ஸம்ஸ்க்ருʼத Documents in Tamil

॥ நமோ நம: ॥

தே³ஶபா⁴ஷாவிகாஸார்த²ம் தத்தத்³ பா⁴ஷாஸு பண்டி³தா: ।
ஸ்வீகுர்வந்தி யதா²காமம் ஸம்ஸ்க்ருʼதாத் பத³ஸஞ்சயம் ॥

To enrich their native tongues, 
The learned ones compose,
From the storehouse of Sanskrit words, 
To win their heart's repose.

The Sanskrit Documents are grouped for convenience under CATEGORY, DEITY and MAJOR WORKS in the menu above. Explore!

The choice of script can be changed using the change language change language drop down menu on the right.

Disclaimer : We are aware of the limitations of this automatic conversion from one language script to the other. Please let us know at sanskrit@cheerful.com if there are specifics that need to be corrected or implemented.

First Time Visitors and for refreshers : Explore the Information Section with description of icons and site details.