સંસ્કૃત Documents in Gujarati

॥ નમો નમઃ ॥

માતેવ રક્ષતિ પિતેવ હિતે નિયુઙ્ક્તે 
કાન્તેવ ચાભિરમયત્યપનીય ખેદમ્ ।
લક્ષ્મીં તનોતિ વિતનોતિ ચ દિક્ષુ કીર્તિં 
કિં કિં ન સાધયતિ કલ્પલતેવ વિદ્યા ॥

Like a mother it protects, like a father it 
engages one in that which is beneficial, 
like a beloved wife it delights and takes 
away dejection. It increases prosperity and 
spreads one’s fame in all directions. 
What is it that knowledge – which is like a 
wish-fulfilling creeper – does not accomplish? 

The Sanskrit Documents are grouped for convenience under CATEGORY, DEITY and MAJOR WORKS in the menu above. Explore!

First Time Visitors and for refreshers : Explore the Information Section with description of icons and site details.