ॐ मलयालचलवासभुवे नमः । १४० ॐ मन्दारकुसुमप्रख्याय नमः । ॐ मन्दमारुतसेविताय नमः । ॐ महाभासाय नमः । ॐ महावक्षसे नमः । ॐ मनोहरमदार्चिताय नमः । ॐ महोन्नताय नमः । ॐ महाकायाय नमः । ॐ महानेत्राय नमः । ॐ महाहनुवे नमः । ॐ मरुत्पूज्याय नमः । १५० ॐ मानधनाय नमः । ॐ मोहनाय नमः । ॐ मोक्षदायकाय नमः । ॐ मित्राय नमः । ॐ मेधाय नमः । ॐ महौजस्विने नमः । ॐ महावर्षप्रदायकाय नमः । ॐ भाषकाय नमः । ॐ भाष्य शास्त्रज्ञाय नमः । ॐ भानुमते नमः । १६० ॐ भानुतैजसे नमः । ॐ भीषगे नमः । ॐ भवानीपुत्राय नमः । ॐ भवतारण कारणाय नमः । ॐ नीलांबराय नमः । ॐ नीलनिभाय नमः । ॐ नीलग्रीवाय नमः । ॐ निरण्जनाय नमः । ॐ नेत्रत्रयाय नमः । ॐ निषादज्ञाअय नमः । १७० ॐ नानारत्नोपशोभिताय नमः । ॐ रत्नप्रभाय नमः । ॐ रमापुत्राय नमः । ॐ रमया परितोषिताय नमः । ॐ राजसेव्वाय नमः । ॐ राजधनाय नमः । ॐ रणदोर्दण्डमण्डिताय नमः । ॐ रमणाय नमः । ॐ रेणुकासेव्याय नमः । ॐ रजनीचरदारणाय नमः । १८० ॐ ईशानाय नमः । ॐ इभराट्सेव्याय नमः । ॐ ईषणात्रयनाशनाय नमः । ॐ इडावासाय नमः । ॐ हेमनिभाय नमः । ॐ हैमप्राकारशोभिताय नमः । ॐ हयप्रियाय नमः । ॐ हयग्रीवाय नमः । ॐ हंसाय नमः । ॐ हरिहरात्मजाय नमः । १९० ॐ हाटस्फटिकप्रख्याय नमः । ॐ हंसारूढेनसेविताय नमः । ॐ वनवासाय नमः । ॐ वनाध्यक्षाय नमः । ॐ वामदेवाय नमः । ॐ वाराननाय नमः । ॐ वैवस्वतपतये नमः । ॐ विष्णवे नमः । ॐ विराड् रूपाय नमः । ॐ विशांपतिये नमः । २०० ॐ वेणुनादाय नमः । ॐ वरग्रीवाय नमः । ॐ वराभयकरान्विताय नमः । ॐ वर्चस्विने नमः । ॐ विपुलग्रीवाय नमः । ॐ विपुलाक्षाय नमः । ॐ विनोदवाने नमः । ॐ वैणवारण्यवासाय नमः । ॐ वामदेवेनसेविताय नमः । ॐ वेत्रहस्ताय नमः । २१० ॐ वेदनिधये नमः । ॐ वंशदेवाय नमः । ॐ वरांगाय नमः । ॐ ह्रींकाराय नमः । ॐ ह्रिंमनाय नमः । ॐ ह्रिष्टाया नमः । ॐ हिरण्याय नमः । ॐ हेमसंभवाय नमः । ॐ हुताशाय नमः । ॐ हुतनिष्पन्नाय नमः । २२० ॐ हुंकाराकृतिसुप्रभ्वे नमः । ॐ हव्यवाहाय नमः । ॐ हव्यकराय नमः । ॐ अट्टहासाय नमः । ॐ अपराहताय नमः । ॐ अणुरूपाय नमः । ॐ रूपकराय नमः । ॐ अचराय नमः । ॐ अतनुरूपकाय नमः । ॐ हंसमन्त्राय नमः । २३० ॐ हुतभुगे नमः । ॐ हेमांबराय नमः । ॐ सुलक्षणाय नमः । ॐ नीपप्रियाय नमः । ॐ नीलवाससे नमः । ॐ निधिपालाय नमः । ॐ निरातपाय नमः । ॐ क्रोडहस्ताय नमः । ॐ तपस्त्रात्रे नमः । ॐ तपोरक्षाय नमः । २४० ॐ तपाह्वयाय नमः । ॐ मूर्धाभिषिक्ताय नमः । ॐ मानिने नमः । ॐ मन्त्ररूपाय नमः ॐ म्रुडाय नमः । ॐ मनवे नमः । ॐ मेधाविये नमः । ॐ मेधसाय नमः । ॐ मुष्णवे नमः । ॐ मकराय नमः । २५० ॐ मकरालयाय नमः । ॐ मार्ताण्डाय नमः । ॐ मण्जुकेशाय नमः । ॐ मासपालाय वनमः । ॐ महौषधये नमः । ॐ श्रोत्रियाय नमः । ॐ शोभमानाय नमः । ॐ सविते नमः । ॐ सर्वदेशिकाय नमः । ॐ चन्द्रहासाय नमः । २६० ॐ शमाय नमः । ॐ शक्ताय नमः । ॐ शशिभासाय नमः । ॐ शमाधिकाय नमः । ॐ सुदन्ताय नमः । ॐ सुकपोलाय नमः । ॐ षड्वर्णाय नमः । ॐ सम्पदोऽधिपाय नमः । ॐ गरळाय नमः । ॐ कालकण्ठाय नमः । २७० ॐ गोनेताये नमः । ॐ गोमुखप्रभवे नमः । ॐ कौशिकाय नमः । ॐ कालदेवाय नमः । ॐ क्रोशकाय नमः । ॐ क्रौंचभेदकाय नमः । ॐ क्रियाकराय नमः । ॐ कृपालुवे नमः । ॐ करवीरकरेरुहाय नमः । ॐ कन्दर्पदर्पहारिणे नमः । २८० ॐ कामदाते नमः । ॐ कपालकाय नमः । ॐ कैलासवासाय नमः । ॐ वरदाय नमः । ॐ विरोचनाय नमः । ॐ विभावसुवे नमः । ॐ बभ्रुवाहाय नमः । ॐ बलाध्यक्षाय नमः । ॐ फणामणिविभूषणाय नमः । ॐ सुन्दराय नमः । २९० ॐ सुमुखाय नमः । ॐ स्वच्छाय नमः । ॐ सभासदे नमः । ॐ सभाकराय नमः । ॐ शरानिवृत्ताय नमः । ॐ शक्राप्ताय नमः । ॐ शरणागतपालकाय नमः । ॐ तीक्षणदंष्ट्राय नमः । ॐ दीर्घजिह्वाय नमः । ॐ पिंगलाक्षाय नमः । ३०० ॐ पिशाचहे नमः । ॐ अभेद्याय नमः । ॐ अंगधाड्याय नमः । ॐ भोजपालाय नमः । ॐ भूपतये नमः । ॐ ग्रिध्रनासाय नमः । ॐ अविषह्याय नमः । ॐ दिग्देहाय नमः । ॐ दैन्यदाहकाय नमः । ॐ बाडवपूरितमुखाय नमः । ३१० ॐ व्यापकाय नमः । ॐ विषमोचकाय नमः । ॐ वसन्ताय नमः । ॐ समरक्रुद्धाय नमः । ॐ पुंगवाय नमः । ॐ पंकजासनाय नमः । ॐ विश्वदर्पाय नमः । ॐ निश्चिताज्ञाय नमः । ॐ नागाभरणभूषिताय नमः । ॐ भरताय नमः । ३२० ॐ भैरवाकाराय नमः । ॐ भरणाय नमः । ॐ वामनक्रियाय नमः । ॐ सिंहास्याय नमः । ॐ सिंहरूपाय नमः । ॐ सेनापतिये नमः । ॐ सकारकाय नमः । ॐ सनातनाये नमः । ॐ सिद्धरूपिणे नमः । ॐ सिद्धधर्मपरायणाय नमः । ३३० ॐ आदित्यरूपाय नमः । ॐ आपद्घ्नाय नमः । ॐ अमृताब्धिनिवासभुवे नमः । ॐ युवराजाय नमः । ॐ योगिवर्याय नमः । ॐ उषस्तेजसे नमः । ॐ उडुप्रभाय नमः । ॐ देवादिदेवाय नमः । ॐ दैवज्ञाय नमः । ॐ ताम्रोष्टाय नमः । ३४० ॐ ताम्रलोचनाय नमः । ॐ पिंगलाक्षाया नमः । ॐ पिंछचूडाय नमः । ॐ फणामणिविभूषिताय नमः । ॐ भुजंगभूषणाय नमः । ॐ भोगाय नमः । ॐ भोगानन्दकराय नमः । ॐ अव्ययाय नमः । ॐ पंचहस्तेनसम्पूज्याय नमः । ॐ पंचबाणेन सेविताय नमः । ३५० ॐ भवाय नमः । ॐ शर्वाय नमः । ॐ भानुमयाय नमः । ॐ प्रजापत्यस्वरूपकाय नमः । ॐ स्वच्छन्दाय नमः । ॐ छन्दःशास्त्रज्ञाय नमः । ॐ दान्ताय नमः । ॐ देवमनुप्रभवे नमः । ॐ दशभुजे नमः । ॐ दशाध्यक्षाय नमः । ३६० ॐ दानवानां विनाशनाय नमः । ॐ सहस्राक्षाय नमः । ॐ शरोत्पन्नाय नमः । ॐ शतानन्दसमागमाय नमः । ॐ गृध्राद्रिवासाय नमः । ॐ गंभीराय नमः । ॐ गन्धग्राहाय नमः । ॐ गणेश्वराय नमः । ॐ गोमेधाय नमः । ॐ गण्डकावासाय नमः । ३७० ॐ गोकुलैः परिवारिताय नमः । ॐ परिवेषाय नमः । ॐ पदज्ञानिने नमः । ॐ प्रियङ्गुद्रुमवासकाय नमः । ॐ गुहावासाय नमः । ॐ गुरुवराय नमः । ॐ वन्दनीयाय नमः । ॐ वदान्यकाय नमः । ॐ वृत्ताकाराय नमः । ॐ वेणुपाणये नमः । ३८० ॐ वीणादण्डधराय नमः । ॐ हराय नमः । ॐ हैमीड्याय नमः । ॐ होतृसुभगाय नमः । ॐ हौत्रज्ञाय नमः । ॐ ओजसांपतये नमः । ॐ पवमानाय नमः । ॐ प्रजातन्तुप्रदाय नमः । ॐ दण्डविनाशनाय नमः । ॐ निमीड्याय नमः । ३९० ॐ निमिषार्धज्ञाय नमः । ॐ निमिषाकारकारणाय नमः । ॐ लिगुडाभाय नमः । ॐ लिडाकाराय नमः । ॐ लक्ष्मीवन्ध्याय नमः । ॐ वरप्रभवे नमः । ॐ इडज्ञाय नमः । ॐ पिंगलावासाय नमः । ॐ सुषुम्नामध्य संभवाय नमः । ॐ भिक्षाटनाय नमः । ४०० ॐ भीमवर्चसे नमः । ॐ वरकीर्तये नमः । ॐ सभेश्वराय नमः । ॐ वाचाऽतीताय नमः । ॐ वरनिधये नमः । ॐ परिवेत्रे नमः । ॐ प्रमाणकाय नमः । ॐ अप्रमेयाय नमः । ॐ अनिरुद्धाय नमः । ॐ अनन्तादित्यसुप्रभाय नमः । ४१० ॐ वेषप्रियाय नमः । ॐ विषग्राहाय नमः । ॐ वरदानकरोत्तमाय नमः । ॐ विपिनाय नमः । ॐ वेदसाराय नमः । ॐ वेदान्तैःपरितोषिताय नमः । ॐ वक्रागमाय नमः । ॐ वर्चवाचाय नमः । ॐ बलदात्रे नमः । ॐ विमानवते नमः । ४२० ॐ वज्रकान्ताय नमः । ॐ वंशकराय नमः । ॐ वटुरक्षाविशारदाय नमः । ॐ वप्रक्रीडाय नमः । ॐ विप्रपूज्याय नमः । ॐ वेलाराशये नमः । ॐ चलाळकाय नमः । ॐ कोलाहलाय नमः । ॐ क्रोडनेत्राय नमः । ॐ क्रोडास्याय नमः । ४३० ॐ कपालभ्रुते नमः । ॐ कुण्जरेड्याय नमः । ॐ मंजुवाससे नमः । ॐ क्रियमानाय नमः । ॐ क्रियाप्रदाय नमः । ॐ क्रीडानाधाय नमः । ॐ कीलहस्ताय नमः । ॐ क्रोशमानाय नमः । ॐ बलाधिकाय नमः । ॐ कनकाय नमः । ४४० ॐ होत्रुभागिने नमः । ॐ खवासाय नमः । ॐ खचराय नमः । ॐ खगाय नमः । ॐ गणकाय नमः । ॐ गुणनिर्दुष्टाय नमः । ॐ गुणत्यागिने नमः । ॐ कुशाधिपाय नमः । ॐ पाटलाय नमः । ॐ पत्रधारिणे नमः । ४५० ॐ पलाशाय नमः । ॐ पुत्रवर्धनाय नमः । ॐ पितृसच्चरिताय नमः । ॐ प्रेष्टाय नमः । ॐ पापभस्मपुनश्शुचये नमः । ॐ फालनेत्राय नमः । ॐ फुल्लकेशाय नमः । ॐ फुल्लकल्हारभूषिताय नमः । ॐ फणिसेव्याय नमः । ॐ पट्टभद्राय नमः । ४६० ॐ पटवे नमः । ॐ वाग्मिने नमः । ॐ वयोधिकाय नमः । ॐ चोरनाट्याय नमः । ॐ चोरवेषाय नमः । ॐ चोरघ्नाय नमः । ॐ शौर्यवर्धनाय नमः । ॐ चंचलाक्षाय नमः । ॐ चामरकाय नमः । ॐ मरीचये नमः । ४७० ॐ मदगामिकाय नमः । ॐ मृडाभाय नमः । ॐ मेषवाहाय नमः । ॐ मैथिल्याय नमः । ॐ मोचकाय नमः । ॐ मनसे नमः । ॐ मनुरूपाय नमः । ॐ मन्त्रदेवाय नमः । ॐ मन्त्रराशये नमः । ॐ महादृढाय नमः । ४८० ॐ स्थूपिज्ञाय नमः । ॐ धनदात्रे नमः । ॐ देववन्द्याय नमः । ॐ तारणाय नमः । ॐ यज्ञप्रियाय नमः । ॐ यमाध्यक्षाय नमः । ॐ इभक्रीडाय नमः । ॐ इभेक्षणाय नमः । ॐ दधिप्रियाय नमः । ॐ दुराधर्षाय नमः । ४९० ॐ दारुपालाय नमः । ॐ दनूजहने नमः । ॐ दामोदराय नमः । ॐ दामधराय नमः । ॐ दक्षिणामूर्तिरूपकाय नमः । ॐ शचीपूज्याय नमः । ॐ शंखकर्णाय नमः । ॐ चन्द्रचूडाय नमः । ॐ मनुप्रियाय नमः । ॐ गुडरुपाय नमः । ५०० ॐ गुडाकेशाय नमः । ॐ कुलधर्मपरायणाय नमः । ॐ कालकण्ठाय नमः । ॐ गाढगात्राय नमः । ॐ गोत्ररूपाय नमः । ॐ कुलेश्वराय नमः । ॐ आनन्दभैरवाराध्याय नमः । ॐ हयमेधफलप्रदाय नमः । ॐ दध्यन्नासक्तहृदयाय नमः । ॐ गुडान्नप्रीतमानसाय नमः । ५१० ॐ घृतान्नासक्तहृदयाय नमः । ॐ गौरांगाय नमः । ॐ गर्वभंजकाय नमः । ॐ गणेशपूज्याय नमः । ॐ गगनाय नमः । ॐ गणानांपतये नमः । ॐ ऊर्जिताय नमः । ॐ छद्महिनाय नमः । ॐ शशिरदाय नमः । ॐ शत्रूणांपतये नमः । ५२० ॐ अंगिरसे नमः । ॐ चराचरमयाय नमः । ॐ शान्ताय नमः । ॐ शरभेशाय नमः । ॐ शतातपाय नमः । ॐ वीराराध्याय नमः । ॐ वक्रागमाय नमः । ॐ वेदांगाय नमः । ॐ वेदपारगाय नमः । ॐ पर्वतारोहणाय नमः । ५३० ॐ पूष्णे नमः । ॐ परमेशाय नमः । ॐ प्रजापतये नमः । ॐ भावज्ञाय नमः । ॐ भवरोगघ्नाय नमः । ॐ भवसागरतारणाय नमः । ॐ चिदग्निदेहाय नमः । ॐ चिद्रूपाय नमः । ॐ चिदानन्दाय नमः । ॐ चिदाकृतये नमः । ५४० ॐ नाट्यप्रियाय नमः । ॐ नरपतये नमः । ॐ नरनारायणार्चिताय नमः । ॐ निषादराजाय नमः । ॐ नीहाराय नमः । ॐ नेष्ट्रे नमः । ॐ निष्टुरभाषणाय नमः । ॐ निम्नप्रियाय नमः । ॐ नीलनेत्राय नमः । ॐ नीलांगाय नमः । ५५० ॐ नीलकेशकाय नमः । ॐ सिंहाक्षाय नमः । ॐ सर्वविघ्नेशाय नमः । ॐ सामवेदपरायाणाय नमः । ॐ सनकादिमुनिध्येयाय नमः । ॐ शर्वरीशाय नमः । ॐ षडाननाय नमः । ॐ सुरूपाय नमः । ॐ सुलभाय नमः । ॐ स्वर्गाय नमः । ५६० ॐ शचीनाथेनपूजिताय नमः । ॐ काकीनाय नमः । ॐ कामदहनाय नमः । ॐ दग्धपापाय नमः । ॐ धराधिपाय नमः । ॐ दामग्रन्धिने नमः । ॐ शतस्त्रीशाय नमः । ॐ तन्त्रीपालाय नमः । ॐ तारकाय नमः । ॐ ताम्राक्षाय नमः । ५७० ॐ तीक्षणदंष्ट्राय नमः । ॐ तिलभोज्याय नमः । ॐ तिलोदराय नमः । ॐ माण्डुकर्णाय नमः । ॐ मृडाधीशाय नमः । ॐ मेरुवर्णाय नमः । ॐ महोदराय नमः । ॐ मार्त्ताण्डभैरवाराध्याय नमः । ॐ मणिरूपाय नमः । ॐ मरुद्वहाय नमः । ५८० ॐ माषप्रियाय नमः । ॐ मधुपानाय नमः । ॐ मृणालाय नमः । ॐ मोहिनीपतये नमः । ॐ महाकामेशतनयाय नमः । ॐ माधवाय नमः । ॐ मदगर्विताय नमः । ॐ मूलाधारांबुजावासाय नमः । ॐ मूलविद्यास्वरूपकाय नमः । ॐ स्वाधिष्ठानमयाय नमः । ५९० ॐ स्वस्थाय नमः । ॐ स्वस्तिवाक्याय नमः । ॐ स्रुवायुधाय नमः । ॐ मणिपूराब्जनिलयाय नमः । ॐ महाभैरवपूजिताय नमः । ॐ अनाहताब्जरसिकाय नमः । ॐ ह्रींकाररसपेशलाय नमः । ॐ भूमध्यवासाय नमः । ॐ भूकान्ताय नमः । ॐ भरद्वाजप्रपूजिताय नमः । ६०० ॐ सहस्रारांबुजावासाय नमः । ॐ सवित्रे नमः । ॐ सामवाचकाय नमः । ॐ मुकुन्दाय नमः । ॐ गुणातीताय नमः । ॐ गुणपूज्याय नमः । ॐ गुणाश्रयाय नमः । ॐ धन्याय नमः । ॐ धनभृते नमः । ॐ दाहाय नमः । ६१० ॐ धनदानकरांबुजाय नमः । ॐ महाशयाय नमः । ॐ महातीताय नमः । ॐ मायाहीनाय नमः । ॐ मदार्चिताय नमः । ॐ माठराय नमः । ॐ मोक्षफलदाय नमः । ॐ सद्वैरिकुलनाशनाय नमः । ॐ पिंगलाय नमः । ॐ पिण्छचूडाय नमः । ६२० ॐ पिशिताशपवित्रकाय नमः । ॐ पायसान्नप्रियाय नमः । ॐ पर्वपक्षमासविभाजकाय नमः । ॐ वज्रभूषाय नमः । ॐ वज्रकायाय नमः । ॐ विरिण्चाय नमः । ॐ वरवक्षणाय नमः । ॐ विज्ञानकलिकाबृन्दाय नमः । ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः । ॐ डंभघ्नाय नमः । ६३० ॐ दमघोषघ्नाय नमः । ॐ दासपालाय नमः । ॐ तपौजसाय नमः । ॐ द्रोणकुंभाभिषिक्ताय नमः । ॐ द्रोहिनाशाय नमः । ॐ तपातुराय नमः । ॐ महावीरेन्द्रवरदाय नमः । ॐ महासंसारनाशनाय नमः । ॐ लाकिनीहाकिनीलब्धाय नमः । ॐ लवणांभोधितारणाय नमः । ६४० ॐ काकिलाय नमः । ॐ कालपाशघ्नाय नमः । ॐ कर्मबन्धविमोचकाय नमः । ॐ मोचकाय नमः । ॐ मोहनिर्भिन्नाय नमः । ॐ भगाराध्याय नमः । ॐ बृहत्तनवे नमः । ॐ अक्षयाय नमः । ॐ अक्रूरवरदाय नमः । ॐ वक्रागमविनाशनाय नमः । ६५० ॐ डाकीनाय नमः । ॐ सूर्यतेजस्विने नमः । ॐ सर्पभूषाय नमः । ॐ सद्गुरवे नमः । ॐ स्वतन्त्राय नमः । ॐ सर्वतन्त्रेशाय नमः । ॐ दक्षिणादिगधीश्वराय नमः । ॐ सच्चिदानन्दकलिकाय नमः । ॐ प्रेमरूपाय नमः । ॐ प्रियंकराय नमः । ६६० ॐ मिध्याजगदधिष्टानाय नमः । ॐ मुक्तिदाय नमः । ॐ मुक्तिरूपकाय नमः । ॐ मुमुक्षवे नमः । ॐ कर्मफलदाय नमः । ॐ मार्गदक्षाय नमः । ॐ कर्मणाय नमः । ॐ महाबुद्धाय नमः । ॐ महाशुद्धाय नमः । ॐ शुकवर्णाय नमः । ६७० ॐ शुकप्रियाय नमः । ॐ सोमप्रियाय नमः । ॐ सुरप्रीयाय नमः । ॐ पर्वाराधनतत्पराय नमः । ॐ अजपाय नमः । ॐ जनहंसाय नमः । ॐ फलपाणिप्रपूजिताय नमः । ॐ अर्चिताय नमः । ॐ वर्धनाय नमः । ॐ वाग्मिने नमः । ६८० ॐ वीरवेषाय नमः । ॐ विधुप्रियाय नमः । ॐ लास्यप्रियाय नमः । ॐ लयकराय नमः । ॐ लाभालाभविवर्जिताय नमः । ॐ पण्चाननाय नमः । ॐ पण्चगूडाय नमः । ॐ पण्चयज्ञफलप्रदाय नमः । ॐ पाशहस्ताय नमः । ॐ पावकेशाय नमः । ६९० ॐ पर्जन्यसमगर्जनाय नमः । ॐ पापारये नमः । ॐ परमोदाराय नमः । ॐ प्रजेशाय नमः । ॐ पंकनाशनाय नमः । ॐ नष्टकर्मणे नमः । ॐ नष्टवैराय नमः । ॐ इष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः । ॐ नागाधीशाय नमः । ॐ नष्टपापाय नमः । ७०० ॐ इष्टनामविधायकाय नमः । ॐ सामरस्याय नमः । ॐ अप्रमेयाय नमः । ॐ पाषण्डिने नमः । ॐ पर्वतप्रियाय नमः । ॐ पंचक्रुत्यपराय नमः । ॐ पात्रे नमः । ॐ पंज्चपंचातिशायिकाय नमः । ॐ पद्माक्षाय नमः । ॐ पद्मवदनाय नमः । ७१० ॐ पावकाभाय नमः । ॐ प्रियंकराय नमः । ॐ कार्तस्वरांगाय नमः । ॐ गौरांगाय नमः । ॐ गौरीपुत्राय नमः । ॐ धनेश्वराय नमः । ॐ गणेशाश्लिष्टदेहाय नमः । ॐ शितांशवे नमः । ॐ शुभदीधितये नमः । ॐ दक्षध्वंसाय नमः । ७२० ॐ दक्षकराय नमः । ॐ वराय नमः । ॐ कात्यायनीसुताय नमः । ॐ सुमुखाय नमः । ॐ मार्गणाय नमः । ॐ गर्भाय नमः । ॐ गर्वभंगाय नमः । ॐ कुशासनाय नमः । ॐ कुलपालपतये नमः । ॐ श्रेष्ठाय नमः । ७३० ॐ पवमानाय नमः । ॐ प्रजाधिपाय नमः । ॐ दर्शप्रियाय नमः । ॐ निर्विकाराय नमः । ॐ दीर्घकायाय नमः । ॐ दिवाकराय नमः । ॐ भेरिनादप्रियाय नमः । ॐ बृन्दाय नमः । ॐ बृहत्सेनाय नमः । ॐ सुपालकाय नमः । ७४० ॐ सुब्रह्मणे नमः । ॐ ब्रह्मरसिकाय नमः । ॐ रसज्ञाय नमः । ॐ रजताद्रिभासे नमः । ॐ तिमिरघ्नाय नमः । ॐ मिहिराभाय नमः । ॐ महानीलसमप्रभाय नमः । ॐ श्रीचन्दनविलिप्तांगाय नमः । ॐ श्री पुत्राय नमः । ॐ श्री तरुप्रियाय नमः । ७५० ॐ लाक्षावर्णाय नमः । ॐ लसत्कर्णाय नमः । ॐ रजनीध्वंसिसन्निभाय नमः । ॐ बिन्दुप्रियाय नमः । ॐ अम्बिकापुत्राय नमः । ॐ बैन्दवाय नमः । ॐ बलनायकाय नमः । ॐ आपन्नतारकाय नमः । ॐ तप्ताय नमः । ॐ तप्तकृछ्रफलप्रदये नमः । ७६० ॐ मरुद्वृधाय नमः । ॐ महाखर्वाय नमः । ॐ चिरावासय नमः । ॐ शिखिप्रियाय नमः । ॐ आयुष्मते नमः । ॐ अनघाय नमः । ॐ दूताय नमः । ॐ आयुर्वेदपरायणाय नमः । ॐ हंसाय नमः । ॐ परमहंसाय नमः । ७७० ॐ अवधूताश्रमप्रियाय नमः । ॐ अश्ववेगाय नमः । ॐ अश्वहृदयाय नमः । ॐ हयधैर्यायफलप्रदाय नमः । ॐ सुमुखाय नमः । ॐ दुर्मुखाय नमः । ॐ विघ्नाय नमः । ॐ निर्विघ्नाय नमः । ॐ विघ्ननाशनाय नमः । ॐ आर्याय नमः । ७८० ॐ नाथाय नमः । ॐ अर्यमाभासाय नमः । ॐ फाल्गुणाय नमः । ॐ फाललोचनाय नमः । ॐ आरातिघ्नाय नमः । ॐ घनग्रीवाय नमः । ॐ ग्रीष्मसूर्यसमप्रभाय नमः । ॐ किरीटिने नमः । ॐ कल्पशास्त्रज्ञाय नमः । ॐ कल्पानलविधायकाय नमः । ७९० ॐ ज्ञानविज्ञानफलदाय नमः । ॐ विरिण्चारिविनाशनाय नमः । ॐ वीरमार्ताण्डवरदाय नमः । ॐ वीरबाहवे नमः । ॐ पूर्वजाय नमः । ॐ वीरसिंहासनाय नमः । ॐ विज्ञाय नमः । ॐ वीरकार्याय नमः । ॐ अस्तदानवाय नमः । ॐ नरवीरसुह्रुद्भ्रात्रे नमः । ८०० ॐ नागरत्नविभूषिताय नमः । ॐ वाचस्पतये नमः । ॐ पुरारातये नमः । ॐ संवर्त्ताय नमः । ॐ समरेश्वराय नमः । ॐ उरुवाग्मिने नमः । ॐ उमापुत्राय नमः । ॐ उडुलोकसुरक्षकाय नमः । ॐ श्रुंगाररससम्पूर्णाय नमः । ॐ सिन्दूरतिलकांगिताय नमः । ८१० ॐ कुंकुमांगित सर्वांगाय नमः । ॐ कालकेयविनाशाय नमः । ॐ मत्तनागप्रियाय नमः । ॐ नेत्रे नमः । ॐ नागगन्धर्वपूजिताय नमः । ॐ सुस्वप्नबोधकाय नमः । ॐ बोधाय नमः । ॐ गौरीदुःस्वप्ननाशनाय नमः । ॐ चिन्ताराशिपरिध्वंसिने नमः । ॐ चिन्तामणिविभूषिताय नमः । ८२० ॐ चराचरजगत्स्रष्टे नमः । ॐ चलत् कुंडलकर्णयुगे नमः । ॐ मुकुरास्याय नमः । ॐ मूलनिधये नमः । ॐ निधिद्वयनिषेविताय नमः । ॐ नीराजनप्रीतमनसे नमः । ॐ नीलनेत्राय नमः । ॐ नयप्रदाय नमः । ॐ केदारेशाय नमः । ॐ किराताय नमः । ८३० ॐ कालात्मने नमः । ॐ कल्पविग्रहाय नमः । ॐ कल्पान्तभैरवाराध्याय नमः । ॐ कंगपत्रशरायुधाय नमः । ॐ कलाकाष्टस्वरूपाय नमः । ॐ ऋतुवर्षादिमासवाने नमः । ॐ दिनेशमंडलावासाय नमः । ॐ वासवाभिप्रपूजिताय नमः । ॐ बहूलास्तम्बकर्मज्ञाअय नमः । ॐ पञ्चाशद्वर्णरूपकाय नमः । ८४० ॐ चिन्ताहीनाय नमः । ॐ चिदाक्रान्ताय नमः । ॐ चारुपालाय नमः । ॐ हलायुधाय नमः । ॐ बन्धूककुसुमप्रख्याय नमः । ॐ परगर्वविभण्जनाय नमः । ॐ विद्वत्तमाय नमः । ॐ विराधघ्नाय नमः । ॐ सचित्राय नमः । ॐ चित्रकर्मकाय नमः । ८५० ॐ संगीतलोलुपमनसे नमः । ॐ स्निग्धगंभीरगर्जिताय नमः । ॐ तुंगवक्त्राय नमः । ॐ स्तवरसाय नमः । ॐ अभ्राभाय नमः । ॐ भ्रमरेक्षणाय नमः । ॐ लीलाकमलहस्ताब्जाय नमः । ॐ बालकुन्दविभूषिताय नमः । ॐ लोध्रप्रसवशुद्धाभाय नमः । ॐ शिरीषकुसुमप्रियाय नमः । ८६० ॐ त्रस्तत्राणकराय नमः । ॐ तत्वाय नमः । ॐ तत्ववाक्यार्धबोधकाय नमः । ॐ वर्षीयसे नमः । ॐ विधिस्तुत्याय नमः । ॐ वेदान्तप्रतिपादकाय नमः । ॐ मूलभुताय नमः । ॐ मूलतत्वाय नमः । ॐ मूलकारणविग्रहाय नमः । ॐ आदिनाथाय नमः । ८७० ॐ अक्षयफलाय नमः । ॐ पाणिजन्मने नमः । ॐ अपराजिताय नमः । ॐ गानप्रियाय नमः । ॐ गानलोलाय नमः । ॐ महेशाय नमः । ॐ विज्ञमानसाय नमः । ॐ गिरीजास्तन्यरसिकाय नमः । ॐ गिरिराजवरस्तुताय नमः । ॐ पीयूषकुंभहस्ताब्जाय नमः । ८८० ॐ पाशत्यागिने नमः । ॐ चिरन्तनाय नमः । ॐ सुधालालसवक्त्राब्जाय नमः । ॐ सुरद्रमफलेप्सिताय नमः । ॐ रत्नहाटकभूषांगाय नमः । ॐ रावणाभिप्रपूजिताय नमः । ॐ कनत्कालेयसुप्रीताय नमः । ॐ क्रौण्चगर्वविनाशनाय नमः । ॐ अशेषजनसम्मोहनाय नमः । ॐ आयुर्विद्याफलप्रदाय नमः । ८९० ॐ अवबद्धदुकूलांगाय नमः । ॐ हारालंकृतकन्धराय नमः । ॐ केतकीकुसुमप्रीयाय नमः । ॐ कलभैःपरिवारिताय नमः । ॐ केकाप्रियाय नमः । ॐ कार्तिकेयाय नमः । ॐ सारंगनिनदप्रियाय नमः । ॐ चातकालापसन्तुष्टाय नमः । ॐ चमरीमृगसेविताय नमः । ॐ आम्रकूटाद्रिसंचारय नमः । ९०० ॐ आम्नायफलदायकाय नमः । ॐ धृताक्षसूत्रपाणये नमः । ॐ अक्षिरोगविनाशनाय नमः । ॐ मुकुन्दपूज्याय नमः । ॐ मोहांगाय नमः । ॐ मुनिमानसतोषिताय नमः । ॐ तैलाभिषिक्तसुशिरसे नमः । ॐ तर्जनीमुद्रिकायुताय नमः । ॐ तटातकामनःप्रीताय नमः । ॐ तमोगुणविनाशनाय नमः । ९१० ॐ अनामयाय नमः । ॐ अनादर्शाय नमः । ॐ अर्जुनाभाय नमः । ॐ हुतप्रियाय नमः । ॐ षाड्गुण्यपरिसम्पूर्णाय नमः । ॐ सप्ताश्वादिग्रहैस्तुताय नमः । ॐ वीतशोकाय नमः । ॐ प्रसादज्ञाय नमः । ॐ सप्तप्राणवरप्रदाय नमः । ॐ सप्तार्चिषे नमः । ९२० ॐ त्रिनयनाय नमः । ॐ त्रिवेणीफलदायकाय नमः । ॐ कृष्णवर्त्मने नमः । ॐ देवमुखाय नमः । ॐ दारुमण्डलमध्यकाय नमः । ॐ वीरनूपुरपादाब्जाय नमः । ॐ वीरकंकणपाणिमते नमः । ॐ विश्वमूर्तये नमः । ॐ शुद्धमुखाय नमः । ॐ शुद्धभस्मानुलेपनाय नमः । ९३० ॐ शुंभध्वंसिन्यासम्पूज्याय नमः । ॐ रक्तबीजकुलान्तकाय नमः । ॐ निषादादिसुरप्रीताय नमः । ॐ नमस्कारफलप्रदाय नमः । ॐ भक्तारिपण्चतादायिने नमः । ॐ सज्जीकृतशरायुधाय नमः । ॐ अभयंकरमन्त्रज्ञाय नमः । ॐ कुब्जिकामन्त्रविग्रहाय नमः । ॐ धूम्राश्वाय नमः । ॐ उग्रतेजस्विने नमः । ९४० ॐ दशकण्ठविनाशनाय नमः । ॐ आशुगायुधहस्ताब्जाय नमः । ॐ गदायुधकरांबुजाय नमः । ॐ पाशायुधसुपाणये नमः । ॐ कपालायुधसद्भुजाय नमः । ॐ सहस्रशीर्षवदनाय नमः । ॐ सहस्रद्वयलोचनाय नमः । ॐ नानाहेतये नमः । ॐ दनुष्पाणये नमः । ॐ नानास्रजे नमः । ९५० ॐ भूषणप्रियाय नमः । ॐ आश्यामकोमलतनवे नमः । ॐ अरक्तापांगलोचनाय नमः । ॐ द्वादशाहक्रतुप्रीयाय नमः । ॐ पौण्डरीकफलप्रदाय नमः । ॐ अप्तोर्यामक्रतुमयाय नमः । ॐ चयनादिफलप्रदाय नमः । ॐ पशुबन्धस्यफलदाय नमः । ॐ वाजपेयात्मदैवताय नमः । ॐ अब्रह्मकीटजननावनात्मने नमः । ९६० ॐ चंपकप्रियाय नमः । ॐ पशुपाशविभागज्ञाय नमः । ॐ परिज्ञानप्रदायकाय नमः । ॐ कल्पेश्वराय नमः । ॐ कल्पवर्याय नमः । ॐ जातवेदप्रभाकराय नमः । ॐ कुंभीश्वराय नमः । ॐ कुंभपाणये नमः । ॐ कुंकुमाक्त्तललाटकाय नमः । ॐ शिलीध्रपत्रसंकाशाय नमः । ९७० ॐ सिंहवक्त्रप्रमर्दनाय नमः । ॐ कोकिलक्वणनाकर्णिने नमः । ॐ कालनाशनतत्पराय नमः । ॐ नैयायिकमतघ्नाय नमः । ॐ बौद्धसङ्घविनाशनाय नमः । ॐ ध्रुतहेमाब्जपाणये नमः । ॐ होमसन्तुष्टमानसाय ॐ पितृयज्ञस्यफलदाय नमः । ॐ पितृवज्जनरक्षकाय नमः । ॐ पदातिकर्मनिरताय नमः । ९८० ॐ पृषदाज्यप्रदायकाय नमः । ॐ महासुरवधोद्युक्ताय नमः । ॐ स्वस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षकाय नमः । ॐ महावर्षतिरोधानाय नमः । ॐ नागाभृतकरांबुजाय नमः । ॐ नमःस्वाहावषड्वौषट्वल्लवप्रतिपादकाय नमः । ॐ महीरसदृशग्रीवाय नमः । ॐ महीरसदृशस्तवाये नमः । ॐ तन्त्रीवादनहस्ताग्राय नमः । ॐ संगीतप्रियमानसाय नमः । ९९० ॐ चिदंशमुकुरावासाय नमः । ॐ मणिकूटाद्रिसंचराय नमः । ॐ लीलासंचारतनुकाय नमः । ॐ लिङ्गशास्त्रप्रवर्तकाय नमः । ॐ राकेन्दुद्युतिसम्पन्नाय नमः । ॐ यागकर्मफलप्रदाय नमः । ॐ मैनाकगिरिसणचारिणे नमः । ॐ मधुवंशविनाशनाय नमः । ॐ तालखंडपुरावासाय नमः । ॐ तमालनिभतेजसे नमः । १००० ॐ पूर्णापुष्कलाम्बासमेत श्रीहरिहरपुत्रस्वामिने नमः । Encoded and proofread by George Mathew george.seagull at gmail.com
% Text title      : shAstAsahasranAmAvalI
% File name       : shAstAsahasranAmAvalI.itx
% itxtitle       : dharmashAstAsahasranAmAvalI athavA hariharaputrasahasranAmAvalI
% engtitle       : Shri Dharmashasta or Hariharaputra Sahasranamavali
% Category       : sahasranAmAvalI, deities_misc, ayyappa, nAmAvalI
% Location       : doc_deities_misc
% Sublocation      : deities_misc
% SubDeity       : ayyappa
% Texttype       : nAmAvalI
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : George Mathew george.seagull at gmail.com
% Proofread by     : George Mathew george.seagull at gmail.com
% Latest update     : August 27, 2013
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP