॥ श्रीगायत्रीस्तोत्रम् १ ॥

नमस्ते देवि गायत्री सावित्री त्रिपदेऽक्षरी । अजरे अमरे माता त्राहि मां भवसागरात् ॥ १॥ नमस्ते सूर्यसंकाशे सूर्यवावित्रिकेऽमले । ब्रह्मविद्ये महाविद्ये वेदमातर्नमोऽस्तु ते ॥ २॥ अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डव्यापिनी ब्रह्मचारिणी । नित्यानन्दे महामये परेशानी नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ त्वं ब्रह्मा त्वं हरिः साक्षाद् रुद्रस्त्वमिन्द्रदेवता । मित्रस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निरश्विनौ भगः ॥ ४॥ पूषाऽर्यमा मरुत्वांश्च ऋषयोऽपि मुनीश्वराः । पितरो नागयक्षांश्च गन्धर्वाऽप्सरसां गणाः ॥ ५॥ रक्षो-भूत-पिशाचाच्च त्वमेव परमेश्वरी । ऋग्-यजु-स्सामविद्याश्च अथर्वाङ्गिरसानि च ॥ ६॥ त्वमेव सर्वशास्त्राणि त्वमेव सर्वसंहिताः । पुराणानि च तन्त्राणि महागममतानि च ॥ ७॥ त्वमेव पञ्चभूतानि तत्त्वानि जगदीश्वरी । ब्राह्मी सरस्वती सन्ध्या तुरीया त्वं महेश्वरी ॥ ८॥ तत्सद्ब्रह्मस्वरूपा त्वं किञ्चित् सदसदात्मिका । परात्परेशी गायत्री नमस्ते मातरम्बिके ॥ ९॥ चन्द्रकलात्मिके नित्ये कालरात्रि स्वधे स्वरे । स्वाहाकारेऽग्निवक्त्रे त्वां नमामि जगदीश्वरी ॥ १०॥ नमो नमस्ते गायत्री सावित्री त्वं नमाम्यहम् । सरस्वती नमस्तुभ्यं तुरीये ब्रह्मरूपिणी ॥ ११॥ अपराध सहस्राणि त्वसत्कर्मशतानि च । मत्तो जातानि देवेशी त्वं क्षमस्व दिने दिने ॥ १२॥ ॥ इति श्रीवसिष्ठसंहितोक्तं गायत्रीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥ Proofread by Satish Bharadwaj satish\_uma@hotmail.com
% Text title      : gAyatrIstotram 1
% File name       : gaayatriistotra.itx
% itxtitle       : gAyatrIstotram 1 (vasiShThasaMhitokta namaste devi)
% engtitle       : gAyatrIstotram 1
% Category       : devii, gAyatrI, stotra
% Location       : doc_devii
% Sublocation      : devii
% SubDeity       : gAyatrI
% Texttype       : stotra
% Author        : Traditional
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : WebD
% Proofread by     : Satish Bharadwaj satish_uma at hotmail.com
% Description-comments : vasiShThasa.nhita
% Latest update     : September 8, 2004
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP