ஸம்ஸ்க்ருʼத Documents in Tamil

॥ நமோ நம: ॥

மாதேவ ரக்ஷதி பிதேவ ஹிதே நியுங்க்தே 
காந்தேவ சாபி⁴ரமயத்யபநீய கே²த³ம் ।
லக்ஷ்மீம் தநோதி விதநோதி ச தி³க்ஷு கீர்திம் 
கிம் கிம் ந ஸாத⁴யதி கல்பலதேவ வித்³யா ॥

Like a mother it protects, like a father it 
engages one in that which is beneficial, 
like a beloved wife it delights and takes 
away dejection. It increases prosperity and 
spreads one’s fame in all directions. 
What is it that knowledge – which is like a 
wish-fulfilling creeper – does not accomplish? 

The Sanskrit Documents are grouped for convenience under CATEGORY, DEITY and MAJOR WORKS in the menu above. Explore!

First Time Visitors and for refreshers : Explore the Information Section with description of icons and site details.