సంస్కృత Documents in Telugu

॥ నమో నమః ॥

భాషాసు ముఖ్యా మధురా దివ్యా గీర్వాణ భారతీ ।
తస్యాం హి కావ్యం మధురం తస్మాదపి సుభాషితమ్ ॥

Among the divinely sweet  spoken words, 
Sanskrit, Bharata's descendants spell,
Poetry is sweeter still; yet, 'subhashita', 
The eloquent counsel, surpasses them all.

The Sanskrit Documents are grouped for convenience under CATEGORY, DEITY and MAJOR WORKS in the menu above. Explore!

First Time Visitors and for refreshers : Explore the Information Section with description of icons and site details.