॥ श्रीतारासहस्रनामावलिः २ ॥

बृहन्नीलतन्त्रान्तर्गता ॐ अस्य श्रीतारासहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य, अक्षोभ्य ऋषिः, बृहती-उष्णिक् छन्दः, श्री उग्रतारा श्रीमदेकजटा श्रीनीलसरस्वती देवता, पुरुषार्थचतुष्टयसिद्ध्यर्थे विनियोगः ॥ अथ श्रीतारासहस्रनामावलिः ॥ ॐ तारायै नमः । ॐ रात्र्यै नमः । ॐ महारात्र्यै नमः । ॐ कालरात्र्यै नमः । ॐ कपालिन्यै नमः । ॐ कालिकायै नमः । ॐ कामदायै नमः । ॐ मायायै नमः । ॐ महामायायै नमः । ॐ महोत्सवायै नमः । १० ॐ महादानरतायै नमः । ॐ यज्ञायै नमः । ॐ यज्ञोत्सवविभूषितायै नमः । ॐ चन्द्रवक्त्रायै नमः । ॐ चकोराक्ष्यै नमः । ॐ चारुनेत्रायै नमः । ॐ सुलोचनायै नमः । ॐ त्रिनेत्रायै नमः । ॐ पद्मपत्राक्ष्यै नमः । ॐ कुरङ्गाक्ष्यै नमः । २० ॐ मनोहरायै नमः । ॐ ब्राह्म्यै नमः । ॐ नारायण्यै नमः । ॐ ज्योत्स्नायै नमः । ॐ चारुकेश्यै नमः । ॐ सुलोचनायै नमः । ॐ वाराह्यै नमः । ॐ वारुण्यै नमः । ॐ विद्यायै नमः । ॐ महाविद्यायै नमः । ३० ॐ महेश्वर्यै नमः । ॐ पिङ्गायै नमः । ॐ कुञ्चितकेश्यै नमः । ॐ महायज्ञस्वरूपिण्यै नमः । ॐ गौर्यै नमः । ॐ चम्पकवर्णायै नमः । ॐ कृशाङ्ग्यै नमः । ॐ कुलपूजितायै नमः । ॐ सर्वानन्दस्वरूपायै नमः । ॐ सर्वसङ्कटतारिण्यै नमः । ४० ॐ नित्यायै नमः । ॐ नित्यमय्यै नमः । ॐ नन्दायै नमः । ॐ भद्रायै नमः । ॐ नीलसरस्वत्यै नमः । ॐ गायत्र्यै नमः । ॐ सुचरित्रायै नमः । ॐ कौलव्रतपरायणायै नमः । ॐ हिरण्यगर्भायै नमः । ॐ भूगर्भायै नमः । ५० ॐ विश्वगर्भायै नमः । ॐ यशस्विन्यै नमः । ॐ हिमवत्तनयायै नमः । ॐ दिव्यायै नमः । ॐ दिव्याम्बरविभूषणायै नमः । ॐ जगन्मात्रे नमः । ॐ जगद्धात्र्यै नमः । ॐ जगतामुपकारिण्यै नमः । ॐ ऐन्द्र्यै नमः । ॐ सौम्यायै नमः । ६० ॐ याम्यायै नमः । ॐ वारुण्यै नमः । ॐ वायव्यै नमः । ॐ आग्नेय्यै नमः । ॐ नैऋत्यै नमः । ॐ ऐशान्यै नमः । ॐ चण्डिकायै नमः । ॐ अम्बिकायै नमः । ॐ सुमेरुतनयायै नमः । ॐ वन्द्यायै नमः । ७० ॐ सर्वेषामुपकारिण्यै नमः । ॐ ललज्जिह्वायै नमः । ॐ सरोजाक्ष्यै नमः । ॐ मुण्डस्रजविभूषणायै नमः । ॐ सर्वानन्दमय्यै नमः । ॐ सर्वायै नमः । ॐ सर्वानन्दस्वरूपिण्यै नमः । ॐ धृत्यै नमः । ॐ मेधायै नमः । ॐ लक्ष्म्यै नमः । ८० ॐ श्रद्धायै नमः । ॐ पन्नगशायिन्यै नमः । ॐ रुक्मिण्यै नमः । ॐ जानक्यै नमः । ॐ दुर्गायै नमः । ॐ सत्यायै नमः । ॐ सत्यवत्यै नमः । ॐ रत्यै नमः । ॐ कामाख्यायै नमः । ॐ मोक्षदायै नमः । ९० ॐ नन्दायै नमः । ॐ नारसिंह्यै नमः । ॐ सरस्वत्यै नमः । ॐ महादेवरतायै नमः । ॐ चण्ड्यै नमः । ॐ चण्डदोर्दण्डखण्डिन्यै नमः । ॐ दीर्घकेश्यै नमः । ॐ सुकेश्यै नमः । ॐ पिङ्गकेश्यै नमः । ॐ महाकचायै नमः । १०० ॐ भवान्यै नमः । ॐ भवपत्न्यै नमः । ॐ भवभीतिहरायै नमः । ॐ शच्यै नमः । ॐ पौरन्दर्यै नमः । ॐ विष्णोर्जायायै नमः । ॐ माहेश्वर्यै नमः । ॐ परायै नमः । ॐ सर्वेषां जनन्यै नमः । ॐ नित्यायै नमः । ११० ॐ चार्वङ्ग्यै नमः । ॐ दैत्यनाशिन्यै नमः । ॐ घोररूपायै नमः । ॐ महेशान्यै नमः । ॐ कामिन्यै नमः । ॐ वरवर्णिन्यै नमः । ॐ महाविद्यायै नमः । ॐ महामायायै नमः । ॐ महामेधायै नमः । ॐ महोत्सवायै नमः । १२० ॐ विरूपायै नमः । ॐ विश्वरूपायै नमः । ॐ मृडान्यै नमः । ॐ मृडवल्लभायै नमः । ॐ महापुण्यप्रदायै नमः । ॐ भीमायै नमः । ॐ मधुकैटभनाशिन्यै नमः । ॐ कोटिचन्द्रप्रतीकाशायै नमः । ॐ शतसूर्यसमप्रभायै नमः । ॐ जह्नुकन्यायै नमः । १३० ॐ मनोज्ञायै नमः । ॐ पार्वत्यै नमः । ॐ हरवल्लभायै नमः । ॐ कामरूपायै नमः । ॐ महेशान्यै नमः । ॐ नित्योत्साहायै नमः । ॐ मनस्विन्यै नमः । ॐ वैकुण्ठनाथपत्न्यै नमः । ॐ शङ्करवल्लभायै नमः । ॐ काश्यप्यै नमः । १४० ॐ कमलायै नमः । ॐ कृष्णायै नमः । ॐ कञ्जपत्रायतेक्षणायै नमः । ॐ माहेश्वर्यै नमः । ॐ वृषारूढायै नमः । ॐ पूर्णचन्द्रनिभाननायै नमः । ॐ मान्यायै नमः । ॐ मानवत्यै नमः । ॐ धन्यायै नमः । ॐ कन्यायै नमः । १५० ॐ हिमगिरेः सुतायै नमः । ॐ अपर्णायै नमः । ॐ पद्मपत्राक्ष्यै नमः । ॐ नागयज्ञोपवीतिन्यै नमः । ॐ महाशङ्खधरायै नमः । ॐ कान्तायै नमः । ॐ कमनीयायै नमः । ॐ नगात्मजायै नमः । ॐ ब्रह्माण्यै नमः । ॐ वैष्णव्यै नमः । १६० ॐ शम्भोर्जायायै नमः । ॐ गङ्गायै नमः । ॐ जलेश्वर्यै नमः । ॐ भागीरथ्यै नमः । ॐ मनसे नमः । ॐ बुद्ध्यै नमः । ॐ नित्यायै नमः । ॐ सदानन्दमय्यै नमः । ॐ हरप्रियायै नमः । ॐ गिरिसुतायै नमः । १७० ॐ हरपत्न्यै नमः । ॐ तपस्विन्यै नमः । ॐ महाव्याधिहरायै नमः । ॐ देव्यै नमः । ॐ शुम्भासुरनिषूदिन्यै नमः । ॐ महापुण्यप्रदायै नमः । ॐ भीमायै नमः । ॐ मधुकैटभनाशिन्यै नमः । ॐ शङ्खिन्यै नमः । ॐ चक्रिण्यै नमः । १८० ॐ धात्र्यै नमः । ॐ हस्ते पुस्तकधारिण्यै नमः । ॐ चामुण्डायै नमः । ॐ चपलायै नमः । ॐ तुङ्गायै नमः । ॐ भद्रायै नमः । ॐ दैत्यनिकृन्तन्यै नमः । ॐ शान्त्यै नमः । ॐ निद्रायै नमः । ॐ महानिद्रायै नमः । १९० ॐ गुह्यनिद्रायै नमः । ॐ रेणुकायै नमः । ॐ कौमार्यै नमः । ॐ कुलजायै नमः । ॐ कुञ्ज्यै नमः । ॐ कौलव्रतपरायणायै नमः । ॐ नवदुर्गायै नमः । ॐ सदाचारायै नमः । ॐ द्रौपद्यै नमः । ॐ द्रुपदात्मजायै नमः । २०० ॐ सृष्ट्यै नमः । ॐ सर्वाद्यकालीनायै नमः । ॐ निशुम्भप्राणनाशिन्यै नमः । ॐ पद्मिन्यै नमः । ॐ वसुधायै नमः । ॐ पृथ्व्यै नमः । ॐ रोहिण्यै नमः । ॐ विन्ध्यवासिन्यै नमः । ॐ शिवायै नमः । ॐ शक्त्यै नमः । २१० ॐ महाशक्त्यै नमः । ॐ शाङ्कर्यै नमः । ॐ शक्तिवल्लभायै नमः । ॐ दैत्यप्राणहरायै नमः । ॐ दात्र्यै नमः । ॐ दयायै नमः । ॐ दामोदरप्रियायै नमः । ॐ क्षान्त्यै नमः । ॐ क्षेमकर्यै नमः । ॐ बुद्ध्यै नमः । २२० ॐ बौद्धाचारपरायणायै नमः । ॐ श्रीविद्यायै नमः । ॐ भैरव्यै नमः । ॐ भव्यायै नमः । ॐ भारत्यै नमः । ॐ भयनाशिन्यै नमः । ॐ तापस्यै नमः । ॐ तारिण्यै नमः । ॐ तीक्ष्णायै नमः । ॐ तीक्ष्णदैत्यविनाशिन्यै नमः । २३० ॐ दात्र्यै नमः । ॐ दानपरायै नमः । ॐ काल्यै नमः । ॐ दुर्गायै नमः । ॐ दैत्यविनाशिन्यै नमः । ॐ पद्मायै नमः । ॐ पद्मावत्यै नमः । ॐ हृष्टायै नमः । ॐ तुष्टायै नमः । ॐ पुष्टायै नमः । २४० ॐ उर्वश्यै नमः । ॐ वज्रिण्यै नमः । ॐ वज्रहस्तायै नमः । ॐ नारायण्यै नमः । ॐ शिवायै नमः । ॐ खण्डिन्यै नमः । ॐ खड्गहस्तायै नमः । ॐ कर्त्तिखर्परधारिण्यै नमः । ॐ देवाङ्गनायै नमः । ॐ देवमान्यायै नमः । २५० ॐ देवकन्यायै नमः । ॐ पुलोमजायै नमः । ॐ स्रग्विण्यै नमः । ॐ स्रग्विदात्र्यै नमः । ॐ सर्वसौख्यविवर्धिन्यै नमः । ॐ शीलायै नमः । ॐ शीलवत्यै नमः । ॐ सूक्ष्मायै नमः । ॐ सूक्ष्माकारायै नमः । ॐ वरप्रदायै नमः । २६० ॐ वरेण्यायै नमः । ॐ वरदायै नमः । ॐ वाण्यै नमः । ॐ ज्ञानिन्यै नमः । ॐ ज्ञानदायै नमः । ॐ अमलायै नमः । ॐ उग्रकाल्यै नमः । ॐ महाकाल्यै नमः । ॐ भद्रकाल्यै नमः । ॐ दक्षिणायै नमः । २७० ॐ भृगुवंशसमुद्भूतायै नमः । ॐ भार्गव्यै नमः । ॐ भृगुवल्लभायै नमः । ॐ शूलिन्यै नमः । ॐ शूलहस्तायै नमः । ॐ मयूरवरवाहनायै नमः । ॐ महामांसरतायै नमः । ॐ रक्तायै नमः । ॐ रक्तखर्परधारिण्यै नमः । ॐ रक्ताम्बरधरायै नमः । २८० ॐ अनामायै नमः । ॐ रमण्यै नमः । ॐ सुरनायिकायै नमः । ॐ परमानन्ददायै नमः । ॐ ज्येष्ठायै नमः । ॐ योगिनीगणसेवितायै नमः । ॐ अम्बायै नमः । ॐ जाम्बवत्यै नमः । ॐ सत्यायै नमः । ॐ सत्यभामायै नमः । २९० ॐ नगात्मजायै नमः । ॐ रौद्र्यै नमः । ॐ रौद्रस्वनायै नमः । ॐ रौद्रायै नमः । ॐ रौद्रदैत्यविनाशिन्यै नमः । ॐ कुमार्यै नमः । ॐ कौशिक्यै नमः । ॐ विद्यायै नमः । ॐ कालदैत्यविनाशिन्यै नमः । ॐ शम्भुपत्न्यै नमः । ३०० ॐ शम्भुरतायै नमः । ॐ शम्भुजायायै नमः । ॐ महोदर्यै नमः । ॐ शिवपत्न्यै नमः । ॐ शिवरतायै नमः । ॐ शिवजायायै नमः । ॐ अम्बिकायै नमः । ॐ हरपत्न्यै नमः । ॐ हररतायै नमः । ॐ हरजायायै नमः । ३१० ॐ शूलिन्यै नमः । ॐ मदनान्तककान्तायै नमः । ॐ मदनान्तकवल्लभायै नमः । ॐ गिरिजायै नमः । ॐ गिरिकन्यायै नमः । ॐ गिरिशस्य वल्लभायै नमः । ॐ भूतभव्यायै नमः । ॐ भवायै नमः । ॐ पुष्टायै नमः । ॐ पावन्यै नमः । ३२० ॐ परिपालिन्यै नमः । ॐ अदृश्यायै नमः । ॐ अव्यक्तरूपायै नमः । ॐ इष्टायै नमः । ॐ स्वेष्टप्रवर्धिन्यै नमः । ॐ अच्युतायै नमः । ॐ प्रच्युतायै नमः । ॐ प्राणायै नमः । ॐ प्राणदायै नमः । ॐ वासवेश्वर्यै नमः । ३३० ॐ अपान्निधिसमुद्भूतायै नमः । ॐ धारिण्यै नमः । ॐ प्रतिष्ठितायै नमः । ॐ उद्भवायै नमः । ॐ क्षोभणायै नमः । ॐ क्षेभायै नमः । ॐ श्रीगर्भायै नमः । ॐ परमेश्वर्यै नमः । ॐ करालायै नमः । ॐ पुष्टदेहायै नमः । ३४० ॐ कारिण्यै नमः । ॐ कञ्जलोचनायै नमः । ॐ शरण्यायै नमः । ॐ कमलायै नमः । ॐ प्रीतायै नमः । ॐ विमलायै नमः । ॐ आनन्दवर्धिन्यै नमः । ॐ कपर्दिन्यै नमः । ॐ कल्पनाभायै नमः । ॐ सुमनानन्दवर्धिन्यै नमः । ३५० ॐ उदीर्णभूषणायै नमः । ॐ भव्यायै नमः । ॐ सुरसेनायै नमः । ॐ सुरेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीमत्यै नमः । ॐ शिशिरानन्दायै नमः । ॐ शिशिराचलकन्यकायै नमः । ॐ सुरमान्यायै नमः । ॐ सुरश्रेष्ठायै नमः । ॐ ज्येष्ठायै नमः । ३६० ॐ प्राणेश्वर्यै नमः । ॐ स्थिरायै नमः । ॐ तमोघ्न्यै नमः । ॐ ध्वान्तसंहन्त्र्यै नमः । ॐ प्रयतात्मने नमः । ॐ पवित्रितायै नमः । ॐ प्रद्योतिन्यै नमः । ॐ रथारूढायै नमः । ॐ सर्वलोकप्रकाशिन्यै नमः । ॐ मेधाविन्यै नमः । ३७० ॐ महावीर्यायै नमः । ॐ हंस्यै नमः । ॐ संसारतारिण्यै नमः । ॐ प्रणतप्राणिनामार्त्तिहारिण्यै नमः । ॐ दैत्यनाशिन्यै नमः । ॐ डाकिन्यै नमः । ॐ शाकिन्यै नमः । ॐ शीलायै नमः । ॐ वरखट्वाङ्गधारिण्यै नमः । ॐ कौमुद्यै नमः । ३८० ॐ कुमुदायै नमः । ॐ कुन्दायै नमः । ॐ कौलिकायै नमः । ॐ कुलजात्मजायै नमः । ॐ गर्वितायै नमः । ॐ गुणसम्पन्नायै नमः । ॐ नगजायै नमः । ॐ खगवाहिन्यै नमः । ॐ चन्द्राननायै नमः । ॐ महोग्रायै नमः । ३९० ॐ चारुमूर्धजशोभितायै नमः । ॐ मनोज्ञायै नमः । ॐ माधव्यै नमः । ॐ मान्यायै नमः । ॐ माननीयायै नमः । ॐ महद्गुणायै नमः । ॐ ज्येष्ठायै नमः । ॐ मघायै नमः । ॐ पुष्यायै नमः । ॐ धनिष्ठायै नमः । ४०० ॐ पूर्वफाल्गुन्यै नमः । ॐ रक्तबीजादिहन्त्र्यै नमः । ॐ रक्तबीजविनाशिन्यै नमः । ॐ चण्डमुण्डारिहन्त्र्यै नमः । ॐ चण्डमुण्डविनाशिन्यै नमः । ॐ कर्त्र्यै नमः । ॐ हर्त्र्यै नमः । ॐ सुकर्त्र्यै नमः । ॐ विमलायै नमः । ॐ अमलवाहिन्यै नमः । ४१० ॐ निर्मलायै नमः । ॐ भास्कर्यै नमः । ॐ भीमायै नमः । ॐ महिषासुरघातिन्यै नमः । ॐ कालिन्द्यै नमः । ॐ यमुनायै नमः । ॐ वृद्धायै नमः । ॐ युवत्यै नमः । ॐ बालिकायै नमः । ॐ कौसल्यायै नमः । ४२० ॐ कौमुद्यै नमः । ॐ माद्र्यै नमः । ॐ कन्धत्यै नमः । ॐ अरुन्धत्यै नमः । ॐ पुरारिगृहिण्यै नमः । ॐ पूर्णायै नमः । ॐ पूर्णरूपायै नमः । ॐ यशस्विन्यै नमः । ॐ सम्पूर्णचन्द्रवदनायै नमः । ॐ बालचन्द्रसमप्रभायै नमः । ४३० ॐ रेवत्यै नमः । ॐ रमण्यै नमः । ॐ चित्रायै नमः । ॐ विचित्राम्बरभूषणायै नमः । ॐ वीणायै नमः । ॐ वीणावत्यै नमः । ॐ विद्यायै नमः । ॐ यशोदायै नमः । ॐ यशस्विन्यै नमः । ॐ नवपुष्पसमुद्भूतायै नमः । ४४० ॐ नवपुष्पासवोत्सुकायै नमः । ॐ नवपुष्पस्रजायै नमः । ॐ मालायै नमः । ॐ माल्यभूषणशोभितायै नमः । ॐ नवपुष्पसमप्राणायै नमः । ॐ नवपुष्पसमुत्सुकायै नमः । ॐ नवपुष्पात्मकायै नमः । ॐ पुष्पायै नमः । ॐ पुष्पस्रजविभूषणायै नमः । ॐ नवपुष्पगुणोपेतायै नमः । ४५० ॐ नवपुष्पोपशोभितायै नमः । ॐ नवपुष्पप्रियायै नमः । ॐ प्रीतायै नमः । ॐ प्रेममण्डलमध्यगायै नमः । ॐ कुलशास्त्रप्रदीप्तायै नमः । ॐ कुलमार्गप्रवर्धिन्यै नमः । ॐ श्मशानभैरव्यै नमः । ॐ कालभैरव्यै नमः । ॐ भैरवीप्रियायै नमः । ॐ आनन्दभैरव्यै नमः । ४६० ॐ ध्यानभैरव्यै नमः । ॐ पुरभैरव्यै नमः । ॐ महाभैरवपत्न्यै नमः । ॐ भैरव्यै नमः । ॐ लोकभैरव्यै नमः । ॐ सुविद्याभैरव्यै नमः । ॐ नीतिभैरव्यै नमः । ॐ गुणभैरव्यै नमः । ॐ सम्मोहभैरव्यै नमः । ॐ पुष्टिभैरव्यै नमः । ४७० ॐ तुष्टिभैरव्यै नमः । ॐ सृष्टिस्थितिभैरव्यै नमः । ॐ भैरव्यै नमः । ॐ स्थितिभैरव्यै नमः । ॐ पुण्डरीकाक्षगृहिण्यै नमः । ॐ पुण्डरीकाक्षवल्लभायै नमः । ॐ आनन्दसुन्दर्यै नमः । ॐ वीरसुन्दर्यै नमः । ॐ स्थितिसुन्दर्यै नमः । ॐ आनन्दसुन्दर्यै नमः । ४८० ॐ कालसुन्दर्यै नमः । ॐ पुरसुन्दर्यै नमः । ॐ मायायै नमः । ॐ सुन्दर्यै नमः । ॐ सौम्यायै नमः । ॐ सुन्दर्यै नमः । ॐ लोकसुन्दर्यै नमः । ॐ विद्यासुन्दर्यै नमः । ॐ नीतिसुन्दर्यै नमः । ॐ गुणसुन्दर्यै नमः । ४९० ॐ मल्लिकाहाररसिकायै नमः । ॐ मल्लिकाहारशोभितायै नमः । ॐ नवचम्पकवर्णाभायै नमः । ॐ नागकेशरशोभितायै नमः । ॐ जपाकुसुमसङ्काशायै नमः । ॐ जपाकुसुमशोभितायै नमः । ॐ प्रियायै नमः । ॐ प्रियङ्कर्यै नमः । ॐ विष्णोर्दानवेन्द्रविनाशिन्यै नमः । ॐ ज्ञानेश्वर्यै नमः । ५०० ॐ ज्ञानदात्र्यै नमः । ॐ ज्ञानानन्दप्रदायिन्यै नमः । ॐ गुणगौरवसम्पन्नायै नमः । ॐ गुणशीलसमन्वितायै नमः । ॐ रूपयौवनसम्पन्नायै नमः । ॐ रूपयौवनशोभितायै नमः । ॐ गुणाश्रयायै नमः । ॐ गुणवत्यै नमः । ॐ गुणगौरवसुन्दर्यै नमः । ॐ लसत्तारापतिप्रख्यायै नमः । ५१० ॐ ताटङ्कद्वयशोभितायै नमः । ॐ वृक्षमूलस्थितायै नमः । ॐ देव्यै नमः । ॐ वृक्षशाखोपरिस्थितायै नमः । ॐ वृक्षमध्याग्रनिलयायै नमः । ॐ वृक्षमध्यनिवासिन्यै नमः । ॐ कुमुद्वत्यै नमः । ॐ कुमुदिन्यै नमः । ॐ कुमुदायै नमः । ॐ कुमुदाकरायै नमः । ५२० ॐ कुसुम्भरूपरुचिरायै नमः । ॐ कुसुम्भारुणमस्तकायै नमः । ॐ स्वयम्भूपुष्पसङ्काशायै नमः । ॐ स्वयम्भूपुष्पधारिण्यै नमः । ॐ स्वयम्भूपुष्पसरसायै नमः । ॐ मग्नायै नमः । ॐ सदा ध्यानवत्यै नमः । ॐ शुक्रप्रियायै नमः । ॐ शुक्ररतायै नमः । ॐ शुक्रमज्जनतत्परायै नमः । ५३० ॐ पर्णायै नमः । ॐ अपर्णायै नमः । ॐ सुपर्णायै नमः । ॐ निष्पन्नायै नमः । ॐ पापनाशिन्यै नमः । ॐ मदिरायै नमः । ॐ मोदसम्पन्नायै नमः । ॐ मदिरामोदधारिण्यै नमः । ॐ सर्वाश्रयायै नमः । ॐ सर्वगुणायै नमः । ५४० ॐ आनन्दकन्दलकारिण्यै नमः । ॐ नारीपुष्पसमप्राणायै नमः । ॐ नारीपुष्पसमुत्सुकायै नमः । ॐ नारीपुष्पोत्सवायै नमः । ॐ नार्यै नमः । ॐ नारीपुष्परतायै नमः । ॐ मृग्यै नमः । ॐ चतुर्भुजायै नमः । ॐ दशभुजायै नमः । ॐ अष्टादशभुजायै नमः । ५५० ॐ द्विभुजायै नमः । ॐ षड्भुजायै नमः । ॐ अष्टारपङ्कजोपरिसंस्थितायै नमः । ॐ कौबेर्यै नमः । ॐ कौरव्यै नमः । ॐ कौर्व्यायै नमः । ॐ कुरुकुल्लायै नमः । ॐ कपालिन्यै नमः । ॐ विपर्यै नमः । ॐ कदलीजङ्घायै नमः । ५६० ॐ रम्भोर्वै नमः । ॐ रामवल्लभायै नमः । ॐ निशाचर्यै नमः । ॐ निशामूर्त्यै नमः । ॐ निशायै नमः । ॐ चन्द्रसमप्रभायै नमः । ॐ चान्द्र्यै नमः । ॐ चन्द्रकलायै नमः । ॐ चन्द्रायै नमः । ॐ चारुचन्द्रसमप्रभायै नमः । ५७० ॐ स्रोतस्विन्यै नमः । ॐ स्रोतवत्यै नमः । ॐ सर्वदुःखार्तिनाशिन्यै नमः । ॐ सर्वाधारायै नमः । ॐ सर्वमय्यै नमः । ॐ सर्वानन्दप्रवर्धिन्यै नमः । ॐ सर्वचक्रेश्वर्यै नमः । ॐ सर्वायै नमः । ॐ सर्वमन्त्रमय्यै नमः । ॐ सहस्रनयनप्राणायै नमः । ५८० ॐ सहस्रनयनप्रियायै नमः । ॐ सहस्रशीर्षायै नमः । ॐ सुसमायै नमः । ॐ सदम्भायै नमः । ॐ सर्वभक्षिकायै नमः । ॐ षष्टिकायै नमः । ॐ षट्सुचक्रस्थायै नमः । ॐ षड्वर्गफलदायिन्यै नमः । ॐ षड्विंशपद्ममध्यस्थायै नमः । ॐ षड्विंशदलमध्यगायै नमः । ५९० ॐ हकारवर्णनिलयायै नमः । ॐ हकाराक्षरभूषितायै नमः । ॐ हारिण्यै नमः । ॐ हारवनितायै नमः । ॐ हारहीरकशोभितायै नमः । ॐ ह्रींकारबीजसहितायै नमः । ॐ ह्रींकारैरुपशोभितायै नमः । ॐ कन्दर्पस्य कलायै नमः । ॐ कुल्यायै नमः । ॐ कौलिन्यै नमः । ६०० ॐ कुलतर्पितायै नमः । ॐ केतकीकुसुमप्राणायै नमः । ॐ केतकीकृतभूषणायै नमः । ॐ केतकीकुसुमासक्तायै नमः । ॐ केतकीपरिभूषितायै नमः । ॐ कर्पूरपूर्णवदनायै नमः । ॐ कलानाथसमप्रभायै नमः । ॐ कलायै नमः । ॐ केलिप्रियायै नमः । ॐ कीर्णकदम्बकुसुमोत्सुकायै नमः । ॐ कादम्बिन्यै नमः । ॐ करिगत्यै नमः । ॐ कुञ्जरेश्वरगामिन्यै नमः । ॐ खर्वायै नमः । ॐ खञ्जनद्वन्द्वलोचनायै नमः । ॐ खड्गभूषितायै नमः । ॐ खद्योत इव दुर्लक्ष्यायै नमः । ॐ खद्योत इव चञ्चलायै नमः । ॐ गयायै नमः । ॐ गदायै नमः । ६२० ॐ गुणप्रीतायै नमः । ॐ गीतवाद्यप्रियायै नमः । ॐ गत्यै नमः । ॐ गणेश्वर्यै नमः । ॐ गणेज्यायै नमः । ॐ गणपूज्यायै नमः । ॐ गणप्रदायै नमः । ॐ गुणाढ्यायै नमः । ॐ गुणसम्पत्त्यै नमः । ॐ गुणदात्र्यै नमः । ६३० ॐ गुणात्मिकायै नमः । ॐ गुर्व्यै नमः । ॐ गुरुतरायै नमः । ॐ गौर्यै नमः । ॐ गाणपत्यफलप्रदायै नमः । ॐ घर्मांशुगृहिण्यै नमः । ॐ घर्मायै नमः । ॐ घर्मसिन्धुनिवासिन्यै नमः । ॐ घर्घरायै नमः । ॐ घोरवदनायै नमः । ६४० ॐ घोरदैत्यविनाशिन्यै नमः । ॐ घोषायै नमः । ॐ घोषवत्यै नमः । ॐ घोष्यायै नमः । ॐ घोषपुत्र्यै नमः । ॐ घनालयायै नमः । ॐ चर्वर्यै नमः । ॐ चारुनयनायै नमः । ॐ चारुवक्त्रायै नमः । ॐ चतुर्गुणायै नमः । ६५० ॐ चतुर्वेदमय्यै नमः । ॐ पूर्णचन्द्रास्यायै नमः । ॐ चतुराननायै नमः । ॐ चलच्चकोरनयनायै नमः । ॐ चलत्खञ्जनलोचनायै नमः । ॐ चलदम्भोजवदनायै नमः । ॐ चलदम्भोजशोभितायै नमः । ॐ छात्र्यै नमः । ॐ छत्रप्रियायै नमः । ॐ छत्रायै नमः । ६६० ॐ छत्रचामरशोभितायै नमः । ॐ छिन्नायै नमः । ॐ छर्दिछिन्नशिरसे नमः । ॐ छिन्ननासायै नमः । ॐ छलान्वितायै नमः । ॐ छलाद्यायै नमः । ॐ छलसन्त्रस्तायै नमः । ॐ छलरूपायै नमः । ॐ छलच्छिरायै नमः । ॐ छकारवर्णनिलयायै नमः । ६७० ॐ छकाराद्यायै नमः । ॐ छलप्रियायै नमः । ॐ छद्मिन्यै नमः । ॐ छद्मनिरतायै नमः । ॐ छद्मायै नमः । ॐ छद्मनिवासिन्यै नमः । ॐ जगन्नाथप्रियायै नमः । ॐ जीवायै नमः । ॐ जगन्नाथरतायै नमः । ॐ जरायै नमः । ६८० ॐ जीर्णायै नमः । ॐ जीमूतवनितायै नमः । ॐ जीमूतैरुपशोभितायै नमः । ॐ जामातृवरदायै नमः । ॐ जृम्भायै नमः । ॐ जमलार्जुनधारिण्यै नमः । ॐ जरायै नमः । ॐ जरान्वितायै नमः । ॐ जृम्भायै नमः । ॐ जम्भारातिवरप्रदायै नमः । ६९० ॐ जितायै नमः । ॐ जयित्र्यै नमः । ॐ जयदायै नमः । ॐ जयदात्र्यै नमः । ॐ जयप्रदायै नमः । ॐ झल्लरायै नमः । ॐ झीत्कृत्यै नमः । ॐ झिल्ल्यै नमः । ॐ झर्यै नमः । ॐ झर्झरिकायै नमः । ७०० ॐ टाङ्कारकारिण्यै नमः । ॐ टीत्कारिण्यै नमः । ॐ टङ्कधारिण्यै नमः । ॐ ठक्कुराज्ञायै नमः । ॐ डमरुकरायै नमः । ॐ डात्कार्यै नमः । ॐ डमरुप्रियायै नमः । ॐ ढक्कारवाद्यढक्कार्यै नमः । ॐ तुलस्यै नमः । ॐ तालभक्षिकायै नमः । ७१० ॐ तुलायै नमः । ॐ तौलिनिकायै नमः । ॐ तीर्णायै नमः । ॐ तारायै नमः । ॐ तारिणिकायै नमः । ॐ तन्त्रविज्ञायै नमः । ॐ तन्त्ररतायै नमः । ॐ तन्त्रविद्यायै नमः । ॐ तन्त्रदायै नमः । ॐ तान्त्रिकायै नमः । ७२० ॐ तन्त्रगोप्यायै नमः । ॐ तन्त्रसारायै नमः । ॐ तन्त्रपायै नमः । ॐ तन्त्रधात्र्यै नमः । ॐ तन्त्रकार्यै नमः । ॐ तन्त्रनारीरतातुरायै नमः । ॐ तपःप्रभावायै नमः । ॐ तन्त्रज्ञायै नमः । ॐ तन्त्रसारफलप्रदायै नमः । ॐ तपस्यायै नमः । ७३० ॐ तौलिन्यै नमः । ॐ तार्त्त्यै नमः । ॐ तार्त्तीयायै नमः । ॐ तुलस्यै नमः । ॐ तुषायै नमः । ॐ तुषारकरपूर्णास्यायै नमः । ॐ तुषारकरमण्डितायै नमः । ॐ तुहिनांशुसमाभासायै नमः । ॐ तुहिनांशुसमप्रभायै नमः । ॐ तुषारकरतुल्याङ्ग्यै नमः । ७४० ॐ तुषारकरसुन्दर्यै नमः । ॐ तुषारधामतुल्यास्यायै नमः । ॐ तुषारांशुसमाननायै नमः । ॐ तुहिनाद्रिसुतायै नमः । ॐ तार्क्षायै नमः । ॐ तालाङ्ग्यै नमः । ॐ तालवर्जितायै नमः । ॐ तारस्वरेण सहितायै नमः । ॐ तारस्वरविभूषितायै नमः । ॐ थकारकूटनिलयायै नमः । ७५० ॐ थकाराक्षरमालिन्यै नमः । ॐ दयावत्यै नमः । ॐ दीनरतायै नमः । ॐ दुःखदारिद्र्यनाशिन्यै नमः । ॐ दौर्भाग्यदुःखदलिन्यै नमः । ॐ दौर्भाग्यापदनाशिन्यै नमः । ॐ दुहितायै नमः । ॐ दीनबन्धवे नमः । ॐ दानवेन्द्रविमर्दिन्यै नमः । ॐ दानदात्र्यै नमः । ७६० ॐ दानपरायै नमः । ॐ दानसम्मानतोषितायै नमः । ॐ दाल्भ्यादि सेवितायै नमः । ॐ दान्तायै नमः । ॐ दामोदरपरायणायै नमः । ॐ दधीचिवरदायै नमः । ॐ दुष्टायै नमः । ॐ दानवेन्द्रविनाशिन्यै नमः । ॐ दीर्घनेत्रायै नमः । ॐ दीर्घकचायै नमः । ७७० ॐ दीर्घनासायै नमः । ॐ दीर्घिकायै नमः । ॐ दारिद्र्यदुःखशमन्यै नमः । ॐ दुष्टासुरनिषूदिन्यै नमः । ॐ दम्भिकायै नमः । ॐ दम्भहायै नमः । ॐ दम्भायै नमः । ॐ दनुजेन्द्रविनाशिन्यै नमः । ॐ धनधान्यप्रदायै नमः । ॐ धन्यायै नमः । ७८० ॐ धनेश्वरवरप्रदायै नमः । ॐ धर्मिण्यै नमः । ॐ धार्मिकायै नमः । ॐ धर्म्यायै नमः । ॐ धर्माधर्मप्रवर्धिन्यै नमः । ॐ धर्मेश्वर्यै नमः । ॐ धर्मदात्र्यै नमः । ॐ धर्मानन्दप्रवर्धिन्यै नमः । ॐ धनाध्यक्षायै नमः । ॐ धनप्रीतायै नमः । ७९० ॐ धनाढ्यायै नमः । ॐ धनतोषितायै नमः । ॐ धीरायै नमः । ॐ धैर्यवत्यै नमः । ॐ धृष्टायै नमः । ॐ धवलाम्भोजसन्निभायै नमः । ॐ धरिण्यै नमः । ॐ धारिण्यै नमः । ॐ धात्र्यै नमः । ॐ धुरीणायै नमः । ८०० ॐ धवलास्पदायै नमः । ॐ धार्मिकायै नमः । ॐ धर्मसहितायै नमः । ॐ धर्मनिन्दकवर्जितायै नमः । ॐ नवीनायै नमः । ॐ निरजायै नमः । ॐ निम्नायै नमः । ॐ निम्ननाभये नमः । ॐ नगेश्वर्यै नमः । ॐ नूतनाम्भोजनयनायै नमः । ८१० ॐ नवीनाम्भोजसुन्दर्यै नमः । ॐ नागर्यै नमः । ॐ नागराजेज्यायै नमः । ॐ नागराजसुतायै नमः । ॐ नगायै नमः । ॐ नागराजपतये नमः । ॐ नग्नायै नमः । ॐ नागराजविभूषितायै नमः । ॐ नगेश्वर्यै नमः । ॐ नगारूढायै नमः । ८२० ॐ नगराजकुलेश्वर्यै नमः । ॐ नवीनेन्दुकलानन्दायै नमः । ॐ नन्दिकेश्वरवल्लभायै नमः । ॐ नीरजायै नमः । ॐ नीरजाक्ष्यै नमः । ॐ नीरजद्वन्द्वलोचनायै नमः । ॐ नीरसूतायै नमः । ॐ नीरभवायै नमः । ॐ नीरनिर्मलदेहिन्यै नमः । ॐ नागयज्ञोपवीताढ्यायै नमः । ८३० ॐ नागयज्ञोपवीतिकायै नमः । ॐ नागकेसरसन्तुष्टायै नमः । ॐ नागकेसरमालिन्यै नमः । ॐ नवीनकेतकीकुन्दमन्दारस्रजभूषितायै नमः । ॐ नायिकायै नमः । ॐ नायकप्रीतायै नमः । ॐ नायकप्रेमतोषितायै नमः । ॐ नायकप्रेमसहितायै नमः । ॐ नायकप्रेमपोषितायै नमः । ॐ नायकानन्द निलयायै नमः । ८४० ॐ नायकानन्दकारिण्यै नमः । ॐ नर्मकर्मरतायै नमः । ॐ निद्रायै नमः । ॐ नर्मकर्मपरायणायै नमः । ॐ नर्मकर्मप्रियायै नमः । ॐ नर्मायै नमः । ॐ नर्मधर्मपरायणायै नमः । ॐ नर्मप्रीतायै नमः । ॐ नर्मरतायै नमः । ॐ नर्मध्यानपरायणायै नमः । ८५० ॐ नर्मकर्मैकसहितायै नमः । ॐ नर्मकर्मैकपालिकायै नमः । ॐ नरनारीगुणप्रीतायै नमः । ॐ नरनारीवरप्रदायै नमः । ॐ नारायणप्रियायै नमः । ॐ निष्कायै नमः । ॐ निष्कवर्णायै नमः । ॐ नकारहायै नमः । ॐ पुष्पप्रियायै नमः । ॐ पुष्परतायै नमः । ८६० ॐ पौष्पीपानपरायणायै नमः । ॐ पुष्पप्रीतायै नमः । ॐ पुष्पेज्यायै नमः । ॐ पुष्पदामविभूषणायै नमः । ॐ पुण्यदायै नमः । ॐ पूर्णिमायै नमः । ॐ पुण्यायै नमः । ॐ पुण्यकोटिफलप्रदायै नमः । ॐ पुराणागमवेद्यायै नमः । ॐ पुराणागमगोपितायै नमः । ८७० ॐ पुराणागमगोप्यायै नमः । ॐ पुराणागमतोषितायै नमः । ॐ पुराणगोचरायै नमः । ॐ पूर्वायै नमः । ॐ पूर्णायै नमः । ॐ प्रौढविनाशिन्यै नमः । ॐ प्रह्लादिहृदयाह्लादिगेहिन्यै नमः । ॐ पुण्यचारिण्यै नमः । ॐ फाल्गुन्यै नमः । ॐ फाल्गुनप्रीतायै नमः । ८८० ॐ फाल्गुनप्रेमधारिण्यै नमः । ॐ फल्गुफलप्रदायै नमः । ॐ फणिराजविभूषितायै नमः । ॐ फणाकारायै नमः । ॐ फणिप्रीतायै नमः । ॐ फणिहारविभूषितायै नमः । ॐ फणीशकृतसर्वाङ्गभूषणायै नमः । ॐ फणिवाहिन्यै नमः । ॐ फणिप्रीतायै नमः । ॐ फणिरतायै नमः । ८९० ॐ फणिकङ्कणधारिण्यै नमः । ॐ फलदात्र्यै नमः । ॐ फलासक्तायै नमः । ॐ फलाभरणभूषितायै नमः । ॐ फकारकूटसर्वाङ्ग्यै नमः । ॐ फल्गुनानन्दवर्धिन्यै नमः । ॐ वासुदेवरतायै नमः । ॐ विज्ञायै नमः । ॐ विज्ञविज्ञानकारिण्यै नमः । ॐ वीणावत्यै नमः । ९०० ॐ बलाकीर्णायै नमः । ॐ बालपीयूषरोचिषायै नमः । ॐ बालायै नमः । ॐ वसुमत्यै नमः । ॐ विद्यायै नमः । ॐ विद्याहारविभूषितायै नमः । ॐ विद्यावत्यै नमः । ॐ वैद्यपदाप्रीतायै नमः । ॐ वैवस्वत्यै नमः । ॐ बल्यै नमः । ९१० ॐ वाण्यै नमः । ॐ विलासकरण्यै नमः । ॐ वराङ्गस्थायै नमः । ॐ वराननायै नमः । ॐ विष्णोर्वक्षःस्थलस्थायै नमः । ॐ वाग्वत्यै नमः । ॐ विन्ध्यगेहिन्यै नमः । ॐ निवारतरुसंस्थायै नमः । ॐ नीवारकुसुमोत्सुकायै नमः । ॐ भीतिहायै नमः । ९२० ॐ भयदायै नमः । ॐ भानोरंशुजालसमप्रभायै नमः । ॐ भार्गवेज्यायै नमः । ॐ भृगोः पूज्यायै नमः । ॐ भारद्वाजनमस्कृतायै नमः । ॐ भीतिहायै नमः । ॐ भयसम्पन्नायै नमः । ॐ भीमाकाराभ्रसुन्दर्यै नमः । ॐ मायाधर्यै नमः । ॐ मानरतायै नमः । ९३० ॐ मानसम्मानतत्परायै नमः । ॐ माधवानन्ददायै नमः । ॐ माध्व्यै नमः । ॐ मदिरायै नमः । ॐ मदिरेक्षणायै नमः । ॐ महोत्साहगुणोपेतायै नमः । ॐ महत्यै नमः । ॐ महदद्भुतायै नमः । ॐ मदिरामोदरमितायै नमः । ॐ मदिरामज्जने रतायै नमः । ९४० ॐ यशोधर्यै नमः । ॐ यशोविद्यायै नमः । ॐ यशोदानन्दवर्धिन्यै नमः । ॐ यशःकर्पूरधवलायै नमः । ॐ यशोदामविभूषणायै नमः । ॐ यमराजस्वस्रे नमः । ॐ योगमार्गानन्दप्रवर्धिन्यै नमः । ॐ यादवानन्दकरिण्यै नमः । ॐ यादवानन्दवर्धिन्यै नमः । ॐ यज्ञप्रीतायै नमः । ९५० ॐ यज्ञमय्यै नमः । ॐ यज्ञकर्मविभूषणायै नमः । ॐ रामप्रियायै नमः । ॐ रामरतायै नमः । ॐ रामतोषणतत्परायै नमः । ॐ राज्ञ्यै नमः । ॐ राजकुलेज्यायै नमः । ॐ राजराजेश्वर्यै नमः । ॐ रमायै नमः । ॐ रमण्यै नमः । ९६० ॐ रामण्यै नमः । ॐ रम्यायै नमः । ॐ रामानन्दप्रदायिन्यै नमः । ॐ रजनीकरपूर्णास्यायै नमः । ॐ रक्तोत्पलविलोचनायै नमः । ॐ लाङ्गलीप्रेमसन्तुष्टायै नमः । ॐ लाङ्गलीप्रणयप्रियायै नमः । ॐ लाक्षारुणायै नमः । ॐ ललनायै नमः । ॐ लीलायै नमः । ९७० ॐ लीलावत्यै नमः । ॐ लयायै नमः । ॐ लङ्केश्वरगुणप्रीतायै नमः । ॐ लङ्केशवरदायिन्यै नमः । ॐ लवङ्गकुसुमप्रीतायै नमः । ॐ लवङ्गकुसुमस्रजायै नमः । ॐ बालायै नमः । ॐ विवस्वद्गृहिण्यै नमः । ॐ विवस्वत्प्रेमधारिण्यै नमः । ॐ शबलायै नमः । ९८० ॐ शरलायै नमः । ॐ शल्यायै नमः । ॐ शरण्यायै नमः । ॐ श्रियै नमः । ॐ शरद्गुणायै नमः । ॐ षट्कोणचक्रमध्यस्थायै नमः । ॐ सम्पदायै नमः । ॐ ह्रीविशोभितायै नमः । ॐ क्षेमायै नमः । ॐ अम्बायै नमः । ९९० ॐ आज्ञायै नमः । ॐ इडायै नमः । ॐ ईश्वरवल्लभायै नमः । ॐ उग्राख्यायै नमः । ॐ ऊर्णायै नमः । ॐ ऋकारायै नमः । ॐ ॠस्वरोद्भवायै नमः । ॐ ऌकारवर्णकूटस्थायै नमः । ॐ ऌकारस्वरभूषितायै नमः । ॐ एकारवर्णकूटस्थायै नमः । १००० ॐ एकारस्वरभूषितायै नमः । ॐ एष्यायै नमः । ॐ ऐष्यायै नमः । ॐ ओषायै नमः । ॐ औकाराक्षररूपिण्यै नमः । ॐ अंसायै नमः । ॐ अःकारवनितायै नमः । ॐ सर्वागमसुगोपितायै नमः । १००८ इति श्रीतारासहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥ ९९९९९ ॥ श्रीभुवनेश्वरीसहस्रनामावलिः - भकारादि ॥ ॐ भुवनेश्यै नमः । ॐ भुवाराध्यायै नमः । ॐ भवान्यै नमः । ॐ भयनाशिन्यै नमः । ॐ भवरूपायै नमः । ॐ भवानन्दायै नमः । ॐ भवसागरतारिण्यै नमः । ॐ भवोद्भवायै नमः । ॐ भवरतायै नमः । ॐ भवभारनिवारिण्यै नमः । १० ॐ भव्यास्यायै नमः । ॐ भव्यनयनायै नमः । ॐ भव्यरूपायै नमः । ॐ भवौषध्यै नमः । ॐ भव्याङ्गनायै नमः । ॐ भव्यकेश्यै नमः । ॐ भवपाशविमोचिन्यै नमः । ॐ भव्यासनायै नमः । ॐ भव्यवस्त्रायै नमः । ॐ भव्याभरणभूषितायै नमः । २० ॐ भगरूपायै नमः । ॐ भगानन्दायै नमः । ॐ भगेश्यै नमः । ॐ भगमालिन्यै नमः । ॐ भगविद्यायै नमः । ॐ भगवत्यै नमः । ॐ भगक्लिन्नायै नमः । ॐ भगावहायै नमः । ॐ भगाङ्कुरायै नमः । ॐ भगक्रीडायै नमः । ३० ॐ भगाद्यायै नमः । ॐ भगमङ्गलायै नमः । ॐ भगलीलायै नमः । ॐ भगप्रीतायै नमः । ॐ भगसम्पदे नमः । ॐ भगेश्वर्यै नमः । ॐ भगालयायै नमः । ॐ भगोत्साहायै नमः । ॐ भगस्थायै नमः । ॐ भगपोषिण्यै नमः । ४० ॐ भगोत्सवायै नमः । ॐ भगविद्यायै नमः । ॐ भगमात्रे नमः । ॐ भगस्थितायै नमः । ॐ भगशक्त्यै नमः । ॐ भगनिधये नमः । ॐ भगपूजायै नमः । ॐ भगेषणायै नमः । ॐ भगस्वापायै नमः । ॐ भगाधीशायै नमः । ५० ॐ भगार्च्यायै नमः । ॐ भगसुन्दर्यै नमः । ॐ भगरेखायै नमः । ॐ भगस्नेहायै नमः । ॐ भगस्नेहविवर्धिन्यै नमः । ॐ भगिन्यै नमः । ॐ भगबीजस्थायै नमः । ॐ भगभोगविलासिन्यै नमः । ॐ भगाचारायै नमः । ॐ भगाधारायै नमः । ६० ॐ भगाकारायै नमः । ॐ भगाश्रयायै नमः । ॐ भगपुष्पायै नमः । ॐ भगश्रीदायै नमः । ॐ भगपुष्पनिवासिन्यै नमः । ॐ भव्यरूपधरायै नमः । ॐ भव्यायै नमः । ॐ भव्यपुष्पैरलङ्कृतायै नमः । ॐ भव्यलीलायै नमः । ॐ भव्यमालायै नमः । ७० ॐ भव्याङ्ग्यै नमः । ॐ भव्यसुन्दर्यै नमः । ॐ भव्यशीलायै नमः । ॐ भव्यलीलायै नमः । ॐ भव्याक्ष्यै नमः । ॐ भव्यनाशिन्यै नमः । ॐ भव्याङ्गिकायै नमः । ॐ भव्यवाण्यै नमः । ॐ भव्यकान्त्यै नमः । ॐ भगालिन्यै नमः । ८० ॐ भव्यत्रपायै नमः । ॐ भव्यनद्यै नमः । ॐ भव्यभोगविहारिण्यै नमः । ॐ भव्यस्तन्यै नमः । ॐ भव्यमुख्यै नमः । ॐ भव्यगोष्ठ्यै नमः । ॐ भयापहायै नमः । ॐ भक्तेश्वर्यै नमः । ॐ भक्तिकर्यै नमः । ॐ भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः । ९० ॐ भक्तिदायै नमः । ॐ भक्तिजनन्यै नमः । ॐ भक्तानन्दविवर्धिन्यै नमः । ॐ भक्तिप्रियायै नमः । ॐ भक्तिरतायै नमः । ॐ भक्तिभावविहारिण्यै नमः । ॐ भक्तिशीलायै नमः । ॐ भक्तिलीलायै नमः । ॐ भक्तेश्यै नमः । ॐ भक्तिपालिन्यै नमः । १०० ॐ भक्तिविद्यायै नमः । ॐ भक्तविद्यायै नमः । ॐ भक्त्यै नमः । ॐ भक्तिविनोदि न्यैनमः । ॐ भक्तिरीत्यै नमः । ॐ भक्तिप्रीत्यै नमः । ॐ भक्तिसाधनसाधिन्यै नमः । ॐ भक्तिसाध्यायै नमः । ॐ भक्तसाध्यायै नमः । ॐ भक्तिराल्यै नमः । ११० ॐ भवेश्वर्यै नमः । ॐ भटविद्यायै नमः । ॐ भटानन्दायै नमः । ॐ भटस्थायै नमः । ॐ भटरूपिण्यै नमः । ॐ भटमान्यायै नमः । ॐ भटस्थान्यायै नमः । ॐ भटस्थाननिवासिन्यै नमः । ॐ भटिन्यै नमः । ॐ भटरूपेश्यै नमः । १२० ॐ भटरूपविवर्धिन्यै नमः । ॐ भटवेश्यै नमः । ॐ भटेश्यै नमः । ॐ भगभाजे नमः । ॐ भगसुन्दर्यै नमः । ॐ भटप्रीत्यायै नमः । ॐ भटरीत्यायै नमः । ॐ भटानुग्रहकारिण्यै नमः । ॐ भटाराध्यायै नमः । ॐ भटाबोध्यायै नमः । १३० ॐ भटबोधविनोदिन्यै नमः । ॐ भटैस्सेव्यायै नमः । ॐ भटवरायै नमः । ॐ भटार्च्यायै नमः । ॐ भटबोधिन्यै नमः । ॐ भटकीर्त्यायै नमः । ॐ भटकलायै नमः । ॐ भटपायै नमः । ॐ भटपालिन्यै नमः । ॐ भटैश्वर्यायै नमः । १४० ॐ भटाधीशायै नमः । ॐ भटेक्षायै नमः । ॐ भटतोषिण्यै नमः । ॐ भटेश्यै नमः । ॐ भटजनन्यै नमः । ॐ भटभाग्यविवर्धिन्यै नमः । ॐ भटमुक्त्यै नमः । ॐ भटयुक्त्यै नमः । ॐ भटप्रीतिविवर्धिन्यै नमः । ॐ भाग्येश्यै नमः । १५० ॐ भाग्यजनन्यै नमः । ॐ भाग्यस्थायै नमः । ॐ भाग्यरूपिण्यै नमः । ॐ भावनायै नमः । ॐ भावकुशलायै नमः । ॐ भावदायै नमः । ॐ भाववर्धिन्यै नमः । ॐ भावरूपायै नमः । ॐ भावरसायै नमः । ॐ भावान्तरविहारिण्यै नमः । १६० ॐ भावाङ्कुरायै नमः । ॐ भावकलायै नमः । ॐ भावस्थाननिवासिन्यै नमः । ॐ भावातुरायै नमः । ॐ भावधृतायै नमः । ॐ भावमध्यव्यवस्थितायै नमः । ॐ भावऋद्ध्यै नमः । ॐ भावसिद्ध्यै नमः । ॐ भावाद्यै नमः । ॐ भावभाविन्यै नमः । १७० ॐ भावालयायै नमः । ॐ भावपरायै नमः । ॐ भावसाधनतत्परायै नमः । ॐ भावेश्वर्यै नमः । ॐ भावगम्यायै नमः । ॐ भावस्थायै नमः । ॐ भावगर्वितायै नमः । ॐ भाविन्यै नमः । ॐ भावरमण्यै नमः । ॐ भारत्यै नमः । १८० ॐ भारतेश्वर्यै नमः । ॐ भागीरथ्यै नमः । ॐ भाग्यवत्यै नमः । ॐ भाग्योदयकर्यै नमः । ॐ कलायै नमः । ॐ भाग्याश्रयायै नमः । ॐ भाग्यमय्यै नमः । ॐ भाग्यायै नमः । ॐ भाग्यफलप्रदायै नमः । ॐ भाग्याचारायै नमः । १९० ॐ भाग्यसारायै नमः । ॐ भाग्यधारायै नमः । ॐ भाग्यदायै नमः । ॐ भाग्येश्वर्यै नमः । ॐ भाग्यनिधये नमः । ॐ भाग्यायै नमः । ॐ भाग्यसुमातृकायै नमः । ॐ भाग्येक्षायै नमः । ॐ भाग्यनायै नमः । ॐ भाग्यभाग्यदायै नमः । २०० ॐ भाग्यमातृकायै नमः । ॐ भाग्येक्षायै नमः । ॐ भाग्यमानसायै नमः । ॐ भाग्याद्यै नमः । ॐ भाग्यमध्यगायै नमः । ॐ भ्रात्रीश्वर्यै नमः । ॐ भ्रातृमत्यै नमः । ॐ भ्रात्रम्बायै नमः । ॐ भ्रातृपालिन्यै नमः । ॐ भ्रातृस्थायै नमः । २१० ॐ भ्रातृकुशलायै नमः । ॐ भ्रामर्यै नमः । ॐ भ्रमराम्बिकायै नमः । ॐ भिल्लरूपायै नमः । ॐ भिल्लवत्यै नमः । ॐ भिल्लस्थायै नमः । ॐ भिल्लपालिन्यै नमः । ॐ भिल्लमात्रे नमः । ॐ भिल्लधात्र्यै नमः । ॐ भिल्लिन्यै नमः । २२० ॐ भिल्लकेश्वर्यै नमः । ॐ भिल्लकीर्त्यै नमः । ॐ भिल्लकलायै नमः । ॐ भिल्लमन्दिरवासिन्यै नमः । ॐ भिल्लक्रीडायै नमः । ॐ भिल्ललीलायै नमः । ॐ भिल्लार्च्यायै नमः । ॐ भिल्लवल्लभायै नमः । ॐ भिल्लस्नुषायै नमः । ॐ भिल्लपुत्र्यै नमः । २३० ॐ भिल्लिन्यै नमः । ॐ भिल्लपोषिण्यै नमः । ॐ भिल्लपौत्र्यै नमः । ॐ भिल्लगोष्ठ्यै नमः । ॐ भिल्लाचारनिवासिन्यै नमः । ॐ भिल्लपूज्यायै नमः । ॐ भिल्लवाण्यै नमः । ॐ भिल्लान्यै नमः । ॐ भिल्लभीतिहायै नमः । ॐ भीतस्थायै नमः । २४० ॐ भीतजनन्यै नमः । ॐ भीत्यै नमः । ॐ भीतिविनाशिन्यै नमः । ॐ भीतिदायै नमः । ॐ भीतिहायै नमः । ॐ भीत्यायै नमः । ॐ भीत्याकारविहारिण्यै नमः । ॐ भीतेश्यै नमः । ॐ भीतिशमन्यै नमः । ॐ भीतस्थाननिवासिन्यै नमः । २५० ॐ भीतिरीत्यायै नमः । ॐ भीतिकलायै नमः । ॐ भीतीक्षायै नमः । ॐ भीतिहारिण्यै नमः । ॐ भीमेश्यै नमः । ॐ भीमजनन्यै नमः । ॐ भीमायै नमः । ॐ भीमनिवासिन्यै नमः । ॐ भीमेश्वर्यै नमः । ॐ भीमरतायै नमः । २६० ॐ भीमाङ्ग्यै नमः । ॐ भीमपालिन्यै नमः । ॐ भीमनादायै नमः । ॐ भीमतन्त्र्यै नमः । ॐ भीमैश्वर्यविवर्धिन्यै नमः । ॐ भीमगोष्ठ्यै नमः । ॐ भीमधात्र्यै नमः । ॐ भीमविद्याविनोदिन्यै नमः । ॐ भीमविक्रमदात्र्यै नमः । ॐ भीमविक्रमवासिन्यै नमः । २७० ॐ भीमानन्दकर्यै नमः । ॐ भीमदेव्यै नमः । ॐ भीमानन्दविहारिण्यै नमः । ॐ भीमोपदेशिन्यै नमः । ॐ भीमनित्यायै नमः । ॐ भीमभाग्यप्रदायिन्यै नमः । ॐ भीमसिद्ध्यै नमः । ॐ भीमऋद्ध्यै नमः । ॐ भीमभक्तिविवर्धिन्यै नमः । ॐ भीमस्थायै नमः । २८० ॐ भीमवरदायै नमः । ॐ भीमधर्मोपदेशिन्यै नमः । ॐ भीष्मेश्वर्यै नमः । ॐ भीष्मभृत्यै नमः । ॐ भीष्मबोधप्रबोधिन्यै नमः । ॐ भीष्मश्रियै नमः । ॐ भीष्मजनन्यै नमः । ॐ भीष्मज्ञानोपदेशिन्यै नमः । ॐ भीष्मस्थायै नमः । ॐ भीष्मतपसायै नमः । २९० ॐ भीष्मेश्यै नमः । ॐ भीष्मतारिण्यै नमः । ॐ भीष्मलीलायै नमः । ॐ भीष्मशीलायै नमः । ॐ भीष्मरोधोनिवासिन्यै नमः । ॐ भीष्माश्रयायै नमः । ॐ भीष्मवरायै नमः । ॐ भीष्महर्षविवर्धिन्यै नमः । ॐ भुवनायै नमः । ॐ भुवनेशान्यै नमः । ३०० ॐ भुवनानन्दरूपिण्यै नमः । ॐ भुविस्थायै नमः । ॐ भुविरूपायै नमः । ॐ भुविभारनिवारिण्यै नमः । ॐ भुक्तिस्थायै नमः । ॐ भुक्तिदायै नमः । ॐ भुक्त्यै नमः । ॐ भुक्तेश्यै नमः । ॐ भुक्तिरूपिण्यै नमः । ॐ भुक्तेश्वर्यै नमः । ३१० ॐ भुक्तिदात्र्यै नमः । ॐ भुक्त्यै नमः । ॐ भुक्त्याकाररूपिण्यै नमः । ॐ भुजङ्गस्थायै नमः । ॐ भुजङ्गेश्यै नमः । ॐ भुजङ्गाकाररूपिण्यै नमः । ॐ भुजङ्ग्यै नमः । ॐ भुजगावासायै नमः । ॐ भुजङ्गानन्ददायिन्यै नमः । ॐ भूतेश्यै नमः । ३२० ॐ भूतजनन्यै नमः । ॐ भूतस्थायै नमः । ॐ भूतरूपिण्यै नमः । ॐ भूतेश्वर्यै नमः । ॐ भूतलीलायै नमः । ॐ सदा भूतवेषकर्यै नमः । ॐ भूतदात्र्यै नमः । ॐ भूतकेश्यै नमः । ॐ भूतधात्र्यै नमः । ॐ भूतमहेश्वर्यै नमः । ३३० ॐ भूतरीत्यायै नमः । ॐ भूतपत्न्यै नमः । ॐ भूतलोकनिवासिन्यै नमः । ॐ भूतसिद्ध्यै नमः । ॐ भूतऋद्ध्यै नमः । ॐ भूतानन्द निवासिन्यै नमः । ॐ भूतकीर्त्यै नमः । ॐ भूतलक्ष्म्यै नमः । ॐ भूतभाग्यविवर्धिन्यै नमः । ॐ भूतार्च्यायै नमः । ३४० ॐ भूतरमण्यै नमः । ॐ भूतविद्याविनोदिन्यै नमः । ॐ भूतपौत्र्यै नमः । ॐ भूतपुत्र्यै नमः । ॐ भूतभार्यायै नमः । ॐ भूतविधीश्वर्यै नमः । ॐ भूतस्थायै नमः । ॐ भूतरमण्यै नमः । ॐ भूतेश्यै नमः । ॐ भूतपालिन्यै नमः । ३५० ॐ भूपमात्रे नमः । ॐ भूपनिभायै नमः । ॐ भूपैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः । ॐ भूपचेष्टायै नमः । ॐ भूपनिष्ठायै नमः । ॐ भूपभावविवर्धिन्यै नमः । ॐ भूपस्वस्रे नमः । ॐ भूपभूर्यै नमः । ॐ भूपपौत्र्यै नमः । ॐ भूपवध्वै नमः । ३६० ॐ भूपकीर्त्यै नमः । ॐ भूपनीत्यै नमः । ॐ भूपभाग्यविवर्धिन्यै नमः । ॐ भूपक्रियायै नमः । ॐ भूपक्रीडायै नमः । ॐ भूपमन्दिरवासिन्यै नमः । ॐ भूपार्च्यायै नमः । ॐ भूपसंराध्यायै नमः । ॐ भूपभोगविवर्धिन्यै नमः । ॐ भूपाश्रयायै नमः । ३७० ॐ भूपकलायै नमः । ॐ भूपकौतुकदण्डिन्यै नमः । ॐ भूषणस्थायै नमः । ॐ भूषणेश्यै नमः । ॐ भूषायै नमः । ॐ भूषणधारिण्यै नमः । ॐ भूषणाधारधर्मेश्यै नमः । ॐ भूषणाकाररूपिण्यै नमः । ॐ भूपताचारनिलयायै नमः । ॐ भूपताचारभूषितायै नमः । ३८० ॐ भूपताचाररचनायै नमः । ॐ भूपताचारमण्डितायै नमः । ॐ भूपताचारधर्मेश्यै नमः । ॐ भूपताचारकारिण्यै नमः । ॐ भूपताचारचरितायै नमः । ॐ भूपताचारवर्जितायै नमः । ॐ भूपताचारवृद्धिस्थायै नमः । ॐ भूपताचारवृद्धिदायै नमः । ॐ भूपताचारकरणायै नमः । ॐ भूपताचारकर्मदायै नमः । ३९० ॐ भूपताचारकर्मेश्यै नमः । ॐ भूपताचारकर्मदायै नमः । ॐ भूपताचारदेहस्थायै नमः । ॐ भूपताचारकर्मिण्यै नमः । ॐ भूपताचारसिद्धिस्थायै नमः । ॐ भूपताचारसिद्धिदायै नमः । ॐ भूपताचारधर्माण्यै नमः । ॐ भूपताचारधारिण्यै नमः । ॐ भूपतानन्दलहर्यै नमः । ॐ भूपतेश्वररूपिण्यै नमः । ४०० ॐ भूपतेर्नीत्यै नमः । ॐ भूपतेर्नीतिस्थायै नमः । ॐ भूपतिस्थानवासिन्यै नमः । ॐ भूपतिस्थानगीर्वाण्यै नमः । ॐ भूपतेर्वरधारिण्यै नमः । ॐ भेषजानन्दलहर्यै नमः । ॐ भेषजानन्दरूपिण्यै नमः । ॐ भेषजानन्दमहिष्यै नमः । ॐ भेषजानन्दधारिण्यै नमः । ॐ भेषजानन्दकर्मेश्यै नमः । ४१० ॐ भेषजानन्ददायिन्यै नमः । ॐ भैषज्यै नमः । ॐ भेषजाकन्दायै नमः । ॐ भेषजस्थानवासिन्यै नमः । ॐ भेषजेश्वररूपायै नमः । ॐ भेषजेश्वरसिद्धिदायै नमः । ॐ भेषजेश्वरधर्मेश्यै नमः । ॐ भेषजेश्वरकर्मदायै नमः । ॐ भेषजेश्वरकर्मेश्यै नमः । ॐ भेषजेश्वरकर्मिण्यै नमः । ४२० ॐ भेषजाधीशजनन्यै नमः । ॐ भेषजाधीशपालिन्यै नमः । ॐ भेषजाधीशरचनायै नमः । ॐ भेषजाधीशमङ्गलायै नमः । ॐ भेषजारण्यमध्यस्थायै नमः । ॐ भेषजारण्यरक्षिण्यै नमः । ॐ भैषज्यविद्यायै नमः । ॐ भैषज्यायै नमः । ॐ भैषज्येप्सितदायिन्यै नमः । ॐ भैषज्यस्थायै नमः । ४३० ॐ भैषजेश्यै नमः । ॐ भैषज्यानन्दवर्धिन्यै नमः । ॐ भैरव्यै नमः । ॐ भैरवाचारायै नमः । ॐ भैरवाकाररूपिण्यै नमः । ॐ भैरवाचारचतुरायै नमः । ॐ भैरवाचारमण्डितायै नमः । ॐ भैरवायै नमः । ॐ भैरवेश्यै नमः । ॐ भैरवानन्ददायिन्यै नमः । ४४० ॐ भैरवानन्दरूपेश्यै नमः । ॐ भैरवानन्दरूपिण्यै नमः । ॐ भैरवानन्दनिपुणायै नमः । ॐ भैरवानन्दमन्दिरायै नमः । ॐ भैरवानन्दतत्त्वज्ञायै नमः । ॐ भैरवानन्दतत्परायै नमः । ॐ भैरवानन्दकुशलायै नमः । ॐ भैरवानन्दनीतिदायै नमः । ॐ भैरवानन्दप्रीतिस्थायै नमः । ॐ भैरवानन्दप्रीतिदायै नमः । ४५० ॐ भैरवानन्दमहिष्यै नमः । ॐ भैरवानन्दमालिन्यै नमः । ॐ भैरवानन्दमतिदायै नमः । ॐ भैरवानन्दमातृकायै नमः । ॐ भैरवाधारजनन्यै नमः । ॐ भैरवाधाररक्षिण्यै नमः । ॐ भैरवाधाररूपेश्यै नमः । ॐ भैरवाधाररूपिण्यै नमः । ॐ भैरवाधारनिचयायै नमः । ॐ भैरवाधारनिश्चयायै नमः । ४६० ॐ भैरवाधारतत्त्वज्ञायै नमः । ॐ भैरवाधारतत्त्वदायै नमः । ॐ भैरवाश्रयतन्त्रेश्यै नमः । ॐ भैरवाश्रयमन्त्रिण्यै नमः । ॐ भैरवाश्रयरचनायै नमः । ॐ भैरवाश्रयरञ्जितायै नमः । ॐ भैरवाश्रयनिर्भारायै नमः । ॐ भैरवाश्रयनिर्भरायै नमः । ॐ भैरवाश्रयनिर्धारायै नमः । ॐ भैरवाश्रयनिर्धरायै नमः । ४७० ॐ भैरवानन्दबोधेश्यै नमः । ॐ भैरवानन्दबोधिन्यै नमः । ॐ भैरवानन्दबोधस्थायै नमः । ॐ भैरवानन्दबोधदायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यवरदायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यदायिन्यै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यरचनायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यवर्धिन्यै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यसिद्धिस्थायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यसिद्धिदायै नमः । ४८० ॐ भैरवैश्वर्यसिद्धेश्यै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यरूपिण्यै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यसुपथायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यसुप्रभायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यवृद्धिस्थायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यवृद्धिदायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यकुशलायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यकामदायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यसुलभायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यसम्प्रदायै नमः । ४९० ॐ भैरवैश्वर्यविशदायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यविक्रियायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यविनयायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यवेदितायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यमहिमायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यमानिन्यै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यनिरतायै नमः । ॐ भैरवैश्वर्यनिर्मितायै नमः । ॐ भोगेश्वर्यै नमः । ॐ भोगमात्रे नमः । ५०० ॐ भोगस्थायै नमः । ॐ भोगरक्षिण्यै नमः । ॐ भोगक्रीडायै नमः । ॐ भोगलीलायै नमः । ॐ भोगेश्यै नमः । ॐ भोगवर्धिन्यै नमः । ॐ भोगाङ्ग्यै नमः । ॐ भोगरमण्यै नमः । ॐ भोगाचारविचारिण्यै नमः । ॐ भोगाश्रयायै नमः । ५१० ॐ भोगवत्यै नमः । ॐ भोगिन्यै नमः । ॐ भोगरूपिण्यै नमः । ॐ भोगाङ्कुरायै नमः । ॐ भोगविधायै नमः । ॐ भोगाधारनिवासिन्यै नमः । ॐ भोगाम्बिकायै नमः । ॐ भोगरतायै नमः । ॐ भोगसिद्धिविधायिन्यै नमः । ॐ भोजस्थायै नमः । ५२० ॐ भोजनिरतायै नमः । ॐ भोजनानन्ददायिन्यै नमः । ॐ भोजनानन्दलहर्यै नमः । ॐ भोजनान्तर्विहारिण्यै नमः । ॐ भोजनानन्दमहिमायै नमः । ॐ भोजनानन्दभोग्यदायै नमः । ॐ भोजनानन्दरचनायै नमः । ॐ भोजनानन्दहर्षितायै नमः । ॐ भोजनाचारचतुरायै नमः । ॐ भोजनाचारमण्डितायै नमः । ५३० ॐ भोजनाचारचरितायै नमः । ॐ भोजनाचारचर्चितायै नमः । ॐ भोजनाचारसम्पन्नायै नमः । ॐ भोजनाचारसंयुतायै नमः । ॐ भोजनाचारचित्तस्थायै नमः । ॐ भोजनाचाररीतिदायै नमः । ॐ भोजनाचारविभवायै नमः । ॐ भोजनाचारविस्तृतायै नमः । ॐ भोजनाचाररमण्यै नमः । ॐ भोजनाचाररक्षिण्यै नमः । ५४० ॐ भोजनाचारहरिण्यै नमः । ॐ भोजनाचारभक्षिण्यै नमः । ॐ भोजनाचारसुखदायै नमः । ॐ भोजनाचारसुस्पृहायै नमः । ॐ भोजनाहारसुरसायै नमः । ॐ भोजनाहारसुन्दर्यै नमः । ॐ भोजनाहारचरितायै नमः । ॐ भोजनाहारचञ्चलायै नमः । ॐ भोजनास्वादविभवायै नमः । ॐ भोजनास्वादवल्लभायै नमः । ५५० ॐ भोजनास्वादसन्तुष्टायै नमः । ॐ भोजनास्वादसम्प्रदायै नमः । ॐ भोजनास्वादसुपथायै नमः । ॐ भोजनास्वादसंश्रयायै नमः । ॐ भोजनास्वादनिरतायै नमः । ॐ भोजनास्वादनिर्णितायै नमः । ॐ भौक्षरायै नमः । ॐ भौक्षरेशान्यै नमः । ॐ भौकाराक्षररूपिण्यै नमः । ॐ भौक्षरस्थायै नमः । ५६० ॐ भौक्षराद्यै नमः । ॐ भौक्षरस्थानवासिन्यै नमः । ॐ भङ्कार्यै नमः । ॐ भर्मिण्यै नमः । ॐ भर्म्यै नमः । ॐ भस्मेश्यै नमः । ॐ भस्मरूपिण्यै नमः । ॐ भङ्कारायै नमः । ॐ भञ्चनायै नमः । ॐ भस्मायै नमः । ५७० ॐ भस्मस्थायै नमः । ॐ भस्मवासिन्यै नमः । ॐ भक्षर्यै नमः । ॐ भक्षराकारायै नमः । ॐ भक्षरस्थानवासिन्यै नमः । ॐ भक्षराढ्यायै नमः । ॐ भक्षरेश्यै नमः । ॐ भरूपायै नमः । ॐ भस्वरूपिण्यै नमः । ॐ भूधरस्थायै नमः । ५८० ॐ भूधरेश्यै नमः । ॐ भूधर्यै नमः । ॐ भूधरेश्वर्यै नमः । ॐ भूधरानन्दरमण्यै नमः । ॐ भूधरानन्दपालिन्यै नमः । ॐ भूधरानन्दजनन्यै नमः । ॐ भूधरानन्दवासिन्यै नमः । ॐ भूधरानन्दरमण्यै नमः । ॐ भूधरानन्दरक्षितायै नमः । ॐ भूधरानन्दमहिमायै नमः । ५९० ॐ भूधरानन्दमन्दिरायै नमः । ॐ भूधरानन्दसर्वेश्यै नमः । भूधरानन्दसर्वभुवे ॐ भूधरानन्दमहिष्यै नमः । ॐ भूधरानन्ददायिन्यै नमः । ॐ भूधराधीशधर्मेश्यै नमः । ॐ भूधरानन्दधर्मिण्यै नमः । ॐ भूधराधीशधर्मेश्यै नमः । ॐ भूधराधीशसिद्धिदायै नमः । ॐ भूधराधीशकर्मेश्यै नमः । ६०० ॐ भूधराधीशकामिन्यै नमः । ॐ भूधराधीशनिरतायै नमः । ॐ भूधराधीशनिर्णितायै नमः । ॐ भूधराधीशनीतिस्थायै नमः । ॐ भूधराधीशनीतिदायै नमः । ॐ भूधराधीशभाग्येश्यै नमः । ॐ भूधराधीशभामिन्यै नमः । ॐ भूधराधीशबुद्धिस्थायै नमः । ॐ भूधराधीशबुद्धिदायै नमः । ॐ भूधराधीशवरदायै नमः । ६१० ॐ भूधराधीशवन्दितायै नमः । ॐ भूधराधीशसंराध्यायै नमः । ॐ भूधराधीशचर्चितायै नमः । ॐ भङ्गेश्वर्यै नमः । ॐ भङ्गमय्यै नमः । ॐ भङ्गस्थायै नमः । ॐ भङ्गरूपिण्यै नमः । ॐ भङ्गाक्षतायै नमः । ॐ भङ्गरतायै नमः । ॐ भङ्गार्च्यायै नमः । ६२० ॐ भङ्गरक्षिण्यै नमः । ॐ भङ्गावत्यै नमः । ॐ भङ्गलीलायै नमः । ॐ भङ्गभोगविलासिन्यै नमः । ॐ भङ्गरङ्गप्रतीकाशायै नमः । ॐ भङ्गरङ्गनिवासिन्यै नमः । ॐ भङ्गाशिन्यै नमः । ॐ भङ्गमूल्यै नमः । ॐ भङ्गभोगविधायिन्यै नमः । ॐ भङ्गाश्रयायै नमः । ६३० ॐ भङ्गबीजायै नमः । ॐ भङ्गबीजाङ्कुरेश्वर्यै नमः । ॐ भङ्गयन्त्रचमत्कारायै नमः । ॐ भङ्गयन्त्रेश्वर्यै नमः । ॐ भङ्गयन्त्रविमोहस्थायै नमः । ॐ भङ्गयन्त्रविनोदिन्यै नमः । ॐ भङ्गयन्त्रविचारस्थायै नमः । ॐ भङ्गयन्त्रविचारिण्यै नमः । ॐ भङ्गयन्त्ररसानन्दायै नमः । ॐ भङ्गयन्त्ररसेश्वर्यै नमः । ६४० ॐ भङ्गयन्त्ररसास्वादायै नमः । ॐ भङ्गयन्त्ररसस्थितायै नमः । ॐ भङ्गयन्त्ररसाधारायै नमः । ॐ भङ्गयन्त्ररसाश्रयायै नमः । ॐ भूधरात्मजरूपेश्यै नमः । ॐ भूधरात्मजरूपिण्यै नमः । ॐ भूधरात्मजयोगेश्यै नमः । ॐ भूधरात्मजपालिन्यै नमः । ॐ भूधरात्मजमहिमायै नमः । ॐ भूधरात्मजमालिन्यै नमः । ६५० ॐ भूधरात्मजभूतेश्यै नमः । ॐ भूधरात्मजरूपिण्यै नमः । ॐ भूधरात्मजसिद्धिस्थायै नमः । ॐ भूधरात्मजसिद्धिदायै नमः । ॐ भूधरात्मजभावेश्यै नमः । ॐ भूधरात्मजभाविन्यै नमः । ॐ भूधरात्मजभोगस्थायै नमः । ॐ भूधरात्मजभोगदायै नमः । ॐ भूधरात्मजभोगेश्यै नमः । ॐ भूधरात्मजभोगिन्यै नमः । ६६० ॐ भव्यायै नमः । ॐ भव्यतरायै नमः । ॐ भव्याभाविन्यै नमः । ॐ भववल्लभायै नमः । ॐ भावातिभावायै नमः । ॐ भावाख्यायै नमः । ॐ भातिभायै नमः । ॐ भीतिभान्तिकायै नमः । ॐ भासान्तिभासायै नमः । ॐ भासस्थायै नमः । ६७० ॐ भासामायै नमः । ॐ भास्करोपमायै नमः । ॐ भास्करस्थायै नमः । ॐ भास्करेश्यै नमः । ॐ भास्करैश्वर्यवर्धिन्यै नमः । ॐ भास्करानन्दजनन्यै नमः । ॐ भास्करानन्ददायिन्यै नमः । ॐ भास्करानन्दमहिमायै नमः । ॐ भास्करानन्दमातृकायै नमः । ॐ भास्करानन्दनैश्वर्यायै नमः । ६८० ॐ भास्करानन्दनेश्वरायै नमः । ॐ भास्करानन्दसुपथायै नमः । ॐ भास्करानन्दसुप्रभायै नमः । ॐ भास्करानन्दनिचयायै नमः । ॐ भास्करानन्दनिर्मितायै नमः । ॐ भास्करानन्दनीतिस्थायै नमः । ॐ भास्करानन्दनीतिदायै नमः । ॐ भास्करोदयमध्यस्थायै नमः । ॐ भास्करोदयमध्यगायै नमः । ॐ भास्करोदयतेजःस्थायै नमः । ६९० ॐ भास्करोदयतेजसायै नमः । ॐ भास्कराचारचतुरायै नमः । ॐ भास्कराचारचन्द्रिकायै नमः । ॐ भास्कराचारपरभायै नमः । ॐ भास्कराचारचण्डिकायै नमः । ॐ भास्कराचारपरमायै नमः । ॐ भास्कराचारपारदायै नमः । ॐ भास्कराचारमुक्तिस्थायै नमः । ॐ भास्कराचारमुक्तिदायै नमः । ॐ भास्कराचारसिद्धिस्थायै नमः । ७०० ॐ भास्कराचारसिद्धिदायै नमः । ॐ भास्कराचरणाधारायै नमः । ॐ भास्कराचरणाश्रितायै नमः । ॐ भास्कराचारमन्त्रेश्यै नमः । ॐ भास्कराचारमन्त्रिण्यै नमः । ॐ भास्कराचारवित्तेश्यै नमः । ॐ भास्कराचारचित्रिण्यै नमः । ॐ भास्कराधारधर्मेश्यै नमः । ॐ भास्कराधारधारिण्यै नमः । ॐ भास्कराधाररचनायै नमः । ७१० ॐ भास्कराधाररक्षितायै नमः । ॐ भास्कराधारकर्माण्यै नमः । ॐ भास्कराधारकर्मदायै नमः । ॐ भास्कराधाररूपेश्यै नमः । ॐ भास्कराधाररूपिण्यै नमः । ॐ भास्कराधारकाम्येश्यै नमः । ॐ भास्कराधारकामिन्यै नमः । ॐ भास्कराधारसांशेश्यै नमः । ॐ भास्कराधारसांशिन्यै नमः । ॐ भास्कराधारधर्मेश्यै नमः । ७२० ॐ भास्कराधारधामिन्यै नमः । ॐ भास्कराधारचक्रस्थायै नमः । ॐ भास्कराधारचक्रिण्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरक्षेत्रेश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरक्षेत्रिण्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरजनन्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरपालिन्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरसर्वेश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरशर्वर्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरसद्भीमायै नमः । ७३० ॐ भास्करेश्वरसन्निभायै नमः । ॐ भास्करेश्वरसुपथायै नमः । ॐ भास्करेश्वरसुप्रभायै नमः । ॐ भास्करेश्वरयुवत्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरसुन्दर्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरमूर्तेश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरमूर्तिन्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरमित्रेश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरमन्त्रिण्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरसानन्दायै नमः । ७४० ॐ भास्करेश्वरसाश्रयायै नमः । ॐ भास्करेश्वरचित्रस्थायै नमः । ॐ भास्करेश्वरचित्रदायै नमः । ॐ भास्करेश्वरचित्रेश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरचित्रिण्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरभाग्यस्थायै नमः । ॐ भास्करेश्वरभाग्यदायै नमः । ॐ भास्करेश्वरभाग्येश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरभाविन्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरकीर्त्येश्यै नमः । ७५० ॐ भास्करेश्वरकीर्तिन्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरकीर्तिस्थायै नमः । ॐ भास्करेश्वरकीर्तिदायै नमः । ॐ भास्करेश्वरकरुणायै नमः । ॐ भास्करेश्वरकारिण्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरगीर्वाण्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरगारुड्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरदेहस्थायै नमः । ॐ भास्करेश्वरदेहदायै नमः । ॐ भास्करेश्वरनादस्थायै नमः । ७६० ॐ भास्करेश्वरनादिन्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरनादेश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरनादिन्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरकोशस्थायै नमः । ॐ भास्करेश्वरकोशदायै नमः । ॐ भास्करेश्वरकोशेश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरकोशिन्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरशक्तिस्थायै नमः । ॐ भास्करेश्वरशक्तिदायै नमः । ॐ भास्करेश्वरतोषेश्यै नमः । ७७० ॐ भास्करेश्वरतोषिण्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरक्षेत्रेश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरक्षेत्रिण्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरयोगस्थायै नमः । ॐ भास्करेश्वरयोगदायै नमः । ॐ भास्करेश्वरयोगेश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरयोगिन्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरपद्मेश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरपद्मिन्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरहृद्बीजायै नमः । ७८० ॐ भास्करेश्वरहृद्वरायै नमः । ॐ भास्करेश्वरहृद्योन्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरहृद्युत्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरबुद्धिस्थायै नमः । ॐ भास्करेश्वरसद्विधायै नमः । ॐ भास्करेश्वरसद्वाण्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरसद्वरायै नमः । ॐ भास्करेश्वरराज्यस्थायै नमः । ॐ भास्करेश्वरराज्यदायै नमः । ॐ भास्करेश्वरराज्येश्यै नमः । ७९० ॐ भास्करेश्वरपोषिण्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरज्ञानस्थायै नमः । ॐ भास्करेश्वरज्ञानदायै नमः । ॐ भास्करेश्वरज्ञानेश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरगामिन्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरलक्षेश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरक्षालितायै नमः । ॐ भास्करेश्वरलक्षितायै नमः । ॐ भास्करेश्वररक्षितायै नमः । ॐ भास्करेश्वरखङ्गस्थायै नमः । ८०० ॐ भास्करेश्वरखड्गदायै नमः । ॐ भास्करेश्वरखड्गेश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरखड्गिन्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरकार्येश्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरकामिन्यै नमः । ॐ भास्करेश्वरकायस्थायै नमः । ॐ भास्करेश्वरकायदायै नमः । ॐ भास्करेश्वरचक्षुःस्थायै नमः । ॐ भास्करेश्वरचक्षुषायै नमः । ॐ भास्करेश्वरसन्नाभायै नमः । ८१० ॐ भास्करेश्वरसार्चितायै नमः । ॐ भ्रूणहत्याप्रशमन्यै नमः । ॐ भ्रूणपापविनाशिन्यै नमः । ॐ भ्रूणदारिद्र्यशमन्यै नमः । ॐ भ्रूणरोगविनाशिन्यै नमः । ॐ भ्रूणशोकप्रशमन्यै नमः । ॐ भ्रूणदोषनिवारिण्यै नमः । ॐ भ्रूणसन्तापशमन्यै नमः । ॐ भ्रूणविभ्रमनाशिन्यै नमः । ॐ भवाब्धिस्थायै नमः । ८२० ॐ भवाब्धीशायै नमः । ॐ भवाब्धिभयनाशिन्यै नमः । ॐ भवाब्धिपारकरण्यै नमः । ॐ भवाब्धिसुखवर्धिन्यै नमः । ॐ भवाब्धिकार्यकरण्यै नमः । ॐ भवाब्धिकरुणानिध्यै नमः । ॐ भवाब्धिकालशमन्यै नमः । ॐ भवाब्धिवरदायिन्यै नमः । ॐ भवाब्धिभजनस्थानायै नमः । ॐ भवाब्धिभजनस्थितायै नमः । ८३० ॐ भवाब्धिभजनाकारायै नमः । ॐ भवाब्धिभजनक्रियायै नमः । ॐ भवाब्धिभजनाचारायै नमः । ॐ भवाब्धिभजनाङ्कुरायै नमः । ॐ भवाब्धिभजनानन्दायै नमः । ॐ भवाब्धिभजनाधिपायै नमः । ॐ भवाब्धिभजनैश्वर्यायै नमः । ॐ भवाब्धिभजनेश्वर्यै नमः । ॐ भवाब्धिभजनासिद्ध्यै नमः । ॐ भवाब्धिभजनारत्यै नमः । ८४० ॐ भवाब्धिभजनानित्यायै नमः । ॐ भवाब्धिभजनानिशायै नमः । ॐ भवाब्धिभजनानिम्नायै नमः । ॐ भवाब्धिभवभीतिहायै नमः । ॐ भवाब्धिभजनाकाम्यायै नमः । ॐ भवाब्धिभजनाकलायै नमः । ॐ भवाब्धिभजनाकीर्त्यै नमः । ॐ भवाब्धिभजनाकृतायै नमः । ॐ भवाब्धिशुभदायै नमः । ॐ भवाब्धिनित्यायै नमः । ८५० ॐ भवाब्धिशुभदायिन्यै नमः । ॐ भवाब्धिसकलानन्दायै नमः । ॐ भवाब्धिसकलाकलायै नमः । ॐ भवाब्धिसकलासिद्ध्यै नमः । भवाब्धिसकलानिधये ॐ भवाब्धिसकलासारायै नमः । ॐ भवाब्धिसकलार्थदायै नमः । ॐ भवाब्धिभवनामूर्तये नमः । ॐ भवाब्धिभवनाकृत्यै नमः । ॐ भवाब्धिभवनाभव्यायै नमः । ८६० ॐ भवाब्धिभवनाम्भसायै नमः । ॐ भवाब्धिमदनारूपायै नमः । ॐ भवाब्धिमदनातुरायै नमः । ॐ भवाब्धिमदनेशान्यै नमः । ॐ भवाब्धिमदनेश्वर्यै नमः । ॐ भवाब्धिभाग्यरचनायै नमः । ॐ भवाब्धिभाग्यदायै नमः । ॐ भवाब्धिभाग्यदाकूलायै नमः । ॐ भवाब्धिभाग्यनिर्भरायै नमः । ॐ भवाब्धिभाग्यनिरतायै नमः । ८७० ॐ भवाब्धिभाग्यभावितायै नमः । ॐ भवाब्धिभाग्यसञ्चारायै नमः । ॐ भवाब्धिभाग्यसञ्चितायै नमः । ॐ भवाब्धिभाग्यसुपथायै नमः । ॐ भवाब्धिभाग्यसुप्रदायै नमः । ॐ भवाब्धिभाग्यरीतिज्ञायै नमः । ॐ भवाब्धिभाग्यनीतिदायै नमः । ॐ भवाब्धिभाग्यरीत्येश्यै नमः । ॐ भवाब्धिभाग्यरीतिन्यै नमः । ॐ भवाब्धिभोगनिपुणायै नमः । ८८० ॐ भवाब्धिभोगसम्प्रदायै नमः । ॐ भवाब्धिभाग्यगहनायै नमः । ॐ भवाब्धिभोग्यगुम्फितायै नमः । ॐ भवाब्धिभोगगान्धार्यै नमः । ॐ भवाब्धिभोगगुम्फितायै नमः । ॐ भवाब्धिभोगसुरसायै नमः । ॐ भवाब्धिभोगसुस्पृहायै नमः । ॐ भवाब्धिभोगग्रथिन्यै नमः । ॐ भवाब्धिभोगभोगिन्यै नमः । ॐ भवाब्धिभोगरसनायै नमः । ८९० ॐ भवाब्धिभोगराजितायै नमः । ॐ भवाब्धिभोगविभवायै नमः । ॐ भवाब्धिभोगविस्तृतायै नमः । ॐ भवाब्धिभोगवरदायै नमः । ॐ भवाब्धिभोगवन्दितायै नमः । ॐ भवाब्धिभोगकुशलायै नमः । ॐ भवाब्धिभोगशोभितायै नमः । ॐ भवाब्धिभेदजनन्यै नमः । ॐ भवाब्धिभेदपालिन्यै नमः । ॐ भवाब्धिभेदरचनायै नमः । ९०० ॐ भवाब्धिभेदरक्षितायै नमः । ॐ भवाब्धिभेदनियतायै नमः । ॐ भवाब्धिभेदनिस्पृहायै नमः । ॐ भवाब्धिभेदरचनायै नमः । ॐ भवाब्धिभेदरोषितायै नमः । ॐ भवाब्धिभेदराशिघ्न्यै नमः । ॐ भवाब्धिभेदराशिन्यै नमः । ॐ भवाब्धिभेदकर्मेश्यै नमः । ॐ भवाब्धिभेदकर्मिण्यै नमः । ॐ भद्रेश्यै नमः । ९१० ॐ भद्रजनन्यै नमः । ॐ भद्रायै नमः । ॐ भद्रनिवासिन्यै नमः । ॐ भद्रेश्वर्यै नमः । ॐ भद्रवत्यै नमः । ॐ भद्रस्थायै नमः । ॐ भद्रदायिन्यै नमः । ॐ भद्ररूपायै नमः । ॐ भद्रमय्यै नमः । ॐ भद्रदायै नमः । ९२० ॐ भद्रभाषिण्यै नमः । ॐ भद्रकर्णायै नमः । ॐ भद्रवेशायै नमः । ॐ भद्राम्बायै नमः । ॐ भद्रमन्दिरायै नमः । ॐ भद्रक्रियायै नमः । ॐ भद्रकलायै नमः । ॐ भद्रिकायै नमः । ॐ भद्रवर्धिन्यै नमः । ॐ भद्रक्रीडायै नमः । ९३० ॐ भद्रकलायै नमः । ॐ भद्रलीलाभिलाषिण्यै नमः । ॐ भद्राङ्कुरायै नमः । ॐ भद्ररतायै नमः । ॐ भद्राङ्ग्यै नमः । ॐ भद्रमन्त्रिण्यै नमः । ॐ भद्राविद्यायै नमः । ॐ भद्रविद्यायै नमः । ॐ भद्रवाचे नमः । ॐ भद्रवादिन्यै नमः । ९४० ॐ भूपमङ्गलदायै नमः । ॐ भूपायै नमः । ॐ भूलतायै नमः । ॐ भूमिवाहिन्यै नमः । ॐ भूपभोगायै नमः । ॐ भूपशोभायै नमः । ॐ भूपाशायै नमः । ॐ भूपरूपदायै नमः । ॐ भूपाकृत्यै नमः । ॐ भूपपत्यै नमः । ९५० ॐ भूपश्रियै नमः । ॐ भूपश्रेयस्यै नमः । ॐ भूपनीत्यै नमः । ॐ भूपरीत्यै नमः । ॐ भूपभीत्यै नमः । ॐ भयङ्कर्यै नमः । ॐ भवदानन्दलहर्यै नमः । ॐ भवदानन्दसुन्दर्यै नमः । ॐ भवदानन्दकरण्यै नमः । ॐ भवदानन्दवर्धिन्यै नमः । ९६० ॐ भवदानन्दरमण्यै नमः । ॐ भवदानन्ददायिन्यै नमः । ॐ भवदानन्दजनन्यै नमः । ॐ भवदानन्दरूपिण्यै नमः । ९६४ अपूर्णा बृहिन्नीलतन्त्रान्तर्गता श्रीतारासहस्रनामावलिः । मार्गविद्भिः उपासकैः पूरणीया । Namavali is incomplete to be filled in by those knowledgable worshippers who are capable of doing so. Proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com
% Text title      : tArAsahasranAmAvalI 2 from bRihinnIla tantra
% File name       : tArAsahasranAmAvalI2bRihinnIla.itx
% itxtitle       : tArAsahasranAmAvalI 2 (bRihinnIlatantrArgatam)
% engtitle       : tArAsahasranAmAvalI 2 from bRihinnIla tantra
% Category       : sahasranAmAvalI, devii
% Location       : doc_devii
% Sublocation      : devii
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Shree Devi Kumar
% Proofread by     : PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com
% Indexextra      : (stotramanjari 2)
% Acknowledge-Permission: Mahaperiaval Trust
% Latest update     : July 2, 2017
% Send corrections to  : sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP