॥ श्रीरामाष्टोत्तरनामावली ॥

ॐ श्रीरामाय नमः । ॐ रामभद्राय नमः । ॐ रामचन्द्राय नमः । ॐ शाश्वताय नमः । ॐ राजीवलोचनाय नमः । ॐ श्रीमते नमः । ॐ राजेन्द्राय नमः । ॐ रघुपुंगवाय नमः । ॐ जानकीवल्लभाय नमः । १० ॐ जैत्राय नमः । ॐ जितामित्राय नमः । ॐ जनार्दनाय नमः । ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः । ॐ दान्ताय नमः । ॐ शरणत्राण तत्पराय नमः । ॐ वालिप्रमथनाय नमः । ॐ वाग्मिने नमः । ॐ सत्यवाचे नमः । ॐ सत्यविक्रमाय नमः । ॐ सत्यव्रताय नमः । ॐ व्रतधराय नमः । १० ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः । ॐ कौसलेयाय नमः । ॐ खरध्वंसिने नमः । ॐ विराधवधपण्डिताय नमः । ॐ विभीषण परित्रात्रे नमः । ॐ हरकोदण्ड खँडनाय नमः । ॐ सप्तताल प्रभेत्त्रे नमः । ॐ दशग्रीव शिरोहराय नमः । ॐ जामद्ग्न्य महादर्पदलनाय नमः । ॐ ताटकान्तकाय नमः । ॐ वेदान्तसाराय नमः । १० ॐ वेदात्मने नमः । ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः । ॐ दूषण त्रिशिरो हन्त्रे नमः । ॐ त्रिमूर्तये नमः । ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः । ॐ त्रिविक्रमाय नमः । ॐ त्रिलोकात्मने नमः । ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः । ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः । ॐ धन्विने नमः । ॐ दण्डकारण्य पुण्यकृते नमः । १० ॐ अहल्या शाप शमनाय नमः । ॐ पितृ भक्ताय नमः । ॐ वरप्रदाय नमः । ॐ जितेन्द्रियाय नमः । ॐ जितक्रोधाय नमः । ॐ जितामित्राय नमः । ॐ जगद्गुरवे नमः । ॐ ऋक्ष वानर संघातिने नमः । ॐ चित्रकूट समाश्रयाय नमः । ॐ जयन्त त्राण वरदाय नमः । ॐ सुमित्रापुत्र सेविताय नमः । ॐ सर्वदेवादि देवाय नमः । १० ॐ मृतवानर् जीविताय नमः । ॐ मायामारीचहन्त्रे नमः । ॐ महादेवाय नमः । ॐ महाभुजाय नमः । ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः । ॐ सौम्याय नमः । ॐ ब्रह्मण्याय नमः । ॐ मुनिसंस्तुताय नमः । ॐ महा योगिने नमः । ॐ महोदराय नमः । ॐ सुग्रीवेप्सित राज्यदाय नमः । ॐ सर्वपुण्याधिक फलाय नमः । १० ॐ स्मृत सर्वाघ नाशनाय नमः । ॐ आदिपुरुषाय नमः । ॐ परमपुरुषाय नमः । ॐ महापुरुषाय नमः । ॐ पुण्योदयाय नमः । ॐ दयासाराय नमः । ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः । ॐ स्मितवक्त्राय नमः । ॐ मितभाषिणे नमः । ॐ पूर्वभाषिणे नमः । ॐ राघवाय नमः । ॐ अनन्तगुण गम्भीराय नमः । ॐ धीरोद्दात्तगुणोत्तमाय नमः । १० ॐ मायामानुष चरित्राय नमः । ॐ महादेवादिपूजिताय नमः । ॐ सेतुकृते नमः । ॐ जितवाराशये नमः । ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः । ॐ हरये नमः । ॐ श्यामांगाय नमः । ॐ सुन्दराय नमः । ॐ शूराय नमः । १० ॐ पीतवाससे नमः । ॐ धनुर्धराय नमः । ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः । ॐ यज्वने नमः । ॐ जरामरणवर्जिताय नमः । ॐ विभीषण प्रतिष्ठात्रे नमः । ॐ सर्वावगुणवर्जिताय नमः । ॐ परमात्मने नमः । ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः । १० ॐ सच्चिदानन्द विग्रिहाय नमः । ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः । ॐ परस्मै धाम्ने नमः । ॐ पराकाशाय नमः । ॐ परात्पराय नमः । ॐ परेशाय नमः । ॐ पारगाय नमः । ॐ पाराय नमः । ॐ सर्वदेवात्मकाय परस्मै नमः । १०८ ॥ इति रामाष्टोत्तरशत नामावलिः ॥ Encoded and proofread by Sowmya Ramkumar
% Text title      : rAmAShTottaranAmAvaliH
% File name       : raama108-5.itx
% itxtitle       : rAmAShTottaranAmAvalI
% engtitle       : Shri Ramashtottaranamavali 108 names
% Category       : aShTottarashatanAmAvalI, raama, nAmAvalI
% Location       : doc_raama
% Sublocation      : raama
% Texttype       : nAmAvalI
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism
% Transliterated by   : Sowmya Ramkumar
% Proofread by     : Sowmya Ramkumar
% Latest update     : October 6, 1997
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP