ಸಂಸ್ಕೃತ Documents in Kannada

॥ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಮಾತೇವ ರಕ್ಷತಿ ಪಿತೇವ ಹಿತೇ ನಿಯುಂಕ್ತೇ 
ಕಾಂತೇವ ಚಾಭಿರಮಯತ್ಯಪನೀಯ ಖೇದಮ್ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ತನೋತಿ ವಿತನೋತಿ ಚ ದಿಕ್ಷು ಕೀರ್ತಿಂ 
ಕಿಂ ಕಿಂ ನ ಸಾಧಯತಿ ಕಲ್ಪಲತೇವ ವಿದ್ಯಾ ॥

Like a mother it protects, like a father it 
engages one in that which is beneficial, 
like a beloved wife it delights and takes 
away dejection. It increases prosperity and 
spreads one’s fame in all directions. 
What is it that knowledge – which is like a 
wish-fulfilling creeper – does not accomplish? 

The Sanskrit Documents are grouped for convenience under CATEGORY, DEITY and MAJOR WORKS in the menu above. Explore!

First Time Visitors and for refreshers : Explore the Information Section with description of icons and site details.