॥ गायत्रीस्तोत्रम् ३ ॥

श्रीः । यस्मिन्दृष्टे नैव दृश्येत विश्वं यस्मिंलब्धे नैव लब्धव्यशेषः । यस्मिन् ज्ञाते नैव वेद्यान्तराशा गायत्र्यर्थं पञ्चवक्त्रं प्रपद्ये ॥ १॥ या गायत्री नामधेयं महार्थं सार्थं कर्तुं सम्प्रविष्टोपनाये । मार्गे मन्त्रान् सर्वतो दर्शयित्वा तारे लीना सर्ववेदार्थदीपे ॥ २॥ श्रोतव्यं मे वाक्यमेतत्समस्तैर्वर्णैर्भाव्यं स्वाश्रमप्राप्तचिह्नैः । तेभ्यस्तुष्येच्छङ्करः श्रीहरिर्वा प्रष्टव्यो वः श्रीगुरुः स्वैर्विनीतैः ॥ ३॥ गायत्री चेत्सम्यगाप्ता क्रमेण सा सञ्जप्ता कर्मशुद्धया द्विजेन । सा विज्ञाता गोपिता सम्प्रदायात्किं नो दद्याद्वेदमाता मता चेत् ॥ ४॥ बुद्धावीशारोहणं कर्म तस्याः सा चेत्यक्ता त्यक्त ईशो द्विजेन । यस्यां सर्वा देवताः सम्प्रविष्टाः सर्वात्मानं मन्त्रराजं प्रपद्ये ॥ ५॥ विष्णुः शम्भुर्भास्करो विघ्नराजो या वा का वा देवताऽस्या विभूतिः । सैकोपास्या वेदमार्गैकनिष्ठैः क्षीराब्धौ किं दुग्धभिक्षाप्रयासः ॥ ६॥ नेयं लभ्या मानुषाणां झषाणां गङ्गाशब्दो मानुषत्वैकहेतुः । यस्या लब्ध्यै वेदिकाग्रेसराणां वंशे वेदैः संस्कृते जन्महेतुः ॥ ७॥ मन्त्रैः किं तैर्यैः प्रतीक्ष्येत देवी गायत्र्यम्बा सम्प्रवेष्टुं द्विजेषु । देवैः किं तैरग्निना पुष्टिमद्भिस्तस्माद्भस्मोद्भूषितैः सा निषेव्या ॥ ८॥ दत्तं भस्म श्रीत्रिपादाम्बयैतन्त्र्यङ्घ्रेरग्नेः शेषरूपं स्वरूपम् । तस्माद्भस्म प्रोच्यते भासनाच्च भूतिर्गायत्र्यम्बयैक्यास्त्त्रिपुण्ड्रम् ॥ ९॥ शैवोऽन्यो वा यां विना किं द्विजः स्याच्छैवोऽन्यो वा दीक्षया वेदमातुः । तस्माच्छैवो वैष्णवोऽन्येषु गण्यो गायत्र्णाप्ता ब्रह्मता वेदमान्या ॥ १०॥ भेदापोहव्यापृतिं सा बिभर्ति ध्यानैर्भिन्नैर्ध्याननिष्ठैकवेद्याम् । तस्मान्नामान्यत्र संयान्ति सर्वाण्यस्या निष्ठा शाम्भवी वैष्णवी च ॥ ११॥ लोकस्थास्ते विष्णुरुद्रादिदेवाः कैश्चित्कामैः कैश्चिदेवाधिकारैः । गायत्र्यास्ता मूर्तयः सेवनीया गायत्र्यां ते सेविताः सम्भ्रमेण ॥ १२॥ ब्रह्मत्वं चेदाप्तुकामोऽस्युपास्व गायत्रीं चेल्लोककामोऽन्यदेवम् । कामो ज्ञातः स्वीयपादप्रवृत्या वादः को वा तृप्तिहीने प्रवृत्तिः ॥ १३॥ बुद्धेः साक्षी बुद्धिगम्यो जपादौ गायत्र्यर्थः सोऽनघो वेदसारः । तद्ब्रह्मैव ब्रह्मतोपासकस्याप्येवं मन्त्रः कोऽस्ति तन्त्रे पुराणे ॥ १४॥ जात्यश्वः किं जातिमाप्तुं सकामो गत्यभ्यासात्स्पष्टतामेति जातिः । ब्रह्मत्वाप्तौ कः प्रयासो द्विजानां यद्गायत्र्या व्यज्यते चाष्टमेऽब्दे ॥ १५॥ ब्रह्मत्वस्य ख्यापनार्थं प्रविष्टा गायत्रीयं तावतास्यद्विजत्वम् । कर्णद्वारा ब्रह्मजन्मप्रदानादुक्तो वेदे ब्राह्मणो ब्रह्मनिष्ठः ॥ १६॥ एषा निष्ठा दुर्लभा मर्त्यबुद्धौ तस्माल्लोके वैष्णवाः शाम्भवाश्च । भिन्नं भिन्नं मार्गमास्थाय वेदं क्षामं कुर्वन्त्यास्तिकच्छद्मने मे ॥ १७॥ पक्षिद्वन्द्वं विद्यते स्वस्वदेहे भोक्तारं सा ध्यानमाचष्ट एतत् । यावत्क्षीणा भोक्तृता स्यात्ततस्तु ज्ञात्वा ब्रूयाद्रुह्मतां स्वस्य विद्वान् ॥ १८॥ गायत्र्यर्थं नो विजानाति कश्चित्तस्मादन्यं देवमाह द्विजोऽपि । विज्ञातश्चेत्सर्ववादस्य शातिर्मुक्तिर्हस्ते गायमानस्य मन्त्रम् ॥ १९॥ भस्मान्तं चेद्विश्वमेतत्समस्तं भस्मोद्भूतं भस्म सम्भासते च । तस्माद्ब्रह्म प्राहुराद्यैर्वचोभिर्वेदास्तस्माद्भस्म लिङ्गं द्विजानाम् ॥ २०॥ इति श्रीशङ्कराचार्याभिप्रायःकृष्णभिक्षुणा । वर्णितस्तेन गायत्री विभूत्या सह नन्दतु ॥ २१॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यकृष्णानन्दसरस्वतीविरचितं गायत्रीस्तोत्रं सम्पूर्णम् । Proofread by Nat Natarajan, NA
% Text title      : gAyatrIstotram 3
% File name       : gAyatrIstotram3.itx
% itxtitle       : gAyatrIstotram 3 (kRiShNAnandasarasvatIvirachitam yasmindRiShTe)
% engtitle       : gAyatrIstotram 3
% Category       : devii, gAyatrI, kRiShNAnandasarasvatI
% Location       : doc_devii
% Sublocation      : devii
% SubDeity       : gAyatrI
% Author        : Krishnanandasarasvati
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Nat Natarajan nat.natarajan at gmail.com
% Proofread by     : Nat Natarajan nat.natarajan at gmail.com, NA
% Description-comments : From Brihatstotraratnakara with 408 stotras
% Latest update     : June 5, 2016
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP