ஸம்ஸ்க்ருʼத Documents in Tamil

॥ நமோ நம: ॥

தே³ஶபா⁴ஷாவிகாஸார்த²ம் தத்தத்³ பா⁴ஷாஸு பண்டி³தா: ।
ஸ்வீகுர்வந்தி யதா²காமம் ஸம்ஸ்க்ருʼதாத் பத³ஸஞ்சயம் ॥

The Sanskrit Documents are grouped for convenience under CATEGORY, DEITY and MAJOR WORKS in the menu above. Explore!

First Time Visitors and for refreshers : Explore the Information Section with description of icons and site details.