॥ ललिताष्टोत्तरशतनामावली ॥

॥ श्रीरस्तु ॥ ॥ अथ श्रीललिताष्टोत्तरशतनामावलिः ॥ ॐ-ऐं-ह्रीं-श्रीं । रजताचलशृंगाग्रमध्यस्थायै नमो नमः । हिमाचलमहावंशपावनायै नमो नमः । शंकरार्धांगसौंदर्यशरीरायै नमो नमः । लसन्मरकतस्वच्छविग्रहायै नमो नमः । महातिशयसौंदर्यलावण्यायै नमो नमः । शशांकशेखरप्राणवल्लभायै नमो नमः । सदापंचदशात्मैक्यस्वरूपायै नमो नमः । वज्रमाणिक्यकटककिरीटायै नमो नमः । कस्तूरीतिलकोल्लासनिटिलायै नमो नमः । भस्मरेखांकितलसन्मस्तकायै नमो नमः । १० विकचांभोरुहदललोचनायै नमो नमः । शरच्चांपेयपुष्पाभनासिकायै नमो नमः । लसत्कांचनताटंकयुगलायै नमो नमः । मणिदर्पणसंकाशकपोलायै नमो नमः । ताम्बूलपूरितस्मेरवदनायै नमो नमः । सुपक्वदाडिमीबीजरदनायै नमो नमः । कंबुपूगसमच्छायकंधरायै नमो नमः । स्थूलमुक्ताफलोदारसुहारायै नमो नमः । गिरीशबद्धमांगल्यमंगलायै नमो नमः । पद्मपाशांकुशलसत्कराब्जायै नमो नमः । २० पद्मकैरवमंदारसुमालिन्यै नमो नमः । सुवर्णकुंभयुग्माभसुकुचायै नमो नमः । रमणीयचतुर्बाहुसंयुक्तायै नमो नमः । कनकांगदकेयूरभूषितायै नमो नमः । बृहत्सौवर्णसौंदर्यवसनायै नमो नमः । बृहन्नितंबविलसज्जघनायै नमो नमः । सौभाग्यजातशृंगारमध्यमायै नमो नमः । दिव्यभूषणसंदोहरंजितायै नमो नमः । पारिजातगुणाधिक्यपदाब्जायै नमो नमः । सुपद्मरागसंकाशचरणायै नमो नमः । ३० कामकोटिमहापद्मपीठस्थायै नमो नमः । श्रीकंठनेत्रकुमुदचंद्रिकायै नमो नमः । संचारमररमावाणीवीजितायै नमो नमः । भक्तरक्षणदाक्षिण्यकटाक्षायै नमो नमः । भूतेशालिंगनोद्भूतपुलकांग्यै नमो नमः । अनंगजनकापांगवीक्षणायै नमो नमः । ब्रह्मोपेंद्रशिरोरत्नरंजितायै नमो नमः । शचीमुख्यामरवधूसेवितायै नमो नमः । लीलाकल्पितब्रह्मांडमंडलायै नमो नमः । अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमो नमः । ४० एकातपत्रसाम्राज्यदायिकायै नमो नमः । सनकादिसमाराध्यपादुकायै नमो नमः । देवर्षिभिस्स्तूयमानवैभवायै नमो नमः । कलशोद्भवदुर्वासःपूजितायै नमो नमः । मत्तेभवक्त्रषड्वक्त्रवत्सलायै नमो नमः । चक्रराजमहायंत्रमध्यवर्तिन्यै नमो नमः । चिदग्निकुंडसंभूतसुदेहायै नमो नमः । शशांकखंडसंयुक्तमकुटायै नमो नमः । मत्तहंसवधूमंदगमनायै नमो नमः । वंदारुजनसंदोहवंदितायै नमो नमः । ५० अंतर्मुखजनानंदफलदायै नमो नमः । पतिव्रतांगनाभीष्टफलदायै नमो नमः । अव्याजकरुणापूरपूरितायै नमो नमः । नितांतसच्चिदानंदसंयुक्तायै नमो नमः । सहस्रसूर्यसंयुक्तप्रकाशायै नमो नमः । रत्नचिंतामणिगृहमध्यस्थायै नमो नमः । हानिवृद्धिगुणाधिक्यरहितायै नमो नमः । महापद्माटवीमध्यनिवासायै नमो नमः । जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तीनां साक्षिभूत्यै नमो नमः । महापापौघपापानां विनाशिन्यै नमो नमः । ६० दुष्टभीतिमहाभीतिभंजनायै नमो नमः । समस्तदेवदनुजप्रेरकायै नमो नमः । समस्तहृदयांभूजनिलयायै नमो नमः । अनाहतमहापद्ममंदिरायै नमो नमः । सहस्रारसरोजातवासितायै नमो नमः । पुनरावृत्तिरहितपुरस्थायै नमो नमः । वाणीगायत्रीसावित्रीसन्नुतायै नमो नमः । रमाभूमिसुताराध्यपदाब्जायै नमो नमः । लोपामुद्रार्चितश्रीमच्चरणायै नमो नमः । सहस्ररतिसौंदर्यशरीरायै नमो नमः । ७० भावनामात्रसंतुष्टहृदयायै नमो नमः । सत्यसम्पूर्णविज्ञानसिद्धिदायै नमो नमः । श्रीलोचनकृतोल्लासफलदायै नमो नमः । श्रीसुधाब्धिमणिद्वीपमध्यगायै नमो नमः । दक्षाध्वरविनिर्भेदसाधनायै नमो नमः । श्रीनाथसोदरीभूतशोभितायै नमो नमः । चंद्रशेखरभक्तार्तिभंजनायै नमो नमः । सर्वोपाधिविनिर्मुक्तचैतन्यायै नमो नमः । नामपारयणाभीष्टफलदायै नमो नमः । सृष्टिस्थितितिरोधानसंकल्पायै नमो नमः । ८० श्रीषोडशाक्षरीमंत्रमध्यगायै नमो नमः । अनाद्यंतस्वयंभूतदिव्यमूर्त्यै नमो नमः । भक्तहंसपरिमुख्यवियोगायै नमो नमः । मातृमंडलसंयुक्तललितायै नमो नमः । भंडदैत्यमहासत्त्वनाशनायै नमो नमः । क्रूरभंडशिरच्छेदनिपुणायै नमो नमः । धात्रच्युतसुराधीशसुखदायै नमो नमः । चंडमुंडनिशुंभादिखंडनायै नमो नमः । रक्ताक्षरक्तजिह्वादिशिक्षणायै नमो नमः । महिषासुरदोर्वीर्यनिग्रहायै नमो नमः । ९० अभ्रकेशमहोत्साहकारणायै नमो नमः । महेशयुक्तनटनतत्परायै नमो नमः । निजभर्तृमुखांभोजचिंतनायै नमो नमः । वृषभध्वजविज्ञानभावनायै नमो नमः । जन्ममृत्युजरारोगभंजनायै नमो नमः । विधेयमुक्तविज्ञनसिद्धिदायै नमो नमः । कामक्रोधादिषड्वर्गनाशनायै नमो नमः । राजराजार्चितपदसरोजायै नमो नमः । सर्ववेदांतसंसिद्धसुतत्वायै नमो नमः । १०० श्रीवीरभक्तविज्ञानविधानायै नमो नमः । अशेषदुष्टदनुजसूदनायै नमो नमः । साक्षाच्छ्रीदक्षिणामूर्तिमनोज्ञायै नमो नमः । हयमेधाग्रसम्पूज्यमहिमायै नमो नमः । दक्षप्रजापतिसुतवेषाढ्यायै नमो नमः । सुमबाणेक्षुकोदंडमंडितायै नमो नमः । नित्ययौवनमांगल्यमंगलायै नमो नमः । महादेवसमायुक्तशरीरायै नमो नमः । महादेवरतौत्सुक्यमहादेव्यै नमो नमः । ॥ श्रीललिताष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥
Encoded by Sujatha Ramakrishna sujatha.ramakrishna@gsa.gov
% Text title      : lalitaa ashhTottarashata naamaavaliH
% File name       : lalitaa108naam.itx
% itxtitle       : lalitAShTottarashatanAmAvalI
% engtitle       : Goddess Lalita 108 names
% Category       : aShTottarashatanAmAvalI, devii, dashamahAvidyA, lalita
% Location       : doc_devii
% Sublocation      : devii
% SubDeity       : dashamahAvidyA
% Subcategory      : lalita
% Author        : Traditional
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Sujatha Ramakrishna sujatha.ramakrishna at gsa.gov
% Proofread by     : Sujatha Ramakrishna sujatha.ramakrishna at gsa.gov
% Latest update     : November 10, 2000
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP