॥ श्रीगोरक्षसहस्रनाम हवनमन्त्राः ॥

॥ नमो आदेश ॥ ॐ गोसेव्याय नमो स्वाहा । ॐ इन्द्रियसेवाधारिणे नमो स्वाहा । ॐ गौरक्षाय नमो स्वाहा । ॐ ब्रह्माऽऽर्विभूताय नमो स्वाहा । ॐ योगीन्द्राय नमो स्वाहा । ॐ सर्वसिद्धिदायकाय नमो स्वाहा । ॐ संसाररक्षकाय नमो स्वाहा । ॐ योगीनाथाय नमो स्वाहा । ॐ युगेश्वराय नमो स्वाहा । ॐ यतये नमो स्वाहा । १० ॐ धार्मिकाय नमो स्वाहा । ॐ धैर्यशालिने नमो स्वाहा । ॐ लङ्कानाथाय नमो स्वाहा । ॐ दिगम्बरयोगिने नमो स्वाहा । ॐ सर्वदायोगविचरणाय नमो स्वाहा । ॐ योगशास्त्रज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ यतिप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ योगवृन्दाय नमो स्वाहा । ॐ योगिराजाय नमो स्वाहा । ॐ योगज्ञातव्याय नमो स्वाहा । २० ॐ योगिवृन्दसम्राजे नमो स्वाहा । ॐ योगवित्तमाय नमो स्वाहा । ॐ योगमार्गयुक्ताय नमो स्वाहा । ॐ योगमार्गचारिणे नमो स्वाहा । ॐ ब्रह्मचारिणे नमो स्वाहा । ॐ उग्रतपस्विने नमो स्वाहा । ॐ शङ्करस्वरुपस्थिताय नमो स्वाहा । ॐ शङ्करध्यानतत्पराय नमो स्वाहा । ॐ योगानन्दस्थिताय नमो स्वाहा । ॐ योगधारीणे नमो स्वाहा । ३० ॐ योगमायासेवकाय नमो स्वाहा । ॐ योगसंयुक्ताय नमो स्वाहा । ॐ मनोवृत्तिनिरोधकाय नमो स्वाहा । ॐ योगशास्त्रज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ गुप्तविषयज्ञानिने नमो स्वाहा। ॐ योगविद्यारचयित्रे नमो स्वाहा । ॐ युक्ताहाराय नमो स्वाहा । ॐ सर्पपराभवकारिणे नमो स्वाहा । ॐ सर्परुपधारिणे नमो स्वाहा । ॐ सर्पमालाधारिणे नमो स्वाहा । ४० ॐ कैलाशगिरीशाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वदानागधारिणे नमो स्वाहा । ॐ नागस्वरुपिणे नमो स्वाहा । ॐ नानावर्णविभूषिताय नमो स्वाहा । ॐ नानावेषधारिणे नमो स्वाहा । ॐ मनुष्याकारधारिणे नमो स्वाहा । ॐ नानारुपधरनिर्गुणाय नमो स्वाहा । ॐ आदिनाथाय नमो स्वाहा । ॐ सोमनाथाय नमो स्वाहा । ॐ सिद्धिनाथाय नमो स्वाहा । ५० ॐ महेश्वराय नमो स्वाहा । ॐ नाथनाथाय नमो स्वाहा । ॐ महानाथाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वनाथाय नमो स्वाहा । ॐ मानवेश्वराय नमो स्वाहा । ॐ क्षेत्रस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ अजपामन्त्रस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ बालकरक्षाकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ वाणीपतये नमो स्वाहा । ॐ गङ्गाधराय नमो स्वाहा । ६० ॐ कमण्डलूधारिणे नमो स्वाहा । ॐ भस्मभूषिताङ्गाय नमो स्वाहा । ॐ मृगचर्मधारिणे नमो स्वाहा । ॐ योगीवृन्दध्येयाय नमो स्वाहा । ॐ मृगनयनाय नमो स्वाहा । ॐ मृगवेषधृततापसाय नमो स्वाहा । ॐ मेघनादाय नमो स्वाहा । ॐ मेघवर्णाय नमो स्वाहा । ॐ महाबलाय नमो स्वाहा । ॐ मनस्विने नमो स्वाहा । ७० ॐ दिशां पतये नमो स्वाहा । ॐ दयालवे स्वाहा । ॐ दिव्यऽऽभूषणधारिणे नमो स्वाहा । ॐ दिगम्बराय नमो स्वाहा । ॐ सूक्ष्माऽतिसूक्ष्मज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ स्वर्गविहारिणे नमो स्वाहा । ॐ देवश्रेष्ठाय नमो स्वाहा । ॐ इन्द्रियसंयमिने नमो स्वाहा । ॐ जलनाथाय नमो स्वाहा । ॐ जगन्नाथाय नमो स्वाहा । ८० ॐ जननाथाय नमो स्वाहा । ॐ लोकनाथाय नमो स्वाहा । ॐ भूतनाथाय नमो स्वाहा । ॐ विपत्तिनाशकाय नमो स्वाहा । ॐ पृथ्वीनाथाय नमो स्वाहा । ॐ चतुर्दश्भुवनेश्वराय नमो स्वाहा । ॐ विदुषां पतये नमो स्वाहा । ॐ गोपिप्रेमभाजनाय नमो स्वाहा । ॐ हृषीकेशाय नमो स्वाहा । ॐ गुप्तगोपशत्रुनाशकाय नमो स्वाहा । ९० ॐ जगद्गुरवे नमो स्वाहा । ॐ सरस्वतीस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ प्राणायामतत्पराय नमो स्वाहा । ॐ यज्ञनाथाय नमो स्वाहा । ॐ यज्ञपुरुषाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वदाऽऽनन्दमग्नाय नमो स्वाहा । ॐ महायतये नमो स्वाहा । ॐ आत्मवशिने नमो स्वाहा । ॐ अत्यन्तपराक्रमिणे नमो स्वाहा । ॐ कान्तिमते नमो स्वाहा । १०० ॐ धीराय नमो स्वाहा । ॐ मनोवशङ्कराय नमो स्वाहा । ॐ सिद्धनाथाय नमो स्वाहा । ॐ वृद्धनाथाय नमो स्वाहा । ॐ अत्यन्तवृद्धमार्गप्रियाय नम स्वाहा । ॐ आकाशचारिणे नमो स्वाहा । ॐ आकाशचारिणां पतये नमो स्वाहा । ॐ विद्यानन्दाय नमो स्वाहा । ॐ गणाध्यक्षाय नमो स्वाहा । ॐ विद्यादात्रे नमो स्वाहा । ११० ॐ मन्त्रनाथाय नमो स्वाहा । ॐ ध्याननाथाय नमो स्वाहा । ॐ धनदाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वारध्यपूर्णनाथाय नमो स्वाहा । ॐ तेजोनाथाय नमो स्वाहा । ॐ कान्तितेजप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ सृष्टिकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ सृष्टिपालकाय नमो स्वाहा । ॐ जगतप्रलयकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ भैरवनाथाय नमो स्वाहा । १२० ॐ भैरवाकाराय नमो स्वाहा । ॐ भयहराय नमो स्वाहा । ॐ संसारदुःखहराय नमो स्वाहा । ॐ सृष्टिनाथाय नमो स्वाहा । ॐ स्थितिनाथाय नमो स्वाहा । ॐ विश्वाऽऽराध्याय नमो स्वाहा । ॐ महाबुद्धिमते नमो स्वाहा । ॐ दिव्यनादकराय नमो स्वाहा । ॐ दिक्पालकाय नमो स्वाहा । ॐ दिव्यभोगयुक्ताय नमो स्वाहा । १३० ॐ आकाशादिरूपाय नमो स्वाहा । ॐ वासुदेवाय नमो स्वाहा । ॐ असङ्ख्यशरीरधारिणे नमो स्वाहा । ॐ सनातनाय नमो स्वाहा । जन्ममृत्युरहिताय ॐ पूर्णनाथाय नमो स्वाहा । ॐ तेजोनाथाय नमो स्वाहा । ॐ सूर्यस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ हृदयवासिने नमो स्वाहा । ॐ अङ्गदेशनाथाय नमो स्वाहा । ॐ नटवररूपाय नमो स्वाहा । १४० ॐ मङ्गलस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ मङ्गलकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ शून्यमातृकाभक्ताय नमो स्वाहा । ॐ धीरनाथाय नमो स्वाहा । ॐ शरीरपालकाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वभूतहृदयस्थिताय नमो स्वाहा । ॐ विष्णुरूपाय नमो स्वाहा । ॐ अमराय नमो स्वाहा । ॐ नित्याय नमो स्वाहा । ॐ दिव्यरूपाय नमो स्वाहा । १५० ॐ परोपकारिने नमो स्वाहा । ॐ व्रतपरायणाय नमो स्वाहा । ॐ आत्मदर्शिने नमो स्वाहा । ॐ सुन्दररूपाय नमो स्वाहा । ॐ इन्द्रस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ ब्रह्मतत्वान्वेषकाय नमो स्वाहा । ॐ प्रशंसनीयश्चधनदात्रे नमो स्वाहा । ॐ शङ्करस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ अमररक्षकाय नमो स्वाहा । ॐ मायापतये नमो स्वाहा । १६० ॐ तपस्वीरूपाय नमो स्वाहा । ॐ विष्णवे नमो स्वाहा । ॐ एकब्रह्मरूपाय नमो स्वाहा । ॐ महेश्वराय नमो स्वाहा । ॐ एकमूर्तये नमो स्वाहा । ॐ आदियोगिने नमो स्वाहा । ॐ त्रिलोचनाय नमो स्वाहा । ॐ शिवस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ गायत्रीस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ कृष्णस्वरूपाय नमो स्वाहा । १७० ॐ चर्तुदशभुवनपतये नमो स्वाहा । ॐ असुरहन्त्रे नमो स्वाहा । ॐ नादकारिणे नमो स्वाहा । ॐ इन्द्रोपेन्द्ररूपाय नमो स्वाहा । ॐ लाभस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ भयहराय नमो स्वाहा । ॐ प्रलयकारिणे नमो स्वाहा । ॐ दीप्तिमते नमो स्वाहा । ॐ कृष्णवर्णाय नमो स्वाहा । ॐ हृस्वहस्ताय नमो स्वाहा । १८० ॐ प्रकाशखगेश्वराय नमो स्वाहा । ॐ गौरानाथाय नमो स्वाहा । ॐ वाणीपतये नमो स्वाहा । ॐ पूज्यगर्गपूज्याय नमो स्वाहा । ॐ गणेश्वराय नमो स्वाहा । ॐ गानपतये नमो स्वाहा । ॐ गङ्गासेविने नमो स्वाहा । ॐ गुरुप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ सूर्यचन्द्रशेखराय नमो स्वाहा । ॐ चन्द्रस्वरूपाय नमो स्वाहा । १९० ॐ चकारोच्चारकाय नमो स्वाहा । ॐ अज्ञाननाशकाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वव्यापिने नमो स्वाहा । ॐ दण्डकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ चोरनाथाय नमो स्वाहा । ॐ देवनाथाय नमो स्वाहा । ॐ शिवाकृतये नमो स्वाहा । ॐ चम्पानगरपतये नमो स्वाहा । ॐ चन्द्रपतिविष्णुवृद्धिनाथाय नमो स्वाहा । ॐ ब्रह्मरूपाय नमो स्वाहा । २०० ॐ अग्निस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ आदिनाथाय नमो स्वाहा । ॐ नित्यसुन्दरस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ महाकवये नमो स्वाहा । ॐ कवितापतये नमो स्वाहा । ॐ ऋद्धिदात्रे नमो स्वाहा । ॐ सर्वयोगक्रियोपदेशकाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वव्यापिने नमो स्वाहा । ॐ स्थावरजङ्गमविराट्स्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ सुन्दरशृङ्गधारिणे नमो स्वाहा । २१० ॐ प्रकाशमानाय नमो स्वाहा । ॐ चित्रनाथाय नमो स्वाहा । ॐ चिरकालतपस्विने नमो स्वाहा । ॐ बुद्धिदात्रे नमो स्वाहा । ॐ पापनाशकाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वगुणभण्डाराय नमो स्वाहा । ॐ विजयदात्रे नमो स्वाहा । ॐ जयाधाराय नमो स्वाहा । ॐ जयप्रदात्रे नमो स्वाहा । ॐ जयशीलाय नमो स्वाहा । २२० ॐ जपाधीशाय नमो स्वाहा । ॐ जपाधाराय नमो स्वाहा । ॐ जपदानकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ अजपामन्त्रजापकाय नमो स्वाहा । ॐ पञ्चजन्यस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ गम्भीरवक्त्रे नमो स्वाहा । ॐ शङ्खस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ जनेश्वराय नमो स्वाहा । ॐ आत्मज्ञानिने नमो स्वाहा । ॐ ब्रह्मस्वरूपाय नमो स्वाहा । २३० ॐ जीवनमुक्ताय नमो स्वाहा । ॐ अजन्माय नमो स्वाहा । ॐ अविनाशिने नमो स्वाहा । ॐ मायाजीवाच्छादनकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ जीवरूपाय नमो स्वाहा । ॐ संसारप्रपञ्चकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ सुन्दररूपाय नमो स्वाहा । ॐ शून्याधाराय नमो स्वाहा । ॐ योगिराजाय नमो स्वाहा । ॐ ओङ्कारस्वरूपाय नमो स्वाहा । २४० ॐ इन्द्रनाथाय नमो स्वाहा । ॐ इन्द्ररूपाय नमो स्वाहा । ॐ शुभाय नमो स्वाहा । ॐ जयरूपाय नमो स्वाहा । ॐ अत्यन्तजापकवायुरूपाय नमो स्वाहा । ॐ मृत्युञ्जयाय नमो स्वाहा । ॐ मननशीलाय नमो स्वाहा । ॐ ध्वनिरूपगोरक्षाय नमो स्वाहा । ॐ शब्दकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ पृथ्वीपतये नमो स्वाहा । २५० ॐ प्रलयरुद्ररूपाय नमो स्वाहा । ॐ विजयरुपस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ आकाशनाथाय नमो स्वाहा । ॐ शून्यमयाय नमो स्वाहा । ॐ शून्यवेषाय नमो स्वाहा । ॐ सदायोगसमाधिस्थाय नमो स्वाहा । ॐ निर्गुणस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ त्रिकालस्थिताय नमो स्वाहा । ॐ ढक्कावाद्यप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ डमरूधारिणे नमो स्वाहा । २६० ॐ सर्वकामनापूर्णकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ अभयस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ भोगस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ सकलजगदुत्पत्तिहेतवे नमो स्वाहा ॐ दुर्जनभयङ्कराय नमो स्वाहा । ॐ अधार्मिकदण्डदात्रे नमो स्वाहा । ॐ यमस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ दण्डरूपाय नमो स्वाहा । ॐ दुष्कृतोद्धारकाय नमो स्वाहा । ॐ गुणाश्रयाय नमो स्वाहा । २७० ॐ दण्डदात्रे नमो स्वाहा । ॐ दुष्टदण्डकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ दम्याय नमो स्वाहा । ॐ मेघस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ दान्ताय नमो स्वाहा । ॐ दुष्कृतदण्डदात्रे नमो स्वाहा । ॐ निर्दपाय नमो स्वाहा । ॐ नन्दस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ श्रीकृष्णस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ विद्वत्पतये नमो स्वाहा । २८० ॐ रोगरहितनन्दीभक्ताय नमो स्वाहा । ॐ नमस्कारप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ लोकप्रियनरस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ नीतिस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ रक्षकाय नमो स्वाहा । ॐ स्तुत्याय नमो स्वाहा । ॐ विजयशालिने नमो स्वाहा । ॐ भक्तवशङ्कराय नमो स्वाहा । ॐ प्राणिनां मोक्षस्थानाय नमो स्वाहा । ॐ हिमालयविराजमानाय नमो स्वाहा । २९० ॐ शब्दकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ रैवतपर्वतनिलयाय नमो स्वाहा । ॐ कामक्रोधजिते नमो स्वाहा । ॐ जयस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ दानदात्रे नमो स्वाहा । ॐ दानसिद्धाय नमो स्वाहा । ॐ अज्ञानविनाशकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ ज्ञानदाय नमो स्वाहा । ॐ दयाकारिणे नमो स्वाहा । ॐ दीनप्रेमिणे नमो स्वाहा । ३०० ॐ दूरदर्शये नमो स्वाहा । ॐ उदाराय नमो स्वाहा । ॐ अनुपमसौन्दर्ययुक्ताय नमो स्वाहा । ॐ स्वर्गीयासनविराजमानाय नमो स्वाहा । ॐ तेजोरूपाय नमो स्वाहा । ॐ दयाकराय नमो स्वाहा । ॐ सर्वप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ अन्तरिन्द्रियरक्षकाय नमो स्वाहा । ॐ सन्ततसहचारिणे नमो स्वाहा । ॐ दूरदर्शनीयाय नमो स्वाहा । ३१० ॐ दिनसन्निभदीप्तये नमो स्वाहा । ॐ दिव्यमालाधारिणे नमो स्वाहा । ॐ दिव्यभोगभोक्त्रे नमो स्वाहा । ॐ दिव्यवस्वधारिणे नमो स्वाहा । ॐ सूर्यस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ ब्रह्मस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ धनदात्रे नमो स्वाहा । ॐ धर्मदात्रे नमो स्वाहा । ॐ धनरहिताय नमो स्वाहा । ॐ धनिने नमो स्वाहा । ३२० ॐ धर्मस्थापनकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ धैर्यवते नमो स्वाहा । ॐ पृथ्वीपतये नमो स्वाहा । ॐ बुद्धिमते नमो स्वाहा । ॐ लक्ष्मीपतये नमो स्वाहा । ॐ पर्वतधारिणे नमो स्वाहा । ॐ तिमिरहराय / तिमिरहन्त्रे नमो स्वाहा । ॐ अधर्मोद्धारिणे नमो स्वाहा । ॐ धर्मश्रद्धालवे नमो स्वाहा । ॐ धर्मचारिणे नमो स्वाहा । ३३० ॐ श्रेष्टकामाय नमो स्वाहा । र् ॐ क्रोधादिनाशकाय नमो स्वाहा । ॐ सिद्धान्तकारिणे नमो स्वाहा । ॐ शुद्धबुद्धियुक्ताय नमो स्वाहा । ॐ पवित्राय नमो स्वाहा । ॐ पावकाय नमो स्वाहा । ॐ प्रयत्नशीलाय नमो स्वाहा । ॐ तिमिरनाशकाय नमो स्वाहा । ॐ सदाप्रसन्नाय नमो स्वाहा । ॐ हर्षाय नमो स्वाहा । ३४० ॐ हर्षप्रदाय नमो स्वाहा । ॐ पाण्डुदेशाधिपाय नमो स्वाहा । ॐ पीतवर्णाय नमो स्वाहा । ॐ सर्पासनधारिणे नमो स्वाहा । ॐ प्रसन्नमुखाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वदुःखहारिणे नमो स्वाहा । ॐ परमपवित्राय नमो स्वाहा । ॐ सर्वश्रेष्ठाय नमो स्वाहा । ॐ शेषरूपाय नमो स्वाहा । ॐ कृष्णरूपाय नमो स्वाहा । ३५० ॐ नागराजाय नमो स्वाहा । ॐ धर्मार्थकाममोक्षाध्यक्षाय नमो स्वाहा । ॐ तपधर्मफलदात्रे नमो स्वाहा । ॐ चतुर्वर्णफलपुण्यकर्मफलस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ निजज्योतिस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ बह्मशब्दप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ कलशस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ बलिध्वंसिने नमो स्वाहा । ॐ पवित्रजलाधिष्ठातृदेवाय नमो स्वाहा । ॐ वरदाय नमो स्वाहा । ३६० ॐ सदापञ्चवर्षायवे नमो स्वाहा । ॐ बालप्रियबलस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ वराहरुपधारिणे नमो स्वाहा । ॐ पश्चिमदिक्पतये नमो स्वाहा । ॐ पण्डितप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ बलवते नमो स्वाहा । ॐ पार्वत्युपासकाय नमो स्वाहा । ॐ पृथ्वीविहारिणे नमो स्वाहा । ॐ सौम्यमूर्तये नमो स्वाहा । ॐ प्रलयरूपाय नमो स्वाहा । ३७० ॐ शिष्टप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ बालकानन्ददायिने नमो स्वाहा । ॐ शिवसेवकाय नमो स्वाहा । ॐ संसारप्रेमिणे नमो स्वाहा । ॐ संसारस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ सर्वोत्पत्तिस्थानाय नमो स्वाहा । ॐ भव्यत्रिविधतापहराय नमो स्वाहा । ॐ महादेवप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ सम्माननीयाय नमो स्वाहा । ॐ योगिचित्तध्यानमूर्तये नमो स्वाहा । ३८० ॐ गम्भीरहृदयाय नमो स्वाहा । ॐ महायोगिने नमो स्वाहा । ॐ महाधीराय नमो स्वाहा । ॐ महासिद्धाय नमो स्वाहा । ॐ शून्याश्रयाय नमो स्वाहा । ॐ मनोज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ मनस्विने नमो स्वाहा । ॐ अतिप्रसन्नाय नमो स्वाहा । ॐ उत्सवस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ मार्गप्रेमिणे नमो स्वाहा । ३९० ॐ सन्मार्गसेवनधारिणे नमो स्वाहा । ॐ महात्मने नमो स्वाहा । ॐ प्रसन्नस्वरुपाय नमो स्वाहा । ॐ मध्यनाथाय नमो स्वाहा । ॐ महापरिणामाय नमो स्वाहा । ॐ शून्यस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ चन्द्रस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ याज्ञपूजिताय नमो स्वाहा । ॐ यशस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ यज्ञकर्त्रे नमो स्वाहा । ४०० ॐ मोहरूपाय नमो स्वाहा । ॐ मोहघ्नाय नमो स्वाहा । ॐ यज्ञकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ यमस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ योगस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ यमप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ यशधारिणे नमो स्वाहा । ॐ यशस्विने नमो स्वाहा । ॐ यशदायकयशप्रेमिने नमो स्वाहा । ॐ नमस्कारप्रियाय नमो स्वाहा । ४१० ॐ नाथाय नमो स्वाहा । ॐ मनुष्यनाथाय नमो स्वाहा । ॐ नीरोगाय नमो स्वाहा । ॐ योगयुक्ताय नमो स्वाहा । ॐ अविनाशिने नमो स्वाहा । ॐ नन्दीनाथाय नमो स्वाहा । ॐ नरश्रेष्ठाय नमो स्वाहा । ॐ आनन्ददात्रे नमो स्वाहा । ॐ रामचन्द्रस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ लक्ष्मीपतये नमो स्वाहा । ४२० ॐ परब्रह्मबीजमन्त्रजापकाय नमो स्वाहा । ॐ रामरमिणे नमो स्वाहा । ॐ परब्रह्मोपासकाय नमो स्वाहा । ॐ कमलनेत्राय नमो स्वाहा । ॐ सुन्दरस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ रागशास्त्रज्ञात्रे नमो स्वाहा । ॐ कन्दर्पलावण्याय नमो स्वाहा । ॐ राजधर्मप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ राजनीतितत्वज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ लोकरञ्जकाय नमो स्वाहा । ४३० ॐ रणमूर्तये नमो स्वाहा । ॐ राज्यभोगदाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वसमर्थाय नमो स्वाहा । ॐ लक्ष्मीप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ सौभाग्यलक्ष्मीवर्धकाय नमो स्वाहा । ॐ रक्तचन्दनचर्चिताय नमो स्वाहा । ॐ रक्तत्रिपुण्ड्रधारिणे नमो स्वाहा । ॐ रक्तगन्धलिप्ताय नमो स्वाहा । ॐ प्रवाचकरक्षकाय नमो स्वाहा । ॐ रक्तवस्त्रधारिणे नमो स्वाहा । ४४० ॐ प्रेमीभक्तफलदात्रे नमो स्वाहा । ॐ इन्द्रियातीताय नमो स्वाहा । ॐ विश्वोत्पत्तिहेतवे नमो स्वाहा । ॐ अज्ञेयात्मने नमो स्वाहा । ॐ पुनःशरीरनिवासाय नमो स्वाहा । ॐ सत्यधर्मवते नमो स्वाहा । ॐ महाव्यापकरुपधारिणे नमो स्वाहा । ॐ अनन्तरुपधारिणे नमो स्वाहा । ॐ पृथ्वीधारिणे नमो स्वाहा । ॐ अदृश्यरूपाय नमो स्वाहा । ४५० ॐ अव्यक्तरूपाय नमो स्वाहा । ॐ सहस्रबाहवे नमो स्वाहा । ॐ स्वे महिम्नि प्रतिष्ठिताय नमो स्वाहा । ॐ अतुलनीयाय नमो स्वाहा । ॐ वरदायकाय नमो स्वाहा । ॐ गोदानकृते नमो स्वाहा । ॐ जन्ममृत्युभयभञ्जकाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वोत्तमविभूतिमते नमो स्वाहा । ॐ पवित्रदर्शनाय नमो स्वाहा । ॐ हिरण्यगर्भप्रसूताय नमो स्वाहा । ४६० ॐ ओङ्काररूपाय नमो स्वाहा । ॐ मोक्षदात्रे नमो स्वाहा । ॐ श्रुतिस्मृतिकृते नमो स्वाहा । ॐ भक्तवल्लभाय नमो स्वाहा । ॐ महावीराय नमो स्वाहा । ॐ मुक्तसिंहविक्रमाय नमो स्वाहा । ॐ यज्ञदक्षिणादात्रे नमो स्वाहा । ॐ शिवशिष्याय नमो स्वाहा । ॐ प्रशंसनीयाय नमो स्वाहा । ॐ नीरागाय नमो स्वाहा । ४७० ॐ द्वेषरहिताय नमो स्वाहा । ॐ सिद्धस्तुताय नमो स्वाहा । ॐ विश्रुतचरिताय नमो स्वाहा । ॐ गुणपात्राय नमो स्वाहा । ॐ गुणनिधये नमो स्वाहा । ॐ दृष्टाय नमो स्वाहा । ॐ श्रुताय नमो स्वाहा । ॐ वर्तमानाय नमो स्वाहा । ॐ भूताय नमो स्वाहा । ॐ समबुद्धये नमो स्वाहा । ४८० ॐ समानतेजसे नमो स्वाहा । ॐ प्रलयवायुरूपाय नमो स्वाहा । ॐ महाभूतिस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ प्राणीहृदयविराजमानाय नमो स्वाहा । ॐ नक्षत्रस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ अमृतस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ प्रलयभयङ्कररूपधारिणे नमो स्वाहा । ॐ सर्वदृष्टिस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वदर्शिने नमो स्वाहा । ॐ विद्यापतये नमो स्वाहा । ४९० ॐ अयोनिजाय नमो स्वाहा । ॐ मङ्गलमयाङ्गयुक्ताय से युक्त नमो स्वाहा । ॐ लक्ष्मीप्रदायकाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वदानन्दमयाय नमो स्वाहा । ॐ यशोवरिष्ठाय नमो स्वाहा । ॐ अविनाशिने नमो स्वाहा । ॐ निश्चलाय नमो स्वाहा । ॐ अशोकाय नमो स्वाहा । ॐ भक्तचिन्ताहराय नमो स्वाहा । ॐ सौम्यस्वरूपाय नमो स्वाहा । ५०० ॐ वाञ्छितार्थप्रदायकाय नमो स्वाहा । ॐ पूर्णकलाधराय नमो स्वाहा । ॐ निष्कलङ्काय नमो स्वाहा । ॐ यज्ञकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ ब्रह्मज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ ब्राह्मणोपासकाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वशक्ताय नमो स्वाहा । ॐ आत्मस्तुत्याय योग्य नमो स्वाहा । ॐ स्तुतिरूपाय नमो स्वाहा । ॐ स्तुत्याय नमो स्वाहा । ५१० ॐ मनोजवाय नमो स्वाहा । ॐ ब्राह्मणहितैषिणे नमो स्वाहा । ॐ स्वयंवेदस्मरणीयाय नमो स्वाहा । ॐ ब्रह्मस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ नित्यैश्वर्यकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ तत्वज्ञाग्रणये नमो स्वाहा । ॐ प्रकृतिपुरुषस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ कर्मफलभोक्त्रे स्वाहा । ॐ सुखदाय नमो स्वाहा । ॐ तापत्रयशान्तिदात्रे नमो स्वाहा । ५२० ॐ सर्वभूतसमदर्शनाय नमो स्वाहा । ॐ केवलसत्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ रजोरूपाय नमो स्वाहा । ॐ तमस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ सोमपाय नमो स्वाहा । ॐ मनोहररूपाय नमो स्वाहा । ॐ त्रिगुणमयाय नमो स्वाहा । ॐ त्रिवेदस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमो स्वाहा । ॐ महाबलाय नमो स्वाहा । ५३० ॐ सुमनसे नमो स्वाहा । ॐ सुकर्मणे नमो स्वाहा । ॐ सुन्दरवदनाय नमो स्वाहा । ॐ सुबुद्धये नमो स्वाहा । ॐ पुण्यवदनाय नमो स्वाहा । ॐ दुष्प्राप्याय नमो स्वाहा । ॐ दुःखनाशकाय नमो स्वाहा । ॐ शोकक्रोधरहिताय नमो स्वाहा । ॐ गम्भीरात्मने नमो स्वाहा । ॐ प्राणमयाय नमो स्वाहा । ५४० ॐ देवताऽऽज्ञापकाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वकर्मफलप्रदाय नमो स्वाहा । ॐ मुकुटधराय नमो स्वाहा । ॐ कुण्डलधराय नमो स्वाहा । ॐ सुवर्णभूषणधराय नमो स्वाहा । ॐ कटकधराय नमो स्वाहा । ॐ दिनस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ संवत्सरस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ समयस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ ज्ञानप्रदाय नमो स्वाहा । ५५० ॐ व्यापकाय नमो स्वाहा । ॐ कवये नमो स्वाहा । ॐ भूलोकस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ स्वर्लोकस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वभूतविश्रान्तिस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ अविवेकजनश्रान्तिदात्रे नमो स्वाहा । ॐ प्रलयङ्कराय नमो स्वाहा । ॐ क्षमास्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ अतिसूक्ष्माय नमो स्वाहा । ॐ अतिस्थूलाय नमो स्वाहा । ५६० ॐ सर्वगताय नमो स्वाहा । ॐ सर्वान्तर्यामिणे नमो स्वाहा । ॐ सर्वमयाय नमो स्वाहा । ॐ सुरेश्वराय नमो स्वाहा । ॐ देवमुख्याय नमो स्वाहा । ॐ सर्वव्यापिने नमो स्वाहा । ॐ सर्वसमानाय नमो स्वाहा । ॐ सत्यमयाय नमो स्वाहा । ॐ सुन्दरपर्वाय नमो स्वाहा । ॐ परमपवित्राय नमो स्वाहा । ५७० ॐ अविनाशिने नमो स्वाहा । ॐ अनादये नमो स्वाहा । ॐ कल्याणकारिणे नमो स्वाहा । ॐ शरणप्रदात्रे नमो स्वाहा । ॐ शरणागतदुःखहराय नमो स्वाहा । ॐ शुभलक्षणयुक्ताङ्गाय नमो स्वाहा । ॐ शुभाऽङ्गाय नमो स्वाहा । ॐ शुभदर्शनाय नमो स्वाहा । ॐ अग्निरूपाय नमो स्वाहा । ॐ वायुरूपाय नमो स्वाहा । ५८० ॐ सर्वपावकाय नमो स्वाहा । ॐ महाकालस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ मदनाशकाय नमो स्वाहा । ॐ लिङ्गाक्काराय नमो स्वाहा । ॐ अव्यक्ताय नमो स्वाहा । ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमो स्वाहा । ॐ मुण्डमालाधारिणे नमो स्वाहा । ॐ कपालधारिणे नमो स्वाहा । ॐ विष्णुप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ मृत्युञ्जयाय नमो स्वाहा । ५९० ॐ समयप्रवर्तकाय नमो स्वाहा । ॐ दुष्टविनाशकाय नमो स्वाहा । ॐ नर्तकाय नमो स्वाहा । ॐ श्रेष्टनटाय नमो स्वाहा । ॐ नृत्यशास्त्रविदुषे नमो स्वाहा । ॐ अत्यन्तरागिणे नमो स्वाहा । ॐ रागरहिताय नमो स्वाहा । ॐ विरागज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ वसन्तस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ वसन्तस्वामीने नमो स्वाहा । ६०० ॐ जीवस्वामीने नमो स्वाहा । ॐ वसन्तोद्भवकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ जीवरूपधराय नमो स्वाहा । ॐ स्वयञ्जीवाय नमो स्वाहा । ॐ जीवदात्रे नमो स्वाहा । ॐ प्राणिबन्धनहराय नमो स्वाहा । ॐ जीवजीवनाय नमो स्वाहा । ॐ भूताधाराय नमो स्वाहा । ॐ वज्रस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ वज्रधराय नमो स्वाहा । ६१० ॐ सुपर्णाय नमो स्वाहा । ॐ सुविक्रमाय नमो स्वाहा । ॐ रुद्राक्षमालाधारिणे नमो स्वाहा । ॐ पन्नगभूषणाय प्रसन्नाय नमो स्वाहा । ॐ वक्षस्थले रुद्राक्षधारिणे नमो स्वाहा । ॐ सिरसि रुद्राक्षधारिणे नमो स्वाहा । ॐ रुद्राक्षभक्षणाय नमो स्वाहा । ॐ वासुकिशोभितकण्ठाय नमो स्वाहा । ॐ सर्पकटकधारिणे नमो स्वाहा । ॐ वासुकिशोभितकर्णाय नमो स्वाहा । ६२० ॐ पन्नगभूषणाय नमो स्वाहा । ॐ भयानकरूपाय नमो स्वाहा । ॐ मोहनरूपिणे नमो स्वाहा । ॐ समस्तभोगयुक्ताय नमो स्वाहा । ॐ प्रचण्डपराक्रमाय नमो स्वाहा । ॐ परमपवित्राय नमो स्वाहा । ॐ अहन्याय नमो स्वाहा । ॐ सर्वशक्तिमते नमो स्वाहा । ॐ अद्वैताय नमो स्वाहा । ॐ सफलपराक्रमाय नमो स्वाहा । ६३० ॐ योगिजनकल्पिताय नमो स्वाहा । ॐ कल्पनातीताय नमो स्वाहा । ॐ दिगम्बराय नमो स्वाहा । ॐ विकल्परूपाय नमो स्वाहा । ॐ प्रलयङ्कराय नमो स्वाहा । ॐ प्रलयाधिदेवाय नमो स्वाहा । ॐ प्रलयकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ प्रलयकालस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ कल्परक्षाकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ सुलभदुर्लभाय नमो स्वाहा । ६४० ॐ तपःसमाधिगम्याय नमो स्वाहा । ॐ भक्तालब्धसिद्धिदात्रे नमो स्वाहा । ॐ लाभस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ लाभदात्रे नमो स्वाहा । ॐ मुमुक्षूसुलभाय नमो स्वाहा । ॐ विश्वामित्राय नमो स्वाहा । ॐ वेदमयशरीराय नमो स्वाहा । ॐ पृथ्वीतलशायिने नमो स्वाहा । ॐ अन्नमयकोषाय नमो स्वाहा । ॐ पृथिवीप्रसवे नमो स्वाहा । ६५० ॐ अभीष्टाय नमो स्वाहा । ॐ पृथिवीरुपधारिणे नमो स्वाहा । ॐ विज्ञानमयकोषाय नमो स्वाहा । ॐ आनन्दमयकोषाय नमो स्वाहा । ॐ प्राणमयकोषाय नमो स्वाहा । ॐ अन्नदात्रे नमो स्वाहा । ॐ दयारूपिणे नमो स्वाहा । ॐ अमृतपूर्णनयनाय नमो स्वाहा । ॐ अभोक्त्रे नमो स्वाहा । ॐ पुत्रकलत्ररहिताय नमो स्वाहा । ६६० ॐ पदार्थव्यापिने नमो स्वाहा । ॐ वरेण्याय नमो स्वाहा । ॐ मायाधारिणे नमो स्वाहा । ॐ मूकताऽपहर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ सर्वहितचिन्तकाय नमो स्वाहा । ॐ सकलहितकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ युगहेतवे नमो स्वाहा । ॐ पदार्थप्रयोजकाय नमो स्वाहा । ॐ कर्पूरगौरवर्णाय नमो स्वाहा । ॐ शत्रुनाशकाय नमो स्वाहा । ६७० ॐ जटामकुटशोभिताय नमो स्वाहा । ॐ प्रपञ्चरहिताय नमो स्वाहा । ॐ निराधाराय नमो स्वाहा । ॐ सत्वस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ बलज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ क्रोधनाशकाय नमो स्वाहा । ॐ समस्स्तविश्वाधाराय नमो स्वाहा । ॐ समस्तानन्दकराय नमो स्वाहा । ॐ मुनिवन्दिताय नमो स्वाहा । ॐ मुनिहृदयकमलनिवासाय नमो स्वाहा । ६८० ॐ मुनिवृन्दजीवनाय नमो स्वाहा । ॐ उर्ध्वनादकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ शब्दस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ सेनापतये नमो स्वाहा । ॐ पापमोचनाय नमो स्वाहा । ॐ औषधीस्थाय नमो स्वाहा । ॐ सुस्मिताय नमो स्वाहा । ॐ वनस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ चतुर्दिग्विचरणाय नमो स्वाहा । ॐ मन्त्रमयाय नमो स्वाहा । ६९० ॐ मन्त्रज्ञश्रेष्ठाय नमो स्वाहा । ॐ कालाग्निसृष्टिसंहारकारिणे नमो स्वाहा । ॐ पृष्ठाय नमो स्वाहा । ॐ चन्द्रसूर्याग्निनेत्राय नमो स्वाहा । ॐ अक्षोभ्याय नमो स्वाहा । ॐ क्षोभरहिताय नमो स्वाहा । ॐ भष्मभूषितशरीराय नमो स्वाहा । ॐ व्याघ्रचर्मधारिणे नमो स्वाहा । ॐ सामगानकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ सामगानप्रियाय नमो स्वाहा । ७०० ॐ कैलाशशिखरनिवासाय नमो स्वाहा । ॐ स्वर्णकेशधारिणे नमो स्वाहा । ॐ सुवर्णनयनाय नमो स्वाहा । ॐ स्वतन्त्राय नमो स्वाहा । ॐ सर्वशास्त्रमयाय नमो स्वाहा । ॐ प्रणतजनपीडान्तकाय नमो स्वाहा । ॐ समीपस्थाय नमो स्वाहा । ॐ अतिदूरस्थाय नमो स्वाहा । ॐ महोत्सवाय नमो स्वाहा । ॐ महोदयाय नमो स्वाहा । ७१० ॐ ब्रह्मचारिणे नमो स्वाहा । ॐ सदाचारिणे नमो स्वाहा । ॐ पुराणपुरुषाय नमो स्वाहा । ॐ अदम्याय नमो स्वाहा । ॐ पीतनयनाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वधर्मफलदाय नमो स्वाहा । ॐ अविद्यारहिताय नमो स्वाहा । ॐ विद्याश्रयाय नमो स्वाहा । ॐ क्षेत्रपालाय नमो स्वाहा । ॐ गजहन्त्रे नमो स्वाहा । ७२० ॐ दयासागराय नमो स्वाहा । ॐ शत्रुध्न्याय नमो स्वाहा । ॐ शत्रुतापदात्रे नमो स्वाहा । ॐ कूर्मरुपधाररिणे नमो स्वाहा । ॐ कल्क्यवताराय नमो स्वाहा । ॐ ऋषभावताराय नमो स्वाहा । ॐ मन्त्रमार्गप्रधानाय नमो स्वाहा । ॐ मन्त्रमार्गप्रवर्तकाय नमो स्वाहा । ॐ जातिस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ अलक्ष्यनिरञ्जनस्वरूपाय नमो स्वाहा । ७३० ॐ उत्पत्तिस्थानाय नमो स्वाहा । ॐ शून्याय नमो स्वाहा । ॐ शून्यलीनाय नमो स्वाहा । ॐ निराकारशून्यमूर्तये नमो स्वाहा । ॐ प्रकाशपुञ्जाय नमो स्वाहा । ॐ अनीशाय नमो स्वाहा । ॐ गोपतये नमो स्वाहा । ॐ गोवृन्दपरिवृताय नमो स्वाहा । ॐ गोमूर्तये नमो स्वाहा । ॐ नन्दीसूर्यप्रियाय नमो स्वाहा । ७४० ॐ वृषभस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ गोदानकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ गोरक्षकाय नमो स्वाहा । ॐ चेतनस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ चेतनाध्यक्षाय नमो स्वाहा । ॐ महाकाशाय नमो स्वाहा । ॐ निरुपद्रवाय नमो स्वाहा । ॐ जडरूपाय नमो स्वाहा । ॐ जडस्थिताय नमो स्वाहा । ॐ जाड्यापहारिणे नमो स्वाहा । ७५० ॐ जडतापहराय नमो स्वाहा । ॐ रामप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ लक्ष्मणपूजिताय नमो स्वाहा । ॐ वितस्तानन्दनाय नमो स्वाहा । ॐ काशीवासप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ नाट्यकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ लोकरञ्जकाय नमो स्वाहा । ॐ विरक्ताय नमो स्वाहा । ॐ पूजनीयाय नमो स्वाहा । ॐ वैराग्यधनसम्पन्नाय नमो स्वाहा । ७६० ॐ सर्वभृते नमो स्वाहा । ॐ भक्तगणकल्पवृक्षाय नमो स्वाहा । ॐ ग्रहणशीलाय नमो स्वाहा । ॐ वृषभदेवाय नमो स्वाहा । ॐ गौतममालाधारिणे नमो स्वाहा । ॐ बुद्धिमते नमो स्वाहा । ॐ प्राज्ञगुरुनीरूपाय नमो स्वाहा । ॐ ममतारहिताय नमो स्वाहा । ॐ शान्तिशीलाय नमो स्वाहा । ॐ दोषरहिताय नमो स्वाहा । ७७० ॐ आग्रहरहिताय नमो स्वाहा । ॐ दम्भरहिताय नमो स्वाहा । ॐ रसरहिताय नमो स्वाहा । ॐ नीलरूपाय नमो स्वाहा । ॐ नायकाय नमो स्वाहा । ॐ श्रेष्ठाधिपतये नमो स्वाहा । ॐ मुक्त्यादिपतये नमो स्वाहा । ॐ नित्यस्थिताय नमो स्वाहा । ॐ निर्णयकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ कल्याणभावाय नमो स्वाहा । ७८० ॐ भावस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ संसारात्मने नमो स्वाहा । ॐ संसारस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ भवबन्धनहराय नमो स्वाहा । ॐ कल्याणदात्रे नमो स्वाहा । ॐ भयमोचकाय नमो स्वाहा । ॐ ऐश्वर्यवते नमो स्वाहा । ॐ शिवस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ प्रियतमाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वप्रियाय नमो स्वाहा । ७९० ॐ प्रेमस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ नीतिरूपाय नमो स्वाहा । ॐ नीत्युत्पत्तिकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ महातेजाय नमो स्वाहा । ॐ परब्रह्मणे नमो स्वाहा । ॐ परमपदाय नमो स्वाहा । ॐ परब्रह्मलीनाय नमो स्वाहा । ॐ परमपुरातनाय नमो स्वाहा । ॐ पुष्कररूपाय नमो स्वाहा । ॐ पुष्कराध्यक्ष्याय नमो स्वाहा । ८०० ॐ पुष्करवासिने नमो स्वाहा । ॐ अद्वैतात्मने नमो स्वाहा । ॐ अशगनियाय नमो स्वाहा । ॐ राजपूजिताय नमो स्वाहा । ॐ जगत्पोषकाय नमो स्वाहा । ॐ पुण्यात्मप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ पुण्यात्माश्रिताय नमो स्वाहा । ॐ विष्णुप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ वायुदात्रे नमो स्वाहा । ॐ पवनहारिणे नमो स्वाहा । ८१० ॐ वायुसेवनधारिणे नमो स्वाहा । ॐ मात्सर्यरहिताय नमो स्वाहा । ॐ बिल्वपत्रधारिणे नमो स्वाहा । ॐ बिल्वमालाधारिणे नमो स्वाहा । ॐ शून्याश्रिताय नमो स्वाहा । ॐ बिल्वमूलतपस्कर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ बिल्ववृक्षस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ बिल्वभक्ताय नमो स्वाहा । ॐ इन्द्रियनिग्रहकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ शिवमन्त्रधारिणे नमो स्वाहा । ८२० ॐ शिवयोगधारिणे नमो स्वाहा । ॐ शिवप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ संसारसंहारकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ स्कन्दप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ अनाकर्ष्याय स्वाहा । ॐ सरलयोगीने नमो स्वाहा । ॐ क्षमारूपाय नमो स्वाहा । ॐ शक्तिमते नमो स्वाहा । ॐ अक्षमारहिताय नमो स्वाहा । ॐ ज्ञानाज्ञानीने नमो स्वाहा । ८३० ॐ ज्ञानदात्रे नमो स्वाहा । ॐ ज्ञानवते नमो स्वाहा । ॐ अगम्याय नमो स्वाहा । ॐ क्षमास्वामिने नमो स्वाहा । ॐ पृथ्वीविचरणकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ क्षमाशीलाय नमो स्वाहा । ॐ तत्वज्ञानिने नमो स्वाहा । ॐ तन्त्रज्ञानिने नमो स्वाहा । ॐ तन्त्रशास्त्रकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ तन्त्रसिद्धकर्त्रे नमो स्वाहा । ८४० ॐ तन्त्रसिद्धितत्वज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ तन्त्रमयाय नमो स्वाहा । ॐ बालतन्त्रज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ यन्त्रमन्त्रफलदात्रे नमो स्वाहा । ॐ मन्त्रज्ञानिने नमो स्वाहा । ॐ मन्त्रशास्त्रकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ मन्त्रसिद्धिकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ मन्त्रसिद्धितत्वज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ मन्त्रसिद्धितत्वगाताय नमो स्वाहा । ॐ मन्त्रमयाय नमो स्वाहा । ८५० ॐ सर्वमन्त्रज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ मन्त्रफलदाय नमो स्वाहा । ॐ गोरक्षरूपाय नमो स्वाहा । ॐ गोरक्षस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ गोसिद्धाय नमो स्वाहा । ॐ गोमतीप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ गोरक्षकाय नमो स्वाहा । ॐ गोस्वामिने नमो स्वाहा । ॐ गोपतये नमो स्वाहा । ॐ गोपस्वामिने नमो स्वाहा । ८६० ॐ अज्ञानविनाशकाय नमो स्वाहा । ॐ सकलकामनापरिपूरकाय नमो स्वाहा । ॐ सकलेष्टदेवाय नमो स्वाहा । ॐ सकलेष्टदात्रे नमो स्वाहा । ॐ सर्वमयाय नमो स्वाहा । ॐ इन्द्रियशमनीयाय नमो स्वाहा । ॐ शुद्धज्योतिःस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ स्वतन्त्राय नमो स्वाहा । ॐ अविरोधिने नमो स्वाहा । ॐ सदाजागरूकाय नमो स्वाहा । ८७० ॐ सिद्धसेविताय नमो स्वाहा । ॐ धर्मस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ धर्मशास्त्रकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ सर्वधर्मशास्त्रकर्तृमुख्याय नमो स्वाहा । ॐ धर्मज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ धर्मधारिणे नमो स्वाहा । ॐ धर्मसेतवे नमो स्वाहा । ॐ धर्मराजाय नमो स्वाहा । ॐ धर्ममार्गप्रवर्तकाय नमो स्वाहा । ॐ धर्मप्रवर्तकाय नमो स्वाहा । ८८० ॐ धर्मप्रधानाय नमो स्वाहा । ॐ धर्माचार्याय नमो स्वाहा । ॐ धर्माचरणकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ धर्मयुक्ताय नमो स्वाहा । ॐ धर्मज्ञानिने नमो स्वाहा । ॐ धर्मज्ञाग्रगण्याय नमो स्वाहा । ॐ धर्मात्मने नमो स्वाहा । ॐ कपिलावताराय नमो स्वाहा । ॐ धर्ममर्मज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ धर्मशास्त्रपारङ्गताय नमो स्वाहा । ८९० ॐ संसारकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ लोकधारणीयाय नमो स्वाहा । ॐ संसारभरणपोषणकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ असुरराक्षससंहारकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ सर्वज्ञाय नमो स्वाहा । ॐ संसारदुःखहरणकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ पापनिवारकाय नमो स्वाहा । ॐ पुण्यकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ गुणिने नमो स्वाहा । ॐ गुणयुक्ताय नमो स्वाहा । ९०० ॐ गुणयोग्याय नमो स्वाहा । ॐ गण्यमानाय नमो स्वाहा । ॐ गुणप्रेमिणे नमो स्वाहा । ॐ गुणज्ञानिने नमो स्वाहा । ॐ पूजनीयगुणाय नमो स्वाहा । ॐ गुणतन्त्रमार्गप्रधानप्रवर्तकाय नमो स्वाहा । ॐ गुणमन्त्राय नमो स्वाहा । ॐ जनानन्दकरगुणाय नमो स्वाहा । ॐ गुणाधाराय नमो स्वाहा । ॐ गुणस्वामिने नमो स्वाहा । ९१० ॐ गुणिजनप्रशंसिताय नमो स्वाहा । ॐ गुणिजनप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ गुणोद्भवस्थानाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वश्रेष्ठगुणसम्पन्नाय नमो स्वाहा । ॐ गुणप्रदात्रे नमो स्वाहा । ॐ गुणशोभिताय नमो स्वाहा । ॐ गर्गमुनिप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ गर्गेष्टदेवाय नमो स्वाहा । ॐ गर्गवन्दिताय नमो स्वाहा । ॐ गर्गानन्दकराय नमो स्वाहा । ९२० ॐ गर्गप्रशंसिताय नमो स्वाहा । ॐ गर्गवरप्रदात्रे नमो स्वाहा । ॐ वेदगम्याय नमो स्वाहा । ॐ वेदविद्यासम्पान्नाय नमो स्वाहा । ॐ वेदवन्दनीयाय नमो स्वाहा । ॐ वेदज्ञाचार्याय नमो स्वाहा । ॐ वेदान्तगम्याय नमो स्वाहा । ॐ वेदान्तप्रणेत्रे नमो स्वाहा । ॐ वेदान्तपारङ्गताय नमो स्वाहा । ॐ सुवर्णवीर्याय नमो स्वाहा । ९३० ॐ हव्याशनाय नमो स्वाहा । ॐ श्वेतवर्णाय नमो स्वाहा । ॐ हिमालयस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ हयग्रीवावतारिणे नमो स्वाहा । ॐ सुवर्णमालाविभूषिताय नमो स्वाहा । ॐ अश्वपतये नमो स्वाहा । ॐ उच्चश्रवसे नमो स्वाहा । ॐ सुवर्णशरीरधारिणे नमो स्वाहा । ॐ शक्तिस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ शक्तिदात्रे नमो स्वाहा । ९४० ॐ शक्तिनाथाय नमो स्वाहा । ॐ अत्यन्तशक्तिसम्पन्नाय नमो स्वाहा । ॐ समर्थाय नमो स्वाहा । ॐ मायारहितशुद्धाय नमो स्वाहा । ॐ शक्तिसिद्धाय नमो स्वाहा । ॐ शक्तिहर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ शक्तिकारणाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वगुणयुक्ताय नमो स्वाहा । ॐ सकलैश्वर्यदात्रे नमो स्वाहा । ॐ त्रिपुण्ड्रचन्दनधारिणे नमो स्वाहा । ९५० ॐ वैराग्यवते नमो स्वाहा । ॐ सन्यासरूपिणे नमो स्वाहा । ॐ हस्तीचर्मधारिणे नमो स्वाहा । ॐ शिवस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ गजासुरसूदनाय नमो स्वाहा । ॐ भूतवेतालसुशोभिताय नमो स्वाहा । ॐ श्मशानवासिने स्वाहा । ॐ वनविहारिणे नमो स्वाहा । ॐ कपालधारिणे नमो स्वाहा । ॐ कर्मसाक्षिणे नमो स्वाहा । ९६० ॐ कर्मकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ कर्माकर्मफलदात्रे नमो स्वाहा । ॐ कर्मकुशलाय नमो स्वाहा । ॐ शुभकर्मदात्रे नमो स्वाहा । ॐ शुभकर्मकर्त्रे नमो स्वाहा । ॐ कर्मबन्धविमोचकाय नमो स्वाहा । ॐ शुभङ्करगुरवे नमो स्वाहा । ॐ गोपीडाहराय नमो स्वाहा । ॐ गोदुःखहराय नमो स्वाहा । ॐ गौवृद्धिकराय नमो स्वाहा । ९७० ॐ गोदानदात्रे नमो स्वाहा । ॐ गोसौभाग्यवर्धकाय नमो स्वाहा । ॐ गोगायत्रीकृते नमो स्वाहा । ॐ कामधेनुप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ ज्ञानचक्षुधारिणे नमो स्वाहा । ॐ चक्षुदात्रे नमो स्वाहा । ॐ गुप्तातिगुप्तगोरक्षकाय नमो स्वाहा । ॐ पूर्णावताराय नमो स्वाहा । ॐ ज्योतिस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ सत्स्वरूपाय नमो स्वाहा । ९८० ॐ शून्यध्यात्रे नमो स्वाहा । ॐ मत्स्येन्द्रप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ अत्यन्तप्रियशिष्याय नमो स्वाहा । ॐ महायोगसिद्धाय नमो स्वाहा । ॐ पञ्चतत्ववशीकराय नमो स्वाहा । ॐ त्रोलोकप्रियाय नमो स्वाहा । ॐ मृत्युञ्जयस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ योगैकगम्याय नमो स्वाहा । ॐ भैरवशक्तिरूपाय नमो स्वाहा । ॐ शाबरमन्त्रप्रचिताय नमो स्वाहा । ९९० ॐ तन्त्रमन्त्रमहासिद्धाय नमो स्वाहा । ॐ योग्यमार्गदर्शकाय नमो स्वाहा । ॐ सर्वसद्गुरुस्वरूपाय नमो स्वाहा । ॐ गूढात्मने नमो स्वाहा । ॐ गुह्यातीतगुह्यज्ञानिने नमो स्वाहा । ॐ अपूर्वपुरुषाय नमो स्वाहा । ॐ नाथपन्थाविर्भावकारिणे नमो स्वाहा । ॐ सकलजनसुखदायकाय नमो स्वाहा । ॐ असङ्ख्यमार्गप्रकटीकृतात्मज्ञानाय नमो स्वाहा। ॐ शिवगोरक्षयोगिने नमो स्वाहा । १००० हवन क्रिया के पश्चात साधक योगेश्वर ने अग्नि देवता को बेलपत्री पुष्प अष्टगंध अक्षदा इ० समोपचारे या पंचोपचार या षोडशोपचार या यथा लब्धोपचार से पूजन करे तथा निम्न पंच अग्नि पाठ पढकर हवन करे । पञ्च अग्निपाठ तथा हवन हवन - गौधूत, साकल्य, पंचामृत, खीर इ० हवनीय सामग्री दिशा - अग्नेय, मुद्रा - शुकरी, संख्या - ५ बार या १०८ बार (१) सत नमो आदेश । गुरुजी को आदेश । ॐ गुरु जी । ॐ मूल अग्नि को नमो आदेश । ॐ मूल अग्नि का रेचक नाम । सोखले रक्त पीत और आव । पेट पूठ दो सम रहे । तो मूल अग्नि जती गोरख कहे ॥ ॐ मूल अग्नि नमो स्वाहा ॥ (२) ॐ भुयंगम अग्नि को नमो आदेश । भुयंगम अग्नि का भुयंगम नाम । तजि बा भिक्षा भोजन ग्राम । मूल की मूस अमृत स्थिर । उसे कहो हे सिद्धो पवन का शरीर ॥ ॐ भुयंगम अग्नि नमो स्वाहा । (३) ॐ ब्रह्म अग्नि को नमो आदेश । ब्रह्म अग्नि ब्रह्म नली धरी लैऊ जान । उलटंत पवना रवि-शशी गगन समान । ब्रह्म अग्नि मध्ये सीझिबा कपूरं तिस को देख मन जाये बा दूर । शिव धरे, शक्ति अहेनिस रहे । ब्रह्म अग्नि जती गोरख कहे ॥ ॐ ब्रह्म अग्नि नमो स्वाहा ॥ (४) ॐ काल अग्नि को नमो आदेश । काल अग्नि तिन भवन प्रवानी उलटंत पवना मोखंत पानी। खाया पिया खाख होय रहे । काल अग्नि जती गोरख कहे । । ॐ काल अग्नि नमो स्वाहा ॥ (५) ॐ रुद्र अग्नि को नमो आदेश । रुद्र अग्नि का त्राटिका नाम । सुख ले होठ कंठ पेट पीठ नव ठाम । उलटंत केस पलटंत चाम । उसे कहे सिद्धों त्राटिका नामा ॥ ॐ रुद्र् अग्नि नमो स्वाहा ॥ रुद्र रेवती संजमे खिवन्ती। योग जुगती करि साधत योगी। पंच अग्नि भरपूर रहे । सिद्धों संकेत श्री गोरख कहे । । ॐ पंच अग्नि नमो स्वाहा ॥ पूरिको पिबत वायु कुंभक को काया शोधन । रेचकों तजत विकार त्राटिको अवागमन बिबरजंत । सिद्धों का मार्ग कोई साधु जाने । पंच अग्नि गुरु गोरख बखाने । पाचो अग्नि सम्पूर्ण भया। अनंत सिद्धों त्र्यंबक क्षेत्र अनुपान शिला बैठकर पढ़ कथ कर सुनाया। इति गुरु गोरक्षनाथ नमो स्वाहा ॥ इतना हवन - क्रियायें सम्पूर्ण भया। श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश ॥ ॥ नमो आदेश ॥ The nAmAvali is translated in Sanskrit from original shAbarahavanamantra in Hindi. namo svAhA can be changed to namaH to consider this as a sahasranAmAvaliH. Encoded by DPD Proofread by DPD, Shankara
% Text title      : shrIgorakShasahasranAmahavanamantrAH
% File name       : gorakShasahasranAmahavanamantrAH.itx
% itxtitle       : gorakShasahasranAmahavanamantrAH
% engtitle       : gorakShasahasranAmahavanamantrAH
% Category       : sahasranAma, deities_misc, gurudev, stotra
% Location       : doc_deities_misc
% Sublocation      : deities_misc
% SubDeity       : gurudev
% Texttype       : stotra
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : DPD
% Proofread by     : DPD, Shankara
% Translated by     : Sanskrit translation DPD, Shankara
% Description-comments : Translation from Hindi shAbaramantrAH, havanamantrAH
% Latest update     : August 6, 2017
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP