ஸம்ஸ்க்ருʼத Documents in Tamil

॥ நமோ நம: ॥

பா⁴ஷாஸு முக்²யா மது⁴ரா தி³வ்யா கீ³ர்வாண பா⁴ரதீ ।
தஸ்யாம் ஹி காவ்யம் மது⁴ரம் தஸ்மாத³பி ஸுபா⁴ஷிதம் ॥

Among the divinely sweet  spoken words, 
Sanskrit, Bharata's descendants spell,
Poetry is sweeter still; yet, 'subhashita', 
The eloquent counsel, surpasses them all.

The Sanskrit Documents are grouped for convenience under CATEGORY, DEITY and MAJOR WORKS in the menu above. Explore!

First Time Visitors and for refreshers : Explore the Information Section with description of icons and site details.