॥ स्कन्द षष्ठि कवचम् ॥

shrii tevarAya svAmigal's kanda sasti kavasam transliterated from Tamil to ITRANS for use by non-Tamizh speakers. स्कन्द षष्ठि कवचं काप्पु तुदिपोर्क्कु वल्विणैपोम् तुन्बम् पोम् नॆन्जिल् पदिपोर्कु सॆल्वम् पलितु कथित्तु ओन्गुम् निष्टैयुङ् कैकूडुम् निमलर् अरुल् कन्दर् शष्ठि कवचन् तनै अमरर् इडर् तीर अमरम् पुरिन्द कुमरनडि नॆन्जे कुऱि नूल् षष्टियै नोक्क शरवन भवनार् सिश्टरुक् कुडवुम् सॆन्कदिर् वेलोन् पादम् इरण्डिल् पन्मणि चदन्गै गीतम् पाड किङ्किणि याड मैय नडन्चॆयुम् मयिल् वाहननार् कैयिल् वेलाल् ऎनै काक्क वॆण्ड्रु वन्दु वर वर वेला युदनार् वरुग वरुग वरुग मयिलोन् वरुग इन्दिरन् मुदला यॆण्डिसै पोट्र मन्तिर वडिवेल् वरुग वरुग (१०) वासवन् मरुगा वरुग वरुग नेसक् कुऱमगळ् निनैवोन् वरुग आरुमुखम् पडैत्त अय्या वरुग नीऱिडुम् वेलवन् नित्तम् वरुग सिरगिरि वेलवन् सीक्किरम् वरुग (१५) शरहन भवनार् शडुदियिल् वरुग रहण भवच र र र र र र र रिहण भवच रि रि रि रि रि रि रि विणभव शरहण वीरा नमो नमो निभव शरहण निऱ निऱ निऱन (२०) वचर हणब वरुग वरुग असुरर् कुडि कॆडुत्त अय्या वरुग ऎन्नै आळुम् इळैयोन् कैयिल् पन्निरण्डायुम् पासान्गुशमुम् परन्ध विऴिगळ् पन्निरण्डिलन्ग (२५) विरैन्दु ऎनैक् काक्क वेलोन् वरुग अय्युम् किलियुम् अडैवुडन् शौवुम् उय्यॊळि शौवुम्, उयिरैयुङ् किलियुम् किलियुम् शौवुम् किळरॊळिऐयुम् निलै पॆट्ऱॆन्मुन् नित्तमुम् ऒळिरुम् (३०) शन्मुखन् नीयुम् तनिऒळि यॊव्वुम् कुण्डलि याम् शिव गुहन् दिनम् वरुग आरुमुखमुम् अणिमुडि आरुम् नीरिडु नॆट्रियुम् नीण्ड पुरुवमुम् पन्निरु कण्णुम् पवलच् चॆव्वायुम् (३५) नन् नॆरि नॆट्रियिल् नवमणिच् चुट्टियुम् ई अरारु सॆवियिल् इलगु कुण्डलमुम् आरिरु तिण्भुयत् तऴगिय मार्बिल् पल् बूशनमुम् पदक्कमुम् दरित्तु नन्मनि पूण्ड नवरत्न मालैयुम् (४०) मुप्पुरि नूलुम् मुत्तणि मार्बुम् सॆप्पऴ गुडैय तिरुवयिरु उन्दियुम् तुवण्ड मरुन्गिल् सुडरॊलि पट्टुम् नवरत्नम् पदित्त नर्चीऱावुम् इरु तॊडै अऴगुम् इणैमुऴन् दालुम् (४५) तिरुवडि यदनिल् शिलम्बॊलि मुऴन्ग शॆगगण शॆगगण शॆगगण शॆगण मॊगमॊग मॊगमॊग मॊगमॊग मॊगन नगनग नगनग नगनग नगॆन डिगुगुण डिगुडिगु डिगुगुण डिगुण (५०) र र र र र र र र र र र रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि डु डु डु डु डु डु डु डु डु डु डु डु डु डु डु डगु डगु डिगु डिगु डङ्गु डिङ्गुगु विन्दु विन्दु मयिलोन् विन्दु (५५) मुन्दु मुन्दु मुरुगवॆळ् मुन्दु ऎण्ड्रनै याळुम् येरगच् सॆल्व! मैन्दन् वेण्डुम् वरमगिऴ्न्द् उदवुम् लाला लाला लाला वेसमुम् लीला लीला लीला विनोदनॆण्ड्रु (६०) उन् तिरु वडियै उरुदियॆण्ड्रॆण्णुम् ऎण्ड्रनै वैत्तुन् इणैयडि काक्क ऎन्नुयिर्क् कुरियाम् इरैवन् काक्क पन्निरु विऴियाल् बालनैक् काक्क अडियेन् वदनम् अऴगुवेल् काक्क (६५) पॊडिपुनै नॆट्रियै पुनिदवेल् काक्क कदिर्वेल् इरण्डुम् कण्णिनैक् काक्क विऴि सॆवि यिरण्डुम् वेलवर् काक्क नासिगळ् इरण्डुम् नल्वेल् काक्का पेसिय वैथनै पॆरुवेल् काक्क (७०) मुप्पत् तिरुपल् मुनैवेल् काक्क सॆप्पिय नावैच् चॆव्वेल् काक्क कन्नम् इरण्डुम् कार्थिवेल् काक्क ऎन्निलन्ग् कऴुत्तै इनियवेल् काक्क मार्बै रत्न वडिवेल् काक्क (७५) सॆरिळ मुलैमार् तिरुवेल् काक्क वडिवेल् इरुतोळ् वळम्पॆर काक्क पिडरिगळ् इरण्डुम् पॆरुवेल् काक्क अऴगुडन् मुदुगै अरुळ्वेल् काक्क पऴु पतिनारुम् परुवेल् काक्क (८०) वॆट्रिवेल् वयिट्रै विळन्गवे काक्क सिट्रिडै अऴगुर शॆव्वेल् काक्क नानाङ् कयिट्रै नल्वेल् काक्क आण्पॆन् कुरि यिरण्डुम् अयिल्वेल् काक्क पिट्टम् इरण्डुम् पॆरुवेल् काक्क (८५) वट्टक् कुडत्तै वल्वेल् काक्क पणै तॊडै इरण्डुम् परुवेल् काक्क कणैक्काल् मुऴन्ताल् कदिर्वेल् काक्क अय्विरल् अडियिनै अरुळ्वेल् काक्क कैकळिरण्डुम् करुनैवेल् काक्क (९०) मुन्कै इरण्डुम् मुरण्वेल् काक्क पिन्कै इरण्डुम् पिन्नवळ् इरुक्क नाविल् सरस्वति नट्रुनै याग नाबिक् कमलम् नल्वेल् काक्क मुप्पाल् नाडियै मुनैवेल् काक्क (९५) ऎप्पॊऴुदुम् ऎनै ऎदिर्वेल् काक्क अडियेन् वचनम् अशैवुळ नेरम् कडुगवे वन्दु कनकवेल् काक्क वरुम्पगळ् तन्निल् वज्रवेल् काक्क अरैयिरुळ् तन्निल् अनैयवेल् काक्क (१००) येमतिल् जामत्तिल् ऎदिर्वेल् काक्क तामदम् नीक्कि चतुर्वेल् काक्क काक्क काक्क कनकवेल् काक्क नोक्क नोक्क नॊडियिनिल् नोक्क ताक्क ताक्क तडैयरत् ताक्क (१०५) पार्क्क पार्क्क पावम् पॊडिपड बिल्ली शूनियम् पॆरुम्पगै अगल वल्ल भूथम् वलाटिगप् पेय्गळ् अल्लल् पडुत्तुम् अडन्ग मुनियुम् पिळ्ळैगळ् टिन्नुम् पुऴक्कडै मुनियुम् (११०) कॊऌवै पॆय्गळुम् कुरळैप् पेय्गळुम् पॆण्कलै तॊडरुम् ब्रह्म्म राक्शसरुम् अडियनै कण्डाल् अलरिक् कलन्गिड इरिसि काट्टॆरि इत्तुन्ब सेनैयुम् ऎल्लिलुम् इरुट्टिलुम् ऎदिर्पडुम् अण्णरुम् (११५) कनपूजै कॊळ्ळुम् कालियॊ डनैवरुम् विट्टान्ग् काररुम् मिगुपल पेय्गळुम् तण्डियक् काररुम् चण्डाळर्गळुम् ऎन् पॆयर् शॊल्लवुम् इडि विऴुन् दॊडिड आनै यडियिनिल् अरुम्पा वैगलुम् (१२०) पूनै मयिरुम् पिळ्ळैगल् ऎन्बुम् नगमुम् मयिरुम् नीळ्मुडि मण्डैयुम् पावैगळुडने पल कलशत्तुडन् मनैयिर् पुदैत्त वन्जनै तनैयुम् ऒट्टिय पावैयुम् ऒट्टिय सॆरुक्कुम् (१२५) कासुम् पनमुम् कावुडन् सोरुम् ओदुमन्जनमुम् ऒरुवऴिप् पोक्कुम् अडियनै कण्डाल् अलैन्दु कुलैन्दिड माट्रार् वन्चगर् वन्दु वणङ्गिड काल धूताल् ऎनैक् कण्डार् कलन्गिड (१३०) अन्जि नडुङ्गिड अरण्डु पुरण्डिड वाइ विट्टलरि मधि कॆट्टॊड पडियिनिल् मुत्ताप् पासक् कयिट्राल् कट्टुडन् अन्गम् कदरिडक् कट्टु कट्टि उरुट्टु कैकाल् मुरिय (१३५) कट्टु कट्टु कदरिडक् कट्टु मुट्टु मुट्टु विऴिगळ् पिदुन्गिड चॆक्कु चॆक्कु चॆदिल् चॆदिलाग चॊक्कु चॊक्कु सूर्पगै चॊक्कु कुत्तु कुत्तु कूर्वडि वेलाल् (१४०) पट्रु पट्रु पगलवन् तणलॆरि तणलॆरि तणलॆरि तणलदुवाग विडुविडु वेलै वॆरुण्डदु ओड पुलियुम् नरियुम् पुन्नरि नायुम् ऎलियुम् करडियुम् इनित् तॊडर्न्द् ओड (१४५) तेळुम् पाम्बुम् सॆय्यान् पूरान् कडिविड विषन्गळ् कडितुयर् अन्गम् एरिय विषन्गल् ऎलिदिनिल् इरन्ग पॊळुप्पुन्ज् चुळुक्कुम् ऒरुतलै नॊयुम् वादम् चयितियम् वलिप्पुप् पित्तम् (१५०) सूळै चयङ् कुन्मम् सॊक्कु चिरन्गु कुडैचल् सिलन्दि कुडल्विप् पिरिदि पक्क पिळवै पडर् तॊडै वाऴै कडुवन् पडुवन् कैत्ताळ् सिलन्दि पर्कुत्तु अरणै परु वरै याप्पुम् (१५५) यॆल्लाप् पिणियुम् ऎण्ड्रनैक् कण्डाल् निल्ला दोड नीयॆनक् करुळ्वाइ ईर् ऎऴु उलगमुम् ऎनक्कुरवाग आणुम् पॆण्णुम् अनैवरुम् यॆनक्क मण्णाळ् अरसरुम् मगिऴ्न्दुरवागवुम् (१६०) उन्नैत् तुदिक्क उन् तिरुनामम् शरवन भवने सैलॊळि भवने तिरिपुर भवने तिगऴॊळि भवने परिपुर भवने पवमॊळि भवने अरिथिरु मरुग अमरा पतियै (१६५) कात्तुत् देवर्गळ् कडुन्ज् चिरै विडुत्ताइ कन्दा गुहने कदिर् वेलवने कार्तिकै मैन्दा कडम्बा कडम्बनै इडुम्बनै अऴित्त इनियवेल् मुरुगा तणिकाचलने शन्करन् पुदल्वा (१७०) कदिर्का मत्तुरै कदिर्वेल् मुरुगा पऴनि पदिवाऴ् बालकुमारा आविनन् कुडिवाऴ् अऴगिय वेला सॆन्दिन्मा मलैयुरुम् चॆन्गल्वराया शमरा पुरिवाऴ् शन्मुखत् अरसे (१७५) कारार् कुऴलल् कलैमगळ् नण्ड्राइ यॆन्ना इरुक्क यानुनैप् पाड यॆनै तॊडर्दिरुक्कुम् ऎन्थै मुरुगनै पाडिनेन् आडिनेन् परवसमाग आडिनेन् आडिनेन् आविनन् बूथियै (१८०) नेसमुडन् यान् नॆट्रियिल् अनिय पास विनैगल् पट्रदु नीङ्गि उन्पदम् पॆरवे उन्नरुलाग अन्बुडन् रक्शि अन्नमुन्ज् चॊन्नमुम् मॆत्त मॆत्ताग वेलायु दनार् (१८५) सिद्धि पॆट्ट्रडियॆन् सिरप्पुडन् वाऴ्ग वाऴ्ग वाऴ्ग मयिलोन् वाऴ्ग वाऴ्ग वाऴ्ग वडिवेल् वाऴ्ग वाऴ्ग वाऴ्ग मलै गुरु वाऴ्ग वाऴ्ग वाऴ्ग मलै कुर मगळुडन् (१९०) वाऴ्ग वाऴ्ग वारण दुवसम् वाऴ्ग वाऴ्ग वॆन् वरुमैगळ् नीङ्ग यॆत्तनै कुरैगळ् ऎत्तनै पिऴैगळ् यॆत्तनै यडियॆन् ऎत्तनै सॆय्यिनुम् पॆट्रवन् नीगुरु पॊरुप्पदु उन्कडन् (१९५) पॆट्रवळ् कुरमगळ् पॆट्रवळामे पिळ्ळै यॆण्ड्रन्बाइ प्रिय मळित्तु मैन्दन् ऎन् मीदु उन् मन मगिऴ्न्दु अरुळि तन्जम् ऎण्ड्रु अडियार् तऴैत्तिड अरुळ्सॆय् कन्दर् षष्ठी कवचम् विरुम्बिय (२००) बालन् देव रायन् पगर्न् ददै कालैयिल् मालैयिल् करुत्तुडन् नाळुम् आचा रत्तुडन् अन्गङ् तुलक्कि नेसमुडन् ऒरु निनैवदुवागि कन्दर् षष्ठी कवचम् इदनै (२०५) चिन्तै कलन्गादु द्यनिप्पवर्गळ् ऒरुनाळ् मुप्पत् तारुरु कॊण्डु ओदियॆ जपित्तु उगन्दु नीरणिय अष्ट दिक्कुळ्ळोर् अडन्गलुम् वसमै दिसै मन्नर् ऎण्मर् सॆयलदु अरुळुवर् (२१०) माट्रलरॆल्लाम् वन्दु वणङ्गुवर् नवकोळ् मग्ऴिन्दु नन्मै यळिथिदुम् नवमद नॆनवुम् नल्लॆऴिल् पॆरुवर् ऎन्दनाळुम् ईरॆट्टाइ वाऴ्वर् कन्दर् कै वेलम् कवच तडियै (२१५) वऴियै काण मॆय्यै विळन्गुम् विऴियार्काण वॆरुण्डिडुम् पेय्गळ् पॊल्ला दवरै पॊडि पॊडि याक्कुम् नल्लॊर् निनैविल् नटनम् पुरियुम् सर्व शत्तुरु सन्गा रत्तडि (२२०) अरिन्दॆनदु उल्लम् अष्ट लक्ष्मिगळि वीर लक्ष्मिक्कु विरुन् दुणवाग सूर पद्मावै तुणित्तगै यदनाल् इरुब तॆऴ्वरुक्कु उवन् दमुदलित्त गुरुपरन् पऴनि कुण्ड्रिल् इरुक्कुम् (२२५) चिन्न कुऴन्दै सेवडि पोट्रि यॆनै तडु ताट्कॊळ यॆण्ड्रन दुळ्ळम् मेविय वडिवुरुम् वेलवा पोट्रि देवर्गळ् सेना पतिये पोट्रि कुरमगळ् मन मगिऴ् कोवे पोट्रि (२३०) तिरमिगु दिव्य देहा पोट्रि इडुम्बा युदने इडुम्बा पोट्रि कडम्बा पोट्रि कन्दा पोट्रि वॆट्चि पुनैयुम् वेळे पोट्रि उयर्गिरि कनक सबैक्कोर् अरसे (२३५) मयिल् नट मिडुवॊइ मलरडि शरणम् शरणम् शरणम् शरवण भव ओं शरणम् शरणम् षण्मुख शरणम् शरणम् शरणम् षण्मुख शरणम् Transliterated by Sivakumar Thyagarajan
% Text title      : skanda ShaShThi kavacha
% File name       : skanda-6-kavacha.itx
% itxtitle       : skanda ShaShThi kavacha
% engtitle       : skanda ShaShThi kavacha
% Category       : kavacha, subrahmanya
% Location       : doc_subrahmanya
% Sublocation      : subrahmanya
% Language       : Sanskrit
% Subject        : Hinduism/religion/traditional
% Transliterated by   : Sivakumar Thyagarajan
% Proofread by     : Sivakumar Thyagarajan
% Description-comments : Transliterated from Tamil for correct pronunciation for non-Tamil readers
% Latest update     : October 17, 2016
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP