॥ उपनिषदां सूचिः ॥

The following upanishads are traceable to 3 sources – Vedic upanishads mentioned in Muktikopanishad and those commented by Upanishad Brahma Yogin bhashyas (marked **), Adyar Library (marked A), and Sadhale’s upanishad mahAvAkya kosha (marked S). (Total 201 below) अक्षमालिका ** अक्षि ** अथर्वशिखा ** अथर्वशिरस् ** (शिव०,रुद्र०) अद्वयतारक ** अद्वैत A अद्वैतभावना S अध्यात्म ** अनुभवसार S अन्नपूर्णा ** अमनस्क S अमृतनाद ** अमृतबिन्दु ** (ब्रह्मबिन्दू) अल्ला A (अथवा लक्ष्मी) अवधूत ** अव्यक्त ** आचमन A आत्म ** आत्मपूजा A आत्मबोध ** (आत्मप्रबोध०) आथर्वणद्वितीय A आयुर्वेद S आरुणिक ** (आरुणेय०) आर्षेय A आश्रम S इतिहास A ईशावास्य ** ऊर्ध्वपुण्ड्र A एकाक्षर ** ऐतरेय ** कठरुद्र ** (कण्ठ०) कठवल्ली ** कलिसन्तरण ** (हरिनाम०) कात्यायनी A कामराजकीलितोद्धार A कालाग्निरुद्र ** कालिका A कालीमेधादीषित A कुण्डिका ** कृष्ण ** केन ** कैवल्य ** कौल S कौषीतकीब्राह्मण ** क्षुरिका ** गणपति ** गणेशतापिनी S – पूर्वोत्तर (वरद०) गर्भ ** गान्धर्व S गायत्री A गायत्रीरहस्य A गारुड ** गुह्यकाली A गुह्यषोढान्यास A गोपालतापिनी ** पूर्वोत्तर गोपीचन्दन A चतुर्वेद A चाक्षुष A (चक्षुरूप०, -रोग०, नेत्र०) चित्ति S छागलेय A छान्दोग्य ** जाबाल ** जाबालदर्शन S जाबालि ** तार S तारसार ** तुरीय A तुरीयातीत S तुरीयातीतावधूत ** तुलसी A तेजोबिन्दु ** तैत्तिरीय ** त्रिपाद्विभूतिमहानारायण ** (बृहन्ना०, उत्तरना०) त्रिपुरा ** त्रिपुरातापिनी ** त्रिपुरामहा S त्रिशिखिब्राह्मण ** त्रिसुपर्ण S दक्षिणामूर्ति ** दत्तात्रेय ** दर्शन ** दुर्वास S देवी ** द्वय A ध्यानबिन्दु ** नादबिन्दु ** नारद A नारदपरिव्राजक ** नारायण ** (ना-अथर्वशीर्ष०) नारायणपूर्वतापिनी A नारायणोत्तरतापिनी A निरालम्ब ** निरुक्त A निर्वाण ** नीलरुद्र A नृसिंहतापिनी ** –पूर्वोत्तर नृसिंहषट्चक्र A पञ्चब्रह्म ** परब्रह्म ** परमहंस ** परमहंसपरिव्राजक ** पारमात्मिक – सव्याख्या A पारायण A पाशुपतब्रह्म ** पिण्ड A पीताम्बर A पैङ्गल ** प्रणव A प्रश्न ** प्राणाग्निहोत्र ** बटुक A बह्वृच ** बाष्कलमन्त्र A बाष्कलमन्त्र – सवृत्तिका A बिल्व A बृहज्जाबाल ** बृहदारण्यक ** ब्रह्म ** ब्रह्मजिज्ञासा S ब्रह्मविद्या ** भवसन्तरण S भस्मजाबाल ** भावना ** (कापिल) भिक्षुक ** मठाम्नाय A मण्डलब्राह्मण ** मन्त्रिका **/चूलिका महत् ** महावाक्य ** माण्डुक्य ** मुक्तिका ** मुण्डक ** मुद्गल ** मृत्यूलाङ्गूल A मैत्रायणी ** मैत्रेयी ** यज्ञोपवीत A याज्ञवल्क्य ** योगकुण्डली ** योगचूडामणि ** योगतत्त्व ** योगराज A योगशिखा ** राजश्यामलारहस्य A राधा A राधिका S रामतापिनी ** पूर्वोत्तर रामरहस्य ** रुद्र A रुद्रहृदय ** रुद्राक्षजाबाल ** लाङ्गूल A लिङ्ग A वज्रपञ्जर A वज्रसूची ** वनदुर्गा A वराह ** वासुदेव ** विश्राम A विष्णुहृदय S शरभ ** शाट्यायनी ** शाण्डिल्य ** शारीरक ** शिव A शिवसङ्कल्प A शुकरहस्य ** शौनक A श्याम A श्रीकृष्णपुरुषोत्तमसिद्धात A श्रीचक्र A श्रीविद्याम्नाय A श्वेतमृत्तिका S श्वेताश्वतर ** षोढ A संन्यास ** सङ्कर्षण A सदानन्द A सन्ध्या S सरस्वतीरहस्य ** सर्वसार ** (सर्व०) सहवा S सामरहस्य A सावित्री ** सिद्धान्तविठ्ठल S सिद्धान्तशिखा S सिद्धान्तसार A सीता ** सुदर्शन A सुबाल ** सुमुखी A सूर्य ** सूर्यतापिनी A सौभाग्यलक्ष्मी ** स्कन्द ** स्वरूप S स्वसंवेद्य A हंस ** हंसषोढ A हयग्रीव ** हेरम्ब A The following are not in the 3 sources above, some may be duplicates with different names, some are ‘modern’, they are scattered in many different books and not easily traceable for confirmation. (56 below) अग्निरहस्य अधि(?आदि?) अरण्य अरविन्दोपनिषत् आत्मषट्क कठशीक्षा काठकशिखा कामकला कृष्णौत्तरतापनी गार्ग गालव गोरक्ष चैतन्योपनिषत् जैमिनीयब्राह्मण ज्ञान तदेव ताण्ड्य रहस्य तेजबिन्दु त्रिपुरसुन्दरी द्रमिडोपनिषत्सारः ध्यान परम पिङ्गला(?) पिण्डब्रह्माण्ड प्राण(?) बृहत्सन्न्यास बृहदवधूत भाव(?) मदन्माया मल्लाय महाचक्रावरण महावाक्यविवरण याज्ञिकी योग योगकुण्डलि योनि रमणपरविद्योपनिषत् रस रामकृष्ण परमहंसोपनिषत् रुद्राक्षज्वाला लघु अवधूत लघु जाबाल लघु संन्यास वैराग्य शकट शङ्ख शाक्तायन शुक श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरी संहार संहिता सरस्वती(ऋग्वेदीय)(?) सिद्धान्त सुरभि सुवर्णधर्म हनुमदोक्तराम Encoded and proofread by Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com Total 201+56 (references undecided). Those marked with question mark are of doubtful status as they appear to be constructed/composed. Following books were used to get the list. http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/326692 Vol. 1 (Sadhale - Upanishad Vakya Kosha) http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/407750 Vol. 2 (Sadhale - Upanishad Vakya Kosha) http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/383598 Unpublished Upanishads (Adyar Libray) Jacob's Concordance to Upanishads and Gita http://www.dharmicscriptures.org/scriptures/ English translation of the 120 upanishads (? Bhattacharya). Some like purva and uttaratApanI have been counted as same with purvottara. A list of Upanishads in Translations (prepared by Kurt Keutzer) The following are available English translations of various upanishads in print, including some yoga upanishads: Aiyar, K. N., translator, 1914. Thirty minor Upanishads, including the Yoga Upanishads . Madras, 280 pages. Deussen, Paul. 1980. Sixty Upanishads of the Veda - Part I. Translated by V. M. Bedekar , G. B. Palsule. First ed. 2 vols. Vol. 1. Delhi: Motilal Banarsidas,543 pages. Deussen, Paul. 1980. Sixty Upanishads of the Veda - Part 2. Translated by V. M. Bedekar , G. B. Palsule. First ed. 2 vols. Vol. 2. Delhi: Motilal Banarsidas,544-1095 pages. Kriyananda, Goswami. 1993. The Kriya Yoga Upanishad and the Mystical Upanishads. Fourth ed. Chicago: The Temple of Kriya Yoga,99 pages. Varenne, Jean. 1989. Yoga and the Hindu Tradition. Translated from French by Derek Coltman. Delhi: Motilal Banarsidas,253 pages. (Contains translation of the Darshana Upanishad) The following list indicates which yoga upanishads are translated in which references. Some of these are available at archive.org K.N. Aiyar refers to Aiyar 1914 Deussen refers to Deussen 1980 Kriyananda refers to Kriyananda 1993 Sivananda refers to Sivananda 1994 Varenne refers to Varenne 1989 Advayataraka Upanishad Amritabindu Upanishad (K. N. Aiyar, Deussen, Kriyananda) Amritanada Upanishad (Deussen) Brahmabindu Upanishad (Deussen) Brahmavidya Upanishad (Deussen, Kriyananda) Chulika Upanishad (Deussen, Kriyananda) Darshana Upanishad (Varenne) Dhyanabindu Upanishad (K. N. Aiyar, Deussen, Kriyananda) Hamsa Upanishad (K. N. Aiyar) Ksurika Upanishad (Deussen, Kriyananda) Mahavakya Upanishad Mandalabrahma Upanishad (K. N. Aiyar) Nadabindu Upanishad (K. N. Aiyar, Deussen, Kriyananda) Pashupatabrahma Upanishad Shandilya Upanishad (K. N. Aiyar) Tejobindu Upanishad (Deussen, Kriyananda) Trishikhibrahma Upanishad Varaha Upanishad (K. N. Aiyar) Yogachudamani Upanishad Yogakundali Upanishad (K. N. Aiyar, Sivananda) Yogashikha Upanishad (Kriyananda) Yogatattva Upanishad (K. N. Aiyar, Deussen, Kriyananda)
% Text title      : A List of Upanishads
% File name       : upanishadconsolidated.itx
% itxtitle       : upaniShadAM sUchiH
% engtitle       : upaniShadAM sUchiH
% Category       : upanishhat
% Location       : doc_upanishhat
% Sublocation      : upanishhat
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
% Proofread by     : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
% Indexextra      : (muktikopanishad list)
% Latest update     : December 24, 2016
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP