॥ श्रीषोडशीसहस्रनामावलीजपसाधना ॥

॥ श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॥ ॥ विनियोगः ॥ ॐ अस्य श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् दक्षिणामूर्तिः ऋषिः । जगतीछन्दः । समस्तप्रकटगुप्तसम्प्रदाय कुलकौलोत्तीर्णनिर्गर्भरहस्याचिन्त्यप्रभावती देवता । ॐ बीजं । ह्रीं शक्तिः । क्लीं कीलकं । धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः । पाठे ॥ ऋष्यादि न्यासः ॥ ॐ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् दक्षिणामूर्ति ऋषये नमः शिरसि । ॐ जगतीच्छन्दसे नमः मुखे। ॐसमस्तप्रकटगुप्तसम्प्रदायकुलकौलोत्तीर्णनिर्गर्भरहस्याचिन्त्यप्रभावतीदेवतायै नमः हृदये । ॐ ॐ बीजाय नमः नाभौ । वीजाय ॐ ह्रीं शक्त्ये नमः गुह्ये । ॐ क्लीं कीलकाय नमः पादयोः । ॐ धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे । पाठे ॥ ध्यानम् ॥ ॐ आधारे तरुणार्कबिम्बरुचिरं हेमप्रभं वाग्भवम् । बीजं मन्मथमिन्द्रगोपसदृशं हृत्पङ्कजे संस्थितम् ॥ विष्णुब्रह्मपदस्थशक्तिकलितं सोमप्रभाभासुरम् । ये ध्यायन्ति पदत्रयं तव शिवे ! ते यान्ति सौख्यं पदम् ॥ ॥ मानस पूजनम् ॥ ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं परब्रह्मस्वरूपिणी श्रीषोडशीदेवी प्रीतये समर्पयामि नमः । ॐ हं आकाशतत्त्वात्मकं पुष्पं परब्रह्मस्वरूपिणी श्रीषोडशीदेवी प्रीतये समर्पयामि नमः । ॐ यं वायुतत्त्वात्मकं धूपं परब्रह्मस्वरूपिणी श्रीषोडशीदेवी प्रीतये घ्रापयामि नमः । ॐ रं अग्नितत्त्वात्मकं दीपं परब्रह्मस्वरूपिणी श्रीषोडशीदेवी प्रीतये दर्शयामि नमः । ॐ वं जलतत्त्वात्मकं नैवेद्यं परब्रह्मस्वरूपिणी श्रीषोडशीदेवी प्रीतये निवेदयामि नमः । ॐ सं सर्वतत्त्वात्मकं ताम्बूलं परब्रह्मस्वरूपिणी श्रीषोडशीदेवी प्रीतये समर्पयामि नमः । ॐ श्रीकल्याण्यै नमः । १ ॐ श्रीकमलायै नमः । ॐ श्रीकाल्यै नमः । ॐ श्रीकराल्यै नमः । ॐ श्रीकामरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीकामाख्यायै नमः । ॐ श्रीकामदायै नमः । ॐ श्रीकाम्यायै नमः । ॐ श्रीकामनायै नमः । ॐ श्रीकामचारिण्यै नमः । ॐ श्रीकालरात्र्यै नमः । ॐ श्रीमहारात्र्यै नमः । ॐ श्रीकपाल्यै नमः । ॐ श्रीकामरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीकौमार्यै नमः । ॐ श्रीकरुणायै नमः । ॐ श्रीमुक्त्यै नमःश्रीकलिकल्क्मषनाशिन्यै नमः । var श्रीमुक्तिः-कलि-कल्मष-नाशिन्यै ॐ श्रीकात्यायन्यै नमः । ॐ श्रीकराधारायै नमः । ॐ श्रीकौमुद्यै नमः । ॐ श्रीकमलप्रियायै नमः । श्रीकीर्तिदायै नमः ॐ श्रीबुद्धिदायै नमः । ॐ श्रीमेधायै नमः । ॐ श्रीनीतिज्ञायै नमः । ॐ श्रीनीतिवत्सलायै नमः । ॐ श्रीमाहेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीमहामायायै नमः । ॐ श्रीमहातेजसे नमः । महातेजायै ॐ श्रीमहेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीमहाजिह्वायै नमः । ॐ श्रीमहाघोरायै नमः । ॐ श्रीमहादंष्ट्रायै नमः । ॐ श्रीमहाभुजायै नमः । ॐ श्रीमहामोहान्धकारघ्न्यै नमः । ॐ श्रीमहामोक्षप्रदायिन्यै नमः । ॐ श्रीमहादारिद्र्यनाशायै नमः । ॐ श्रीमहाशत्रुविमर्दिन्यै नमः । ॐ श्रीमहामायायै नमः । ॐ श्रीमहावीर्यायै नमः । ॐ श्रीमहापातकनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीमहामखायै नमः । ॐ श्रीमन्त्रमय्यै नमः । ॐ श्रीमणिपूरकवासिन्यै नमः । ॐ श्रीमानस्यै नमः । ॐ श्रीमानदायै नमः । ॐ श्रीमान्यायै नमः । ॐ श्रीमनश्चक्षूरणेचरायै नमः । ॐ श्रीगणमात्रे नमः । ॐ श्रीगायत्र्यै नमः । ५० ॐ श्रीगणगन्धर्वसेवितायै नमः । ॐ श्रीगिरिजायै नमः । ॐ श्रीगिरिशायै नमः । ॐ श्रीसाध्व्यै नमः । ॐ श्रीगिरिस्थायै नमः । ॐ श्रीगिरिवल्लभायै नमः । ॐ श्रीचण्डेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीचण्डरूपायै नमः । ॐ श्रीप्रचण्डायै नमः । ॐ श्रीचण्डमालिन्यै नमः । ॐ श्रीचर्विकायै नमः । ॐ श्रीचर्चिकाकारायै नमः । ॐ श्रीचण्डिकायै नमः । ॐ श्रीचारुरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीयज्ञेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीयज्ञरूपायै नमः । ॐ श्रीजपयज्ञपरायणायै नमः । ॐ श्रीयज्ञमात्रे नमः । ॐ श्रीयज्ञभोक्त्रे नमः । ॐ श्रीयज्ञेश्यै नमः । ॐ श्रीयज्ञसम्भवायै नमः । ॐ श्रीसिद्धयज्ञायै नमः । ॐ श्रीक्रियासिद्ध्यै नमः । श्रीसिद्धक्रियासिद्ध्यै ॐ श्रीसिद्धर्यज्ञाङ्ग्यै नमः । ॐ श्रीयज्ञरक्षिकायै नमः । ॐ श्रीयज्ञक्रियायै नमः । ॐ श्रीयज्ञायै नमः । ॐ श्रीयज्ञायज्ञक्रियालयायै नमः । ॐ श्रीजालन्धर्यै नमः । ॐ श्रीजगन्मात्रे नमः । श्रीजगन्मातायै ॐ श्रीजातवेदसे नमः । जातवेदायै ॐ श्रीजगत्प्रियायै नमः । ॐ श्रीजितेन्द्रियायै नमः । ॐ श्रीजितक्रोधायै नमः । ॐ श्रीजनन्यै नमः । ॐ श्रीजन्मदायिन्यै नमः । ॐ श्रीगङ्गायै नमः । ॐ श्रीगोदावर्यै नमः । ॐ श्रीगोमत्यै नमः । ॐ श्रीशतद्रुकायै नमः । ॐ श्रीघर्घरायै नमः । ॐ श्रीवेदगर्भायै नमः । ॐ श्रीरेचिकायै नमः । ॐ श्रीसमवासिन्यै नमः । ॐ श्रीसिन्धवे नमः । ॐ श्रीमन्दाकिन्यै नमः । ॐ श्रीक्षिप्रायै नमः । ॐ श्रीयमुनायै नमः । ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः । ॐ श्रीभद्रायै नमः । १०० ॐ श्रीरागायै नमः । ॐ श्रीविपाशायै नमः । ॐ श्रीगण्डक्यै नमः । ॐ श्री विन्ध्यवासिन्यै नमः । ॐ श्रीनर्मदायै नमः । ॐ श्रीताप्त्यै नमः । ॐ श्रीकावेर्यै नमः । ॐ श्रीवेत्रवत्यायै नमः । श्रीवेत्रवत्यै ॐ श्रीसुकौशिक्यै नमः । ॐ श्रीमहेन्द्रतनयायै नमः । ॐ श्रीअहल्यायै नमः । ॐ श्रीचर्मकावत्यै नमः । ॐ श्रीअयोध्यायै नमः । ॐ श्रीमथुरायै नमः । ॐ श्रीमायायै नमः । ॐ श्रीकाश्यै नमः । ॐ श्रीकाञ्च्यै नमः । ॐ श्रीअवन्तिकायै नमः । ॐ श्रीपुर्यै नमः । पुरे ॐ श्रीद्वारावत्यै नमः । ॐ श्रीतीर्थायै नमः । ॐ श्रीमहाकिल्बिनाशिन्यै नमः । महाकिल्विषनाशिन्यै ॐ श्रीपद्मिन्यै नमः । ॐ श्रीपद्ममध्यस्थायै नमः । ॐ श्रीपद्मकिञ्जल्कवासिन्यै नमः । ॐ श्रीपद्मवक्त्रायै नमः । ॐ श्रीचकोराक्ष्यै नमः । ॐ श्रीपद्मस्थायै नमः । ॐ श्रीपद्मसम्भवायै नमः । ॐ श्रीह्रीङ्कार्यै नमः । ॐ श्रीकुण्डलाधारायै नमः । ॐ श्रीहृत्-पद्मस्थायै नमः । ॐ श्रीसुलोचनायै नमः । ॐ श्रीश्रीङ्कार्यै नमः । ॐ श्रीभूषणायै नमः । ॐ श्रीलक्ष्म्यै नमः । ॐ श्रीक्लीङ्कार्यै नमः । ॐ श्रीक्लेशनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीहरिवक्त्रोद्भवायै नमः । ॐ श्रीशान्तायै नमः । ॐ श्रीहरिवक्त्रकृतालयायै नमः । ॐ श्रीहरिवक्त्रोपमायै नमः । ॐ श्रीहालायै नमः । ॐ श्रीहरिवक्षःस्थलास्थितायै नमः । ॐ श्रीवैष्णव्यै नमः । ॐ श्रीविष्णुरूपायै नमः । ॐ श्रीविष्णुमातृस्वरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीविष्णुमायायै नमः । ॐ श्रीविशालाक्ष्यै नमः । ॐ श्रीविशालनयनोज्ज्वलायै नमः । १५० ॐ श्रीविश्वेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीविश्वात्मने नमः । विश्वात्मायै ॐ श्रीविश्वेश्यै नमः । ॐ श्रीविश्वरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीविश्वनाथायै नमः । ॐ श्रीशिवाराध्यायै नमः । ॐ श्रीशिवनाथायै नमः । ॐ श्रीशिवप्रियायै नमः । ॐ श्रीशिवमात्रे नमः । शिवमातायै ॐ श्रीशिवाख्यायै नमः । ॐ श्रीशिवदायै नमः । ॐ श्रीशिवरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीभवेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीभवाराध्यायै नमः । ॐ श्रीभवेश्यै नमः । ॐ श्रीभवनायिकायै नमः । ॐ श्रीभवमात्रेनमः । भवमातायै ॐ श्रीभवगम्यायै नमः । ॐ श्रीभवकण्टकनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीभवप्रियायै नमः । ॐ श्रीभवानन्दायै नमः । ॐ श्रीभवान्यै नमः । ॐ श्रीभवमोहिन्यै नमः । ॐ श्रीगायत्र्यै नमः । ॐ श्रीसावित्र्यै नमः । ॐ श्रीब्रह्मणे नमः । ब्रह्माण्यै ॐ श्रीब्रह्मरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीब्रह्मेश्यै नमः । ॐ श्रीब्रह्मदायै नमः । ॐ श्रीब्रह्मायै नमः । ॐ श्रीब्रह्माण्यै नमः । ॐ श्रीब्रह्मवादिन्यै नमः । ॐ श्रीदुर्गस्थायै नमः । ॐ श्रीदुर्गरूपायै नमः । ॐ श्रीदुर्गायै नमः । ॐ श्रीदुर्गार्तिनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीसुगमायै नमः । ॐ श्रीदुर्गमायै नमः । ॐ श्रीदान्तायै नमः । ॐ श्रीदयायै नमः । ॐ श्रीदोग्ध्र्यै नमः । ॐ श्रीदुरापहायै नमः । ॐ श्रीदुरितघ्न्यै नमः । ॐ श्रीदुराध्यक्षायै नमः । ॐ श्रीदुरायै नमः । ॐ श्रीदुष्कृतनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीपञ्चास्यायै नमः । ॐ श्रीपञ्चम्यै नमः । ॐ श्रीपूर्णायै नमः । ॐ श्रीपूर्णपीठनिवासिन्यै नमः । २०० ॐ श्रीसत्त्वस्थायै नमः । ॐ श्रीसत्त्वरूपायै नमः । ॐ श्रीसत्त्वगायै नमः । ॐ श्रीसत्त्वसम्भवायै नमः । ॐ श्रीरजस्थायै नमः । ॐ श्रीरजोरूपायै नमः । ॐ श्रीरजोगुणसमुद्भवायै नमः । ॐ श्रीतमस्थायै नमः । ॐ श्रीतमोरूपायै नमः । ॐ श्रीतामस्यै नमः । ॐ श्रीतामसप्रियायै नमः । ॐ श्रीतमोगुणसमुद्भूतायै नमः । ॐ श्रीसात्विक्यै नमः । ॐ श्रीराजस्यै नमः । ॐ श्रीकलायै नमः । ॐ श्रीकाष्ठायै नमः । ॐ श्रीमुहूर्तायै नमः । ॐ श्रीनिमिषायै नमः । ॐ श्रीअनिमेषायै नमः । ॐ श्रीअर्धमासायै नमः । ॐ श्रीमासायै नमः । ॐ श्रीसंवत्सरस्वरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीयोगस्थायै नमः । ॐ श्रीयोगरूपायै नमः । ॐ श्रीकल्पस्थायै नमः । ॐ श्रीकल्परूपिण्यै नमः । ॐ श्रीनानारत्नविचित्राङ्ग्यै नमः । ॐ श्रीनानाऽऽभरणमण्डितायै नमः । ॐ श्रीविश्वात्मिकायै नमः । ॐ श्री विश्वमात्रे नमः । विश्वमातायै ॐ श्रीविश्वपाशविनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीविश्वासकारिण्यै नमः । ॐ श्रीविश्वायै नमः । ॐ श्रीविश्वशक्तिविचारणायै नमः । ॐ श्रीजपाकुसुमसङ्काशायै नमः । ॐ श्रीदाडिमीकुसुमोपमायै नमः । ॐ श्रीचतुरङ्ग्यै नमः । ॐ श्रीचतुर्बाहुवासिन्यै नमः । ॐ श्रीचतुराचारवासिन्यै नमः । ॐ श्रीसर्वेश्यै नमः । ॐ श्रीसर्वदायै नमः । ॐ श्रीसर्वायै नमः । ॐ श्रीसर्वदासर्वदायिन्यै नमः । ॐ श्रीमाहेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीसर्वाद्यायै नमः । ॐ श्रीशर्वाण्यै नमः । ॐ श्रीसर्वमङ्गलायै नमः । ॐ श्रीनलिन्यै नमः । ॐ श्रीनन्दिन्यै नमः । ॐ श्रीनन्दायै नमः । २५० ॐ श्रीआनन्दायै नमः । ॐ श्रीआनन्दवर्द्धिन्यै नमः । ॐ श्री सर्वभूतेषु व्यापिन्यै नमः । व्यापिनीसर्वभुतवे ॐ श्रीभवभारविनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीसर्वशृङ्गारवेषाढ्यायै नमः । ॐ श्रीपाशाङ्कुशकरोद्यतायै नमः । ॐ श्रीसूर्यकोटिसहस्राभायै नमः । ॐ श्रीचन्द्रकोटिनिभाननायै नमः । ॐ श्रीगणेशकोटिलावण्यायै नमः । ॐ श्रीविष्णुकोट्यरिमर्दिन्यै नमः । ॐ श्रीदावाग्निकोटिदलिन्यै नमः । ॐ श्रीरूद्रकोट्युग्ररूपिण्यै नमः । ॐ श्रीसमुद्रकोटिगम्भीरायै नमः । ॐ श्रीवायुकोटिमहाबलायै नमः । ॐ श्रीआकाशकोटिविस्तारायै नमः । ॐ श्रीयमकोटिभयङ्कर्यै नमः । ॐ श्रीमेरुकोटिसमुछ्रायायै नमः । ॐ श्रीगणकोटिसमृद्धिदायै नमः । ॐ श्रीनिष्कस्तोकायै नमः । ॐ श्रीनिराधरायै नमः । ॐ श्रीनिर्गुणायै नमः । ॐ श्रीगुणवर्जितायै नमः । ॐ श्रीअशोकायै नमः । ॐ श्रीशोकरहितायै नमः । ॐ श्रीतापत्रयविवर्जितायै नमः । ॐ श्रीवसिष्ठायै नमः । ॐ श्रीविश्वजनन्यै नमः । ॐ श्रीविश्वाख्यायै नमः । ॐ श्रीविश्ववर्द्धिन्यै नमः । ॐ श्रीचित्रायै नमः । ॐ श्रीविचित्रायै नमः चित्राङ्ग्यै नमः। विचित्र-चित्राङ्ग्यै ॐ श्रीहेतुगर्भायै नमः । ॐ श्रीकुलेश्वर्यै नमः । ॐ श्री इच्छाशक्त्यै नमः । ॐ श्रीज्ञानशक्त्यै नमः । ॐ श्रीक्रियाशक्त्यै नमः । ॐ श्रीशुचिस्मितायै नमः । ॐ श्रीशुच्यै नमः । ॐ श्रीस्मृतिमय्यै नमः । ॐ श्रीसत्त्यायै नमः । ॐ श्रीश्रुतिरूपायै नमः । ॐ श्रीश्रुतिप्रियायै नमः । ॐ श्रीमहासत्त्वमय्यै नमः । ॐ श्रीसत्त्वायै नमः । ॐ श्रीपञ्चतत्त्वोपरिस्थितायै नमः । ॐ श्रीपार्वत्यै नमः । ॐ श्रीहिमवत्पुत्र्यै नमः । ॐ श्रीपारस्थायै नमः । ॐ श्रीपाररूपिण्यै नमः । ॐ श्रीजयन्त्यै नमः । ३०० ॐ श्रीभद्रकाल्यै नमः । ॐ श्रीअहल्यायै नमः । ॐ श्रीकुलनायिकायै नमः । ॐ श्रीभूतधात्र्यै नमः । ॐ श्रीभूतेश्यै नमः । ॐ श्रीभूतस्थायै नमः । ॐ श्रीभूतभाविन्यै नमः । ॐ श्रीमहाकुण्डलिनीशक्त्यै नमः । ॐ श्रीविभववर्धिन्यै नमः । महाविभव वर्द्धिन्यै ॐ श्रीहंसाक्ष्यै नमः । ॐ श्रीहंसरूपायै नमः । ॐ श्रीहंसस्थायै नमः । ॐ श्रीहंसरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीसोमाग्निमध्यस्थायै नमः । ॐ श्रीसूर्याग्निमध्यस्थायै नमः । ॐ श्रीमणिमण्डलवासिन्यै नमः । ॐ श्रीद्वादशारसरोजस्थायै नमः । ॐ श्रीसूर्यमण्डलवासिन्यै नमः । ॐ श्रीअकलङ्कायै नमः । ॐ श्रीशशाङ्काभायै नमः । ॐ श्रीषोडशारनिवासिन्यै नमः । ॐ श्रीडाकिन्यै नमः । ॐ श्रीराकिन्यै नमः । ॐ श्रीलाकिन्यै नमः । ॐ श्रीकाकिन्यै नमः । ॐ श्रीशाकिन्यै नमः । ॐ श्रीहाकिनीषट्चक्रेषु-निवासिन्यै नमः । ॐ श्रीसृष्टि-स्थितिविनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीसृष्ट्यन्तायै नमः । ॐ श्रीसृष्टिकारिण्यै नमः । ॐ श्रीश्रीकण्ठप्रियायै नमः । ॐ श्रीहृत्कण्ठायै नमः । ॐ श्रीनन्दाख्यायै नमः । ॐ श्रीविन्दुमालिन्यै नमः । ॐ श्रीचतुष्षटि-कलाधारायै नमः । ॐ श्रीदेहदण्डसमाश्रितायै नमः । ॐ श्रीमायायै नमः । ॐ श्रीकाल्यै नमः । ॐ श्रीधृत्यै नमः । ॐ श्रीमेधायै नमः । ॐ श्रीक्षुधायै नमः । ॐ श्रीतुष्ट्यै नमः । ॐ श्रीमहाद्युत्यै नमः । ॐ श्रीहिङ्गुलायै नमः । ॐ श्रीमङ्गलायै नमः । ॐ श्रीसीतायै नमः । ॐ श्रीसुषुम्नामध्यगामिन्यै नमः । ॐ श्रीपरघोरायै नमः । ॐ श्रीकरालाक्ष्यै नमः । ॐ श्रीविजयायै नमः । ३५० ॐ श्रीजयदायिन्यै नमः । ॐ श्रीहृत्पद्मनिलयायै नमः । ॐ श्रीभीमायै नमः । ॐ श्रीमहाभैरवनादिन्यै नमः । ॐ श्रीआकाशलिङ्गसम्भूतायै नमः । ॐ श्रीभुवनोद्यानवासिन्यै नमः । ॐ श्रीमहत्सूक्ष्मायै नमः । ॐ श्रीकङ्काल्यै नमः । ॐ श्रीभीमरूपायै नमः । ॐ श्रीमहाबलायै नमः । ॐ श्रीमेनकागर्भसम्भूतायै नमः । ॐ श्रीतप्तकाञ्चनसन्निभायै नमः । ॐ श्रीअन्तरस्थायै नमः । ॐ श्रीकूटबीजायै नमः । ॐ श्रीचित्रकूटाचलवासिन्यै नमः । ॐ श्रीवर्णाख्यायै नमः । ॐ श्रीवर्णरहितायै नमः । ॐ श्रीपञ्चाशद्वर्णभेदिन्यै नमः । ॐ श्रीविद्याधर्यै नमः । ॐ श्रीलोकधात्र्यै नमः । ॐ श्रीअप्सरायै नमः । ॐ श्रीअप्सरःप्रियायै नमः । ॐ श्रीदीक्षायै नमः । ॐ श्रीदाक्षायण्यै नमः । ॐ श्रीदक्षायै नमः । ॐ श्रीदक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीयशः-पूर्णायै नमः । ॐ श्रीयशोदायै नमः । ॐ श्रीयशोदागर्भसम्भवायै नमः । ॐ श्रीदेवक्यै नमः । ॐ श्रीदेवमात्रे नमः । ॐ श्रीराधिकाकृष्णवल्लभायै नमः । ॐ श्रीअरुन्धत्यै नमः । ॐ श्रीशच्यै नमः । ॐ श्रीईन्द्राण्यै नमः । ॐ श्रीगान्धार्यै नमः । ॐ श्रीगन्धमालिन्यै नमः । ॐ श्रीध्यानातीतायै नमः । ॐ श्रीध्यानगम्यायै नमः । ॐ श्रीध्यानज्ञायै नमः । ॐ श्रीध्यानधारिण्यै नमः । ॐ श्रीलम्बोदर्यै नमः । ॐ श्रीलम्बोष्ठ्यै नमः । ॐ श्रीजाम्बवन्त्यै नमः । ॐ श्रीजलोदर्यै नमः । ॐ श्रीमहोदर्यै नमः । ॐ श्रीमुक्तकेश्यै नमः । ॐ श्रीमुक्तकामार्थसिद्धिदायै नमः । ॐ श्रीतपस्विन्यै नमः । ॐ श्रीतपोनिष्ठायै नमः । ४०० ॐ श्रीसुपर्णायै नमः । ॐ श्रीधर्मवासिन्यै नमः । ॐ श्रीबाणचापधरायै नमः । ॐ श्रीधीरायै नमः । ॐ श्रीपाञ्चाल्यै नमः । ॐ श्रीपञ्चमप्रियायै नमः । ॐ श्रीगुह्याङ्ग्यै नमः । ॐ श्रीसुभीमाङ्ग्यै नमः । ॐ श्रीगुह्यतत्त्वायै नमः । ॐ श्रीनिरञ्जनायै नमः । ॐ श्रीअशरीरायै नमः । ॐ श्रीशरीरस्थायै नमः । ॐ श्रीसंसारार्णवतारिण्यै नमः । ॐ श्रीअमृतायै नमः । ॐ श्रीनिष्कलायै नमः । ॐ श्रीभद्रायै नमः । ॐ श्रीसकलायै नमः । ॐ श्रीकृष्णपिङ्गलायै नमः । ॐ श्रीचक्रप्रियायै नमः । ॐ श्रीचक्राह्वायै नमः । ॐ श्रीपञ्चचक्रादिदारिण्यै नमः । ॐ श्रीपद्मरागप्रतीकाशायै नमः । ॐ श्रीनिर्मलाकाशसन्निभायै नमः । ॐ श्रीअधःस्थायै नमः । ॐ श्रीऊर्ध्वरूपायै नमः । ॐ श्रीउर्ध्वपद्मनिवासिन्यै नमः । ॐ श्रीकार्यकारणकर्तृत्वे-शश्वद्रूपेषुसंस्थितायै नमः । ॐ श्रीरसज्ञायै नमः । ॐ श्रीरसमध्यस्थायै नमः । ॐ श्रीगन्धस्थायै नमः । ॐ श्रीगन्धरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीपरब्रह्मस्वरूपायै नमः । ॐ श्रीपरब्रह्मनिवासिन्यै नमः । ॐ श्रीशब्दब्रह्मस्वरूपायै नमः । ॐ श्रीशब्दस्थायै नमः । ॐ श्रीशब्दवर्जितायै नमः । ॐ श्रीसिद्ध्यै नमः । ॐ श्रीबुद्ध्यै नमः । ॐ श्रीपराबुद्ध्यै नमः । ॐ श्रीसन्दीप्तिर्मध्यसंस्थितायै नमः । ॐ श्रीस्वगुह्यायै नमः । ॐ श्रीशाम्भवीशक्त्यै नमः । ॐ श्रीतत्त्वस्थायै नमः । ॐ श्रीतत्त्वरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीशाश्वत्यै नमः । ॐ श्रीभूतमात्रे नमः । ॐ श्रीमहाभूताधिपप्रियायै नमः । ॐ श्रीशुचिप्रेतायै नमः । ॐ श्रीधर्मसिद्ध्यै नमः । ॐ श्रीधर्मवृद्ध्यै नमः । ४५० ॐ श्रीपराजितायै नमः । ॐ श्रीकामसन्दीपन्यै नमः । ॐ श्रीकामायै नमः । ॐ श्रीसदाकौतूहलप्रियायै नमः । ॐ श्रीजटाजूटधरायै नमः । ॐ श्रीमुक्तायै नमः । ॐ श्रीसूक्ष्मायै नमः । ॐ श्रीशक्तिविभूषणायै नमः । ॐ श्रीद्वीपिचर्मपरिधानायै नमः । ॐ श्रीचीरवल्कलधारिण्यै नमः । ॐ श्रीत्रिशूलडमरूधरायै नमः । ॐ श्रीनरमालाविभूषणायै नमः । ॐ श्रीअत्युग्ररूपिण्यै नमः । ॐ श्रीउग्रायै नमः । ॐ श्रीकल्पान्तदहनोपमायै नमः । ॐ श्रीत्रैलोक्यसाधिन्यै नमः । ॐ श्रीसाध्यायै नमः । ॐ श्रीसिद्ध्यै नमः । ॐ श्रीसाधकवत्सलायै नमः । ॐ श्रीसर्वविद्यामय्यै नमः । ॐ श्रीसारायै नमः । ॐ श्रीआसुराणां-विनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीदमन्यै नमः । ॐ श्रीदामिन्यै नमः । ॐ श्रीदान्तायै नमः । ॐ श्रीदयायै नमः । ॐ श्रीदोग्घ्र्यै नमः । ॐ श्रीदुरापहायै नमः । ॐ श्रीअग्निजिह्वोपमायै नमः । ॐ श्रीघोरायै नमः घोरघोरतराननायै नमः । घोराघोरघोरतराननायै ॐ श्रीनारायण्यै नमः । ॐ श्रीनारसिंह्यै नमः । ॐ श्रीनृसिंह-हृदयेस्थितायै नमः । ॐ श्रीयोगेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीयोगरूपायै नमः । ॐ श्रीयोगमात्रे नमः । योगमातायै ॐ श्रीयोगिन्यै नमः । ॐ श्रीखेचर्यै नमः । ॐ श्रीखचर्यै नमः । ॐ श्रीखेलायै नमः । ॐ श्रीनिर्वाणपदसंश्रयायै नमः । ॐ श्रीनागिन्यै नमः । ॐ श्रीनागकन्यायै नमः । ॐ श्रीसुवेशायै नमः । ॐ श्रीनागनायिकायै नमः । ॐ श्रीविषज्वालावत्यै नमः । ॐ श्रीदीप्तायै नमः । ॐ श्रीकलाशतविभूषणायै नमः । ॐ श्रीतीव्रवक्त्रायै नमः । ॐ श्रीमहावक्त्रायै नमः । ॐ श्रीनागकोटित्वधारिण्यै नमः । ॐ श्रीमहासत्त्वायै नमः । ॐ श्रीधर्मज्ञायै नमः । ॐ श्रीधर्मातिसुखदायिन्यै नमः । ॐ श्रीकृष्णमूर्ध्ने नमः । मूर्द्धायै ॐ श्रीमहामूर्ध्ने मूर्द्धायै नमः । मूर्द्धायै ॐ श्रीघोरमूर्ध्ने मूर्द्धायै नमः । मूर्द्धायै ॐ श्रीवराननायै नमः । ॐ श्रीसर्वेन्द्रियमनोन्मत्तायै नमः । ॐ श्रीसर्वेन्द्रियमनोमय्यै नमः । ॐ श्रीसर्वसङ्ग्रामजयदायै नमः । ॐ श्रीसर्वप्रहरणोद्यतायै नमः । ॐ श्रीसर्वपीडोपशमन्यै नमः । ॐ श्रीसर्वारिष्टनिवारिण्यै नमः । ॐ श्रीसर्वैश्वर्यसमुत्पन्नायै नमः । ॐ श्रीसर्वग्रहविनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीमातङ्ग्यै नमः । ॐ श्रीमत्तमातङ्ग्यै नमः । ॐ श्रीमातङ्गीप्रियमण्डलायै नमः । ॐ श्रीअमृतोदधिमध्यस्थायै नमः । ॐ श्रीकटिसूत्रैरलङ्कृतायै नमः । ॐ श्रीप्रवालवसनाम्बुजायै नमः । ॐ श्रीमणिमण्डलमध्यस्थायै नमः । ॐ श्रीईषत्प्रहसिताननायै नमः । ॐ श्रीकुमुदायै नमः । ॐ श्रीललितायै नमः । ॐ श्रीलोलायै नमः । ॐ श्रीलाक्षालोहितलोचनायै नमः । ॐ श्रीदिग्वाससे नमः । दिग्वासायै ॐ श्रीदेवदूत्यै नमः । ॐ श्रीदेवदेवाधिदेवतायै नमः । ॐ श्रीसिंहोपरिसमारूढायै नमः । ॐ श्रीहिमाचलनिवासिन्यै नमः । ॐ श्रीअट्टाट्टहासिन्यै नमः । ॐ श्रीघोरायै नमः । ॐ श्रीघोरदैत्यविनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीअत्युग्ररक्तवस्त्राभायै नमः । ॐ श्रीनागकेयूरमण्डितायै नमः । ॐ श्रीमुक्ताहारलतोपेतायै नमः । ॐ श्रीतुङ्गपीनपयोधरायै नमः । ॐ श्रीरक्तोत्पलदलाकारायै नमः । ॐ श्रीमदाघूर्णितलोचनायै नमः । ॐ श्रीसमस्तदेवतामूर्त्यै नमः । ॐ श्रीसुरारिक्षयकारिण्यै नमः । ॐ खड्गिन्यै नमः । ॐ श्रीशूलहस्तायै नमः । ॐ श्रीचक्रिण्यै नमः । ॐ श्रीचक्रमालिन्यै नमः । ॐ श्रीशङ्खिन्यै नमः । ॐ श्रीचापिन्यै नमः । चापिण्यै ॐ श्रीबाणायै नमः । वाणायै ॐ श्रीवज्रिण्यै नमः । ॐ श्रीवज्रदण्डिन्यै नमः । ॐ श्रीआनन्दोदधिमध्यस्थायै नमः । ॐ श्रीकटिसूत्रधारापरायै नमः । ॐ श्रीनानाभरणदीप्ताङ्गायै नमः । ॐ श्रीनानमणिविभूषितायै नमः । ॐ श्रीजगदानन्दसम्भूतायै नमः । ॐ श्रीचिन्तामणिगुणान्वितायै नमः । ॐ श्रीत्रैलोक्यनमितायै नमः । ॐ श्रीतुर्यायै नमः । ॐ श्रीचिन्मयानन्दरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीत्रैलोक्यनन्दिनीदेव्यै नमः । नन्दिन्यै ॐ श्रीदुःख-दुःस्वप्न ननाशिन्यै नमः । ॐ श्रीघोराग्निदाहशमन्यै नमः । ॐ श्रीराज्यदेवार्थसाधिन्यै नमः । ॐ श्रीमहाऽपराधराशिघ्न्यै नमः । ॐ श्रीमहाचौरभयापहायै नमः । ॐ श्रीरागादि-दोषरहितायै नमः । ॐ श्रीजरामरणवर्जितायै नमः । ॐ श्रीचन्द्रमण्डलमध्यस्थायै नमः । ॐ श्रीपीयूषार्णवसम्भवायै नमः । ॐ श्रीसर्वदेवैःस्तुतादेव्यै नमः । स्तुतायै ॐ श्रीसर्वसिद्धैर्नमस्कृतायै नमः । ॐ श्रीअचिन्त्यशक्तिरूपायै नमः । ॐ श्रीमणिमन्त्रमहौषध्यै नमः । ॐ श्रीअस्तिस्वस्तिमयीबालायै नमः । ॐ श्रीमलयाचलवासिन्यै नमः । ॐ श्रीधात्र्यै नमः । ॐ श्रीविधात्र्यै नमः । ॐ श्रीसंहार्यै नमः । ॐ श्रीरतिज्ञायै नमः । ॐ श्रीरतिदायिन्यै नमः । ॐ श्रीरुद्राण्यै नमः । ॐ श्रीरुद्ररूपायै नमः । ॐ श्रीरुद्ररौद्रार्तिनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीसर्वज्ञायै नमः । ॐ श्रीधर्मज्ञायै नमः । ॐ श्रीरसज्ञायै नमः । ॐ श्रीदीनवत्सलायै नमः । ॐ श्रीअनाहतायै नमः । ॐ श्रीत्रिनयनायै नमः । ॐ श्रीनिर्भरायैनमः । निर्भारायै ॐ श्रीनिर्वृत्यै नमःपरायै नमः । निर्वृतिःपरायै ॐ श्रीपराऽघोरायै नमः । ॐ श्रीकरालाक्ष्यै नमः । ॐ श्रीसुमत्यै नमः । ॐ श्रीश्रेष्ठदायिन्यै नमः । ॐ श्रीमन्त्रालिकायै नमः । ॐ श्रीमन्त्रगम्यायै नमः । ६०० ॐ श्रीमन्त्रमालायै नमः । ॐ श्रीसुमन्त्रिण्यै नमः । ॐ श्रीश्रद्धानन्दायै नमः । ॐ श्रीमहाभद्रायै नमः । ॐ श्रीनिर्द्वन्द्वायै नमः । ॐ श्रीनिर्गुणात्मिकायै नमः । ॐ श्रीधरिण्यै नमः । ॐ श्रीधारिणीपृथ्व्यै नमः । ॐ श्रीधराधात्र्यै नमः । ॐ श्रीवसुन्धरायै नमः । ॐ श्रीमेरूमन्दरमध्यस्थायै नमः । ॐ श्रीस्थित्यै नमः । ॐ श्रीशङ्करवल्लभायै नमः । ॐ श्रीश्रीमत्यै नमः । ॐ श्रीश्रीमय्यै नमः । ॐ श्रीश्रेष्ठायै नमः । ॐ श्रीश्रीकर्यै नमः । ॐ श्रीभावभाविन्यै नमः । ॐ श्रीश्रीदायै नमः । ॐ श्रीशामायै नमः । श्रीमायै ॐ श्रीश्रीनिवासायै नमः । ॐ श्रीश्रीवत्यै नमः । ॐ श्रीश्रीमताङ्गत्यै नमः । ॐ श्रीउमायै नमः । ॐ श्रीसारङ्गिणीकृष्णायै नमः । ॐ श्रीकुटिलायै नमः । ॐ श्रीकुटिलालिकायै नमः । ॐ श्रीत्रिलोचनायै नमः । ॐ श्रीत्रिलोकात्मने नमः । त्रिलोकात्मायै ॐ श्रीपुण्यपुण्या-प्रकीर्तितायै नमः । ॐ श्रीअमृतायै नमः । ॐ श्रीसत्यसङ्कल्पायै नमः । ॐ श्रीसासत्यायै नमः । श्रीसत्यायै ॐ श्रीग्रन्थिभेदिन्यै नमः । ॐ श्रीपरेश्यै नमः । ॐ श्रीपरमासाध्यायै नमः । ॐ श्रीपराविद्यायै नमः । ॐ श्रीपरात्परायै नमः । ॐ श्रीसुन्दराङ्ग्यै नमः । ॐ श्रीसुवर्णाभायै नमः । ॐ श्रीसुरासुरनमस्कृतायै नमः । ॐ श्रीप्रजायै नमः । ॐ श्रीप्रजावत्यै नमः । ॐ श्रीधान्यायै नमः । ॐ श्रीधनधान्यसमृद्धिदायै नमः । ॐ श्रीईशान्यै नमः । ॐ श्रीभुवनेशान्यै नमः । ॐ श्रीभवान्यै नमः । ॐ श्रीभुवनेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीअनन्तानन्तमहितायै नमः ।६५० ॐ श्रीजगत्सारायै नमः । ॐ श्रीजगद्भवायै नमः । ॐ श्रीअचिन्त्यात्मशक्त्यै नमः । ॐ श्रीअचिन्त्यशक्त्यै नमः । ॐ श्रीचिन्त्यस्वरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीअचिन्त्यस्वरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीज्ञानगम्यायै नमः । ॐ श्रीज्ञानमूर्त्यै नमः । ॐ श्रीज्ञानिन्यै नमः । ॐ श्रीज्ञानशालिन्यै नमः । ॐ श्रीअसितायै नमः । ॐ श्रीघोररूपायै नमः । ॐ श्रीसुधाधारायै नमः । ॐ श्रीसुधावहायै नमः । ॐ श्रीभास्कर्यै नमः । ॐ श्रीभास्वर्यै नमः । ॐ श्रीभीतिर्भास्वदक्षानुशायिन्यै नमः । ॐ श्रीअनसूयायै नमः । ॐ श्रीक्षमायै नमः । ॐ श्रीलज्जायै नमः । ॐ श्रीदुर्लभाभरणात्मिकायै नमः । ॐ श्रीविश्वध्न्यै नमः । ॐ श्रीविश्ववीरायै नमः । ॐ श्रीविश्वाशायै नमः । ॐ श्रीविश्वसंस्थितायै नमः । ॐ श्रीशीलस्थायै नमः । ॐ श्रीशीलरूपायै नमः । ॐ श्रीशीलायै नमः । ॐ श्रीशीलप्रदायिन्यै नमः । ॐ श्रीबोधन्यै नमः । ॐ श्रीबोधकुशलायै नमः । ॐ श्रीरोधिनीबोधिन्यै नमः । ॐ श्रीविद्योतिन्यै नमः । ॐ श्रीविचित्रात्मनेनमः । विचित्रात्मायै ॐ श्रीविद्युत्पटलसन्निभायै नमः । ॐ श्रीविश्वयोन्यै नमः । ॐ श्रीमहायोन्यै नमः । ॐ श्रीकर्मयोन्यै नमः । ॐ श्रीप्रियात्मिकायै नमः । ॐ श्रीरोहिण्यै नमः । ॐ श्रीरोगशमन्यै नमः । ॐ श्रीमहारोगज्वरापहायै नमः । ॐ श्रीरसदायै नमः । ॐ श्रीपुष्टिदायै नमः । ॐ श्रीपुष्ट्यै नमः । ॐ श्रीमानदायै नमः । ॐ श्रीमानवप्रियायै नमः । ॐ श्रीकृष्णाङ्गवाहिन्यै नमः । ॐ श्रीकृष्णायै नमः । ॐ श्रीअकलायै नमः । ७०० ॐ श्रीकृष्णसहोदरायै नमः । ॐ श्रीशाम्भव्यै नमः । ॐ श्रीशम्भुरूपायै नमः । ॐ श्रीशम्भुस्थायै नमः । ॐ श्रीशम्भुसम्भवायै नमः । ॐ श्रीविश्वोदर्यै नमः । ॐ श्रीयोगमात्रे नमः । ॐ श्रीयोगमुद्रायै नमः । ॐ श्रीसुयोगिन्यै नमः । ॐ श्रीवागीश्वर्यै नमः । ॐ श्रीयोगनिद्रायै नमः । ॐ श्रीयोगिनीकोटिसेवितायै नमः । ॐ श्रीकौलिकायै नमः । ॐ श्रीनन्दकन्यायै नमः । ॐ श्रीशृङ्गारपीठवासिन्यै नमः । ॐ श्रीक्षेमङ्कर्यै नमः । ॐ श्रीसर्वरूपायै नमः । ॐ श्रीदिव्यरूपायै नमः । ॐ श्रीदिगम्बर्यै नमः । ॐ श्रीधूम्रवक्त्रायै नमः । ॐ श्रीधूम्रनेत्रायै नमः । ॐ श्रीधूम्रकेश्यै नमः । ॐ श्रीधूसरायै नमः । ॐ श्रीपिनाक्यै नमः । ॐ श्रीरुद्रवेताल्यै नमः । ॐ श्रीमहावेतालरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीतपिन्यै नमः । ॐ श्रीतापिन्यै नमः । ॐ श्रीदीक्षायै नमः । ॐ श्रीविष्णुविद्यात्मनाश्रितायै नमः । ॐ श्रीमन्थरायै नमः । ॐ श्रीजठरायै नमः । ॐ श्रीतीव्राऽग्निजिह्वायै नमः । ॐ श्रीभयापहायै नमः । ॐ श्रीपशुघ्न्यै नमः । ॐ श्रीपशुपालायै नमः । ॐ श्रीपशुहायै नमः । ॐ श्रीपशुवाहिन्यै नमः । ॐ श्रीपितामात्रे नमः । ॐ श्रीधीरायै नमः । ॐ श्रीपशुपाशविनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीचन्द्रप्रभायै नमः । ॐ श्रीचन्द्ररेखायै नमः । ॐ श्रीचन्द्रकान्तिविभूषिण्यै नमः । ॐ श्रीकुङ्कुमाङ्कित सर्वाङ्ग्यै नमः । कुङ्कुमाङ्कित ॐ श्रीसुधायै नमः । ॐ श्रीसद्गुरुलोचनायै नमः । ॐ श्रीशुक्लाम्बरधरादेव्यै नमः । ॐ श्रीवीणापुस्तकधारिण्यै नमः । ॐ श्रीऐरावतपद्मधरायै नमः । ७५० ॐ श्रीश्वेतपद्मासनस्थितायै नमः । ॐ श्रीरक्ताम्बरधरायै नमः । धरादेव्यै ॐ श्रीरक्तपद्मविलोचनायै नमः । ॐ श्रीदुस्तरायै नमः । ॐ श्रीतारिण्यै नमः । ॐ श्रीतारायै नमः । ॐ श्रीतरुण्यै नमः । ॐ श्रीताररूपिण्यै नमः । ॐ श्रीसुधाधारायै नमः । ॐ श्रीधर्मज्ञायै नमः । ॐ श्रीधर्मसङ्घोपदेशिन्यै नमः । ॐ श्रीभगेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीभगाराध्यायै नमः । ॐ श्रीभगिन्यै नमः । ॐ श्रीभगनायिकायै नमः । ॐ श्रीभगबिम्बायै नमः । ॐ श्रीभगक्लिन्नायै नमः । ॐ श्रीभगयोन्यै नमः । ॐ श्रीभगप्रदायै नमः । ॐ श्रीभगेश्यै नमः । ॐ श्रीभगरूपायै नमः । ॐ श्रीभगगुह्यायै नमः । ॐ श्रीभगावहायै नमः । ॐ श्रीभगोदर्यै नमः । ॐ श्रीभगानन्दायै नमः । ॐ श्रीभगस्थायै नमः । ॐ श्रीभगशालिन्यै नमः । ॐ श्रीसर्वसंक्षोभिणी शक्त्यै नमः । ॐ श्रीसर्वविद्राविण्यै नमः । ॐ श्रीमालिन्यै नमः । ॐ श्रीमाधव्यै नमः । ॐ श्रीमाध्व्यै नमः । ॐ श्रीमधुरूपायै नमः । ॐ श्रीमहोत्कटायै नमः । ॐ श्रीभेरुण्डायै नमः । ॐ श्रीचन्द्रिकायै नमः । ॐ श्रीजयोत्स्नायै नमः । ॐ श्रीविश्वचक्षुस्तमोऽपहायै नमः । श्रीविश्वचक्षुस्तमोपहायै ॐ श्रीसुप्रसन्नायै नमः । ॐ श्रीमहादूत्यै नमः । ॐ श्रीयमदूतीभयङ्कर्यै नमः । ॐ श्रीउन्मादिन्यै नमः । ॐ श्रीमहारूपायै नमः । ॐ श्रीदिव्यरूपायै नमः । ॐ श्रीसुरार्चितायै नमः । ॐ श्रीचैतन्यरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीनित्यायै नमः । ॐ श्री क्लिन्नायै नमः काममदोद्धतायै नमः । क्लिन्नाकाममदोद्धतायै ॐ श्रीमदिरानन्दकैवल्यायै नमः । ॐ श्रीमदिराक्ष्यै नमः । ८०० ॐ श्रीमदालसायै नमः । ॐ श्रीसिद्धेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीसिद्धविद्यायै नमः । ॐ श्रीसिद्धाद्यायै नमः । ॐ श्रीसिद्धसम्भवायै नमः । ॐ श्रीसिद्धऋद्ध्यै नमः । ॐ श्रीसिद्धमात्रे नमः । ॐ श्रीसिद्धःसर्वार्थसिद्धिदायै नमः । ॐ श्रीमनोमय्यै नमः । ॐ श्रीगुणातीतायै नमः । ॐ श्रीपरंजयोतिःस्वरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीपरेश्यै नमः । ॐ श्रीपरगापारायै नमः । ॐ श्रीपरासिद्ध्यै नमः । ॐ श्रीपरागत्यै नमः । ॐ श्रीविमलायै नमः । ॐ श्रीमोहिन्यै नमः । ॐ श्रीआद्यायै नमः । ॐ श्रीमधुपानपरायणायै नमः । ॐ श्रीवेदवेदाङ्गजनन्यै नमः । ॐ श्रीसर्वशास्त्रविशारदायै नमः । ॐ श्रीसर्वदेवमयीविद्यायै नमः । ॐ श्रीसर्वशास्त्रमय्यै नमः । ॐ श्री सर्वज्ञानमय्यै नमः । सर्वज्ञानमयीदेव्यै ॐ श्रीसर्वधर्ममयीश्वर्यै नमः । ॐ श्रीसर्वयज्ञमय्यै नमः । ॐ श्रीयज्ञायै नमः । ॐ श्रीसर्वमन्त्राधिकारिण्यै नमः । ॐ श्रीसर्वसम्पत्प्रतिष्ठात्र्यै नमः । ॐ श्रीसर्वविद्राविण्यै नमः । ॐ श्रीसर्वसंक्षोभिण्यै नमः । सर्वसंक्षोभिणीदेव्यै ॐ श्रीसर्वमङ्गलकारिण्यै नमः । ॐ श्री त्रैलोक्याकर्षिण्यै नमः। त्रैलोक्याकर्षिणीदेव्यै ॐ श्रीसर्वाह्लादनकारिण्यै नमः । ॐ श्रीसर्वसम्मोहिनीदेव्यै नमः । ॐ श्रीसर्वस्तम्भनकारिण्यै नमः । ॐ श्रीत्रैलोक्यजृम्भिणी-देव्यै नमः । ॐ श्रीसर्ववशङ्कर्यै नमः । ॐ श्रीत्रैलोक्यरञ्जिन्यै नमः । रञ्जनीदेव्यै ॐ श्रीसर्वसम्पत्तिदायिन्यै नमः । ॐ श्रीसर्वमन्त्रमय्यै नमः । मन्त्रमयीदेव्यै ॐ श्रीसर्वद्वन्द्वक्षयङ्कर्यै नमः । ॐ श्रीसर्वसिद्धिप्रदादेव्यै नमः । सिद्धिप्रदायै ॐ श्रीसर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः । ॐ श्रीसर्व प्रियङ्कर्यै नमः। प्रियङ्करीदेव्यै ॐ श्रीसर्वमङ्गलकारिण्यै नमः । ॐ श्रीसर्वकामप्रदायै नमः । कामप्रदादेव्यै नमः ॐ श्रीसर्वदुःखविमोचिन्यै नमः । ॐ श्रीसर्वमृत्युप्रशमन्यै नमः । ॐ श्रीसर्वविघ्नविनाशिन्यै नमः । ८५० ॐ श्रीसर्वाङ्गसुन्दरीमात्रे नमः। सुन्दरीमातायै नमः ॐ श्रीसर्वसौभाग्यदायिन्यै नमः । ॐ श्रीसर्वज्ञायै नमः । ॐ श्रीसर्वशक्त्यै नमः । ॐ श्रीसर्वैश्वर्यफलप्रदायै नमः । ॐ श्रीसर्व ज्ञानमय्यै नमः । ज्ञानमयीदेव्यै ॐ श्रीसर्वव्याधिविनाशिन्यै नमः । ॐ श्रीसर्वाधारस्वरूपायै नमः । ॐ श्रीसर्वपापहरायै नमः । ॐ श्री सर्वानन्दमय्यै नमः। सर्वानन्दमयीदेव्यै नमः ॐ श्रीसर्वेच्छायाः-स्वरूपिण्यै नमः । ॐ श्रीसर्वलक्ष्मीमयीविद्यायै नमः । ॐ श्रीसर्वेप्सितफलप्रदायै नमः । ॐ श्रीसर्वारिष्टप्रशमन्यै नमः । ॐ श्रीपरमानन्ददायिन्यै नमः । ॐ श्रीत्रिकोणनिलयायै नमः । ॐ श्रीत्रिस्थायै नमः । ॐ श्री त्रिमात्रे नमः । त्रिमातायै ॐ श्रीत्रितनुस्थितायै नमः । ॐ श्रीत्रिवेण्यै नमः । ॐ श्रीत्रिपथायै नमः । ॐ श्रीगुण्यायै नमः । ॐ श्रीत्रिमूर्त्यै नमः । ॐ श्रीत्रिपुरेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीत्रिधाम्न्यै नमः । ॐ श्रीत्रिदशाध्यक्षायै नमः । ॐ श्रीत्रिवित्यै नमः । त्रिविदे त्रिविद् - दकारन्त स्त्रीलिङ्गं ॐ श्रीत्रिपुरवासिन्यै नमः । ॐ श्रीत्रयीविद्यायै नमः । ॐ श्री त्रिशिरसे नमः । त्रिशिरायै ॐ श्रीत्रैलोक्यायै नमः । ॐ श्रीत्रिपुष्करायै नमः । ॐ श्रीत्रिकोटरस्थायै नमः । ॐ श्रीत्रिविधायै नमः । ॐ श्रीत्रिपुरायै नमः । ॐ श्रीत्रिपुरात्मिकायै नमः । ॐ श्रीत्रिपुराश्रियै नमः । ॐ श्रीत्रिजनन्यै नमः । ॐ श्रीत्रिपुरात्रिपुरसुन्दर्यै नमः । ॐ श्रीमहामायायै नमः । ॐ श्रीमहामेधायै नमः । ॐ श्रीमहाचक्षुषे नमः । ॐ श्रीमहोक्षजायै नमः । ॐ श्री महावेधसे नमः । महावेधायै ॐ श्रीपराशक्त्यै नमः । ॐ श्रीपराप्रज्ञायै नमः । ॐ श्रीपरम्परायै नमः । ॐ श्रीमहालक्ष्यायै नमः । ॐ श्रीमहाभक्ष्यायै नमः । ॐ श्रीमहाकक्ष्यायै नमः । ९०० ॐ श्रीअकलेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीकलेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीकलानन्दायै नमः । ॐ श्रीकलेश्यै नमः । ॐ श्रीकलसुन्दर्यै नमः । ॐ श्रीकलशायै नमः । ॐ श्रीकलशेश्यै नमः । ॐ श्रीकुम्भमुद्रायै नमः । ॐ श्रीकृशोदर्यै नमः । कृषोदर्यै ॐ श्रीकुम्भपायै नमः । ॐ श्रीकुम्भमध्येश्यै नमः । ॐ श्रीकुम्भानन्दप्रदायिन्यै नमः । ॐ श्रीकुम्भजानन्दनाथायै नमः । ॐ श्रीकुम्भजानन्दवर्द्धिन्यै नमः । ॐ श्रीकुम्भजानन्दसन्तोषायै नमः । ॐ श्रीकुम्भजतर्पिणीमुदायै नमः । ॐ श्रीवृत्त्यै नमः । ॐ श्रीवृत्तीश्वर्यै नमः । ॐ श्रीअमोघायै नमः । ॐ श्रीविश्ववृत्त्यन्ततर्पिण्यै नमः । ॐ श्रीविश्वशान्त्यै नमः । शान्तियै ॐ श्रीविशालाक्ष्यै नमः । ॐ श्रीमीनाक्ष्यै नमः । ॐ श्रीमीनवर्णदायै नमः । ॐ श्रीविश्वाक्ष्यै नमः । ॐ श्रीदुर्धरायै नमः । ॐ श्रीधूमायै नमः । ॐ श्रीइन्द्राक्ष्यै नमः । ॐ श्रीविष्णुसेवितायै नमः । ॐ श्रीविरञ्चिसेवितायै नमः । ॐ श्रीविश्वायै नमः । ॐ श्रीईशानायै नमः । ॐ श्रीईशवन्दितायै नमः । ॐ श्रीमहाशोभायै नमः । ॐ श्रीमहालोभायै नमः । ॐ श्रीमहामोहायै नमः । ॐ श्रीमहेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीमहाभीमायै नमः । ॐ श्रीमहाक्रोधायै नमः । ॐ श्रीमन्मथायै नमः । ॐ श्रीमदनेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीमहानलायै नमः । ॐ श्रीमहाक्रोधायै नमः । ॐ श्रीविश्वसंहारताण्डवायै नमः । ॐ श्रीसर्वसंहारवर्णेश्यै नमः । ॐ श्रीसर्वपालनतत्परायै नमः । ॐ श्रीसर्वाद्यै नमः सृष्टिकर्त्र्यै नमः । सर्वादिः सृष्टिकर्त्र्यै ॐ श्रीशिवाद्यायै नमः । ॐ श्रीशम्भुस्वामिन्यै नमः । ॐ श्रीमहानन्देश्वर्यै नमः । ९५० ॐ श्रीमृत्यवे नमः । ॐ श्रीमहास्पन्देश्वर्यै नमः । ॐ श्रीसुधायै नमः । ॐ श्रीपर्णायै नमः । ॐ श्रीअपर्णायै नमः । ॐ श्रीपरावर्णायै नमः । ॐ श्रीअपर्णेश्यै नमः । ॐ श्रीपर्णमानसायै नमः । ॐ श्रीवराह्यै नमः । ॐ श्रीतुण्डदायै नमः । ॐ श्रीतुण्डायै नमः । ॐ श्रीगणेश्यै नमः । ॐ श्रीगणनायिकायै नमः । ॐ श्रीवटुकायै नमः । ॐ श्रीवटुकेश्यै नमः । ॐ श्रीक्रौञ्चदारण दारणजन्मदायै नमः । ॐ श्रीक-ए-इ-ल-महामायायै नमः । ॐ श्रीह-स-क-ह-ल- मायायै नमः । माययायै ॐ श्रीदिव्यानामायै नमः । ॐ श्रीसदाकामायै नमः । ॐ श्रीश्यामायै नमः । ॐ श्रीरामायै नमः । ॐ श्रीरमायै नमः । ॐ श्रीरसायै नमः । ॐ श्रीस-क-ल-ह्रीं-तत्स्वरूपायै नमः । ॐ श्रीश्रीं-ह्रीं-नामादि-रूपिण्यै नमः । ॐ श्रीकालज्ञायै नमः । ॐ श्रीकालहामूर्त्यै नमः । ॐ श्रीसर्वसौभाग्यदामुदायै नमः । ॐ श्रीउर्वायै नमः । ॐ श्रीउर्वेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीखर्वायै नमः । ॐ श्रीखर्वपर्वायै नमः । ॐ श्रीखगेश्वर्यै नमः । ॐ श्रीगरुडायै नमः । ॐ श्रीगारुडीमात्रे नमः । गारुडीमातायै ॐ श्रीगरुडेश्वरपूजितायै नमः । ॐ श्रीअन्तरिक्षान्तरायै नमः । ॐ श्रीपदायै नमः । ॐ श्रीप्रज्ञायै नमः । ॐ श्रीप्रज्ञानदापरायै नमः । ॐ श्रीविज्ञानायै नमः । ॐ श्रीविश्वविज्ञानायै नमः । ॐ श्रीअन्तराक्षायै नमः । ॐ श्रीविशारदायै नमः । ॐ श्रीअन्तर्ज्ञानमय्यै नमः । ॐ श्रीसौम्यायै नमः । ॐ श्रीमोक्षानन्दविवर्द्धिन्यै नमः । ॐ श्रीशिवशक्तिमयीशक्त्यै नमः । ॐ श्रीएकानन्दप्रवर्तिन्यै नमः । १००० ॐ श्री श्रीमात्रे नमः । ॐ श्रीश्रीपराविद्यायै नमः । ॐ श्रीसिद्धाश्रियै नमः । ॐ श्रीसिद्धसागरायै नमः । ॐ श्रीसिद्धलक्ष्म्यै नमः । ॐ श्रीसिद्धविद्यायै नमः । ॐ श्रीसिद्धायै नमः । ॐ श्रीसिद्धेश्वर्यै नमः । १००८ ॥ इति श्रीवामकेश्वरतन्त्रे षोडश्याः सहस्रनामावली सम्पूर्णा ॥ Encoded by Pankaj Dubey dr.pankaj.dubey at gmail.com Proofread by Pankaj Dubey and PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com
% Text title      : ShoDashIsahasranAmAvalI
% File name       : ShoDashIsahasranAmAvalI.itx
% itxtitle       : ShoDashIsahasranAmAvalI
% engtitle       : ShodashisahasranamAvalI
% Category       : sahasranAmAvalI, devii, dashamahAvidyA
% Location       : doc_devii
% Sublocation      : devii
% SubDeity       : dashamahAvidyA
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Pankaj Dubey dr.pankaj.dubey at gmail.com
% Proofread by     : Pankaj Dubey, PSA Easwaran
% Source        : vAmakeshvaratantre
% Latest update     : August 27, 2015
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP