॥ श्रीवल्लीसहस्रनामावली ॥

ॐ वल्ल्यै नमः । ॐ वल्लीश्वर्यै नमः । ॐ वल्लीभवायै नमः । ॐ वल्लीनिभाकृत्यै नमः । ॐ वैकुण्ठाक्षिसमुद्भूतायै नमः । ॐ विष्णुसंवर्धितायै नमः । ॐ वरायै नमः । ॐ वारिजाक्षायै नमः । ॐ वारिजास्यायै नमः । ॐ वामायै नमः ॥ १०॥ ॐ वामेतराश्रितायै नमः । ॐ वन्यायै नमः । ॐ वनभवायै नमः । ॐ वन्द्यायै नमः । ॐ वनजायै नमः । ॐ वनजासनायै नमः । ॐ वनवासप्रियायै नमः । ॐ वादविमुखायै नमः । ॐ वीरवन्दितायै नमः । ॐ वामाङ्गायै नमः ॥ २०॥ ॐ वामनयनायै नमः । ॐ वलयादिविभूषणायै नमः । ॐ वनराजसुतायै नमः । ॐ वीरायै नमः । ॐ वीणावादविदूषिण्यै नमः । ॐ वीणाधरायै नमः । ॐ वैणिकर्षिश्रुतस्कन्दकथायै नमः । ॐ वध्वै नमः । ॐ शिवङ्कर्यै नमः । ॐ शिवमुनितनयायै नमः ॥ ३०॥ ॐ हरिणोद्भवायै नमः । ॐ हरीन्द्रविनुतायै नमः । ॐ हानिहीनायै नमः । ॐ हरिणलोचनायै नमः । ॐ हरिणाङ्कमुख्यै नमः । ॐ हारधरायै नमः । ॐ हरजकामिन्यै नमः । ॐ हरस्नुषायै नमः । ॐ हराधिक्यवादिन्यै नमः । ॐ हानिवर्जितायै नमः ॥ ४०॥ ॐ इष्टदायै नमः । ॐ इभसम्भीतायै नमः । ॐ इभवक्त्रान्तकप्रियायै नमः । ॐ इन्द्रेश्वर्यै नमः । ॐ इन्द्रनुतायै नमः । ॐ इन्दिरातनयार्चितायै नमः । ॐ इन्द्रादिमोहिन्यै नमः । ॐ इष्टायै नमः । ॐ इभेन्द्रमुखदेवरायै नमः । ॐ सर्वार्थदात्र्यै नमः ॥ ५०॥ ॐ सर्वेश्यै नमः । ॐ सर्वलोकाभिवन्दितायै नमः । ॐ सद्गुणायै नमः । ॐ सकलायै नमः । ॐ साध्व्यै नमः । ॐ स्वाधीनपत्यै नमः । ॐ अव्ययायै नमः । ॐ स्वयंवृतपत्यै नमः । ॐ स्वस्थायै नमः । ॐ सुखदायै नमः ॥ ६०॥ ॐ सुखदायिन्यै नमः । ॐ सुब्रह्मण्यसख्यै नमः । ॐ सुभ्रुवे नमः । ॐ सुब्रह्मण्यमनस्विन्यै नमः । ॐ सुब्रह्मण्यां कनिलयायै नमः । ॐ सुब्रह्मण्यविहारिण्यै नमः । ॐ सुरोद्गीतायै नमः । ॐ सुरानन्दायै नमः । ॐ सुधासारायै नमः । ॐ सुधाप्रियायै नमः ॥ ७०॥ ॐ सौधस्थायै नमः । ॐ सौम्यवदनायै नमः । ॐ स्वामिन्यै नमः । ॐ स्वामिकामिन्यै नमः । ॐ स्वाम्यद्रिनिलयायै नमः । ॐ सामपरायणायै नमः । ॐ स्वाम्यहीनायै नमः । ॐ सामपरायणायै नमः । ॐ सामवेदप्रियायै नमः । ॐ सारायै नमः । ॐ सारस्थायै नमः ॥ ८०॥ ॐ सारवादिन्यै नमः । ॐ सरलायै नमः । ॐ सङ्घविमुखायै नमः । ॐ सङ्गीतालापनोत्सुकायै नमः । ॐ साररूपायै नमः । ॐ सत्यै नमः । ॐ सौम्यायै नमः । ॐ सोमजायै नमः । ॐ सुमनोहरायै नमः । ॐ सुष्ठुप्रयुक्तायै नमः ॥ ९०॥ ॐ सुष्ठूक्त्यै नमः । ॐ सुष्ठुवेषायै नमः । ॐ सुरारिहायै नमः । ॐ सौदामिनीनिभायै नमः । ॐ सौरपुरन्द्र्युद्गीतवैभवायै नमः । ॐ सम्पत्कर्यै नमः । ॐ सदातुष्टायै नमः । ॐ साधुकृत्यायै नमः । ॐ सनातनायै नमः । ॐ प्रियङ्गुपालिन्यै नमः ॥ १००॥ ॐ प्रीतायै नमः । ॐ प्रियङ्गुमुदितान्तरायै नमः । ॐ प्रियाङ्गुदीपसम्प्रीतायै नमः । ॐ प्रियङ्गुकलिकाधरायै नमः । ॐ प्रियङ्गुवनमध्यस्थायै नमः । ॐ प्रियङ्गुगुडभक्षिण्यै नमः । ॐ प्रियङ्गुवनसन्दृष्टगुहायै नमः । ॐ प्रच्छन्नगामिन्यै नमः । ॐ प्रेयस्यै नमः । ॐ प्रेयआश्लिष्टायै नमः ॥ ११०॥ ॐ प्रेयसीज्ञातसत्कृतये नमः । ॐ प्रेयस्युक्तगृहोदन्तायै नमः । ॐ प्रेयस्या वनगामिन्यै नमः । ॐ प्रेयोविमोहिन्यै नमः । ॐ प्रेयःकृतपुष्पेषुविग्रहायै नमः । ॐ पीताम्बरप्रियसुतायै नमः । ॐ पीताम्बरधरायै नमः । ॐ प्रियायै नमः । ॐ पुष्पिण्यै नमः । ॐ पुष्पसुषमायै नमः ॥ १२०॥ ॐ पुष्पितायै नमः । ॐ पुष्पगन्धिन्यै नमः । ॐ पुलिन्दिन्यै नमः । ॐ पुलिन्देष्टायै नमः । ॐ पुलिन्दाधिपवर्धितायै नमः । ॐ पुलिन्दविद्याकुशलायै नमः । ॐ पुलिन्दजनसंवृतायै नमः । ॐ पुलिन्दजातायै नमः । ॐ वनितायै नमः । ॐ पुलिन्दकुलदेवतायै नमः ॥ १३०॥ ॐ पुरुहूतनुतायै नमः । ॐ पुण्यायै नमः । ॐ पुण्यलभ्यायै नमः । ॐ अपुरातनायै नमः । ॐ पूज्यायै नमः । ॐ पूर्णकलायै नमः । ॐ अपूर्वायै नमः । ॐ पौर्णिमीयजनप्रियायै नमः । ॐ बालायै नमः । ॐ बाललतायै नमः ॥ १४०॥ ॐ बाहुयुगलायै नमः । ॐ बाहुपङ्कजायै नमः । ॐ बलायै नमः । ॐ बलवत्यै नमः । ॐ बिल्वप्रियायै नमः । ॐ बिल्वदलार्चितायै नमः । ॐ बाहुलेयप्रियायै नमः । ॐ बिम्बफलोष्ठायै नमः । ॐ बिरुदोन्नतायै नमः । ॐ बिलोत्तारितवीरेन्द्रायै नमः ॥ १५०॥ ॐ बलाढ्यायै नमः । ॐ बालदोषहायै नमः । ॐ लवलीकुञ्जसम्भूतायै नमः । ॐ लवलीगिरिसंस्थितायै नमः । ॐ लावण्यविग्रहायै नमः । ॐ लीलायै नमः । ॐ सुन्दर्यै नमः । ॐ ललितायै नमः । ॐ लतायै नमः । ॐ लतोद्भवायै नमः ॥ १६०॥ ॐ लतानन्दायै नमः । ॐ लताकारायै नमः । ॐ लतातनवे नमः । ॐ लताक्रीडायै नमः । ॐ लतोत्साहायै नमः । ॐ लताडोलाविहारिण्यै नमः । ॐ लालितायै नमः । ॐ लालितगुहायै नमः । ॐ ललनायै नमः । ॐ ललनाप्रियायै नमः ॥ १७०॥ ॐ लुब्धपुत्र्यै नमः । ॐ लुब्धवंश्यायै नमः । ॐ लुब्धवेषायै नमः । ॐ लतानिभायै नमः । ॐ लाकिन्यै नमः । ॐ लोकसम्पूज्यायै नमः । ॐ लोकत्रयविनोदिन्यै नमः । ॐ लोभहीनायै नमः । ॐ लाभकर्त्र्यै नमः । ॐ लाक्षारक्तपदाम्बुजायै नमः ॥ १८०॥ ॐ लम्बवामेतरकरायै नमः । ॐ लब्धाम्भोजकरेतरायै नमः । ॐ मृग्यै । ॐ मृगसुतायै । ॐ मृग्यायै नमः । ॐ मृगयासक्तमानसायै नमः । ॐ मृगाक्ष्यै नमः । ॐ मार्गितगुहायै नमः । ॐ मार्गक्रीडितवल्लभायै नमः । ॐ सरलद्रुकृतावासायै नमः ॥ १९०॥ ॐ सरलायितषण्मुखायै नमः । ॐ सरोविहाररसिकायै नमः । ॐ सरस्तीरेभभीमरायै नमः । ॐ सरसीरुहसङ्काशायै नमः । ॐ समानायै नमः । ॐ समनागतायै नमः । ॐ शबर्यै नमः । ॐ शबराराध्यायै नमः । ॐ शबरेन्द्रियविवर्धितायै नमः । ॐ शम्बरारातिसहजायै नमः ॥ २००॥ ॐ शाम्बर्यै नमः । ॐ शाम्बरीमयायै नमः । ॐ शक्त्यै नमः । ॐ शक्तिकर्यै नमः । ॐ शक्तितनयेष्टायै नमः । ॐ शरासनायै नमः । ॐ शरोद्भवप्रियायै नमः । ॐ शिञ्जन्मणिभूषायै नमः । ॐ शिवस्नुषायै नमः । ॐ सनिर्बन्धसखीपृष्टरहः केलिनताननायै नमः ॥ २१०॥ ॐ दन्तक्षतोहितस्कन्दलीलायै नमः । ॐ स्मरानुजायै नमः । ॐ स्मराराध्यायै नमः । ॐ स्मरारातिस्नुषायै नमः । ॐ स्मरसतीडितायै नमः । ॐ सुदत्यै नमः । ॐ सुमत्यै नमः । ॐ स्वर्णायै नमः । ॐ स्वर्णाभायै नमः । ॐ स्वर्णदीप्रियायै नमः ॥ २२०॥ ॐ विनायकानुजसख्यै नमः । ॐ अनायकपितामहायै नमः । ॐ प्रियमातामहाद्रीशायै नमः । ॐ पितॄस्वस्रेयकामिन्यै नमः । ॐ प्रियमातुलमैनकायै नमः । ॐ सपत्नीजननीधरायै नमः । ॐ सपत्नीन्द्रसुतायै नमः । ॐ देवराजसोदरसम्भवायै नमः । ॐ विवधानेकभृद्भक्त सङ्घसंस्तुतवैभवायै नमः । ॐ विश्वेश्वर्यै नमः । ॐ विश्ववन्द्यायै नमः । ॐ विरिञ्चिमुखसन्नुतायै नमः । ॐ वातप्रमीभवायै नमः । ॐ वायुविनुतायै नमः । ॐ वायुसारथ्यै नमः । ॐ वाजिवाहायै नमः । ॐ वज्रभूषायै नमः । ॐ वज्राद्यायुधमण्डितायै नमः । ॐ विनतायै नमः । ॐ विनतापूज्यायै नमः ॥ २४०॥ ॐ विनतानन्दनेडितायै नमः । ॐ वीरासनगतायै नमः । ॐ वीतिहोत्राभायै नमः । ॐ वीरसेवितायै नमः । ॐ विशेषशोभायै नमः । ॐ वैश्येष्टायै नमः । ॐ वैवस्वतभयङ्कर्यै नमः । ॐ कामेश्यै नमः । ॐ कामिन्यै नमः । ॐ काम्यायै नमः ॥ २५०॥ ॐ कमलायै नमः । ॐ कमलाप्रियायै नमः । ॐ कमलाक्षाक्षिसम्भूतायै नमः । ॐ कुमुदायै नमः । ॐ कुमुदोद्भवायै नमः । ॐ कुरङ्गनेत्रायै नमः । ॐ कुमुदवल्ल्यै नमः । ॐ कुङ्कुमशोभितायै नमः । ॐ गुञ्जाहारधरायै नमः । ॐ गुञ्जामणिभूषायै नमः ॥ २६०॥ ॐ कुमारगायै नमः । ॐ कुमारपत्न्यै नमः । ॐ कौमारीरूपिण्यै नमः । ॐ कुक्कुटध्वजायै नमः । ॐ कुक्कुटारावमुदितायै नमः । ॐ कुक्कुटध्वजमेदुरायै नमः । ॐ कुक्कुटाजिप्रियायै नमः । ॐ केलिकरायै नमः । ॐ कैलासवासिन्यै नमः । ॐ कैलासवसितनयकलत्रायै नमः । ॐ केशवात्मजायै नमः । ॐ किराततनयायै नमः । ॐ कीर्तिदायिन्यै नमः । ॐ कीरवादिन्यै नमः । ॐ किरातक्यै नमः । ॐ किरातेड्यायै नमः । ॐ किराताधिपवन्दितायै नमः । ॐ कीलकीलितभक्तेड्यायै नमः । ॐ कलिहीनायै नमः । ॐ कलीश्वर्यै नमः ॥ २८०॥ ॐ कार्तस्वरसमच्छायायै नमः । ॐ कार्तवीर्यसुपूजितायै नमः । ॐ काकपक्षधरायै नमः । ॐ केकिवाहायै नमः । ॐ केकिविहारिण्यै नमः । ॐ कृकवाकुपताकाढ्यायै नमः । ॐ कृकवाकुधरायै नमः । ॐ कृशायै नमः । ॐ कृशाङ्ग्यै नमः । ॐ कृष्णसहजपूजितायै नमः ॥ २९०॥ ॐ कृष्णवन्दितायै नमः । ॐ कल्याणाद्रिकृतावासायै नमः । ॐ कल्याणायातषण्मुखायै नमः । ॐ कल्याण्यै नमः । ॐ कन्यकायै नमः । ॐ कन्यायै नमः । ॐ कमनीयायै नमः । ॐ कलावत्यै नमः । ॐ कारुण्यविग्रहायै नमः । ॐ कान्तायै नमः ॥ ३००॥ ॐ क्रान्तक्रीडारतोत्सवायै नमः । ॐ कावेरीतीरगायै नमः । ॐ कार्तस्वराभायै नमः । ॐ कामितार्थदायै नमः । ॐ विवधासहमानास्यायै नमः । ॐ विवधोत्साहिताननायै नमः । ॐ वीरावेशकर्यै नमः । ॐ वीर्यायै नमः । ॐ वीर्यदायै नमः । ॐ वीर्यवर्धिन्यै नमः । ॐ वीरभद्रायै नमः । ॐ वीरनवशतसाहस्रसेवितायै नमः । ॐ विशाखकामिन्यै नमः । ॐ विद्याधरायै नमः । ॐ विद्याधरार्चितायै नमः । ॐ शूर्पकारातिसहजायै नमः । ॐ शूर्पकर्णानुजाङ्गनायै नमः । ॐ शूर्पहोत्र्यै नमः । ॐ शूर्पणखासहोदरकुलान्तकायै नमः । ॐ शुण्डालभीतायै नमः ॥ ३२०॥ ॐ शुण्डालमस्तकाभस्तनद्वयायै नमः । ॐ शुण्डासमोरुयुगलायै नमः । ॐ शुद्धायै नमः । ॐ शुभ्रायै नमः । ॐ शुचिस्मितायै नमः । ॐ श्रुतायै नमः । ॐ श्रुतप्रियालापायै । ॐ श्रुतिगीतायै नमः । ॐ शिखिप्रियायै नमः । ॐ शिखिध्वजायै नमः ॥ ३३०॥ ॐ शिखिगतायै नमः । ॐ शिखिनृत्तप्रियायै नमः । ॐ शिवायै नमः । ॐ शिवलिङ्गार्चनपरायै नमः । ॐ शिवलास्येक्षणोत्सुकायै नमः । ॐ शिवाकारान्तरायै नमः । ॐ शिष्टायै नमः । ॐ शिव(वा)देशानुचारिण्यै नमः । ॐ शिवस्थानगतायै नमः । ॐ शिष्यशिवकामायै नमः ॥ ३४०॥ ॐ शिवाद्वयायै नमः । ॐ शिवतापससम्भूतायै नमः । ॐ शिवतत्त्वावबोधिकायै नमः । ॐ शृङ्गाररससर्वस्वायै नमः । ॐ शृङ्गाररसवारिधये नमः । ॐ शृङ्गारयोनिसहजायै नमः । ॐ शृङ्गबेरपुराश्रितायै नमः । ॐ श्रिताभीष्टप्रदायै नमः । ॐ श्रीड्यायै नमः । ॐ श्रीजायै नमः । ॐ श्रीमन्त्रवादिन्यै नमः । ॐ श्रीविद्यायै नमः । ॐ श्रीपरायै नमः । ॐ श्रीशायै नमः । ॐ श्रीमय्यै नमः । ॐ श्रीगिरिस्थितायै नमः । ॐ शोणाधरायै नमः । ॐ शोभनाङ्ग्यै नमः । ॐ शोभनायै नमः । ॐ शोभनप्रदायै नमः ॥ ३६०॥ ॐ शेषहीनायै नमः । ॐ शेषपूज्यायै नमः । ॐ शेषतल्पसमुद्भवायै नमः । ॐ शूरसेनायै नमः । ॐ शूरपद्मकुलधूमपताकिकायै नमः । ॐ शून्यापायायै नमः । ॐ शून्यकट्यै नमः । ॐ शून्यसिंहासनस्थितायै नमः । ॐ शून्यलिङ्गायै नमः । ॐ शून्यशून्यायै नमः । ॐ शौरिजायै नमः । ॐ शौर्यवर्धिन्यै नमः । ॐ शरानेकस्यूतकायभक्तसङ्घाश्रितालयायै नमः । ॐ शश्वद्वैवधिकस्तुत्यायै नमः । ॐ शरण्यायै नमः । ॐ शरणप्रदायै नमः । ॐ अरिगण्डादिभयकृद्यन्त्रोद्वाहिजनार्चितायै नमः । ॐ कालकण्ठस्नुषयै नमः । ॐ कालकेशायै नमः । ॐ कालभयङ्कर्यै नमः ॥ ३८०॥ ॐ अजावाहायै नमः । ॐ अजामित्रायै नमः । ॐ अजासुरहरायै नमः । ॐ अजायै नमः । ॐ अजामुखीसुतारातिपूजितायै नमः । ॐ अजरायै नमः । ॐ अमरायै नमः । ॐ आजानपावनायै नमः । ॐ अद्वैतायै नमः । ॐ आसमुद्रक्षितीश्वर्यै नमः । ॐ आसेतुहिमाशैलार्च्यायै नमः । ॐ आकुञ्चितशिरोरुहायै नमः । ॐ आहाररसिकायै नमः । ॐ आद्यायै नमः । ॐ आश्चर्यनिलयायै नमः । ॐ आधारायै नमः । ॐ आधेयायै नमः । ॐ आधेयवर्जितायै नमः । ॐ आनुपूर्वीक्लृप्तरथायै नमः । ॐ आशापालसुपूजितायै नमः ॥ ४००॥ ॐ उमास्नुषायै नमः । ॐ उमासूनुप्रियायै नमः । ॐ उत्सवमोदितायै नमः । ॐ ऊर्ध्वगायै नमः । ॐ ऋद्धिदायै नमः । ॐ ऋद्धायै नमः । ॐ ओषधीशातिशायिन्यै नमः । ॐ औपम्यहीनायै नमः । ॐ औत्सुक्यकर्यै नमः । ॐ औदार्यशालिन्यै नमः ॥ ४१०॥ ॐ श्रीचक्रावालातपत्रायै नमः । ॐ श्रीवत्साङ्कितभूषणायै नमः । ॐ श्रीकान्तभागिनेयेष्टायै नमः । ॐ श्रीमुखाब्दाधिदेवतायै नमः । ॐ अस्यै नमः । ॐ नार्यै नमः । ॐ वरनुतायै नमः । ॐ पीनोन्नतकुचद्वयायै नमः । ॐ श्यामायै नमः । ॐ यौवनमध्यस्थायै नमः ॥ ४२०॥ ॐ कस्यै नमः । ॐ जातायै नमः । ॐ तस्यै नमः । ॐ गृहादृतायै नमः । ॐ एतस्यै नमः । ॐ सम्मोहिन्यै नमः । ॐ देव्यै नमः । ॐ प्रियलक्ष्यायै नमः । ॐ वराश्रितायै नमः । ॐ कामायै नमः ॥ ४३०॥ ॐ अनुभुक्तायै नमः । ॐ मृगयासक्तायै नमः । ॐ आवेद्यायै नमः । ॐ गुहाश्रितायै नमः । ॐ पुलिन्दवनितानीतायै नमः । ॐ रहःकान्तानुसारिण्यै नमः । ॐ निशायै नमः । ॐ आक्रीडितायै नमः । ॐ आबोध्यायै नमः । ॐ निर्निद्रायै नमः ॥ ४४०॥ ॐ पुरुषायितायै नमः । ॐ स्वयंवृतायै नमः । ॐ सुदृशे नमः । ॐ सूक्ष्मायै नमः । ॐ सुब्रह्मण्यमनोहरायै नमः । ॐ परिपूर्णाचलारूढायै नमः । ॐ शबरानुमतायै नमः । ॐ अनघायै नमः । ॐ चन्द्रकान्तायै नमः । ॐ चन्द्रमुख्यै नमः ॥ ४५०॥ ॐ चन्दनागरुचर्चितायै नमः । ॐ चाटुप्रियोक्तिमुदितायै नमः । ॐ श्रेयोदात्र्यै नमः । ॐ विचिन्ततायै नमः । ॐ मूर्धास्फाटिपुराधीशायै नमः । ॐ मूर्धारूढपदाम्बुजायै नमः । ॐ मुक्तिदायै नमः । ॐ मुदितायै नमः । ॐ मुग्धायै नमः । ॐ मुहुर्ध्येयायै नमः ॥ ४६०॥ ॐ मनोन्मन्यै नमः । ॐ चित्रितात्मप्रियाकारायै नमः । ॐ चिदम्बरविहारिण्यै नमः । ॐ चतुर्वेदस्वरारावायै नमः । ॐ चिन्तनीयायै नमः । ॐ चिरन्तन्यै नमः । ॐ कार्तिकेयप्रियायै नमः । ॐ कामशजायै नमः । ॐ कामिनीवृतायै नमः । ॐ काञ्चनाद्रिस्थितायै नमः ॥ ४७०॥ ॐ कान्तिमत्यै नमः । ॐ साधुविचिन्तितायै नमः । ॐ नारायणसमुद्भूतायै नमः । ॐ नागरत्नविभूषणायै नमः । ॐ नारदोक्तप्रियोदन्तायै नमः । ॐ नम्यायै नमः । ॐ कल्याणदायिन्यै नमः । ॐ नारदाभीष्टजनन्यै नमः । ॐ नाकलोकनिवासिन्यै नमः । ॐ नित्यानन्दायै नमः ॥ ४८०॥ ॐ निरतिशयायै नमः । ॐ नामसाहस्रपूजितायै नमः । ॐ पितामहेष्टदायै नमः । ॐ पीतायै नमः । ॐ पीताम्बरसमुद्भवायै नमः । ॐ पीताम्बरोज्ज्वलायै नमः । ॐ पीननितम्बायै नमः । ॐ प्रार्थितायै नमः । ॐ परायै नमः । ॐ गण्यायै नमः ॥ ४९०॥ ॐ गणेश्वर्यै नमः । ॐ गम्यायै नमः । ॐ गहनस्थायै नमः । ॐ गजप्रियायै नमः । ॐ गजारूढायै नमः । ॐ गजगत्यै नमः । ॐ गजाननविनोदिन्यै नमः । ॐ अगजाननपद्मार्कायै नमः । ॐ गजाननसुधाकरायै नमः । ॐ गन्धर्ववन्द्यायै नमः ॥ ५००॥ ॐ गन्धर्वतन्त्रायै नमः । ॐ गन्धविनोदिन्यै नमः । ॐ गान्धर्वोद्वहितायै नमः । ॐ गीतायै नमः । ॐ गायत्यै नमः । ॐ गानतत्परायै नमः । ॐ गत्यै नमः । ॐ गहनस्मभूतायै नमः । ॐ गाढाश्लिष्टशिवात्मजायै नमः । ॐ गूढायै नमः ॥ ५१०॥ ॐ गूढचरायै नमः । ॐ गुह्यायै नमः । ॐ गुह्यकेष्टायै नमः । ॐ गुहाश्रितायै नमः । ॐ गुरुप्रियायै नमः । ॐ गुरुस्तुत्यायै नमः । ॐ गुण्यायै नमः । ॐ गुणिगणाश्रितायै नमः । ॐ गुणगण्यायै नमः । ॐ गूढरत्यै नमः ॥ ५२०॥ ॐ गिरे नमः । ॐ गीर्नुतवैभवायै नमः । ॐ गीर्वाण्यै नमः । ॐ गीतमहिमायै नमः । ॐ गीर्वाणेश्वरसन्नुतायै नमः । ॐ गीर्वाणाद्रिकृतावासायै नमः । ॐ गजवल्ल्यै नमः । ॐ गजाश्रितायै नमः । ॐ गाङ्गेयवनितायै नमः । ॐ गङ्गासूनुकान्तायै नमः ॥ ५३०॥ ॐ गिरीश्वर्यै नमः । ॐ दैवसेनसपत्न्यै नमः । ॐ यस्यै नमः । ॐ देवेन्द्रानुजसम्भवायै नमः । ॐ देवरेभभयाविष्टायै नमः । ॐ सरस्तीरलुठद्गत्यै नमः । ॐ वृद्धवेषगुहाश्लिष्टायै नमः । ॐ भीतायै नमः । ॐ सर्वाङ्गसुन्दर्यै नमः । ॐ निशासमानकबर्यै नमः ॥ ५४०॥ ॐ निशाकरसमाननायै नमः । ॐ निर्निद्रिताक्षिकमलायै नमः । ॐ निष्ठ्यूतारुणभाधरायै नमः । ॐ शिवाचार्यसत्यै नमः । ॐ शीतायै नमः । ॐ शीतलायै नमः । ॐ शीतलेक्षणायै नमः । ॐ किमेतदिति साशङ्कभटायै नमः । ॐ धम्मिल्लमार्गितायै नमः । ॐ धम्मिल्लसुन्दर्यै नमः ॥ ५५०॥ ॐ धर्त्र्यै नमः । ॐ धात्र्यै नमः । ॐ धातृविमोचिन्यै नमः । ॐ धनदायै नमः । ॐ धनदप्रीतायै नमः । ॐ धनेश्यै नमः । ॐ धनदेश्वर्यै नमः । ॐ धन्यायै नमः । ॐ ध्यानपरायै नमः । ॐ धारायै नमः ॥ ५६०॥ ॐ धराधारायै नमः । ॐ धराधरायै नमः । ॐ धरायै नमः । ॐ धराधरोद्भूतायै नमः । ॐ धीरायै नमः । ॐ धीरसमर्चितायै नमः । ॐ किङ्करोषीतिसम्पृष्टगुहायै नमः । ॐ साकूतभाषिण्यै नमः । ॐ रहो भवतु तद्भूयात् शमित्युक्तप्रियायै नमः । ॐ स्मितायै (अस्मितायै) नमः ॥ ५७०॥ ॐ कुमारज्ञातकाठिन्यकुचायै नमः । ॐ अर्धोरुलसत्कट्यै नमः । ॐ कञ्चुक्यै नमः । ॐ कञ्चुकाच्छन्नायै नमः । ॐ काञ्चीपट्टपरिष्कृतायै नमः । ॐ व्यत्यस्तकच्छायै नमः । ॐ विन्यस्तदक्षिणांसांशुकायै नमः । ॐ अतुलायै नमः । ॐ बन्धोत्सुकितकान्तान्तायै नमः । ॐ पुरुषायितकौतुकायै नमः ॥ ५८०॥ ॐ पूतायै नमः । ॐ पूतवत्यै नमः । ॐ पृष्टायै नमः । ॐ पूतनारिसमर्चितायै नमः । ॐ कण्टकोपानहोन्नृत्यद्भक्तायै नमः । ॐ दण्डाट्टहासिन्यै नमः । ॐ आकाशनिलयायै नमः । ॐ आकाशायै नमः । ॐ आकाशायितमध्यमायै नमः । ॐ आलोललोलायै नमः ॥ ५९०॥ ॐ आलोलायै नमः । ॐ आलोलोत्सारिताण्डजायै नमः । ॐ रम्भोरुयुगलायै नमः । ॐ रम्भापूजितायै नमः । ॐ रतिरञ्जन्यै नमः । ॐ आरम्भवादविमुखायै नमः । ॐ चेलाक्षेपप्रियासहायै नमः । ॐ अन्यासङ्गप्रियोद्विग्नायै नमः । ॐ अभिरामायै नमः । ॐ अनुत्तमायै नमः ॥ ६००॥ ॐ सत्वरायै नमः । ॐ त्वरितायै नमः । ॐ तुर्यायै नमः । ॐ तारिण्यै नमः । ॐ तुरगासनायै नमः । ॐ हंसारूढायै नमः । ॐ व्याघ्रगतायै नमः । ॐ सिंहारूढायै नमः । ॐ अरुणाधरायै नमः । ॐ कृत्तिकाव्रतसम्प्रीतायै नमः । ॐ कार्तिकेयविमोहिन्यै नमः । ॐ करण्डमकुटायै नमः । ॐ कामदोग्ध्र्यै नमः । ॐ कल्पद्रुसंस्थितायै नमः । ॐ वार्ताव्यङ्गविनोदेष्टायै नमः । ॐ वञ्चितायै नमः । ॐ वञ्चनप्रियायै नमः । ॐ स्वाभादीप्तगुहायै नमः । ॐ स्वाभाबिम्बितेष्टायै नमः । ॐ स्वयङ्गृहायै नमः ॥ ६२०॥ ॐ मूर्धाभिषिक्तवनितायै नमः । ॐ मरालगत्यै नमः । ॐ ईश्वर्यै नमः । ॐ मानिन्यै नमः । ॐ मानितायै नमः । ॐ मानहीनायै नमः । ॐ मातामहेडितायै नमः । ॐ मिताक्षर्यै नमः । ॐ मिताहारायै नमः । ॐ मितवादायै नमः ॥ ६३०॥ ॐ अमितप्रभायै नमः । ॐ मीनाक्ष्यै नमः । ॐ मुग्धहसनायै नमः । ॐ मुग्धायै नमः । ॐ मूर्तिमत्यै नमः । ॐ मत्यै नमः । ॐ मात्रे नमः । ॐ मातृसखानन्दायै नमः । ॐ मारविद्यायै नमः । ॐ अमृताक्षरायै नमः ॥ ६४०॥ ॐ अपञ्चीकृतभूतेश्यै नमः । ॐ पञ्चीकृतवसुन्धरायै नमः । ॐ विफलीकृतकल्पद्रुवे नमः । ॐ अफलीकृतदानवायै नमः । ॐ अनादिषट्कविपुलायै नमः । ॐ आदिषट्काङ्गमालिन्यै नमः । ॐ नवकक्ष्यायितभटायै नमः । ॐ नववीरसमर्चितायै नमः । ॐ रासक्रीडाप्रियायै नमः । ॐ राधाविनुतायै नमः ॥ ६५०॥ ॐ राधेयवन्दितायै नमः । ॐ राजचक्रधरायै नमः । ॐ राज्ञ्यै नमः । ॐ राजीवाक्षसुतायै नमः । ॐ रमायै नमः । ॐ रामायै नमः । ॐ रामादृतायै नमः । ॐ रम्यायै नमः । ॐ रामानन्दायै नमः । ॐ मनोरमायै नमः ॥ ६६०॥ ॐ रहस्यज्ञायै नमः । ॐ रहोध्येयायै नमः । ॐ रङ्गस्थायै नमः । ॐ रेणुकाप्रियायै नमः । ॐ रेणुकेयनुतायै नमः । ॐ रेवाविहारायै नमः । ॐ रोगनाशिन्यै नमः । ॐ विटङ्कायै नमः । ॐ विगताटङ्कायै नमः । ॐ विटपायितषण्मुखायै नमः । ॐ वीटीप्रियायै नमः । ॐ वीरुड्ध्वजायै नमः । ॐ वीरुट्प्रीतमृगावृतायै नमः । ॐ वीशारूढायै नमः । ॐ वीशरत्नप्रभायै नमः । ॐ अविदितवैभवायै नमः । ॐ चित्रायै नमः । ॐ चित्ररथायै नमः । ॐ चित्रसेनायै नमः । ॐ चित्रितविग्रहायै नमः ॥ ६८०॥ ॐ चित्रसेननुतायै नमः । ॐ चित्रवसनायै नमः । ॐ चित्रितायै नमः । ॐ चित्यै नमः । ॐ चित्रगुप्तार्चितायै नमः । ॐ चाटुवसनायै नमः । ॐ चारुभूषणायै नमः । ॐ चमत्कृत्यै नमः । ॐ चमत्कारभ्रमितेष्टायै नमः । ॐ चलत्कचायै नमः ॥ ६९०॥ ॐ छायापतङ्गबिम्बास्यायै नमः । ॐ छविनिर्जितभास्करायै नमः । ॐ छत्रध्वजादिबिरुदायै नमः । ॐ छात्रहीनायै नमः । ॐ छवीश्वर्यै नमः । ॐ जनन्यै नमः । ॐ जनकानन्दायै नमः । ॐ जाह्नवीतनयप्रियायै नमः । ॐ जाह्नवीतीरगायै नमः । ॐ जानपदस्थायै नमः ॥ ७००॥ ॐ अजनिमारणायै नमः । ॐ जम्भभेदिसुतानन्दायै नमः । ॐ जम्भारिविनुतायै नमः । ॐ जयायै नमः । ॐ जयावहायै नमः । ॐ जयकर्यै नमः । ॐ जयशीलायै नमः । ॐ जयप्रदायै नमः । ॐ जिनहन्त्र्यै नमः । ॐ जैनहन्त्र्यै नमः ॥ ७१०॥ ॐ जैमिनीयप्रकीर्तितायै नमः । ॐ ज्वरघ्न्यै नमः । ॐ ज्वलितायै नमः । ॐ ज्वालामालायै नमः । ॐ जाज्वल्यभूषणायै नमः । ॐ ज्वालामुख्यै नमः । ॐ ज्वलत्केशायै नमः । ॐ ज्वलद्वल्लीसमुद्भवायै नमः । ॐ ज्वलत्कुण्डान्तावतरद्भक्तायै नमः । ॐ ज्वलनभाजनायै नमः ॥ ७२०॥ ॐ ज्वलनोद्धूपितामोदायै नमः । ॐ ज्वलदीप्तधरावृतायै नमः । ॐ जाज्वल्यमानायै नमः । ॐ जयिन्यै नमः । ॐ जितामित्रायै नमः । ॐ जितप्रियायै नमः । ॐ चिन्तामणीश्वर्यै नमः । ॐ छिन्नमस्तायै नमः । ॐ छेदितदानवायै नमः । ॐ खड्गधारोन्नटद्दासायै नमः ॥ ७३०॥ ॐ खड्गरावणपूजितायै नमः । ॐ खड्गसिद्धिप्रदायै नमः । ॐ खेटहस्तायै नमः । ॐ खेटविहारिण्यै नमः । ॐ खट्वाङ्गधरजप्रीतायै नमः । ॐ खादिरासनसंस्थितायै नमः । ॐ खादिन्यै नमः । ॐ खादितारात्यै नमः । ॐ खनीश्यै नमः । ॐ खनिदायिन्यै नमः ॥ ७४०॥ ॐ अङ्कोलितान्तरगुहायै नमः । ॐ अङ्कुरद्दन्तपङ्क्तिकायै नमः । ॐ न्यङ्कूदरसमुद्भूतायै नमः । ॐ अभङ्गुरापाङ्गवीक्षणायै नमः । ॐ पितृस्वामिसख्यै नमः । ॐ पतिवरारूढायै नमः । ॐ पतिव्रतायै नमः । ॐ प्रकाशितायै नमः । ॐ पराद्रिस्थायै नमः । ॐ जयन्तीपुरपालिन्यै नमः ॥ ७५०॥ ॐ फलाद्रिस्थायै नमः । ॐ फलप्रीतायै नमः । ॐ पाण्ड्यभूपालवन्दितायै नमः । ॐ अफलायै नमः । ॐ सफलायै नमः । ॐ फालदृक्कुमारतपःफलायै नमः । ॐ कुमारकोष्ठगायै नमः । ॐ कुन्तशक्ति चिह्नधरावृतायै नमः । ॐ स्मरबाणायितालोकायै नमः । ॐ स्मरविद्योहिताकृतये नमः ॥ ७६०॥ ॐ कालमेघायितकचायै नमः । ॐ कामसौभाग्यवारिधये नमः । ॐ कान्तालकान्तायै नमः । ॐ कामेड्यायै नमः । ॐ करकोन्नतनप्रियायै नमः । ॐ पौनःपुन्यप्रियालापायै नमः । ॐ पम्पावाद्यप्रियाधिकायै नमः । ॐ रमणीयायै नमः । ॐ स्मरणीयायै नमः । ॐ भजनीयायै नमः ॥ ७७०॥ ॐ परात्परायै नमः । ॐ नीलवाजिगतायै नमः । ॐ नीलखड्गायै नमः । ॐ नीलांशुकायै नमः । ॐ अनिलायै नमः । ॐ रात्र्यै नमः । ॐ निद्रायै नमः । ॐ भगवत्यै नमः । ॐ निद्राकर्त्र्यै नमः । ॐ विभावर्यै नमः ॥ ७८०॥ ॐ शुकायमानकायोक्त्यै नमः । ॐ किंशुकाभाधराम्बरायै नमः । ॐ शुकमानितचिद्रूपायै नमः । ॐ अंशुकान्तप्रसाधिन्यै नमः । ॐ गूढोक्तायै नमः । ॐ गूढगदितायै नमः । ॐ गुहसङ्केतितायै नमः । ॐ अगगायै नमः । ॐ धैर्यायै नमः । ॐ धैर्यवत्यै नमः ॥ ७९०॥ ॐ धात्रीप्रेषितायै नमः । ॐ अवाप्तकामनायै नमः । ॐ सन्दृष्टायै नमः । ॐ कुक्कुटारावध्वस्तधम्मिल्लजीविन्यै नमः । ॐ भद्रायै नमः । ॐ भद्रप्रदायै नमः । ॐ भक्तवत्सलायै नमः । ॐ भद्रदायिन्यै नमः । ॐ भानुकोटिप्रतीकाशायै नमः । ॐ चन्द्रकोटिसुशीतलायै नमः ॥ ८००॥ ॐ ज्वलनान्तःस्थिताय नमः । ॐ भक्तविनुतायै नमः । ॐ भास्करेडितायै नमः । ॐ अभङ्गुरायै नमः । ॐ भारहीनायै नमः । ॐ भारत्यै नमः । ॐ भारतीडितायै नमः । ॐ भरतेड्यायै नमः । ॐ भारतेश्यै नमः । ॐ भुवनेश्यै नमः ॥ ८१०॥ ॐ भयापहायै नमः । ॐ भैरव्यै नमः । ॐ भैरवीसेव्यायै नमः । ॐ भोक्त्र्यै नमः । ॐ भोगीन्द्रसेवितायै नमः । ॐ भोगेडितायै नमः । ॐ भोगकर्यै नमः । ॐ भेरुण्डायै नमः । ॐ भगमालिन्यै नमः । ॐ भगाराध्यायै नमः ॥ ८२०॥ ॐ भागवतप्रगीतायै नमः । ॐ अभेदवादिन्यै नमः । ॐ अन्यायै नमः । ॐ अनन्यायै नमः । ॐ निजानन्यायै नमः । ॐ स्वानन्यायै नमः । ॐ अनन्यकामिन्यै नमः । ॐ यज्ञेश्वर्यै नमः । ॐ यागशीलायै नमः । ॐ यज्ञोद्गीतगुहानुगायै नमः ॥ ८३०॥ ॐ सुब्रह्मण्यगानरतायै नमः । ॐ सुब्रह्मण्यसुखास्पदायै नमः । ॐ कुम्भजेड्यायै नमः । ॐ कुतुकितायै नमः । ॐ कौसुम्भाम्बरमण्डितायै नमः । ॐ संस्कृतायै नमः । ॐ संस्कृतारावायै नमः । ॐ सर्वावयवसुन्दर्यै नमः । ॐ भूतेश्यै नमः । ॐ भूतिदायै नमः ॥ ८४०॥ ॐ भूत्यै नमः । ॐ भूतावेशनिवारिण्यै नमः । ॐ भूषणायितभूताण्डायै नमः । ॐ भूचक्रायै नमः । ॐ भूधराश्रितायै नमः । ॐ भूलोकदेवतायै नमः । ॐ भूम्ने नमः । ॐ भूमिदायै नमः । ॐ भूमिकन्याकायै नमः । ॐ भूसुरेड्यायै नमः ॥ ८५०॥ ॐ भूसुरारिविमुखायै नमः । ॐ भानुबिम्बगायै नमः । ॐ पुरातनायै नमः । ॐ अभूतपूर्वायै नमः । ॐ अविजातीयायै नमः । ॐ अधुनातनायै नमः । ॐ अपरायै नमः । ॐ स्वगताभेदायै नमः । ॐ सजातीयविभेदिन्यै नमः । ॐ अनन्तरागै नमः ॥ ८६०॥ ॐ अरविन्दाभायै नमः । ॐ हृद्यायै नमः । ॐ हृदयसंस्थितायै नमः । ॐ ह्रीमत्यै नमः । ॐ हृदयासक्तायै नमः । ॐ हृष्टायै नमः । ॐ हृन्मोहभास्करायै नमः । ॐ हारिण्यै नमः । ॐ हरिण्यै नमः । ॐ हारायै नमः ॥ ८७०॥ ॐ हारायितविलासिन्यै नमः । ॐ हरारावप्रमुदितायै नमः । ॐ हीरदायै नमः । ॐ हीरभूषणायै नमः । ॐ हीरभृद्विनुतायै नमः । ॐ हेमायै नमः । ॐ हेमाचलनिवासिन्यै नमः । ॐ होमप्रियायै नमः । ॐ हौत्रपरायै नमः । ॐ हुङ्कारायै नमः ॥ ८८०॥ ॐ हुम्फडुज्ज्वलायै नमः । ॐ हुताशनेडितायै नमः । ॐ हेलामुदितायै नमः । ॐ हेमभूषणायै नमः । ॐ ज्ञानेश्वर्यै नमः । ॐ ज्ञाततत्त्वायै नमः । ॐ ज्ञेयायै नमः । ॐ ज्ञेयविवर्जितायै नमः । ॐ ज्ञानायै नमः । ॐ ज्ञानाकृत्यै नमः । ॐ ज्ञानिविनुतायै नमः । ॐ ज्ञातिवर्जितायै नमः । ॐ ज्ञाताखिलायै नमः । ॐ ज्ञानदात्र्यै नमः । ॐ ज्ञाताज्ञातविवर्जितायै नमः । ॐ ज्ञेयानन्यायै नमः । ॐ ज्ञेयगुहायै नमः । ॐ विज्ञेयायै नमः । ॐ अज्ञेयवर्जितायै नमः । ॐ आज्ञाकर्यै नमः ॥ ९००॥ ॐ पराज्ञातायै नमः । ॐ प्राज्ञायै नमः । ॐ प्रज्ञावशोषितायै नमः । ॐ स्वाज्ञाधीनामरायै नमः । ॐ अनुज्ञाकाङ्क्षोन्नृत्यत्सुराङ्गनायै नमः । ॐ सगजायै नमः । ॐ अगजानन्दायै नमः । ॐ सगुहायै नमः । ॐ अगुहान्तरायै नमः । ॐ साधारायै नमः ॥ ९१०॥ ॐ निराधारायै नमः । ॐ भूधरस्थायै नमः । ॐ अतिभूधरायै नमः । ॐ सगुणायै नमः । ॐ अगुणाकारायै नमः । ॐ निर्गुणायै नमः । ॐ गुणाधिकायै नमः । ॐ अशेषायै नमः । ॐ अविशेषेड्यायै नमः । ॐ शुभदायै नमः ॥ ९२०॥ ॐ अशुभपहायै नमः । ॐ अतर्क्यायै नमः । ॐ व्या (अव्या)कृतायै नमः । ॐ न्यायकोविदायै नमः । ॐ तत्त्वबोधिन्यै नमः । ॐ साङ्ख्योक्तायै नमः । ॐ कपिलानन्दायै नमः । ॐ वैशेषिकविनिश्चितायै नमः । ॐ पुराणप्रथितायै नमः । ॐ अपारकरुणायै नमः । ॐ वाक्प्रदायिन्यै नमः । ॐ सङ्ख्याविहीनायै नमः । ॐ असङ्ख्येयायै नमः । ॐ सुस्मृतायै नमः । ॐ विस्मृतापहायै नमः । ॐ वीरबाहुनुतायै नमः । ॐ वीरकेसरीडितवैभवायै नमः । ॐ वीरमाहेन्द्रविनुतायै नमः । ॐ वीरमाहेश्वरार्चितायै नमः । ॐ वीरराक्षससम्पूज्यायै नमः ॥ ९४०॥ ॐ वीरमार्तण्डवन्दितायै नमः । ॐ वीरान्तकस्तुतायै नमः । ॐ वीरपुरन्दरसमर्चितायै नमः । ॐ वीरधीरार्चितपदायै नमः । ॐ नववीरसमाश्रितायै नमः । ॐ भैरवाष्टकसंसेव्यायै नमः । ॐ ब्रह्माद्यष्टकसेवितायै नमः । ॐ इन्द्राद्यष्टकसम्पूज्यायै नमः । ॐ वज्राद्यायुधशोभितायै नमः । ॐ अङ्गावरणसंयुक्तायै नमः ॥ ९५०॥ ॐ अनङ्गामृतवर्षिण्यै नमः । ॐ तमोहन्त्र्यै नमः । ॐ तपोलभ्यायै नमः । ॐ तमालरुचिरायै नमः । ॐ अबलायै नमः । ॐ सानन्दायै नमः । ॐ सहजानन्दायै नमः । ॐ गुहानन्दविवर्धिन्यै नमः । ॐ परानन्दायै नमः । ॐ शिवानन्दायै नमः ॥ ९६०॥ ॐ सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः । ॐ पुत्रदायै नमः । ॐ वसुदायै नमः । ॐ सौख्यदात्र्यै नमः । ॐ सर्वार्थदायिन्यै नमः । ॐ योगारूढायै नमः । ॐ योगिवन्द्यायै नमः । ॐ योगदायै नमः । ॐ गुहयोगिन्यै नमः । ॐ प्रमदायै नमः । ॐ प्रमदाकारायै नमः । ॐ प्रमादात्र्यै नमः । ॐ प्रमामय्यै नमः । ॐ भ्रमापाहायै नमः । ॐ भ्रामयित्र्यै नमः । ॐ प्रधानायै नमः । ॐ प्रबलायै नमः । ॐ प्रमायै नमः । ॐ प्रशान्तायै नमः । ॐ प्रमितानन्दायै नमः ॥ ९८०॥ ॐ परमानन्दनिर्भरायै नमः । ॐ पारावारायै नमः । ॐ परोत्कर्षायै नमः । ॐ पार्वतीतनयप्रियायै नमः । ॐ प्रसाधितायै नमः । ॐ प्रसन्नास्यायै नमः । ॐ प्राणायामपरार्चितायै नमः । ॐ पूजितायै नमः । ॐ साधुविनुतायै नमः । ॐ सुरसास्वादितायै नमः ॥ ९९०॥ ॐ सुधायै नमः । ॐ स्वामिन्यै नमः । ॐ स्वामिवनितायै नमः । ॐ समनीस्थायै नमः । ॐ समानितायै नमः । ॐ सर्वसम्मोहिन्यै नमः । ॐ विश्वजनन्यै नमः । ॐ शक्तिरूपिण्यै नमः । ॐ कुमारदक्षिणोत्सङ्गवासिन्यै नमः । ॐ भोगमोक्षदायै नमः ॥ १०००॥ From Bhagavati Stutimanjari (Mahaperiyaval Trust) Encoded and proofread by Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
% Text title      : vallIsahasranAmAvalI
% File name       : vallIsahasranAmAvalI.itx
% itxtitle       : vallIsahasranAmAvalI
% engtitle       : Shri Valli Sahasranamavali
% Category       : sahasranAmAvalI, subrahmanya, nAmAvalI, vyAsa
% Location       : doc_devii
% Sublocation      : subrahmanya
% Texttype       : nAmAvalI
% Author        : Vyasa (Skanda Purana, Shankara Samhita)
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
% Proofread by     : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
% Description-comments : Shri Bhagavati Stutimanjari, S.V.Radhakrishna Sastri, publ. Mahaperiyaval Trust 2007
% Latest update     : October 19, 2014
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP