॥ श्रीलक्ष्मीस्तोत्रं इन्द्ररचितम् ॥

श्रीसम्पदाकल्ष्मीस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः । ॐ नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः । कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः ॥ १॥ पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः । पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः ॥ २॥ सर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वदात्र्यै नमो नमः । सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः ॥ ३॥ हरिभक्तिप्रदात्र्यै च हर्षदात्र्यै नमो नमः । कृष्णवक्षःस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः ॥ ४॥ कृष्णशोभास्वरूपायै रत्नपद्मे च शोभने । सम्पत्यधिष्ठातृदेव्यै महादेव्यै नमो नमः ॥ ५॥ शन्याधिष्ठादेव्यै च शस्यायै च नमो नमः । नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः ॥ ६॥ वैकुण्ठे या महालक्ष्मीर्लक्ष्मीः क्षीरोदसागरे । स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीर्नपालये ॥ ७॥ गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां गेहे च गृहदेवता । सुरभि सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामनी ॥ ८॥ अदितिर्देवमाता त्वं कमला कमलालये । स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता ॥ ९॥ त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा । शुद्धसत्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायाणा ॥ १०॥ क्रोधहिंसावर्जिता च वरदा च शुभानना । परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा ॥ ११॥ यया विना जगत् सर्वे भस्मीभूतमसारकम् । जीवन्मृतं च विश्वं च शवतुल्यं यया विना ॥ १२॥ सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवरूपिणी । यया विना न सम्भाप्यो बाध्ववैर्बान्धवः सदा ॥ १३॥ त्वया हीनो बन्धुहीनस्वत्वया युक्तः सबान्धवः । धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी ॥ १४॥ यथा माता स्तनन्धानां शिशूनां शैशवे सदा । तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपताः ॥ १५॥ मातृहीन स्नत्यक्तः स चेज्जीवति दैवतः । त्वया हीनो जनःकोऽपि न जीवत्येव निश्चितम् ॥ १६॥ सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं मां प्रसन्ना भवाम्बिके । वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्मं सनातनि ॥ १७॥ वयं यावत् त्वया हीना बन्धुहीनश्च भिक्षुकाः । सर्वसम्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये ॥ १८॥ राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरि । कीर्ति देहि धनं देहि यशो मह्मं च देहि वै ॥ १९॥ कामं देहि मतिं देहि भोगान देहि हरिप्रिये । ज्ञानं देहि च धर्मे च सर्वसौभाग्यमीप्सितम् ॥ २०॥ प्रभावां च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च । जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमैव च ॥ २१॥ इत्युक्त्वा च महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सह । प्रणमाम साश्रुनेत्रो मूर्ध्ना चैव पुनः पुनः ॥ २२॥ ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मश्च केशवः । सर्वेचक्रुः परिहारं सुरार्थे च पुनः पुनः ॥ २३॥ देवेभ्यश्च वरं दत्वा पुष्पमालां मनोहराम् । केशवाय ददा लक्ष्मीः सन्तुष्टा सुरसंसदि ॥ २४॥ ययुदैवाश्च सन्तुष्टाः स्वं स्वं स्थानञ्च नारद । देवी ययोऐ हरेः क्रोडं दृष्टा क्षीरोदशायिनः ॥ २५॥ ययतुश्चैय स्वगृहं ब्रह्मेशानी च नारद । दत्वा शुभाशिषं तौ च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम् ॥ २६॥ इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्न्रः । कुबेरतुल्यः स भवेत् राजराजेश्वरो महान् ॥ २७॥ सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरूर्नरः । पञ्चलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणाम् ॥ २८॥ सिद्धस्तोत्रं यदि पठेन्मासमेकं च संयतः । महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः ॥ २९॥ ॥ इतिश्री इन्द्रकृतं लक्ष्मीस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ॥ Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com
% Text title      : indra rachita lakShmIstotram
% File name       : indralaxmistotra.itx
% itxtitle       : lakShmIstotram sampadAkalShmIstotram cha (indrarachitam)
% engtitle       : indra rachita lakShmIstotram
% Category       : devii, lakShmI, stotra, vyAsa
% Location       : doc_devii
% Sublocation      : devii
% SubDeity       : lakShmI
% Texttype       : stotra
% Author        : Indra
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : WebD
% Proofread by     : Ravin Bhalekar ravibhalekr at hotmail.com.com
% Latest update     : December 3, 2005
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP