ਸਂਸ੍ਕਤ Documents in Gurmukhi

॥ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥

ਮਾਤੇਵ ਰਕ੍ਸ਼ਤਿ ਪਿਤੇਵ ਹਿਤੇ ਨਿਯੁਙ੍ਕ੍ਤੇ 
ਕਾਨ੍ਤੇਵ ਚਾਭਿਰਮਯਤ੍ਯਪਨੀਯ ਖੇਦਮ੍ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਤਨੋਤਿ ਵਿਤਨੋਤਿ ਚ ਦਿਕ੍ਸ਼ੁ ਕੀਰ੍ਤਿਂ 
ਕਿਂ ਕਿਂ ਨ ਸਾਧਯਤਿ ਕਲ੍ਪਲਤੇਵ ਵਿਦ੍ਯਾ ॥

Like a mother it protects, like a father it 
engages one in that which is beneficial, 
like a beloved wife it delights and takes 
away dejection. It increases prosperity and 
spreads one’s fame in all directions. 
What is it that knowledge – which is like a 
wish-fulfilling creeper – does not accomplish? 

The Sanskrit Documents are grouped for convenience under CATEGORY, DEITY and MAJOR WORKS in the menu above. Explore!

First Time Visitors and for refreshers : Explore the Information Section with description of icons and site details.