॥ रकारादि श्रीरामाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

श्री हयग्रीवाय नमः । हरिः ॐ ॐ रामाय नमः । ॐ राजीवपत्राक्षाय नमः । ॐ राकाचन्द्रनिभाननाय नमः । ॐ रात्रिञ्चरार्दितक्षोणि परितापविनाशनाय नमः । ॐ राजीवनाभाय नमः । ॐ राजेन्द्राय नमः । ॐ राजीवासनसंस्तुताय नमः । ॐ राजराजादिदिक्पालमौलि माणिक्यदीपिताय नमः । ॐ राघवान्वयपाथोधिचन्द्राय नमः । ॐ राकेन्दुसद्यशसे नमः । १० ॐ रामचन्द्राय नमः । ॐ राघवेन्द्राय नमः । ॐ राजीवरुचिराननाय नमः । ॐ राजानुजामन्दिरोरसे नमः । ॐ राजीवविलसत्पदाय नमः । ॐ राजीवहस्ताय नमः । ॐ राजीवप्रियवंशकृतोदयाय नमः । ॐ रात्रिनव्याम्बुभृन्मूर्तये नमः । ॐ राजांशुरुचिरस्मिताय नमः । ॐ राजीवकराय नमः । २० ॐ राजीवधारिणे नमः । ॐ राजीवजाप्रियाय नमः । ॐ राघवोत्सङ्गविद्योताय नमः । ॐ राकेन्द्वयुतभास्वराय नमः । ॐ राजिलेखानभाङ्कुराय नमः । ॐ राजीवप्रियभूषणाय नमः । ॐ राजराजन्मणीभूषणाय नमः । ॐ राराजद्भ्रमरालकाय नमः । ॐ राजलेखाभसीमन्ताय नमः । ॐ राजन्मृगमदाङ्कनाय नमः । ३० ॐ राजहीरलसच्छ्रोत्राय नमः । ॐ राजीवकरगामृताय नमः । ॐ रत्नकाञ्चीधराय नमः । ॐ रम्याय नमः । ॐ रत्नकाञ्चनकङ्कणाय नमः । ॐ रणत्काञ्चनमञ्जीराय नमः । ॐ रञ्जिताखिलभूतलाय नमः । ॐ राराजत्कुन्दरदनाय नमः । ॐ रम्यकण्ठाय नमः । ॐ रतव्रजाय नमः । ४० ॐ रञ्जिताद्भुतगाधेयाय नमः । ॐ रात्रिञ्चरसतीहराय नमः । ॐ रात्रिञ्चरभयत्त्रातगाधेय सवनोत्तमाय नमः । ॐ राराजच्चरणाम्भोजरजःपूरमुनिप्रियाय नमः । ॐ राजराजसुहृच्चापभेदनाय नमः । ॐ राजपूजिताय नमः । ॐ रमारामाकराम्भोज मालोन्मीलितकण्ठमाय नमः । ॐ रमाकराब्जमारन्दबिन्दुमुक्ताफलावृताय नमः । ॐ रत्नकङ्कणनिध्वानमिषल्लक्ष्मीस्तुतिश्रुतये नमः । ॐ रमावामदृगन्तालि व्याप्तदुर्लक्ष्यविग्रहाय नमः । ५० ॐ रामतेजस्समाहर्त्रे नमः । ॐ रामसोपानभञ्जनाय नमः । ॐ राघवाज्ञाकृतारण्यवासाय नमः । ॐ रामानुजार्चिताय नमः । ॐ रक्तकञ्जातचरणाय नमः । ॐ रम्यवल्कलवेष्टिताय नमः । ॐ रात्र्यम्बुदजटाभाराय नमः । ॐ रम्याङ्गश्रीविभूषणाय नमः । ॐ रणच्चापगुणाय नमः । ॐ रक्तमुनित्राणपरायणाय नमः । ६० ॐ रात्रिञ्चरगणप्राणहर्त्रे नमः । ॐ रम्यफलादनाय नमः । ॐ रात्रिञ्चरेन्द्रभगिनीकर्णनासोष्ट्रभेदनाय नमः । ॐ रातमायामृगप्राणाय नमः । ॐ रावणाहृतसत्प्रियाय नमः । ॐ राजीवबन्धुपुत्राप्ताय नमः । ॐ राजदेवसुतार्धनाय नमः । ॐ रक्तश्रीहनुमद्वाहाय नमः । ॐ रत्नाकरनिबन्धनाय नमः । ॐ रुद्धरात्रिञ्चरावासाय नमः । ७० ॐ रावणादिविमर्दनाय नमः । ॐ रामासमालिङ्गिताङ्काय नमः । ॐ रावणानुजपूजिताय नमः । ॐ रत्नसिंहासनासीनाय नमः । ॐ राज्यपट्टाभिषेचनाय नमः । ॐ राजनक्षत्रवलयवृतराकेन्दुसुन्दराय नमः । ॐ राकेन्दुकुण्डलच्चत्राय नमः । ॐ राजांशूत्करचामराय नमः । ॐ राजर्षिगणसंवीताय नमः । ॐ रञ्जितप्लवगाधिपाय नमः । ८० ॐ रमादृङ्मालिकालीला नीराजित पदाम्बुजाय नमः । ॐ रामतत्त्वप्रवचनाय नमः । ॐ राजराजसखोदयाय नमः । ॐ राजबिम्बाननागाननर्तनामोदितान्तराय नमः । ॐ राज्यलक्ष्मीपरीरम्भसम्भृताद्भुतकण्टकाय नमः । ॐ रामायणकथामालानायकाय नमः । ॐ राष्ट्रशोभनाय नमः । ॐ राजमालामौलिमालामकरन्दप्लुताङ्घ्रिकाय नमः । ॐ राजताद्रिमहाधीराय नमः । ॐ राद्धदेवगुरुद्विजाय नमः । ९० ॐ राद्धभक्ताशयारामाय नमः । ॐ रमिताखिलदैवताय नमः । ॐ रागिणे नमः । ॐ रागविहीनात्मभक्तप्राप्याय नमः । ॐ रसात्मकाय नमः । ॐ रसप्रदाय नमः । ॐ रसास्वादाय नमः । ॐ रसाधीशाय नमः । ॐ रसातिगाय नमः । ॐ रसनापावनाभिख्याय नमः । १०० ॐ रामनामामृतोदधये नमः । ॐ राजराजीवमित्राक्षाय नमः । ॐ राजीवभवकारणाय नमः । ॐ रामभद्राय नमः । ॐ राजमानाय नमः । ॐ राजीवप्रियबिम्बगाय नमः । ॐ रमारामाभुजलता कण्ठालिङ्गनमङ्गलाय नमः । ॐ रामसूरिहृदम्भोधिवृत्तिवीचीविहारवते नमः । १०८ ॥ इति विश्वावसु चैत्रशुद्ध चतुर्दश्यां रामेण लिखितं रकारादि श्री रामनामाष्टोत्तरशतं सम्पूर्णम् श्री हयग्रीवार्पणम् ॥ Encoded and proofread by Malleswara Rao Yellapragada malleswararaoy at yahoo.com Source Book: shrI dashAvatArAShTottarashatanAmAvaliH savyAkhyA language: Telugu Composed by : paNDita shrI bellaMkoNDa rAmarAya kavIndra
% Text title      : rakArAdi rAmAShTottarashatanAmAvaliH
% File name       : rakArAdirAma108nAmAvaliH.itx
% itxtitle       : dashAvatAra rakArAdi rAmAShTottarashatanAmAvaliH
% engtitle       : rakArAdi rAmAShTottarashatanAmAvaliH
% Category       : aShTottarashatanAmAvalI, vishhnu, dashAvatAra, paNDita-bellaMkoNDa-rAmarAya-kavIndra
% Location       : doc_vishhnu
% Sublocation      : vishhnu
% SubDeity       : dashAvatAra
% Author        : paNDita shrI bellaMkoNDa rAmarAya kavIndra
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Malleswara Rao Yellapragada malleswararaoy at yahoo.com
% Proofread by     : Malleswara Rao Yellapragada malleswararaoy at yahoo.com
% Source        : shrI dashAvatArAShTottara shatanAmAvaliH savyAkhyA
% Latest update     : January 24, 2016
% Send corrections to  : sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP